Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-25 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE TRAŽI OD ZIKS-A DA PREDUZME MJERE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA INFEKCIJE
ZIKS Petina zatvorenika ima hepatitis C Znamo da je većina zatvorenika u ZIKS-u pod uticajem zloupotrebe droga, što je i razlog velikog broja osoba zaraženih ovim virusom, upozorio je direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša je istakao da je testiranje na viruse hepatitis C i HIV među zatvorenicima specifično, jer se radi o velikom broju osoba zatvorenih u jednom prostoru
Dan - novi portal
In­sti­tut za jav­no zdra­vlje za­tra­žio je od Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS) u Spu­žu da pre­du­zme hit­ne mje­re i su­zbi­je ši­re­nje vi­ru­sne in­fek­ci­je he­pa­ti­ti­sa C. Tvr­de da je si­tu­a­ci­ja alar­mant­na zbog bro­ja za­tvo­re­ni­ka ko­ji su za­ra­že­ni opa­snim vi­ru­som jer je, pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje, he­pa­ti­ti­som C in­fi­ci­ran sva­ki pet za­tvo­re­nik u ZIKS-u. Di­rek­tor In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Bo­ban Mu­go­ša ka­zao je da je sta­nje za­bri­nja­va­ju­će kao i da je te­sti­ra­nje na vi­ru­se he­pa­ti­tis C i HIV me­đu za­tvo­re­ni­ci­ma spe­ci­fič­no, jer se ra­di o ve­li­kom bro­ju oso­ba za­tvo­re­nih u jed­nom pro­sto­ru i ve­li­ki je ri­zik od pre­no­še­nja bi­lo ko­je bo­le­sti. Epi­de­mi­o­lo­zi ob­ja­šnja­va­ju da je he­pa­ti­tis C in­fek­tiv­na bo­lest ko­ja na­pa­da je­tru, a naj­če­šće se pre­no­si pu­tem kr­vi i pol­nim pu­tem.
– Ka­da je ri­ječ o he­pa­ti­ti­su C, na­še is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je on naj­za­stu­plje­ni­ji me­đu za­tvo­re­ni­ci­ma, a utvr­đe­no je da 20 od­sto njih in­fi­ci­ra­no ovim vi­ru­som. Ri­ječ je te­škom in­fek­tiv­nom obo­lje­nju i sa upra­vom ZIKS-a pred­u­zi­ma­mo mje­re pre­ven­ci­je i za­šti­te za­tvo­re­ni­ka od he­pa­ti­ti­sa C. Zna­mo da je ve­ći­na za­tvo­re­ni­ka u ZIKS-u pod uti­ca­jem zlo­u­po­tre­be dro­ga, što je i raz­log ve­li­kog bro­ja oso­ba za­ra­že­nih ovim vi­ru­som. Vi­rus HIV-a ni­je u to­li­koj mje­ri ras­pro­stra­njen u ZIKS-u što nas ohra­bru­je. Ra­di­li smo vi­še is­tra­ži­va­nja me­đu gru­pa­ma sta­nov­ni­štva, ko­je su pod ri­zi­kom, ka­ko bi­smo ima­li pre­ci­znu sli­ku o sta­nju i na vri­je­me re­a­go­va­li ka­da su u pi­ta­nju vi­rus HIV i he­pa­ti­tis C – is­ta­kao je Mu­go­ša.
On ob­ja­šnja­va da su, po­red is­tra­ži­va­nja me­đu za­tvo­re­ni­ci­ma, pro­vje­ra­va­li i zdrav­stve­no sta­nje me­đu sek­su­al­nim rad­ni­ci­ma i oso­ba­ma uz­ra­sta od 15 do 24 go­di­ne.
– Ukup­no 53 od­sto za­vi­sni­ka od dro­ga ima he­pa­ti­tis C, a naj­te­že je kon­tro­li­sa­ti HIV i he­pa­ti­tis C me­đu onim mu­škar­ci­ma ko­ji ima­ju sek­su­al­ne od­no­se sa oso­ba­ma istog po­la. Is­tra­ži­va­njem je, ta­ko­đe, utvr­đe­no da 0,47 od­sto sek­su­al­nih rad­ni­ka ima HIV, što svje­do­či o ni­skom pro­cen­tu za­stu­plje­no­sti bo­le­sti me­đu ovom po­pu­la­ci­jom. Po­sled­nje is­tra­ži­va­nje me­đu mla­di­ma ko­ji ko­ri­ste dro­ge po­ka­za­lo je da 1,1 od­sto njih ima HIV, što je ta­ko­đe za­do­vo­lja­va­ju­će, jer se ra­di o ugro­že­noj gru­pi, u ko­joj injek­ti­ra­ju psi­ho­ak­tiv­ne sup­stan­ce i ko­ja je iz­lo­že­na pre­no­su vi­ru­sa. U dru­gim ze­mlja­ma ova po­pu­la­ci­ja je pod naj­ve­ćim ri­zi­kom od pre­no­še­nja in­fek­ci­je, ali, na sre­ću, to kod nas ni­je slu­čaj – ob­ja­šnja­va Mu­go­ša re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja.
Pre­ma po­da­ci­ma NVO Ju­ven­tas, li­je­če­nje jed­nog pa­ci­jen­ta in­fi­ci­ra­nog he­pap­ti­som C iz­no­si iz­me­đu 1.500 i 2.000 eura.
– Pa­ci­jen­ti ko­ji ni­je­su na te­ra­pi­ji su vi­so­ko ri­zič­ni da pre­ne­su vi­rus na dru­ge oso­be. Pri­ma­njem te­ra­pi­je ri­zik se sma­nju­je u 85 od­sto sluč­aje­va i do­la­zi do pot­pu­nog ozdra­vlje­nja in­fi­ci­ra­nih – sa­op­šte­no je ra­ni­je iz Ju­ven­ta­sa.
„Dan” je ju­če ob­ja­vio da je vi­ru­som HIV u Cr­noj Go­ri za­ra­že­no 228 oso­ba, a da pro­šle go­di­ne jed­no li­ce pre­mi­nu­lo od po­sle­di­ca si­de. Iz In­sti­tu­ta su na­ve­li da je po­ras­tao broj in­fi­ci­ra­nih HIV-om i da su te­sti­ra­njem u 2016. go­di­ni taj vi­rus di­jag­no­sti­fi­ko­va­li kod 34 oso­be.
Iz CA­ZAS-a i Ju­ven­ta­sa je u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­no da je zbog ne­do­stat­ka sred­sta­va rad nji­ho­vih ser­vi­sa za po­moć oso­ba­ma sa HIV-om pod zna­kom pi­ta­nja, zbog če­ga je i pre­ven­ti­va i spre­ča­va­nje ši­re­nja vi­ru­sa ogra­ni­če­no. D.B.


Uprava: Ne boluje svaki peti

Iz ZIKS-a su „Da­nu” sa­op­šti­li da su u pret­hod­ne tri go­di­ne re­gi­stro­va­li 44 za­tvo­re­ni­ka in­fi­ci­ra­na he­pa­ti­ti­som C i da od ove bo­le­sti ne bo­lu­je sva­ka pe­ta oso­ba. Iz ZIKS-a na­vo­de da u po­sled­njih pet go­di­na In­sti­tut za jav­no zdra­vlje ni­je vr­šio te­sti­ra­nja u toj usta­no­vi.
– Za­tvo­re­ni­ci­ma ko­ji su in­fi­ci­ra­ni vi­ru­som he­pa­ti­tis C, u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja, za­tvor­ski lje­kar određuje simp­to­mat­sku te­ra­pi­ju. Ta­ko­đe, oni se re­dov­no upu­ću­ju i na lje­kar­ske pre­gle­de kod nad­le­žnih lje­ka­ra spe­ci­ja­li­sta in­fek­to­lo­ga na In­fek­tiv­noj kli­ni­ci Kli­nič­kog cen­tra. Vr­lo je va­žno da uka­že­mo da pri­li­kom pri­je­ma za­tvo­re­ni­ka i to­kom bo­rav­ka u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja te­sti­ra­nje na za­ra­zne bo­le­sti mo­že­mo ostva­ri­ti is­klju­či­vo uz do­bro­volj­ni pri­sta­nak za­tvo­re­ni­ka, a što je i de­fi­ni­sa­no Za­ko­nom o za­šti­ti pra­va pa­ci­je­na­ta – is­ti­ču iz Za­vo­da.
Iz ZIKS-a na­vo­de da su u na­red­nom pe­ri­o­du ras­po­lo­že­ni, od­no­sno do­stup­ni za sva­ki vid sa­rad­nje sa svim in­sti­tu­ci­ja­ma u či­jem je in­te­re­su pre­ven­ci­ja i za­šti­ta, ka­ko za­tvo­re­ni­ka in­fi­ci­ra­nih he­pa­ti­ti­som C, ta­ko i dru­gim za­ra­znim bo­le­sti­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"