Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-01-26 DRITAN ABAZOVIĆ ZA „DAN” UOČI PARTIJSKE IZBORNE KONVENCIJE NA KOJOJ BI TREBALO DA PREUZME MJESTO PREDSJEDNIKA GP URA PORUČIO
Abazović Volio bih da imam protivkandidate Programski principi GP URA ostaće isti, ali će biti značajnih statutarnih promjena i novih, mladih ljudi u rukovodstvu stranke – istakao je Dritan Abazović
Dan - novi portal
Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić, ko­ji bi od apri­la tre­ba­lo da pre­u­zme funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Gra­đan­skog po­kre­ta URA, po­ru­čio je da bi vo­lio da na iz­bor­noj kon­ven­ci­ji ima i pro­tiv­kan­di­da­te za tu po­zi­ci­ju. Li­der Gra­đan­skog po­kre­ta URA Žar­ko Rak­če­vić ka­zao je da se ne­će kan­di­do­va­ti za tu po­zi­ci­ju na dru­goj iz­bor­noj kon­ven­ci­ji stran­ke, i da sma­tra da to mje­sto tre­ba da za­u­zme Aba­zo­vić.
– Vo­lio bih da se do kon­gre­sa is­kri­sta­li­šu i dru­ge lič­no­sti ko­je bi bi­le kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka Gra­đan­skog po­kre­ta URA. To bi bi­la pri­li­ka da u tak­mi­čar­skom od­no­su su­o­či­mo pred­lo­ge za si­stem­ske pro­mje­ne unu­tar Gra­đan­skog po­kre­ta URA. Sma­tram da bi to sa­mo po­ve­ća­lo kva­li­tet na­šeg funk­ci­o­ni­sa­nja u na­red­nom pe­ri­o­du – re­kao je Aba­zo­vić u raz­go­vo­ru za „Dan“.
Na­gla­sio je da uz ve­li­ku za­hval­nost Rak­če­vi­ću i osta­lim čla­no­vi­ma Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA, do iz­bor­ne kon­ven­ci­je ipak mo­že da go­vo­ri sa­mo u svoj­stvu po­ten­ci­jal­nog kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka stran­ke.
– Mo­ja oba­ve­za je da u na­red­nom pe­ri­o­du obi­đem sve op­štin­ske od­bo­re sa kon­kret­nim pla­nom raz­vo­ja stran­ke u na­red­nom pe­ri­o­du. Oko pro­gram­skih od­red­ni­ca Gra­đan­skog po­kre­ta URA ne­će bi­ti ni­ka­kvih zna­čaj­ni­jih pro­mje­na. To su te­me­lji ko­ji su do­bro po­sta­vlje­ni ka­da je osni­van Gra­đan­ski po­kret URA. Ta­da je URA po­sta­vlje­na kao čvr­sta opo­zi­ci­o­na, gra­đan­ska, an­ti­re­žim­ska op­ci­ja, sa na­gla­še­nom kom­po­nen­tom da po­mog­ne­mo eko­nom­skom opo­rav­ku Cr­ne Go­re. Gra­đan­ski po­kret URA ba­ši­ni evro­a­tlant­ske vri­jed­no­sti i vi­di­mo Cr­nu Go­ru kao bu­du­ću čla­ni­cu Evrop­ske uni­je i NA­TO-a – is­ti­če Aba­zo­vić.
Za raz­li­ku od to­ga što pla­ni­ra za­dr­ža­va­nje pro­gram­skih prin­ci­pa GP URA, Aba­zo­vić na­ja­vlju­je broj­ne sta­tu­tar­ne i si­stem­ske pro­mje­ne u ovom po­li­tič­kom su­bjek­tu.
– Cilj tih pro­mje­na bi­će una­pre­đe­nje funk­ci­o­ni­sa­nja stran­ke. Po­ja­vi­će se i ne­ke no­ve funk­ci­je i no­va za­du­že­nja unu­tar stran­ke. Ak­ce­nat će bi­ti na no­vim lju­di­ma, ko­ji tre­ba da pred­sta­vlja­ju bu­du­ću ge­ne­ra­ci­ju po­li­ti­ča­ra u Cr­noj Go­ri. Bi­će to lju­di ko­ji per­so­nal­no, kre­a­tiv­no i men­ta­li­tet­ski mo­gu da bu­du do­bra osno­va za stva­ra­nje at­mos­fe­re pro­mje­na u Cr­noj Go­ri i kre­i­ra­nje mo­der­ne po­li­tič­ke eli­te ko­ja ovu dr­ža­vu tre­ba da pro­mi­je­ni u naj­po­zi­tiv­ni­jem smi­slu – ka­že Aba­zo­vić.
Oče­ku­je da u naj­sko­ri­je vri­je­me kre­ne „na te­ren“, od­no­sno u obi­la­zak op­štin­skih od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA i do­da­je da će to bi­ti pri­li­ka da se vi­di ka­ko će lju­di re­a­go­va­ti na nje­go­ve ide­je ve­za­no za da­lje funk­ci­o­ni­sa­nje stran­ke.
– Ap­so­lut­no osta­jem na sta­no­vi­štu da će Gra­đan­ski po­kret URA za­dr­ža­ti opo­zi­ci­o­ni, an­ti­re­žim­ski kurs gra­đan­ske Cr­ne Go­re. Sve vred­no­sne prin­ci­pe ko­ji su po­sta­vlje­ni na osni­vač­kom kon­gre­su, Gra­đan­ski po­kret URA će sa­svim si­gur­no za­dr­ža­ti. Oče­ku­jem ve­li­ku po­moć ne sa­mo od Žar­ka Rak­če­vi­ća, ko­ji je po­ka­zao džen­tlmen­ski osje­ćaj, pot­pu­no ati­pi­čan za cr­no­gor­ske li­de­re ko­ji se ti­če sprem­no­sti na ustu­pa­nje mje­sta dru­go­me. Oče­ku­jem da i svi osta­li čla­no­vi Ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra i Po­li­tič­kog sa­vje­ta Gra­đan­skog po­kre­ta URA osta­nu u stran­ci. Oče­ku­jem da svi za­jed­no na­sta­vi­mo da una­pre­đu­je­mo rad stran­ke – za­klju­čio je Aba­zo­vić.
V.R.


Ja­ča­ti mo­sto­ve opo­zi­ci­o­ne sa­rad­nje

Po ri­je­či­ma Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća, od osni­va­nja Gra­đan­skog po­kre­ta URA mi­si­ja tog po­li­tič­kog su­bjek­ta bi­la je gra­đe­nje mo­sto­va pre­ma osta­lim opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma. Si­gu­ran je da će ti mo­sto­vi me­đu­o­po­zi­ci­o­ne sa­rad­nje bi­ti sa­mo do­dat­no učvr­šće­ni na­kon iz­bor­ne kon­ven­ci­je Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
– Ima­mo do­bru ko­mu­nik­ci­ju sa sko­ro svim opo­zi­ci­o­nim stran­ka­ma, bez ob­zi­ra na raz­li­ke. Naš za­jed­nič­ki opo­zi­ci­o­ni cilj je da do­đe­mo do de­mo­krat­skih, fer i slo­bod­nih iz­bra. Pro­gram­ske raz­li­ke ko­je po­sto­je ne mo­gu taj cilj da op­te­re­te na bi­lo ko­ji na­čin. Po­sto­je su­bjek­ti u opo­zi­ci­ji sa ko­ji­ma ima­mo i vi­še od po­li­tič­kog kon­tak­ta. Sa De­mo­kra­ta­ma mog pri­ja­te­lja Alek­se Be­či­ća ima­mo iz­van­red­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju ko­ja pre­va­zi­la­zi po­li­tič­ki ni­vo. Mo­žda je to plod ge­ne­ra­cij­ske bli­sko­sti. Oče­ku­jem da se sa tom, ali i sa svim osta­lim stran­ka­ma, sa­rad­nja na­sta­vi i do­dat­no ja­ča – na­veo je on.
Ka­ko je do­dao, to je neo­p­hod­no u ci­lju stva­ra­nja što ve­će me­đu­na­ci­o­nal­ne i me­đu­vjer­ske ko­he­zi­je u cr­no­gor­skom dru­štvu i per­spek­ti­ve da svi po­li­tič­ki su­bjek­ti bu­du an­ga­žo­va­ni na obez­bje­đi­va­nju uslo­va za bo­lji ži­vot gra­đa­na.
– Bez to­ga će­mo, bo­jim se, i da­lje da sr­lja­mo u no­ve eko­nom­ske, so­ci­jal­ne i po­li­tič­ke pro­ble­me. Od­luč­ni smo da to pro­mi­je­ni­mo i da stvo­ri­mo po­li­tič­ke eli­te ko­je će, bez ob­zi­ra na raz­li­ke, oko ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na ima­ti slič­ne sta­vo­ve i dje­lo­va­ti u tom prav­cu – ka­že Aba­zo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"