Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NAKON PRIJAVE „DANA”, INSPEKCIJA PREKINULA „SEMINAR” ZDRAVSTVENE USTANOVE „LAURUS“
Orban naložila kontrolu Pacijente pregledali u hotelu Inspektori su utvrdili da je seminarom rukovodio menadžer prodaje u firmi „Ambasador MNE”, dok je zdravstvene usluge (mjerenje kiseonika u krvi i pulsa, pregled arteriografom i mjerenje visceralnih masnoća) pružao medicinski – stomatološki tehničar
Dan - novi portal
Zdrav­stve­no-sa­ni­tar­na in­spek­ci­ja ka­zni­la je osoblje pri­vat­ne zdrav­stve­ne usta­no­ve „La­u­rus me­di­kal plus”, zbog pru­ža­nja zdrav­stve­nih uslu­ga u ho­te­lu, što je su­prot­no Za­ko­nu o zdrav­stve­noj za­šti­ti. In­spek­ci­ja je na­kon pri­ja­ve „Da­na”, da se u plje­valj­skom ho­te­lu oba­vlja­ju zdrav­stve­ni pre­gle­di, oba­vi­la nad­zor i pre­ki­nu­la se­mi­nar ko­ji je or­ga­ni­zo­va­la fir­ma „Am­ba­sa­dor MNE” iz Pod­go­ri­ce, u sa­rad­nji za PZU „La­u­rus me­di­kal plus”.
Re­dak­ci­ju „Da­na” kon­tak­ti­ra­li su ju­če či­ta­o­ci ko­ji su ka­za­li da su ih zva­li iz or­ga­ni­za­ci­je „La­u­rus” i nu­di­li im bes­plat­ne zdrav­stve­ne pre­gle­de sr­ca i krv­nih su­do­va. „Dan” je o to­me oba­vi­je­stio in­spek­ci­ju, na čijem je čelu Višnja Orban, ko­ja je na li­cu mje­sta utvr­di­la ne­pra­vil­no­sti.
– Od­mah po pri­je­mu Va­šeg do­pi­sa, zdrav­stve­no-sa­ni­tar­ni in­spek­tor Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve iz­vr­šio je nad­zor u ho­te­lu „Gold” u Plje­vlji­ma, gdje je za­te­kao odr­ža­va­nje se­mi­na­ra ko­jem je pri­su­stvo­va­lo tri­de­se­tak li­ca. Se­mi­nar je od­mah pre­ki­nut, uče­sni­ci se­mi­na­ra su na­pu­sti­li ho­tel, a za­pi­snič­ki je kon­sta­to­va­no da je se­mi­nar or­ga­ni­zo­va­la fir­ma za pro­iz­vod­nju, pro­met i uslu­ge DOO „Am­ba­sa­dor MNE” iz Pod­go­ri­ce, u sa­rad­nji sa PZU „La­u­rus me­di­kal plus” iz Pod­go­ri­ce – sa­op­šte­no je „Da­nu” iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Ka­ko su ka­za­li, na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je ko­ja je in­spek­to­ru da­ta na uvid, kon­sta­to­va­no je da or­ga­ni­za­to­ri se­mi­na­ra po­sje­du­ju rje­še­nje o re­gi­stra­ci­ji DOO „Am­ba­sa­dor MNE” iz Pod­go­ri­ce, rje­še­nje o re­gi­stra­ci­ji za PDV, kar­ton de­po­no­va­nih pot­pi­sa, kao i rje­še­nje o re­gi­stra­ci­ji pri­vat­ne zdrav­stve­ne us­ta­no­ve „La­u­rus me­di­kal plus” iz Pod­go­ri­ce i rje­še­nje Mi­ni­star­stva zdra­vlja o is­pu­nja­va­nju uslo­va za am­bu­lan­tu op­šte me­di­ci­ne.
– U rje­še­nju Mi­ni­star­stva zdra­vlja se na­vo­di da su is­pu­nje­ni uslo­vi za uslu­ge op­šte me­di­ci­ne, kuć­ne po­sje­te i kon­sul­ta­tiv­ne pre­gle­de – do­da­li su iz in­spek­ci­je.
Iz Upra­ve su sa­op­šti­li da je se­mi­na­rom ru­ko­vo­dio me­na­džer pro­da­je fir­me „Am­ba­sa­dor MNE” D.J., dok je zdrav­stve­ne uslu­ge pru­žao me­di­cin­ski – sto­ma­to­lo­ški teh­ni­čar B.K., či­ja je di­plo­ma da­ta in­spek­to­ru na uvid pri­li­kom vr­še­nja nad­zo­ra.
– U ugo­vo­ru za­klju­če­nom iz­me­đu ove dvi­je or­ga­ni­za­ci­je na­vo­di se da zdrav­stve­ni pre­gle­di ob­u­hva­ta­ju mje­re­nje ki­se­o­ni­ka u kr­vi i pul­sa, pre­gled ar­te­ri­o­gra­fom i mje­re­nje vi­sce­ral­nih ma­sno­ća – na­ve­li su iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Iz in­spek­ci­je su na­gla­si­li da je Za­ko­nom o zdrav­stve­noj za­šti­ti pro­pi­sa­no da je zdrav­stve­nom rad­ni­ku i zdrav­stve­nom sa­rad­ni­ku za­bra­nje­no pru­ža­nje zdrav­stve­ne za­šti­te iz­van zdrav­stve­ne usta­no­ve, osim ka­da je u pi­ta­nju pru­ža­nje hit­ne, me­di­cin­ske po­mo­ći, zdrav­stve­ne nje­ge, kuć­nog li­je­če­nja, pa­tro­na­žnih po­sje­ta, pa­li­ja­tiv­ne nje­ge i fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je.
– U skla­du sa ovim za­ko­nom, zbog pru­ža­nja zdrav­stve­nih uslu­ga van zdrav­stve­ne usta­no­ve, fi­zič­kom li­cu ko­je je pru­ža­lo po­me­nu­te uslu­ge pre­kr­šaj­nim na­lo­gom iz­re­če­na je nov­ča­na ka­zna od 250 eura. Ta­ko­đe, po­me­nu­tim or­ga­ni­za­ci­ja­ma je za­bra­nje­no odr­ža­va­nje se­mi­na­ra, zbog ne­po­sje­do­va­nja odo­bre­nja Mi­ni­star­stva zdra­vlja za pro­stor, ka­dar i opre­mu u Plje­vlji­ma – sa­op­šti­li su za „Dan” iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Či­ta­lac „Da­na” ka­zao je da mu je bi­lo čud­no da mu nu­de bes­plat­ne pre­gle­de sr­ca i krv­nih su­do­va, a po­seb­no što ih oba­vlja­ju u ho­te­lu.
– U Cr­noj Go­ri ni­šta ni­je bes­plat­no, pa je bi­lo neo­bič­no da mi ne­ko nu­di da do­đem na bes­pla­tan zdrav­stve­ni pre­gled – ka­zao je sa­go­vor­nik „Da­na”.
On do­da­je da se za­pi­tao oda­kle „or­ga­ni­za­to­ri­ma zdrav­stve­nih pre­gle­da” nje­gov broj te­le­fo­na i po­da­tak da je „po­go­dan” za ta­kve me­di­cin­ske kon­tro­le.
„Dan” je pri­je go­di­nu i po da­na pi­sao o or­ga­ni­za­ci­ji „La­u­rus” ko­ja je ta­da u ho­te­lu „Ni­kić” u Pod­go­ri­ci bes­plat­no vr­ši­la vi­še di­jag­no­stič­kih pre­gle­da bez odo­bre­nja za rad. Su­gra­đan­ka ko­ja nam se ta­da obra­ti­la tvr­di­la je da se njen ro­đak oda­zvao na ta­kav pre­gled i da je bio za­te­čen di­jag­no­zom da mu je osta­lo vr­lo ma­lo ži­vo­ta. A.O.


Ba­ve se tr­go­vi­nom i pru­ža­njem me­di­cin­skih uslu­ga

„La­u­rus” ra­ni­je ni­je imao do­zvo­lu za pru­ža­nje me­di­cin­skih uslu­ga, ko­ju iz­da­je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, zbog če­ga je zdrav­stve­na in­spek­ci­ja u vi­še na­vra­ta za­bra­nji­va­la nji­hov rad. Me­di­ji su i pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pi­sa­li o or­ga­ni­za­ci­ji „La­u­rus GJ”, ko­ja je gra­đa­ni­ma Pod­go­ri­ce nu­di­la bes­plat­ne zdrav­stve­ne pre­gle­de, a po­tom i ku­po­vi­nu du­še­ka, po­su­đa...
U Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) re­gi­stro­va­ne su tri fir­me ko­je u svom na­zi­vu ima­ju „La­u­rus”, sa istim sje­di­štem i adre­som, i istim osni­va­či­ma i ovla­šće­nim pred­stav­ni­ci­ma.
„La­u­rus me­di­kal plus”, pre­ma po­da­ci­ma iz CRPS-a, ba­vi se op­štom me­di­cin­skom prak­som, dje­lat­nost „La­u­rus GJ” je „osta­la tr­go­vi­na na ma­lo u ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma”. Tre­ća fir­ma – „La­u­rus me­di­kal” ba­vi se ta­ko­đe „osta­lom tr­go­vi­nom na ma­lo u ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma”.
Pre­ma po­da­ci­ma iz CRPS-a, dje­lat­nost fir­me „Am­ba­sa­dor MNE” je „osta­la tr­go­vi­na na ma­lo u ne­spe­ci­ja­li­zo­va­nim pro­dav­ni­ca­ma”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"