Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-23 IZ SINDIKATA PROSVJETE TVRDE DA JE MINISTARSTVO REDUKOVALO GRADIVO BEZ UČEŠĆA NASTAVNIKA
Škole nespremne za nove planove Pozivamo ministra prosvjete Damira Šehovića da inicira izmjene Zakona o opštem vaspitanju i obrazovanju, u kome bi se promijenila norma časova nastavnika, ističe predsjednik Sindikata Slobodan Savović Za nas je neprihvatljivo da se struka i praksa ne uključe u kreiranje nastavnih programa, rekao je Savović
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Sin­di­kat pro­svje­ta Pod­go­ri­ca Slo­bo­dan Sa­vo­vić ka­zao je za „Dan” da je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te bez zna­nja pro­svjet­nih rad­ni­ka i na nji­ho­vu šte­tu iz­mi­je­ni­lo na­stav­ne pla­no­vi u osnov­nim ško­la­ma, či­me su sma­nji­li gra­di­vo za 10 od­sto. Sa­vo­vić is­ti­če da je iz­vr­šni od­bor te sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je do­nio za­klju­čak da je ne­iz­vo­dlji­vo da ško­le od sep­tem­bra or­ga­ni­zu­ju na­sta­vu po no­vim na­stav­nim pro­gra­mi­ma jer ne­ma­ju do­volj­no vre­me­na i ni­je­su bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­ni o to­me.
– Ap­so­lut­no smo ne­za­do­volj­ni na­či­nom na ko­ji su do­ni­je­li ta­ko bi­tan do­ku­ment za sve osnov­ce i na­stav­ni­ke. U nje­go­vom kre­i­ra­nju ni­je uče­stvo­vao ni­je­dan na­stav­nik, osim lju­di iz Za­vo­da za škol­stvo i Mi­ni­star­stva pro­svje­te. Za nas je ne­pri­hva­tlji­vo da se stru­ka i prak­sa ne uklju­če u kre­i­ra­nje na­stav­nih pro­gra­ma. Na­ma je pro­ble­ma­tič­no i vri­je­me do­no­še­nja na­stav­nog pro­gra­ma, jer je ne­mo­gu­će pri­mi­je­ni­ti iz­mje­ne za sle­de­ću škol­sku go­di­nu. Pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma, ni­jed­na ško­la još ni­je do­bi­la od­lu­ku Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta šta tre­ba da se pre­du­zme ka­ko bi se sma­nji­lo gra­di­vo. Raz­ma­tra­li smo i ka­kve po­sle­di­ce mo­gu da na­sta­nu pri­mje­nom ova­kvog do­ku­men­ta –ka­zao je Sa­vo­vić.
On je po­zvao mi­ni­stra pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vi­ća da ini­ci­ra iz­mje­ne Za­ko­na o op­štem vas­pi­ta­nju i obra­zo­va­nju, u ko­me bi se pro­mi­je­ni­la nor­ma ča­so­va na­stav­ni­ka.
– Osim usme­nih obe­ća­nja, ne­ma­mo ni­ka­kav zva­ni­čan stav da će bi­ti sma­njen nor­ma onim na­stav­ni­ci­ma ko­ji će ima­ti ma­nji fond ča­so­va po no­vim pro­gra­mi­ma. Iako mi­ni­star Še­ho­vić tvr­di da ne­će­mo osta­ti bez po­treb­ne nor­me ča­so­va, pre­ma na­šim ana­li­za­ma, ovo u prak­si zna­či da će u ško­la­ma do­ći do manj­ka ča­so­va. Tu mi­slim na dio iz­bo­r­ne na­sta­ve, pre­ko ko­je je ve­li­ki broj na­stav­ni­ka do­la­zio do pu­ne nor­me ča­so­va. Ta­ko će osta­ti bez do­pu­ne ko­ja ima omo­gu­ća­va nor­mu. U ve­li­kim grad­skim ško­la­ma, od­re­đe­ni broj na­ših ko­le­ga ko­je pre­da­ju dru­štve­ne pred­me­te ili je­zič­ku gru­pu pred­me­ta ne­će ima­ti do­vo­ljan broj ča­so­va za nor­mu – re­kao je Sa­vo­vić.
On je do­dao da pro­svjet­ni rad­ni­ci tra­že od Mi­ni­star­stva pro­svje­te da im pre­do­če raz­lo­ge re­duk­ci­je na­stav­nih pro­gra­ma.
– Zah­ti­je­va­mo da nam ka­žu ka­ko će se ovo ta­ko­zva­no ras­te­re­će­nje uče­ni­ka od­ra­zi­ti na bu­du­će funk­ci­o­ni­sa­nje ško­la. Ima­mo sa­mo štu­re i ne­ja­sne fra­ze, bez ja­snih po­ka­za­te­lja zbog če­ga je ovo bi­lo po­treb­no ura­di­ti. Iz­vr­šni od­bor će u na­red­nom pe­ri­o­du ini­ci­ra­ti da u svim ško­la­ma na­pra­vi­mo ana­li­zu no­vih pro­gra­ma, da bi­smo do­šli do osnov­nih po­da­ta­ka, da bi­smo zna­li ko­li­ko će lju­di ima­ti ma­nje nor­me i ko­ji ne­će ima­ti pri­li­ku za do­pu­nu ča­so­va, kao i da li će se u ško­la­ma po­ja­vi­ti teh­no­lo­ški vi­ško­vi. Za Sin­di­kat je naj­va­žni­je da to iz­bjeg­ne­mo – is­ta­kao je Sa­vo­vić.
Ka­ko je do­dao, iako je od­lu­ka Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta i Mi­ni­star­stva pro­svje­te ko­nač­na, pred­u­ze­će sve mje­re da za­šti­te za­po­sle­ne. D.B.


Ne­će biti otpuštanja

Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te su po­no­vi­li „Da­nu” da ne­će sma­nji­va­ti broj za­po­sle­nih i da će za­ra­de na­stav­ni­ka i uči­te­lja osta­ti na istom ni­vou iako će pre­da­va­ti ma­nje gra­di­va.
– Za­ra­de na­stav­nog ka­dra će osta­ti na istom ni­vou jer će se nor­ma pri­la­go­di­ti sma­nje­nju obi­ma pro­gra­ma za osnov­no obra­zo­va­nje kroz iz­mje­ne pro­pi­sa, ko­je su u to­ku. Da­kle, ne­će bi­ti sma­nje­nja bro­ja za­po­sle­nih. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je od Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta za obra­zo­va­nje za­tra­ži­lo da sma­nji obim gra­di­va osnov­ci­ma u ci­lju ras­te­re­će­nja uče­ni­ka i una­pre­đe­nja kva­li­te­ta vas­pit­no-obra­zov­nog ra­da. Mi­ni­star­stvo će na­kon od­lu­ke Na­ci­o­nal­nog sa­vje­ta utvr­di­ti na­stav­ne pla­no­ve i oba­vi­je­sti­ti jav­nost o to­me, na­vo­de iz mi­ni­star­stva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"