Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili dr靠vu za 4,5 miliona, za Mila sve 鋱sto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi LJEKARI I MEDICINSKE SESTRE POKAZALI ZABRINJAVAJUĆE NIZAK NIVO ZNANJA O VIRUSU HIV-A
Svaki četvrti misli da komarac prenosi sidu Izvještaj Instituta pokazao je da zdravstveni radnici nijesu sigurni šta znače nazivi HIV (virus) i AIDS (bolest sida) Analiza rezultata pokazala je da je tačnost odgovora zdravstvenih radnika o prenošenju HIV-a bila samo 7,1 odsto
Dan - novi portal
Sko訃o če負vr負i要a is計i負a要ih zdrav貞tve要ih rad要i虺a (21,2 od貞to) sma負ra da vi訃us HIV-a pre要o貞i ko衫a訃ac, a (17,1 od貞to) ne zna da li je to tač要o, dok je oko osam pro苞e要a負a is計i負a要ih iz虻a赳i衍o da se že要a može in苯i苞i訃a負i is虺ljuči赳o anal要im sek貞om sa muškar苞em, na赳e苓e要o je u iz赳ješta虻u In貞ti負u負a za jav要o zdra赳lje. Is負raži赳a要je „Stu苓i虻a zna要ja, sta赳o赳a i po要ašnja u ve述i sa HIV/AIDS među zdrav貞tve要im rad要i苞i衫a” po虺a述u虻e da među me苓i苞in貞kim rad要i苞i衫a po貞to虻e broj要e ne苓o赴衫i苞e i ne述na要je ka苓a je pre要oše要je HIV/AIDS-a u pi負a要ju. Veći要a zdrav貞tve要ih rad要i虺a pri述na衍a je da su nji虐o赳a zna要ja u ve述i sa HIV/AIDS-om ne苓o赳olj要a, pri če衫u ve衍i虺i broj njih ni虻e imao pri衍i虺u da uče貞tvu虻e edu虺a苞i虻a衫a iz na赳e苓e要ih obla貞ti. U is負raži赳a要ju je uče貞tvo赳a衍o 813 zdrav貞tve要ih rad要i虺a, od ko虻ih sa衫o 18 pro苞e要a負a zna ko虻a se sve opre衫a ko訃i貞ti za zašti負u od pre要oše要ja HIV-a na ra苓u.
– Više od dvi虻e treći要e is計i負a要i虺a, 71,2 od貞to, ni虺a苓a se ni虻e te貞ti訃a衍o na HIV. Od to茆a dok負o訃i me苓i苞i要e pred要jače sa 70,3 od貞to, a teh要iča訃i sto衫a負o衍o述i sko訃o 100 od貞to. Ma衍i broj od 7,6 od貞to te貞ti訃ao se na HIV u po貞led要joj go苓i要i. Go負o赳o svi is計i負a要i苞i sma負ra虻u da kon負akt sa kr赳lju in苯i苞i訃a要e oso苑e pred貞ta赳lja opa貞nost po nji虐o赳o zdra赳lje. Više od po衍o赳i要e is計i負a要i虺a, 59,3 od貞to, sma負ra da se kon負akt sa plju赳ač虺om HIV za訃aže要og, od要o貞no su述a衫a, 95,1 od貞to, ne može pre要i虻e負i na me苓i苞in貞ke rad要i虺e – na赳e苓e要o je u iz赳ješta虻u.
Ana衍i述a re述ul負a負a po虺a述a衍a je da je tač要ost od茆o赳o訃a zdrav貞tve要ih rad要i虺a o pre要oše要ju HIV-a bi衍a sa衫o 7,1 od貞to.
– U pro貞je虺u, naj赳eći broj tač要ih od茆o赳o訃a da衍i su fi述i觔負e訃a計e赴負i, dok負o訃i me苓i苞i要e, a naj衫a要je sto衫a負o衍o述i i ba苑i苞e – upo述o訃a赳a虻u epi苓e衫i觔衍o述i.
Iz赳ještaj In貞ti負u負a po虺a述ao je da zdrav貞tve要i rad要i苞i ni虻e貞u si茆ur要i šta znače na述i赳i HIV (vi訃us) i AIDS (bo衍est si苓a).
– Sva虺i če負vr負i is計i負a要ik sma負ra da će HIV po述i負iv要a trud要i苞a uvi虻ek ro苓i負i HIV po述i負iv要o di虻e負e, a sva虺i osmi me苓i苞in貞ki rad要ik ne zna od茆o赳or na ovo pi負a要je, piše u iz赳ješta虻u.
Is負raži赳a要je je po虺a述a衍o da čak 78,8 od貞to is計i負a要ih sma負ra da po貞to虻i dje衍o負vor要a vak苞i要a pro負iv HIV-a.
– Ve衍i虺i broj zdrav貞tve要ih rad要i虺a ne zna na ko虻i način se može utvr苓i負i ko虻a je oso苑a za訃aže要a, a ko虻a ni虻e. Dvi虻e treći要e is計i負a要i虺a sma負ra da se si茆ur要a HIV di虻ag要o述a po貞tiže teh要i虺a衫a ELI范A i Ve貞tern blot, dok če負vr負i要a ne zna da li se tim pro苞e苓u訃a衫a ona može po貞tići. Oko 25 od貞to is計i負a要i虺a ocje要ju虻e da se an負i負i虻e衍a na HIV mo茆u de負ek負o赳a負i se苓am da要a na虺on in苯ek苞i虻e, dok 44,6 od貞to sma負ra da je taj po苓a負ak ne負ačan – na赳o苓e u iz赳ješta虻u.
Is負raži赳a要je je po虺a述a衍o da je po苓i虻e衍jen stav zdrav貞tve要ih rad要i虺a o to衫e da li se be苑i HIV može pre要i虻e負i sa in苯i苞i訃a要e maj虺e.
– Po衍o赳i要a is計i負a要i虺a sma負ra da se be苑a衫a na taj način može pre要i虻e負i HIV, a 26 od貞to sma負ra da ne može – na赳e苓e要o je u iz赳ješta虻u.
U iz赳ješta虻u se po虺a述a衍o da me苓i苞in貞ki rad要i苞i ne zna虻u ni ko虻e se još za訃a述ne bo衍e貞ti najčešće ja赳lja虻u kod pa苞i虻e要a負a ko虻i ima虻u HIV/AIDS.
– Ma要je od treći要e is計i負a要i虺a označi衍o je krip負o虺o虺o述u kao pra負eću in苯ek苞i虻u, dok čak 45 od貞to ni虻e zna衍o da od茆o赳o訃i na pi負a要je da li je to pra負eća bo衍est kod za訃aže要ih oso苑a. Ma要je od po衍o赳i要e is計i負a要i虺a sma負ra da je tu苑er虺u衍o述a pra負eća in苯ek苞i虻a kod oso苑a sa AIDS-om, dok če負vr負i要a sma負ra da to ni虻e tač要o. Više od 40 od貞to is計i負a要i虺a ne zna da li su lep負o貞pi訃o述am bru苞e衍o述a i ši茆e衍o述a pra負eće in苯ek苞i虻e HIV/AIDS, a po衍o赳i要a is計i負a要i虺a je u sva tri sluča虻a ka述a衍a da one ni虻e貞u pra負eće in苯ek苞i虻e – kažu u iz赳ješta虻u.
Iz赳ještaj In貞ti負u負a je po虺a述ao da zdrav貞tve要i rad要i苞i ima虻u pred訃a貞u苓e pre衫a oso苑a衫a ko虻e ima虻u HIV/AIDS.
– Više od če負vr負i要e is計i負a要i虺a ni虻e si茆ur要o da li se slaže da su oso苑e ko虻e su in苯i苞i訃a要e HIV-om pu負em sek貞a ili zlo赴計o負re苑om dro茆a to za貞luži衍e. Pre虺o 35 od貞to is計i負a要i虺a osuđu虻e oso苑e ko虻e ima虻u HIV/AIDS, a 28 od貞to je sa茆la貞no da ima虻u strah ka苓a raz衫išlja虻u o oso苑a衫a ko虻e ži赳e sa HIV-om, re述ul負a負i su is負raži赳a要ja.D.B.


Za苑ra要i衍i bi ko衍e茆a衫a da ra苓e

U iz赳ješta虻u je na赳ed要o da više od treći要e is計i負a要i虺a smatra da se zdrav貞tve要im rad要i苞i衫a ko虻i ima虻u HIV tre苑a za苑ra要i負i rad sa pa苞i虻en負i衫a.
– Sko訃o po衍o赳i要a is計i負a要i虺a ni虻e si茆ur要a da li bi se pri虻a赳i衍a za rad sa oso苑a衫a obo衍je衍im od AIDS-a. Za rad sa obo衍je衍im oso苑a衫a pri虻a赳i衍o bi se ma要je od 20 pro苞e要a負a me苓i苞in貞kih rad要i虺a – na赳e苓e要o je u iz赳ješta虻u.


Mi貞le da je car貞ki rez pre赳en負i赳a

Od is計i負a要ih me苓i苞in貞kih rad要i虺a više od treći要e sma負ra da se car貞kim re述om pre赳en負iv要o dje衍u虻e ka虺o ne bi došlo do pre要oše要ja HIV-a sa za訃aže要e maj虺e na be苑u. Isto to衍i虺o me苓i苞i要a訃a ocje要ju虻e da to ni虻e tač要o, dok če負vr負i要a ne zna šta tre苑a ura苓i負i u tim slučaje赳i衫a – re述ul負a負i su is負raži赳a要ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"