Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sa mnom mogu raditi šta hoće, dušu mi ne mogu uzeti * Odbornik DPS-a napao aktiviste Demokrata * Katnić pocijepao dokaze BIA * Za sporno zapošljavanje preko šest miliona * Sa mnom mogu raditi šta hoće, dušu mi ne mogu uzeti * Bijela vrana * Uvozili smo Albance
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hazbija Kalač, predsjednik Bošnjačke demokratske:
– Bošnjačka stranka postala je klasični biro rada i izgubila je političko dostojanstvo.

Vic Dana :)

Na prednjem sjedištu sjedi čovjek i pored njega na suvozačevom mjestu sjedi plišana igračka medvjed. Policajac zaustavlja čovjeka i pita ga:
- Da li znate da nije dozvoljeno držanje medvjeda na prednjem sjedištu?
Čovek mu odgovara:
- Ali to je plišani medvjed.
Policajac:
- Rasa nije bitna!

Momak gleda prijateljicu i ne skida oči s nje. Ona:
• Ne gledaj me tako, znaš da moje srce pripada drugom.
On:
• Znam, ali mene srce i ne interesuje...


Pitaju Šakiru:
- Kakva si ovih dana?
Veli ona:
- Vaka, naka e-e.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-22 ORGANIZACIJA IZBORNOG PROCESA OD IZBIJANJA AFERE „SNIMAK” DO DANAS SUŠTINSKI SE NIJE MIJENJALA
Detalj sa birališta Dok DPS diktira uslove nema slobodnih izbora U slučajevima gdje je izborna zloupotreba ranije dokazana pravosuđe nije reagovalo zakonito i nije obezbijedilo adekvatnu odgovornost – kazao je Veselin Radulović
Dan - novi portal
Te­ško se mo­že re­ći da su uslo­vi za odr­ža­va­nje iz­bo­ra sa­da bo­lji ne­go što su bi­li na ne­kim ra­ni­jim iz­bo­ri­ma. Vla­da­ju­ća par­ti­ja i da­lje ima sve me­ha­ni­zme zlo­u­po­tre­ba i na­či­ne ne­do­zvo­lje­nog uti­ca­ja na vo­lju bi­ra­ča i ne­sme­ta­no ih ko­ri­sti, oci­je­nio je u iz­ja­vi za „Dan” advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić. Ka­ko je do­dao, osim to­ga, u slu­ča­je­vi­ma gdje je zlo­u­po­tre­ba ra­ni­je do­ka­za­na cr­no­gor­sko pra­vo­su­đe ni­je re­a­go­va­lo za­ko­ni­to i ni­je obez­bi­je­di­lo ade­kvat­nu od­go­vor­nost.
– Šta­vi­še, mno­ga od tih li­ca su na­gra­đe­na no­vim funk­ci­ja­ma, što ša­lje ja­snu po­ru­ku da se i taj kri­mi­nal is­pla­ti i da or­ga­ni­za­ci­je ko­je ima­ju ta­kve čla­no­ve uvi­jek bri­nu o nji­ma dok god su im oni lo­jal­ni – ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Iz­bo­ri u Moj­kov­cu, Pet­nji­ci, Tu­zi­ma i na Ce­ti­nju bi­će odr­ža­ni 26.no­vem­bra, a te­ško se mo­že re­ći da su uslo­vi bo­lji ne­go što su bi­li pri­je če­ti­ri i po go­di­ne, ka­da je „Dan” obje­lo­da­nio snim­ke sa taj­nih sjed­ni­ca DPS-a na ko­ji­ma je ko­va­na za­vje­ra za kra­đu iz­bo­ra, či­me je po­kre­nu­ta afe­ra „Sni­mak”.
Di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić ka­za­la je za „Dan” da je una­pre­đe­nje uslo­va za fer i slo­bod­ne iz­bo­re u sre­di­štu pro­ce­sa de­mo­kra­ti­za­ci­je ze­mlje jer su ti uslo­vi na­met­nu­ti kao od­lu­ču­ju­ći ne sa­mo za po­če­tak pro­ce­sa pre­go­vo­ra sa Evrop­skom uni­jom, već i za na­pre­do­va­nje u tom pro­ce­su. Ona je pod­sje­ti­la da je to jed­no od mje­ri­la u okvi­ru po­gla­vlja ko­je se od­no­si na vla­da­vi­nu pra­va.
– Upra­vo pod uti­ca­jem tog pro­ce­sa do­šlo je do po­bolj­ša­nja iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva. O to­me svje­do­če i iz­vje­šta­ji or­ga­ni­za­ci­ja ko­je pra­te iz­bor­ni pro­ces u Cr­noj Go­ri. Ali, ni u tom seg­men­tu po­sao ni­je za­vr­šen i broj­na su otvo­re­na pi­ta­nja i prav­ci za una­pre­đe­nje. U svim osta­lim seg­men­ti­ma, ka­da se po­vu­če pa­ra­le­la iz­me­đu uslo­va na po­čet­ku pro­ce­sa pre­go­vo­ra i da­nas, si­tu­a­ci­ja je go­to­vo iden­tič­na. In­sti­tu­ci­o­nal­ni aran­žma­ni ko­ji su u ovom pe­ri­o­du osmi­šlje­ni, ili „oja­ča­ni“,ka­ko bi uti­ca­li na vra­ća­nje po­vje­re­nja u iz­bor­ni pro­ces ni­su uspje­li u toj mi­si­ji – oci­je­ni­la je Ma­ro­vi­će­va.
Ona je uka­za­la da po­sto­je broj­ni raz­lo­zi ko­ji oprav­da­no otva­ra­ju sum­nju u ne­za­vi­snost nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja.
Po okon­ča­nju no­vem­bar­skih lo­kal­nih iz­bo­ra, u ja­nu­a­ru će bi­ti odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri u Ul­ci­nju, a to­kom na­red­ne go­di­ne i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri.
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić sma­tra da je iz­ja­va am­ba­sa­do­ra EU da je po­sao na usva­ja­nju pre­po­ru­ka OEBS-a hi­tan i da se u slu­ča­ju da se one ne spro­ve­du do pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra mo­že stvo­ri­ti tlo za ospo­ra­va­nje re­zul­ta­ta tih iz­bo­ra do­volj­no ja­sno upo­zo­re­nje.
– Da li će se to sma­tra­ti pri­ti­skom ili sa­vje­tom, to je već stvar do­ži­vlja­ja sva­kog od ak­te­ra do­ma­će po­li­tič­ke sce­ne. Va­žni­je od ne­či­jeg osje­ća­ja ugro­že­no­sti sop­stve­nog mo­no­po­la je­ste in­si­sti­ra­nje na prin­ci­pi­ma, sa ja­snim sta­vom da bi ne­po­što­va­nje prin­ci­pa mo­glo vo­di­ti u zo­nu ne­le­gi­tim­no­sti, što bi, oči­gled­no je, vo­di­lo pro­du­blji­va­nju kri­ze umje­sto pro­na­la­že­nju rje­še­nja za iz­la­zak iz nje – ka­zao je Čo­la­ko­vić.
M.V.


Ne­ma ne­za­vi­snih in­sti­tu­ci­ja

Pre­ma ocje­ni Jo­va­ne Ma­ro­vić, sa­mo ne­za­vi­sne in­sti­tu­ci­je mo­gu bi­ti ga­rant do­sled­ne pri­mje­ne za­ko­na.
– Za­sto­ji u re­fo­r­mi jav­ne upra­ve, uklju­ču­ju­ći i upor­no od­la­ga­nje ra­ci­o­na­li­za­ci­je bro­ja za­po­sle­nih, i br­oj­ni dru­gi pri­mje­ri do­dat­ni su po­ka­za­te­lji da ne­ma na­pret­ka u su­zbi­ja­nju tra­di­ci­o­nal­nih, i do­ku­men­to­va­nih, me­ha­ni­za­ma ko­ji su ko­ri­šće­ni u iz­bor­ne svr­he – za­klju­či­la je Ma­ro­vi­će­va.


Rad­na gru­pa bli­zu kon­kret­nih pred­lo­ga

Rad­na gru­pa za pri­mje­nu iz­bor­nih pre­po­ru­ka OEBS-a za krat­ko vri­je­me je po­sti­gla od­lič­ne re­zul­ta­te i bli­zu je kon­kret­nih pred­lo­ga za una­pre­đe­nje iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ka­zao je pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić na sa­stan­ku sa še­fi­com Mi­si­je OEBS-a u Cr­noj Go­ri, am­ba­sa­dor­kom Ma­riz Da­vi­je i po­li­tič­kom sa­vjet­ni­com u toj or­ga­ni­za­ci­ji Ka­ren Gajn.
Iz Skup­šti­ne je sa­op­šte­no da je Gvo­zde­no­vić na sa­stan­ku is­ta­kao da je dio ma­te­ri­ja­la ko­ji su pro­iz­vod ra­da rad­ne gru­pe već do­sta­vljen na mi­šlje­nje ODI­HR-u.
Da­vi­je je Gvo­zde­no­vi­ću ka­za­la da će OEBS/ODI­HR ubr­zo upu­ti­ti pi­sa­ni pred­log Skup­šti­ni ko­ji će sa­dr­ža­ti in­for­ma­ci­ju o na­či­nu na ko­ji bi oni mo­gli pru­ži­ti teh­nič­ku po­moć skup­štin­skoj rad­noj gru­pi.
– Na­gla­si­la je da će Mi­si­ja OEBS-a na­sta­vi­ti da pru­ža teh­nič­ku po­dr­šku Dr­žav­noj iz­bor­noj ko­mi­si­ji u vi­du obez­bje­đi­va­nja in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma neo­p­hod­nog za efi­ka­san pre­nos iz­bor­nih re­zul­ta­ta na dan iz­bo­ra – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"