Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2017-08-30
Radonjić Stid do stida Stidim se lažnih doktora nauka s kupljenim diplomama, lažnim kupljenim izborima u naučna zvanja i lažnih predstavljanja stručnjaka
Dan - novi portal
-Pi­še: prof. dr Slo­bo­dan Ra­do­njić

Stid me ko­li­ko se Cr­no­gor­ci kla­nja­ju bo­ga­ti­ma, a ne ljud­skim vr­li­na­ma i ra­zu­mu. Ne­ma vi­še anar­hi­je u Cr­noj Go­ri, jer je nad­vla­da­la ap­so­lut­na vlast.
Sti­dim se ka­ko se u Cr­noj Go­ri mno­že raz­boj­ni­ci i lo­po­vi, ali su po dr­ža­vu naj­o­pa­sni­ji oni ko­ji­ma je du­žnost da ih hva­ta­ju. Go­spo­do iz vla­sti, oče­kuj­te da će vam va­ša dje­ca su­di­ti.
“Ako ho­ćeš da znaš ka­kva je ne­ka dr­ža­va i nje­na upra­va, i ka­kva im je bu­duć­nost, gle­daj sa­mo da sa­znaš ko­li­ko u toj ze­mlji ima če­sti­tih i ne­vi­nih lju­di po za­tvo­ri­ma, a ko­li­ko zli­ko­va­ca i pre­stup­ni­ka na slo­bo­di” (Ivo An­drić).
Sti­dim se ko­li­ko je pu­to­ka­za i lu­ta­nja u Cr­noj Go­ri bez ci­lja. Sti­dim se bes­cilj­nog vo­đe­nja Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re s vr­ha. Sti­dim se ko­zme­tič­kih i ne­pri­hva­tlji­vih pro­mje­na na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re ko­je po pra­vi­lu na­no­se ve­li­ke po­sle­di­ce.
Sti­dim se la­žnih dok­to­ra na­u­ka s ku­plje­nim di­plo­ma­ma, la­žnim ku­plje­nim iz­bo­ri­ma u na­uč­na zva­nja i la­žnih pred­sta­vlja­nja struč­nja­ka.
Sti­dim se po­li­tič­kog sa­sta­va Uprav­nog od­bo­ra Uni­ver­zi­te­ta, bez po­zna­va­nja na­stav­nog pro­ce­sa.
Sti­dim se pro­fe­so­ra iz po­dru­ma (cr­no­gor­ske izbe), ko­ji su osta­li bez ri­je­či ali i bez “na­uč­ne bu­ne”. Pra­vi na­uč­ni­ci i pro­fe­so­ri su ne­za­do­volj­ni, ali ih je vr­lo ma­li broj za po­bu­nu. Osta­ni­te pro­fe­so­ri u po­dru­mu dok u va­ma ku­ca ju­nač­ko sr­ce. Vi­so­ko obra­zo­va­nje je naj­ne­kva­li­tet­ni­ji dio obra­zov­nog si­ste­ma Cr­ne Go­re. Oči­to je da po­li­tič­ka moć de­val­vi­ra ulo­gu zna­nja i struč­no­sti. Sra­mo­ta je što je ovim po­te­zom Mi­ni­star­stvo pro­svje­te na­ru­ši­lo auto­no­mi­ju Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re. Sve se vra­ća, sve se pla­ća. Sa­da se u Rek­to­ra­tu ko­pr­ca­ju zbog gu­blje­nja auto­nom­no­sti. Bi­li su upor­ni da ugu­še auto­no­mi­ju svih fa­kul­te­ta, po­seb­no pri­li­kom nji­ho­vih is­prav­nih pri­mjed­bi na pri­mje­nu si­ste­ma 3+2, zbog ne­vri­jed­ne di­plo­me be­če­lo­ra. Umje­sto pro­fi­la stu­de­na­ta, bu­du­ćih rad­ni­ka na­met­nu­će se či­ta­vom obra­zo­va­nju za­da­ci ostva­ri­va­nja što ve­će pro­la­zno­sti, što jef­ti­ni­je na­sta­ve po stu­den­tu, što ma­njeg bro­ja na­stav­ni­ka po stu­den­tu itd.
Sti­dim se što su di­le­tan­ti do­ni­je­li od­lu­ku da Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la (bo­lje re­ći po­li­tič­ka) bu­de u Be­ra­na­ma. Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la u Be­ra­na­ma ne­ma prav­no, struč­no i na­uč­no po­treb­ne uslo­ve. Za­što pro­fe­so­ri sa Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta ću­te? Za mno­ge me­di­cin­ske spe­ci­jal­no­sti ne­će bi­ti ade­kvat­ne prak­tič­ne na­sta­ve.
Sti­dim se neo­d­go­vor­nih čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra i Rek­to­ra­ta Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re zbog to­ga što su ću­ta­li ka­da je osno­van Fa­kul­tet za cr­no­gor­ski je­zik 2 na Ce­ti­nju. Ko je iz­vr­šio akre­di­ta­ci­ju? Ka­ko ste pri­hva­ti­li da ta­da­šnji mi­ni­star pro­svje­te pri od­la­sku uči­ni prav­nu ig­no­ran­ci­ju Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re? Ka­ko ste od si­ro­ma­šnog bu­dže­ta za obra­zo­va­nje od­u­ze­li 0,5 mi­li­o­na eura ne­le­gal­no odo­bre­nog di­vljem stu­dij­skom pro­gra­mu? Ko­jem Uni­ver­zi­te­tu pri­pa­da fa­kul­tet za Cr­no­gor­ski je­zik 2 na Ce­ti­nju? Či­ji će bi­ti pot­pi­si i pe­ča­ti na di­plo­ma­ma cr­no­gor­skog je­zi­ka sa Ce­ti­nja – Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re ili Vla­de Cr­ne Go­re? Prav­no je či­sto da je ne­le­gal­no i ne­le­gi­tim­no ima­ti dva cr­no­gor­ska je­zi­ka – je­dan sa 32, a dru­gi sa 30 slo­va, je­dan mo­ra da se bri­še, ili da bu­du pa­ra­lel­ni stu­di­ji. Ko je od­go­vo­ran za po­gre­šno či­nje­nje i di­je­lje­nje Cr­no­go­ra­ca pre­ko je­zi­ka na dvi­je ka­te­go­ri­je – po­lo­vič­ne i sto­po­stot­ne Cr­no­gor­ce? To, go­spo­do, ni­je pa­ra­le­lan stu­dij pa bu­du­ći bru­co­ši mo­ra­ju do­bi­ti od­go­vor ko­ja će di­plo­ma bi­ti va­že­ća za za­po­sle­nje – va­ša iz Nik­ši­ća ili Vla­di­na sa Ce­ti­nja? Ko je iza­brao pro­fe­so­re u zva­nje na ce­tinj­skom fa­kul­te­tu? Sti­dim se ka­ko ste ću­ta­li i po­dr­ža­va­li nje­go­vo otva­ra­nje da bi po­če­li s ga­še­njem ći­ri­li­ce i srp­skog je­zi­ka.
Sti­di­te se što ste bu­kval­no shva­ti­li pre­po­ru­ku Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja da no­vac za po­ve­ća­nje za­ra­da tre­ba tra­ži­ti u unu­tra­šnjim re­ze­r­va­ma i ra­ci­o­na­li­za­ci­ji! Za­što na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re, sko­ro na svim fa­kul­te­ti­ma, po­je­di­ne pred­me­te pre­da­ju ne­struč­nja­ci? Broj­ne pred­me­te pre­da­ju pro­fe­so­ri ne­volj­no, jer su pr­vi put ču­li za njih. Ne­ko da bi imao nor­mu ča­so­va, a mno­gi za­to što su uslo­vlje­ni. Mno­go pi­ta­nja bez od­go­vo­ra, jer na obra­zo­va­nju se ne mo­že šte­dje­ti.
Sku­po nas ko­šta ne­zna­nje, pa nas za­to ne­ma na Šan­gaj­skoj li­sti.
Šta mo­že­te ura­di­ti za bu­duć­nost Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re u da­na­šnjoj po­li­tič­koj pu­sti­nji? Daj­te ostav­ke i omo­gu­ći­te ozdra­vlje­nje Uni­ver­zi­te­ta, iz­bor de­ka­na svih fa­kul­te­ta bez po­li­tič­kih uti­ca­ja. Ne­ka stru­ka iza­be­re naj­bo­lje i naj­spo­sob­ni­je ka­dro­ve i omo­gu­ći kon­ku­ren­ci­ju zna­nja i spo­sob­no­sti.
Ovih da­na svi se sti­di­mo za­po­sle­nih u Za­vo­du za škol­stvo i u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te zbog pla­gi­ra­nja na­stav­nih pro­gra­ma auto­ra iz Hr­vat­ske. Sra­mo­ta bi bi­lo da su to ura­di­li i s pla­no­vi­ma iz Sr­bi­je, jer je to pri­zna­nje da ne­ma­mo struč­nja­ke za iz­ra­du pro­gra­ma.
Ra­de­ći du­go go­di­na kao in­spek­tor i uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor za­si­gur­no tvr­dim da ima­mo struč­nja­ke, ali se ne ogla­ša­va­ju kad su u pi­ta­nju po­li­tič­ke od­lu­ke. Ako je isti­na da je ho­no­rar čla­no­vi­ma ko­mi­si­ja is­pla­ćen za pla­gi­ra­nje pro­gra­ma, on­da im ni­je mje­sto u Za­vo­du za škol­stvo, jer su iz­gu­bi­li ugled kod onih ko­je kon­tro­li­šu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"