Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DUGI PREGOVORI O FORMIRANJU VLASTI U BUDVI I KOTORU NAUK OPOZICIJI UOČI IZBORA U NIKŠIĆU Uzajamno nenapadanje šansa za pobjedu Predizborne koalicije treba formirati u skladu sa istraživanjima javnog mnjenja u Nikšiću, kako bi se ispitale opcije opozicione saradnje koje građani u najvećem broju podržavaju, odnosno koje garantuju najbolji ukupni rezultat opozicije – kazao je Stevo Muk
Dan - novi portal
Opo­zi­ci­ja bi tre­ba­lo da do­go­vor o ras­po­dje­li funk­ci­ja u slu­ča­ju po­bje­de u Nik­ši­ću na­pra­vi pri­je pred­sto­je­ćih lo­kal­nih iz­bo­ra, ka­zao je za „Dan“ Ste­vo Muk, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li du­gi pre­go­vo­ri opo­zi­ci­je oko for­mi­ra­nja vla­sti u Bu­dvi i Ko­to­ru tre­ba da po­slu­že kao pu­to­kaz opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma ka­ko mo­gu do do­go­vo­ra u slu­ča­ju da osvo­je ve­ći­nu i lo­kal­nom par­la­men­tu u Nik­ši­ću.
– Uko­li­ko opo­zi­ci­ja na­mje­ra­va da po­ve­ća svo­je šan­se za uspjeh na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću, po­treb­no je da se us­po­sta­vi mi­ni­mum ko­mu­ni­ka­ci­je i ko­or­di­na­ci­je ko­ji će ga­ran­to­va­ti op­ti­mal­na rje­še­nja za pred­iz­bor­ne ko­a­li­ci­je. Pred­iz­bor­ne ko­a­li­ci­je tre­ba for­mi­ra­ti u skla­du sa is­tra­ži­va­nji­ma jav­nog mnje­nja u Nik­ši­ću, ka­ko bi se is­pi­ta­le op­ci­je opo­zi­ci­o­ne sa­rad­nje ko­je gra­đa­ni u naj­ve­ćem bro­ju po­dr­ža­va­ju, od­no­sno ko­je ga­ran­tu­ju naj­bo­lji ukup­ni re­zul­tat opo­zi­ci­je – re­kao je Muk.
Opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ne­dav­no su na ini­ci­ja­ti­vu De­mo­krat­skog fron­ta odr­ža­le sa­sta­nak na ko­jem je glav­na te­ma bi­la mo­guć­nost iz­la­ska na nik­šić­ke iz­bo­re sa je­din­stve­nom li­stom. Na tom sa­stan­ku do­go­vor ni­je po­stig­nut jer su iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA sa­op­šti­li da ne že­le u pred­iz­bor­nu ko­a­li­ci­ju sa De­mo­krat­skim fron­tom.
Muk ipak ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da na kra­ju opo­zi­ci­ja na lo­kal­ne iz­bo­re u Nik­ši­ću iza­đe sa je­din­stve­nom li­stom.
– Mo­gu­će je da se na ovim iz­bo­ri­ma opo­zi­ci­ja od­lu­či i za op­ci­ju ko­ju ra­ni­je ni­je pro­ba­la – je­din­stve­ni opo­zi­ci­o­ni na­stup. Či­nje­ni­ca je da je ri­ječ o lo­kal­noj upra­vi, što pod­ra­zu­mi­je­va re­lak­si­ra­nost od ve­li­kih po­li­tič­kih i ide­o­lo­ških te­ma. Ima­ju­ći to u vi­du, kao i is­ku­stva te­škog po­sti­zbor­nog for­mi­ra­nja vla­sti u Bu­dvi i Ko­to­ru, mo­gu­će da sve to uka­zu­je na po­tre­bu pret­hod­nog do­go­vo­ra me­đu par­ti­ja­ma o po­dje­li vla­sti na­kon iz­bo­ra, a mo­gu­će i ključ­nih re­so­ra i funk­ci­ja me­đu lič­no­sti­ma ko­je bi vo­di­le naj­od­go­vor­ni­je po­slo­ve na­kon iz­bo­ra – ka­zao je Muk.
Ocjena je da opozicija ima šansu za pobjedu ukoliko se tokom kampanje ne budu među sobom napadali već oštricu kritike budu usmjerili na DPS. Osim De­mo­krat­skog fron­ta, za je­din­stve­nu iz­bor­nu li­stu opo­zi­ci­je na nik­šić­kim iz­bo­ri­ma ra­ni­je se iz­ja­snio i li­der So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Sr­đan Mi­lić. So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja je za sa­mo­stal­ni na­stup, a Gra­đan­ski po­kret URA je još ra­ni­je kre­nuo u pred­iz­bor­nu kam­pa­nju sa sta­vom da bi naj­ra­di­je iza­šli sa­mi.
Po ocje­ni pred­sjed­ni­ka Gra­đan­ske ali­jan­se Bo­ri­sa Ra­o­ni­ća, re­zul­ta­ti sa po­sled­njih iz­bo­ra i naj­no­vi­ja is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja po­ka­zu­ju da je od­nos opo­zi­ci­o­nih i vla­da­ju­ćih par­ti­ja u Nik­ši­ću ve­o­ma ujed­na­čen i da je raz­li­ka u sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na gla­so­va.
– Nik­šić će bi­ti pr­vi po­ka­za­telj ten­den­ci­ja u po­li­tič­kom jav­nom mnje­nju, ko­ji će se po­ka­za­ti ras­po­lo­že­nje gra­đa­na pre­ma do­ga­đa­ji­ma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i po­te­zi­ma no­ve vla­de, ali i pre­ma me­đu­sob­nim od­no­si­ma u opo­zi­ci­ji. Bu­du­ća ve­ći­na će bi­ti ve­o­ma ti­je­sna. Bi­će od­lu­če­na za­vi­sno od bro­ja pro­su­tih gla­so­va, ukrup­njava­nja, pr­ven­stve­no opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta, pri­je sve­ga zbog D'On­to­ve for­mu­le, i od kva­li­te­nog te­ren­skog ra­da i kon­tro­le sa­mog iz­bor­nog pro­ce­sa – za­klju­čio je Ra­o­nić.
V.R.


Pre­da­ja li­sta do 14. fe­bru­a­ra

Ko­a­li­ci­ja, par­ti­ja ili gru­pa bi­ra­ča ko­ja že­li da uče­stvu­je na nik­šić­kim iz­bo­ri­ma, Op­štin­skoj iz­bor­noj ko­mi­si­ji li­stu kan­di­da­ta za od­bor­ni­ke mo­ra do­sta­vi­ti naj­ka­sni­je do 14. fe­bru­a­ra. Pod­no­si­o­ci po­tvr­đe­nih iz­bor­nih li­sta na­kon to­ga tre­ba da od­re­de opu­no­mo­će­ne pred­stav­ni­ke u pro­ši­re­ni sa­stav OIK-a 20 da­na pri­je da­tu­ma iz­bo­ra. Bi­rač­ka mje­sta od­re­di­će OIK na pred­log MUP-a, ko­ji je nad­le­žan za vo­đe­nje bi­rač­kog spi­ska. Bi­rač­ka mje­sta mo­ra­ju bi­ti od­re­đe­na naj­ka­sni­je do 19. fe­bru­a­ra u po­noć.


Osta­je nam po­sti­zbor­na sa­rad­nja

Po­što ni­je po­stig­nut do­go­vor o je­din­stve­nom na­stu­pu u Nik­ši­ću, tre­ba uči­ni­ti sve da se na­sta­vi po­sti­zbor­na sa­rad­nja po­sli­je po­ra­za De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i po­bje­de De­mo­krat­skog fron­ta i osta­lih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka u tom gra­du, ka­zao je za „Dan“ po­sla­nik DF-a Jo­van Vu­ču­ro­vić, ko­men­ta­ri­šu­ći to što opo­zi­ci­o­ne stran­ke ni­je­su uspje­le da se do­go­vo­re o na­stu­pu na nik­šić­kim iz­bo­ri­ma u okvi­ru je­din­stve­ne li­ste.
– De­mo­krat­ski front, kao ubje­dlji­vo naj­ja­ča i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ja opo­zi­ci­o­na po­li­tič­ka sna­ga u Cr­noj Go­ri, po­ka­zao je od­go­vor­nost i sprem­nost da opo­zi­ci­ja za­jed­nič­ki na­stu­pi na iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću. Pred­lo­ži­li smo za­jed­nič­ku opo­zi­ci­o­nu li­stu jer svi po­ka­za­te­lji upu­ću­ju na to da se mo­ra iz­bje­ći bi­lo ka­kvo ra­si­pa­nje opo­zi­ci­o­nih gla­so­va. Opo­zi­ci­ja je i 16. ok­to­bra u Nik­ši­ću osvo­ji­la vi­še gla­so­va od DPS-a i neo­p­hod­no je da svi po­ka­žu vi­sok ste­pen od­go­vor­no­sti da se do­đe do po­bje­de i da se grad pod Tre­bje­som spa­si od da­ljeg pro­pa­da­nja – is­ta­kao je Vu­ču­ro­vić.
Ka­ko je do­dao, zna­čaj Nik­ši­ća je vi­še­struk jer bi po­bje­da opo­zi­ci­je do­dat­no oja­ča­la nje­ne za­htje­ve za po­na­vlja­nje iz­bo­ra na re­pu­blič­kom ni­vou i smje­nu vla­sti DPS-a.
– Oči­gled­no je da je­dan dio opo­zi­ci­je ni­je spre­man na za­jed­nič­ki na­stup i da ima­ju ne­ke dru­ge pro­jek­ci­je i pla­no­ve, što je nji­ho­vo le­gi­tim­no pra­vo. Mi će­mo i da­lje ra­di­ti na to­me da se opo­zi­ci­o­ni gla­so­vi sa­be­ru. Sva­ka­ko da svi svo­jim dje­lo­va­njem tre­ba da do­pri­ne­se­mo da se stvo­re uslo­vi za sa­rad­nju po­sli­je iz­bo­ra, na­kon po­ra­za DPS-a i po­bje­de DF-a i osta­lih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka – re­kao je Vu­ču­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"