Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-24 IZ INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE UPOZORENO DA RASTE BROJ INFICIRANIH HIV-OM
Mugoša sa saradnicima Sidom zaraženo 228 osoba, jedna preminula Svaki drugi, ili 49 odsto inficiranih su homoseksualci, dok je 30 odsto heteroseksualnog opredjeljenja, kazao je direktor Instituta Boban Mugoša Najviše oboljelih je u Podgorici, čak 41 odsto Podaci Instituta pokazuju da su inficirane osobe najčešće u dobnoj grupi od 24 do 49 godina
Dan - novi portal
U Cr­noj Go­ri je vi­ru­som HIV-a in­fi­ci­ra­no 228 oso­ba, dok je jed­na pre­mi­nu­la. Pro­cje­nju­je se da je broj in­fi­ci­ra­nih vi­ru­som 463, po­da­ci su In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje.
Di­rek­tor In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Bo­ban Mu­go­ša upo­zo­rio je, pred­sta­vlja­ju­ći epi­de­mi­o­lo­šku si­tu­a­ci­ju na na­ci­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ji o HIV-u u Bu­dvi, da je do­šlo do po­ve­ća­nja bro­ja obo­lje­lih u 2016. i da su re­gi­stro­va­li 34 no­va slu­ča­ja. On je ka­zao da oso­be za­ra­že­ne HIV-om ka­sno do­la­ze u zdrav­stve­ne usta­no­ve.
– Pro­šle go­di­ne je od vi­ru­sa HIV pre­mi­nu­la jed­na oso­ba, ali ima­mo u od­no­su na 2015. po­ve­ća­nje obo­lje­lih za 15, što tre­ba da nas za­bri­ne. Pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje, u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne evi­den­ti­ran je pad bro­ja te­sti­ra­nih oso­ba, što mo­že da uma­nji stvar­nu sli­ku o bro­ju za­ra­že­nih. Ima­mo jed­nu od naj­ni­žih sto­pa te­sti­ra­nja u Evro­pi i ona iz­no­si 9,1/1.000 sta­nov­ni­ka. To­kom pro­šle go­di­ne re­gi­stro­va­li smo i ve­ći broj za­ra­že­nih ko­ji su po­če­li sa li­je­če­njem u In­fek­tiv­noj kli­ni­ci Kli­nič­kog cen­tra. Ima­li smo 22 oso­be ko­je su po­če­le da pri­ma­ju an­ti­vi­ru­snu te­ra­pi­ju. Naj­če­šće su za­ra­že­ne oso­be sta­ro­sne do­bi od 24 do 49 go­di­na. Sko­ro po­lo­vi­na, ili 49 od­sto, za­ra­že­nih su ho­mo­sek­su­al­ci, mu­škar­ci ko­ji imaju seks sa mu­škar­cem, dok je 30 od­sto oso­ba sa HIV-om he­te­ro­sek­su­al­nog opre­dje­lje­nja, is­ti­če Mu­go­ša.
On ob­ja­šnja­va da je naj­ve­ći broj obo­lje­lih oso­ba u Pod­go­ri­ci i to 41od­sto, dok je na Cr­no­gor­skom pri­mor­ju ev­din­ti­ra­no 39 pro­ce­na­ta za­ra­že­nih.
– Na­ša is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da je sva­ka dru­ga oso­ba sa HIV-om in­fi­ci­ra­na he­pa­ti­ti­som C, sa­op­štio je Mu­go­ša.
On ka­že da je cilj Na­ci­o­na­le kon­fe­ren­ci­je za HIV da se utvr­de pro­ble­mi u toj obla­sti i raz­mo­tre mo­guć­no­sti za una­pre­đe­nje ak­tiv­no­sti u okvi­ru Na­ci­o­nal­ne stra­te­gi­je za HIV/AIDS od 2015–2020. go­di­ne.
– Vla­da je opre­di­je­li­la 100.000 za ne­vla­din sek­tor za po­tre­be ser­vi­sa i pru­ža­nja po­mo­ći oso­ba­ma ko­je su za­ra­že­ne HIV-om, što je na­pre­dak u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne. Ura­di­će­mo sve da vi­rus HIV-a dr­ži­mo pod kon­tro­lom, re­kao je Mu­go­ša.
Po­moć­ni­ca mi­ni­stra zdra­vlja Al­ma Dre­še­vić oci­je­ni­la je da je neo­p­hod­no za­šti­ti­ti sta­nov­ni­štvo od vi­ru­sa HIV, kroz ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta i po­moć za pre­ven­ci­ju.
– Tre­ba obra­ti­ti pa­žnju na gru­pe ko­je su pod ri­zi­kom, kao što su po­mor­ci, sek­su­al­ne rad­ni­ce, ko­ri­sni­ci dro­ga, ho­mo­sek­su­al­ci i za­tvo­re­ni­ci, kod ko­jih se vi­rus naj­lak­še pre­no­si. Neo­p­ho­dan je ve­li­ki an­ga­žman zdrav­stve­nih rad­ni­ka, vla­di­nog i ne­vla­di­nog sek­to­ra, ka­ko bi svi do­pri­ni­je­li da epi­de­mi­ja HIV-a bu­de pod kon­tro­lom, re­kla je ona.D.B.


Sed­mi­ca zdra­vlja

Pro­gram­ska me­na­džer­ka CA­ZAS-a Sa­nja Ši­šo­vić ka­za­la je da od 1. od 7. apri­la or­ga­ni­zu­ju sed­mi­cu zdra­vlja, na ko­joj će bi­ti za­stu­plje­no se­dam te­ma iz obla­sti zdrav­stva. Is­ta­kla je da je cilj uklju­či­ti što vi­še cilj­nih gru­pa, od mla­dih, do pred­stav­ni­ka zdrav­stve­nih in­sti­tu­ci­ja.
– Raz­go­va­ra­će­mo u svim gra­do­vi­ma o al­ko­ho­li­zmu, auti­zmu, emo­ci­o­nal­noj in­te­li­gen­ci­ji, is­hra­ni, re­pro­duk­tiv­nom zdra­vlju i pra­vi­ma pa­ci­je­na­ta. Ima­će­mo pul­to­ve i ra­di­o­ni­ce u ško­la­ma. Pro­je­kat Helt ap po­dr­ža­va de­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, ka­za­la je Ši­šo­vi­će­va.


Sva­ka tre­ća pro­sti­tut­ka te­sti­ra­na

Pre­ma is­tra­ži­va­nju In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje „Hiv i ri­zič­na po­na­ša­nja me­đu sek­su­al­nim rad­ni­ci­ma”, sa­mo tre­ći­na pro­sti­tut­ki je te­sti­ra­na na HIV, od če­ga je 0,4 od­sto ima­lo tu in­fek­ci­ju. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je de­vet od­sto sek­su­al­nih rad­ni­ca di­je­li­lo pri­bor za dro­gi­ra­nje, dok 32 od­sto njih ko­ri­sti psi­ho­ak­tiv­ne sup­stan­ce.
– Po­lo­vi­na od 200 is­pi­ta­ni­ca ni­kad ni­je ko­ri­sti­la kon­dom sa oso­ba­ma sa ko­ji­ma je ima­la seks, a da ni­je­su nji­ho­vi kli­jen­ti. Od­lu­ku o ko­ri­šće­nju kon­do­ma to­kom sek­su­al­nog od­no­sa sa kli­jen­tom u 67,5 od­sto slu­ča­je­va do­no­si sek­su­al­na rad­ni­ca, a 27,5 od­sto je za­jed­nič­ka od­lu­ka. U to­ku po­sled­njih 12 mje­se­ci 60 od­sto is­pi­ta­ni­ca je išlo kod gi­ne­ko­lo­ga, dok je 14 pro­ce­na­ta ima­lo pot­pu­no zna­nje o naj­va­žni­jim na­či­ni­ma pre­no­še­nja vi­ru­sa HIV. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je 75 od­sto sek­su­al­nih rad­ni­ca ima­lo stal­nog part­ne­ra u po­sled­njih 12 mje­se­ci, na­ve­de­no je u is­tra­ži­va­nju.


Pri­vat­ni­ci ne pri­ja­vlju­ju

Mu­go­ša je upo­zo­rio da pri­vat­ne bol­ni­ce ne pri­ja­vlju­ju In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje broj te­sti­ra­nja na HIV i za­ra­že­ne oso­be, što mo­že da uti­če na epi­de­mi­o­lo­šku si­tu­a­ci­ju.
– Pri­vat­ni­ci nas ne oba­vje­šta­va­ju o to­me ko­li­ko oso­ba se kod njih li­je­či od HIV-a, iako je ja­sno da po­sto­ji od­re­đen broj za­ra­že­nih, či­ja ja in­fek­ci­ja utvr­đe­na u tim usta­no­va­ma. Oni mo­gu da se obra­te za po­moć u jav­nim usta­no­va­ma, a pet­po­sta­vlja­mo da su se zbog ano­nim­no­sti od­lu­či­li za pri­vat­ne bol­ni­ce, sma­tra Mu­go­ša.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"