Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan GRANIČNI SPOR SA SLOVENIJOM SE MOŽE RIJEŠITI BILATERALNIM DOGOVOROM Brisel poziva Zagreb i Ljubljanu da nastave dijalog Mi smo na poziciji da nećemo i ne povlačimo nikakve jednostrane poteze, a ako druga strana bude stvarno krenula sa povlačenjem nekih jednostranih poteza, hrvatske institucije će za to naći odgovor, poručio je Božinović
Dan - novi portal
Evrop­ska ko­mi­si­ja još jed­nom je po­zva­la Slo­ve­ni­ju i Hr­vat­sku da na­sta­ve di­ja­log i iz­bjeg­nu bi­lo ka­kvo dje­lo­va­nje ko­je mo­že da uti­če na bi­la­te­ral­ne raz­go­vo­re. EK je po­na­vi­la da je Bri­sel spre­man da po­mog­ne u spro­vo­đe­nju rje­še­nja ar­bi­tra­že na slo­ve­nač­ko-hr­vat­skoj gra­ni­ci.
– Ko­mi­si­ja opet po­zi­va obje stra­ne da na­sta­ve di­ja­log na svim ni­vo­i­ma na kon­struk­ti­van, eks­pe­di­ti­van i ne­dvo­smi­slen na­čin i da iz­bjeg­nu sva­ku ak­ci­ju ko­ja mo­že da na­ne­se šte­tu tre­nut­nim bi­la­te­ral­nim pre­go­vo­ri­ma – iz­ja­vi­la je Mi­na An­dre­e­va, port­pa­rol EK, pre­no­si slo­ve­nač­ka agen­ci­ja STA.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Ko­mi­si­ja je sprem­na da do­ri­ne­se ili da olak­ša pro­ces ka­ko bi se naj­bo­lje im­ple­men­ti­ra­la ko­nač­na od­lu­ka ar­bi­tra­žnog tri­bu­na­la i do­da­la da će EK na­sta­vi­ti da raz­go­va­ra o tom pro­ble­mu.
Me­đu­tim, ka­ko na­gla­si­la An­dre­e­va, to za­vi­si od raz­vo­ja do­ga­đa­ja, bu­du­ći da od 19. de­cem­bra, od su­sre­ta slo­ve­nač­kog i hr­vat­skog pre­mi­je­ra Mi­ra Ce­ra­ra i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća u Bri­se­lu, ni­je bi­lo na­pret­ka.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Hr­vat­ske Da­vor Bo­ži­no­vić iz­ja­vio je da se gra­nič­ni spor sa Slo­ve­ni­jom mo­že ri­je­ši­ti sa­mo bi­la­te­ral­nim do­go­vo­rom, te da Za­greb ne­će po­vla­či­ti jed­no­stra­ne po­te­ze.
Bo­ži­no­vić je na­po­me­nuo da će Hr­vat­ska zna­ti da na­đe od­go­vor kre­ne li dru­ga stra­na sa po­vla­če­njem jed­no­stra­nih po­te­za, pre­no­se me­di­ji.
„Mi smo na po­zi­ci­ji da ne­će­mo i ne po­vla­či­mo ni­ka­kve jed­no­stra­ne po­te­ze, a ako dru­ga stra­na bu­de stvar­no kre­nu­la sa po­vla­če­njem ne­kih jed­no­stra­nih po­te­za, hr­vat­ske in­sti­tu­ci­je će za to na­ći od­go­vor”, po­ru­čio je Bo­ži­no­vić, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje ka­ko hr­vat­ski MUP pla­ni­ra da re­a­gu­je na ka­zne ko­je Slo­ve­ni­ja na­ja­vlju­je za hr­vat­ske ri­ba­re u Pi­ran­skom za­li­vu.
Slo­ve­ni­ja je 30. de­cem­bra po­če­la da pri­mje­nju­je ar­bi­tra­žnu od­lu­ku o gra­ni­ci sa Hr­vat­skom u Pi­ran­skom za­li­vu i tog da­na se ta­mo po­ja­vio slo­ve­nač­ki pa­trol­ni brod na ko­me se pr­vi put na­la­zio i in­spek­tor.
Ar­bi­tra­žni sud za gra­nič­ni spor iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je od­lu­čio je 29. ju­na da oko tri če­tvr­ti­ne Pi­ran­skog za­li­va pri­pa­da Slo­ve­ni­ji i da ta ze­mlja do­bi­ja ko­ri­dor do me­đu­na­rod­nih vo­da.
Vla­sti Slo­ve­ni­je od­lu­či­le da spro­vo­de ar­bi­tra­žnu od­lu­ku na­kon is­te­ka še­sto­mje­seč­nog ro­ka za nje­nu pri­pre­mu i bu­du­ći da je u slo­ve­nač­kom par­la­men­tu usvo­jen set „za­ko­na za spro­vo­đe­nje”.
Hr­vat­ska, ko­ja je pri­je sa­op­šta­va­nja od­lu­ke iza­šla iz po­stup­ka ar­bi­tra­že, i da­lje ne pri­zna­je od­lu­ku su­da, za ko­ju sma­tra da je po­stup­kom slo­ve­nač­kih pred­stav­ni­ka ko­rum­pi­ra­na.
Nje­mač­ki kon­zer­va­tiv­ni dnev­ni list Die Welt se ras­pi­sao o gra­nič­nom spo­ru iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, ko­ji sma­tra po­sve bi­zar­nim, ali upo­zo­ra­va da bi od nje­ga naj­vi­še ko­ri­sti mo­gli ima­ti za­go­vor­ni­ci ne­li­be­ral­ne de­mo­kra­ti­je unu­tar EU-a, po­put ma­đar­skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­ba­na i polj­skog ul­tra­kon­zer­va­tiv­nog li­de­ra Ja­ro­sla­va Ka­činj­skog.
Die Welt pi­še da se Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja „već go­di­na­ma že­sto­ko na­te­žu oko ne­ko­li­ko kva­drat­nih me­ta­ra mo­ra”, i to čak ne oko li­je­pih ja­dran­skih pla­ža ne­go o „pod­ruč­ju na ko­jem lo­vi ne­ko­li­ko ri­ba­ra”. Zbog raz­gra­ni­če­nja u ma­lom Pi­ran­skom za­li­vu „dva su­sje­da idu opa­snim smje­rom kon­fron­ta­ci­je”, a vječ­na sva­đa bi sa­da mo­gla eska­li­ra­ti zbog od­lu­ke Slo­ve­ni­je da im­ple­men­ti­ra me­đu­na­rod­nu ar­bi­tra­žnu od­lu­ku o raz­gra­ni­če­nju dvi­je dr­ža­ve.
„Hr­vat­ska je do da­na­šnjeg da­na ima­la sko­ro dvi­je go­di­ne da pri­zna ar­bi­tra­žnu od­lu­ku, pre­ma ko­joj Slo­ve­ni­ji pri­pa­da­ju dvi­je tre­ći­ne za­li­va, ali hr­vat­ska vla­da se od­lu­či­la da će arbi­tra­žu sve­u­kup­no ig­no­ri­sa­ti. Hr­vat­ska je već pri­je dvi­je go­di­ne u znak pro­te­sta is­tu­pi­la iz ar­bi­tra­žnog pro­ce­sa”, pod­sje­ća nje­mač­ki list i na­vo­di da je hr­vat­ski ar­gu­ment za ta­kav po­tez bi­la ne­pra­vil­nost u ar­bi­tra­žnom pro­ce­su.
S ob­zi­rom na to da ze­mlje na­sta­le ras­pa­dom Ju­go­sla­vi­je ni­su sa­me u sta­nju bi­la­te­ral­nim do­go­vo­rom ri­je­ši­ti svo­je pro­ble­me oko gra­ni­ca, ako to ni­je mo­gu­će ni me­đu­na­rod­nom ar­bi­tra­žom, ci­je­li pro­ces pri­bli­ža­va­nja Evrop­skoj uni­ji bi se mo­gao pre­tvo­ri­ti u se­ri­ju blo­ka­da.
„Upu­će­ni u bri­sel­ska gi­ba­nja su za­bri­nu­ti da bi in­si­sti­ra­nje Evrop­ske ko­mi­si­je na pri­zna­va­nju ar­bi­tra­že u Hr­vat­skoj mo­glo bi­ti in­ter­pre­ti­ra­no kao jed­no­stra­na po­dr­ška Slo­ve­ni­ji, te Hr­vat­sku još vi­še gur­nu­ti u sa­vez s na­ci­o­na­li­sti­ma iz Ma­đar­ske i Polj­ske”, za­klju­ču­je Die Welt i za­vr­ša­va kon­sta­ta­ci­jom da bi ta­kav raz­voj do­ga­đa­ja „du­go­roč­no pred­sta­vljao po­sta­vlja­nje eks­plo­zi­va pod ci­je­li evrop­ski pro­jekt”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"