Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana ISTRAGA SDT DOŠLA DO PODATAKA KO JE KRIJUMČARIO DUVANSKE PROIZVODE ZAPLIJENJENE U TUZIMA
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? Inspektori su u stovarištu „Golden Gate”, gdje je u četvrtak otkrivena velika količina švercovanih cigareta, izuzeli DNK kako bi ga uporedili i sa profilom Drešaja, jer sumnjaju da je on zakupio magacinske prostore
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) pro­vje­ra­va umi­je­ša­nost jed­nog od vo­đa pod­go­rič­kog nar­ko-kla­na Vik­to­ra Dre­ša­ja u kri­jum­ča­re­nje sko­ro tri mi­li­o­na eura vri­jed­nih ci­ga­re­ta, ko­je je pri­je ne­ko­li­ko da­na po­li­ci­ja ot­kri­la u taj­nom ma­ga­ci­nu na Ka­ra­bu­škom po­lju.
Ra­di se o ci­ga­re­ta­ma bez ak­ci­znih mar­ki­ca, ko­je su pro­iz­ve­de­ne u No­vom du­van­skom kom­bi­na­tu u Pod­go­ri­ci (NDKP).
Ope­ra­tiv­ni po­da­ci tu­ži­la­štva uka­zu­ju na po­slov­nu ve­zu Dre­ša­ja i Isa­ta Bo­lje­vi­ća, pred­stav­ni­ka fir­me BMJ In­du­stri­es FZ-LLC iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta (UAE), ko­ja od fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne upra­vlja NDKP.
Sum­nja se da je Bo­lje­vić or­ga­ni­zo­vao ile­gal­nu pro­iz­vod­nju ci­ga­re­ta, a da je tran­sport i pro­da­ju van gra­ni­ca Cr­ne Go­re is­pla­ni­rao Dre­šaj.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­li­ci­ja pro­vje­ra­va po­dat­ke da je Dre­šaj or­ga­ni­zo­vao i tran­sport si­ro­vi­ne (neo­bra­đe­nog du­va­na) čam­ci­ma pre­ko Ska­dar­skog je­ze­ra ka Du­van­skom kom­bi­na­tu gdje je ka­sni­je ob­ra­đi­van i pa­ko­van.
Ci­ga­re­te su, ka­ko se sum­nja, na­kon to­ga od­vo­že­ne u če­ti­ri ma­ga­ci­na, od ko­jih su ne­ki una­pri­jed za­ku­plje­ni. Ra­di se o ma­ga­ci­nu fir­me „Gol­den Ga­te”, ali i ma­ga­ci­ni­ma u na­se­lju Ku­će Ra­ki­ća, Go­lu­bov­ci­ma i kod ku­će Dre­ša­ja.
U ovom ile­gal­nom po­slu po­mi­nje se još jed­no ime, a ri­ječ je o Đo­ki Ca­ma­ju. Tu­ži­la­štvo tre­nut­no pro­vje­ra­va i nje­go­vu ulo­gu u ovom sum­nji­vom po­slu, a Ca­ma­ja su is­tra­žni or­ga­ni i ra­ni­je sum­nji­či­li da je po­ve­zan sa kri­jum­ča­ri­ma du­va­na.
Na­vod­no je Ca­maj na­pla­ći­vao ile­gal­ni tran­sport pre­ma Evro­pi ve­ćeg di­je­la šver­co­va­nih ci­ga­re­ta, pro­iz­ve­de­nih u NDKP.
Osta­tak ci­ga­re­ta, ka­ko sum­nja­ju is­tra­žni or­ga­ni, Dre­šaj je čam­ci­ma pre­ko Ska­dar­skog je­ze­ra od­vo­zio u Al­ba­ni­ju.
In­spek­to­ri su u sto­va­ri­štu „Gol­den Ga­te”, gdje je u če­tvr­tak ot­kri­ve­na ve­li­ka ko­li­či­na šver­co­va­nih ci­ga­re­ta, iz­u­ze­li DNK ka­ko bi ga upo­re­di­li i sa pro­fi­lom Dre­ša­ja, jer sum­nja­ju da je on za­ku­pio ma­ga­cin­ske pro­sto­re.
Ime Vik­to­ra Dre­ša­ja na­la­zi se u Bi­je­loj knji­zi or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Hap­šen je u av­gu­stu 2006. go­di­ne u ak­ci­ji po­li­ci­je pro­tiv mre­že kri­jum­ča­ra he­ro­i­na i ma­ri­hu­a­ne iz Al­ba­ni­je. Pri­vo­đen je i u sklo­pu is­tra­ge o ubi­stvu po­li­cij­skog in­spek­to­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća.
Vl.O.


Sumnjiva ulaganja

Pre­ma po­da­ci­ma „Da­na” iz is­tra­ge SDT, u NDKP je pro­iz­ve­de­no pre­ko 100.000 pa­ke­ta ci­ga­re­ta za šverc. No­vac za­ra­đen u kri­jum­ča­re­nju, na­vod­no je ula­gan u iz­grad­nju ha­la za fa­bri­ku du­va­na. Ara­pi, ko­ji su pre­u­ze­li upra­vlja­nje u Du­van­skom kom­bi­na­tu, ni­je­su ula­ga­li svoj no­vac.
Iz­vo­ri „Da­na” tvr­de i da je Bo­lje­vić, bez zna­nja nad­le­žnih, jef­ti­no pro­dao sta­re za­li­he „po­in­ta”. Od tog nov­ca je is­fi­nan­si­rao pla­te za­po­sle­nih. Na­vod­no su Ara­pi od­u­sta­li od ula­ga­nja na­kon od­la­ska iz­vr­šnog di­rek­to­ra Ari­fa Mu­ha­ma­da, ko­ji je u Du­van­skom bio od 28. ju­la 2016. do 9. sep­tem­bra 2016. go­di­ne. Na mje­stu v.d. iz­vr­šnog di­rek­to­ra za­mi­je­ni­la ga je ta­da Ma­ja Bo­ja­nić.3


Bo­lje­vić ne­stao na­kon za­ple­ne i uga­sio te­le­fo­ne

Pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra NDKP Isat Bo­lje­vić uga­sio je te­le­fo­ne i prak­tič­no ne­stao na­kon što su ci­ga­re­te iz DKP ot­kri­ve­ne i za­pli­je­nje­ne na Ka­ra­bu­škom po­lju. Ni nje­go­ve ko­le­ge ni­je­su uspje­le da od če­tvrt­ka stu­pe u kon­takt sa njim.
Cen­tar za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo Cr­ne Go­re (CIN-CG) ob­ja­vio je ra­ni­je da je Bo­lje­vić pri­ja­telj i po­slov­ni sa­rad­nik Sreć­ka Kest­ne­ra, osu­đe­nog za šverc ci­ga­re­ta.
Bo­lje­vić je pre­ko Hr­vat­ske, kr­še­ći za­kon te ze­mlje, u vi­še na­vra­ta pre­ba­ci­vao no­vac na ra­ču­ne Kest­ne­ra. Pre­nio je sko­ro mi­li­on eura, a dio Kest­ne­ro­vog nov­ca – 180.000 eura 2009. go­di­ne hr­vat­ski ca­ri­ni­ci su od­u­ze­li od Bo­lje­vi­ća. Na­kon ne­ko­li­ko go­di­na su­đe­nja on će, naj­vje­ro­vat­ni­je, us­pje­ti da taj no­vac po­vra­ti pre­su­dom Evrop­skog su­da za ljud­ska pra­va. I Isat Bo­lje­vić je kao Kest­ner sum­nji­čen za šverc ci­ga­re­ta. U fe­bru­a­ru 2004. go­di­ne Bo­lje­vić je kao vla­snik i di­rek­tor pred­u­ze­ća „Za­lje­vo ko­merc” pro­ce­su­i­ran zbog is­po­ru­ke 429 pa­ke­ta ci­ga­re­ta „dan­hil” u BiH, ko­ju je na­vod­no pra­ti­la fik­tiv­na do­ku­men­ta­ci­ja. Ukup­na vri­jed­nost ci­ga­re­ta ko­je su ta­da, na­vod­no, bi­le na­mi­je­nje­ne cr­no­gor­skom tr­ži­štu, bi­la je oko 220.000 eura.


Stan­ko­vić: Sa­če­kaj­te da ne pre­ju­di­ci­ra­mo is­tra­gu

Me­na­džer pro­iz­vod­nje NDKP Ne­boj­ša Stan­ko­vić ka­zao je da je nje­go­va oba­ve­za or­ga­ni­za­ci­ja pro­iz­vod­nje, kva­li­te­tan rad, hi­gi­je­na i di­sci­pli­na.
– Pu­sti­mo da dr­žav­ni or­ga­ni ura­de svoj dio po­sla. Ne­mam po­dat­ke u ve­zi sa pro­da­jom i tran­spor­tom ci­ga­re­ta ni­ti me je to in­te­re­so­va­lo. To je sve što mo­gu da vam ka­žem. Bio sam od­go­vo­ran za pro­iz­vod­nju i pa­ko­va­nje ci­ga­re­ta, a šta se po­sli­je de­ša­va­lo i gdje su one išle ni­je u mo­joj nad­le­žno­sti. To je ra­dio ne­ko dru­gi – po­ja­snio je on.
Na pi­ta­nje no­vi­na­ra ko­li­ko je u NDKP pro­iz­ve­de­no ci­ga­re­ta „vir­gi­nia” (ko­je je po­li­ci­ja pro­na­šla u ma­ga­ci­nu fir­me Gol­den Ga­te), Stan­ko­vić je ka­zao da ne mo­že da od­go­vo­ri ka­ko ne bi pre­ju­di­ci­rao is­tra­gu.
– Što se me­ne ti­če ni­je ni­ka­kva taj­na šta je i ko­li­ko pro­iz­ve­de­no. U na­red­nim da­ni­ma će se i to zna­ti. Ali sa­če­kaj­te da ne pre­ju­di­ci­ra­mo is­tra­gu – re­kao je Stan­ko­vić.
Do­dao je da ni­je bio u tu­ži­la­štvu, ali oče­ku­je da će naj­vje­ro­vat­ni­je ne­ko iz te in­sti­tu­ci­je do­ći i po­sta­vi­ti mu pi­ta­nja oko pro­iz­vod­nje.
Nje­go­va ko­le­gi­ni­ca, teh­no­log So­nja Mi­haj­lo­vić ka­za­la je da su po­slo­vi pro­da­je u nad­le­žno­sti slu­žbe ko­mer­ci­ja­le i da ona ne mo­že da da­je iz­ja­ve oko to­ga gdje su i ko­me ci­ga­re­te upu­ći­va­ne.
– U NDKP-u ba­vim se teh­no­lo­gi­jom. Ako vas ne­što in­te­re­su­je, ima­te lju­de ko­ji se u fir­mi ba­ve pa­pi­ri­ma i ko­mer­ci­ja­lom – ka­za­la je Mi­haj­lo­vi­će­va.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li ju je kon­tak­ti­rao ne­ko iz tu­ži­la­štva, od­go­vo­ri­la je: „O sve­mu ćete bi­ti oba­vi­je­šte­ni na vri­je­me, ne mo­gu da da­jem ni­ka­kve in­for­ma­ci­je”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"