Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Vrijeme je da manjine otkažu podršku Milu * U datumu se razlikuju za čitavu deceniju * Što je zabranjeno Savjetu nije ministru * Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Protivotrov * U slavu knjige
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miroje Jovanović, avdokat :
Svjedok saradnik je tri puta promijenio iskaz, koji je sada naučio kao pjesmicu, kako bi optužio DF, a u tu svrhu su mu angažovali i trenera za javne nastupe.

Vic Dana :)

U ordinaciji zviždi pacijent i kaže psihijatru:
– Doktore, ja mislim, da sam ptica!
– Što ne odletite nazad u čekaonicu, ja ću da pozovem bolnicu, da vam pripreme gnijezdo.

– Kolega, čuo sam, da na pacijentima vršite nove šok terapije!
– Da, unaprijed im šaljem račune!

Kad su doveli unesrećenu, doktor je pregledao i izdiktirao sestri:
– Ogrebotine po rukama, napuklo drugo rebro lijevo, slomljen lijevi gležanj.
U tom trenutku se unesrećena probudi.
– Koliko ste stari? - pita doktor.
– Dvadesetdvije godine.
– Sestro, napišite još: „Smetnje u sjećanju”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana OPŠTINA ŽABLJAK FALSIFIKOVALA LIČNE PODATKE MLAĐEG ĐUKANOVIĆA
Đukanović Acu promijenili ime da sakriju mahinacije Opština Žabljak omogućila Đukanoviću da od korisnika postane vlasnik, a onda i da dokompletira parcelu čime je postao vlasnik ekskluzivnog placa u prvoj građevinskoj zoni, iako je prema prvobitnom ugovoru sa Opštinom prvo morao da izgradi trospratni objekat, što nije uradio
Dan - novi portal
Op­šti­na Ža­bljak fal­si­fi­ko­va­la je lič­ne po­dat­ke Aca Đu­ka­no­vi­ća, mla­đeg bra­ta li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, po svoj pri­li­ci da bi pri­kri­la ma­hi­na­ci­je u ve­zi sa pre­no­som vla­sni­štva nad atrak­tiv­nom par­ce­lom u ža­bljač­koj op­šti­ni. Iako se u ra­ni­jim do­ku­men­ti­ma Op­šti­ne Ža­bljak, ko­ji se ti­ču upi­sa svo­ji­ne i ugo­vo­ra s mla­đim bra­tom DPS-a na­vo­di „Aco Đu­ka­no­vić” Skup­šti­na op­šti­ne (SO) Ža­bljak kra­jem ju­na ove go­di­ne do­no­si od­lu­ku ko­jom omo­gu­ća­va sa­da „Alek­san­dru Đu­ka­no­vi­ću” iz Pod­go­ri­ce da do­kom­ple­ti­ra ur­ba­ni­stič­ku par­ce­lu 636 u okvi­ru DUP Ža­bljak, či­me on po­sta­je vla­snik eks­klu­ziv­nog pla­ca u pr­voj gra­đe­vin­skoj zo­ni.
Iako je pr­vo­bit­nim ugo­vo­rom iz 1996. go­di­ne, sklo­plje­nim sa ža­bljač­kom op­šti­nom, mla­đi Đu­ka­no­vić tre­ba­lo da iz­gra­di tro­sprat­ni obje­kat od pre­u­zi­ma­nja imo­vi­ne u ro­ku od tri go­di­ne ka­ko bi par­ce­lu pri­veo na­mje­ni, taj obje­kat ni­je iz­gra­đen, ali lo­kal­noj DPS vla­sti to ni­je bio pro­blem da omo­gu­ći bra­tu li­de­ra te stran­ke da po­sta­ne eks­klu­ziv­ni vla­snik atrak­tiv­nog pla­ca.
Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji do ko­je je „Dan” do­šao, SO Ža­bljak je na sjed­ni­ci 29. ju­na ove go­di­ne do­ni­je­la od­lu­ku o pre­no­su pra­va svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu na Đu­ka­no­vić Alek­san­dra.
– Pre­no­si se uz na­kna­du pra­vo svo­ji­ne na gra­đe­vin­skom ze­mlji­štu na Đu­ka­no­vić Alek­san­dra iz Pod­go­ri­ce, Bu­le­var re­vo­lu­ci­je broj dva, ra­di do­kom­ple­ti­ra­nja ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le broj 636 u ob­u­hva­tu De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na Ža­bljak ko­ja pri­pa­da pr­voj gra­đe­vin­skoj zo­ni, i to na di­je­lu ka­ta­star­ske par­ce­le broj 3342/15, po­vr­ši­ne 20 kva­dra­ta, upi­sa­noj u li­stu ne­po­kret­no­sti broj 2439 KO Ža­bljak je­dan, na Đu­ka­no­vić Alek­san­dra sa te­re­tom i ogra­ni­če­njem – za­bra­na otu­đe­nja i op­te­re­će­nja na po­vr­ši­ni od 20 kva­dra­ta, a ko­ji dio je u svo­ji­ni Cr­ne Go­re, sa pra­vom ras­po­la­ga­nja Op­šti­ne Ža­bljak. Oba­ve­zu­je se Đu­ka­no­vić Alek­san­dar da pla­ti Op­šti­ni Ža­bljak na­kan­du za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte iz čla­na je­dan ove od­lu­ke u vi­si­ni pro­pi­sa­noj Od­lu­kom o na­kna­di za do­kom­ple­ti­ra­nje ur­ba­ni­stič­kih par­ce­la – na­gla­še­no je, iz­me­đu osta­log, u do­ku­men­tu SO Ža­bljak.
In­te­re­sant­no je da je dru­ga­či­je Đu­ka­no­vi­će­vo ime na­ve­de­no u ugo­vo­ru ko­ji su 2. de­cem­bra 1996. go­di­ne za­klju­či­li Fond za grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte Op­šti­ne Ža­bljak i Aco Đu­ka­no­vić, ta­da iz Nik­ši­ća. U tom ugo­vo­ru na­vo­di se da je in­ve­sti­tor „Aco Đu­ka­no­vić”. Nji­me je pre­ci­zi­ra­no da je mla­đi Đu­ka­no­vić tre­ba­lo da iz­gra­di tro­sprat­ni obje­kat od pre­u­zi­ma­nja imo­vi­ne u ro­ku od tri go­di­ne (kra­jem de­ve­de­se­tih go­di­na). Me­đu­tim, u li­stu ne­po­kret­no­sti ko­ji se ti­če Đu­ka­no­vi­će­ve imo­vi­ne na Ža­blja­ku ne­ma in­for­ma­ci­ja da je zgra­da iz­gra­đe­na.
Brat biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća je kao pri­vat­nik po­znat de­ce­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri. Aco je po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Pr­ve ban­ke, ak­ci­o­nar je i Rud­ni­ka uglja u Plje­vlji­ma, po­sje­du­je ve­ćin­ski dio ak­cij­skog ka­pi­ta­la Re­pu­blič­kog za­vo­da za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, su­vlan­sik je fir­me In­vest No­va, a ima i ve­li­ku imo­vi­nu na pri­mor­ju. Sa­da je i vla­snik pla­ca na Ža­blja­ku.
On se kao Aco pre­po­zna­je u svim jav­nim do­ku­men­ti­ma, uklju­ču­ju­ći i spi­sak ak­ci­o­na­ra Pr­ve ban­ke, ko­ji je ob­ja­vi­la Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti, ali i kao ovla­šće­no li­ce u ne­ko­li­ko fir­mi u cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta. Aco Đu­ka­no­vić je i vla­snik po­slov­nih pro­sto­ra ko­je su za­ku­pi­li dr­ža­ni or­ga­ni, a ko­je je evi­den­ti­ra­la dr­žav­na re­vi­zi­ja.
Đu­ka­no­vi­ću je sre­di­nom 90-ih go­di­na pro­šlog vi­je­ka da­to u traj­no ko­ri­šće­nje 300 me­ta­ra kva­drat­nih ze­mlji­šta na Ža­blja­ku, a na osno­vu ugo­vo­ra ko­ji je sklo­pio sa Op­šti­nom tre­ba­lo je da za tri go­di­ne od da­na pre­u­zi­ma­nja imo­vi­ne za­vr­ši gra­đe­vin­ske ra­do­ve na objek­tu, to jest, da par­ce­lu pri­ve­de na­mje­ni. U rje­še­nju Upra­ve za ne­kret­ni­ne iz pro­šle go­di­ne, ko­jom Đu­ka­no­vić od ko­ri­sni­ka po­sta­je vla­snik imo­vi­ne, ni­je ni po­me­nu­ta ne­ka zgra­da na pred­met­noj par­ce­li, a i brat li­de­ra DPS-a pred­sta­vljen je kao „Aco Đu­ka­no­vić”.
Ni u Li­stu ne­po­kret­no­sti 2439 KO Ža­bljak je­dan ne­ma po­da­ta­ka da je obje­kat na par­ce­li iz­gra­đen, iako su za to odav­no po­sto­ja­li ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ki uslo­vi. Upra­va za ne­kret­ni­ne – PJ Ža­bljak do­ni­je­la je u ju­lu pro­šle go­di­ne rje­še­nje ko­jim se do­zvo­lja­va pro­mje­na u ka­ta­star­skom ope­ra­tu i upi­su­je se no­vo sta­nje, gdje par­ce­la po­vr­ši­ne 320 kva­dra­ta, ra­ni­je upi­sa­na kao svo­ji­na dr­ža­ve Cr­ne Go­re, gdje je su­bjekt ras­po­la­ga­nja bi­la je Op­šti­na Ža­bljak, po­sta­je svo­ji­na Aca Ra­do­va­na Đu­ka­no­vić, iz Pod­go­ri­ce
Ko­nač­no je „Dan” imao uvid u ugo­vor o ko­ri­šće­nju grad­skog gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, ko­ji su 2. de­cem­bra 1996. go­di­ne, za­klju­či­li Fond za grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte, pu­te­ve i vo­de Op­šti­ne Ža­bljak, či­ji je za­stup­nik bio Mi­ha­i­lo Ko­lje­vić, i Aco Đu­ka­no­vić. Pre­ma tom do­ku­men­tu, ko­ji je u op­štin­skoj ar­hi­vi za­ve­den pod bro­jem 283, ko­ri­snik ze­mlji­šta se oba­ve­zao da pla­ti na­kna­du od 27.810 ta­da­šnjih di­na­ra, dok mu je op­štin­ska slu­žba pre­da­la u „traj­no ko­ri­šće­nje” ur­ba­ni­stič­ku par­ce­lu, ko­ja je bi­la pred­met ugo­vo­ra.
– Ko­ri­snik ze­mlji­šta se oba­ve­zu­je da u ro­ku od go­di­nu da­na za­klju­či ugo­vor sa Fon­dom o ure­đe­nju ze­mlji­šta, pri­ba­vi odo­bre­nje za grad­nju, i ot­poč­ne grad­nju, a da za tri go­di­ne za­vr­ši gra­đe­vin­ske ra­do­ve na objek­tu. Ko­ri­snik se, ta­ko­đe, oba­ve­zu­je, da ze­mlji­šte ko­ri­sti za svr­he za ko­je mu je ustu­plje­no na traj­no ko­ri­šće­nje – kon­sta­tu­je se u ugo­vo­ru, uz na­po­me­nu da će stran­ke bli­že ugo­vo­rom o ure­đe­nju grad­skog gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta od­re­di­ti uslo­ve ko­mu­nal­nog ure­đe­nja i opre­ma­nja gra­đe­vin­ske par­ce­le.
Ugo­vo­rom ko­ji su te 1996. go­di­ne pot­pi­sa­li Ko­lje­vić i Aco Đu­ka­no­vić pre­ci­zi­ra­no je da ko­ri­snik gu­bi pra­vo na traj­no vla­sni­štvo ako ne re­a­li­zu­je oba­ve­ze ko­je se ti­ču is­pla­te pu­ne na­kna­de za ustu­pa­nje ze­mlji­šta i iz­grad­nju objek­ta.
Iako je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Pr­ve ban­ke do­bio ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za grad­nju, ako je su­di­ti po ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, objek­ta na par­ce­li ne­ma. Pre­ma tim uslo­vi­ma, Đu­ka­no­vić je mo­gao da sa­gra­di tro­sprat­ni obje­kat na par­ce­li na Ža­blja­ku.M.V.


Ci­je­lu pro­ce­du­ru za­vr­ši­li sa­mo za je­dan dan

In­te­re­sant­no je da je Aco Đu­ka­no­vić 25. ju­la pro­šle go­di­ne pod­nio za­htjev Upra­vi za ne­kret­ni­ne da se spro­ve­de pro­mje­na u ka­ta­star­skom ope­ra­tu u ve­zi Li­sta ne­po­kret­no­sti 2439 KO Ža­bljak je­dan, što je eks­pre­sno uva­že­no. Ne­vje­ro­vat­no je da je bu­kval­no istog da­na (25. ju­la pro­šle go­di­ne) ka­da je Aco Đu­ka­no­vić pre­dao za­htjev da se pro­mje­na vla­sni­štva nad par­ce­lom na Ža­blja­ku spro­ve­de, pred­sjed­nik op­šti­ne Ve­se­lin Vu­ki­će­vić (DPS) dao pu­no­moć­je op­štin­skom slu­žbe­ni­ku Go­ra­nu Vu­ji­či­ću da u ovom pred­me­tu za­stu­pa op­šti­nu, a Upra­va za ne­kret­ni­ne je odr­ža­la usme­nu jav­nu ras­pra­vu to­ga da­na, pre­ma Đu­ka­no­vi­će­vom za­htje­vu.
Ku­ri­o­zi­tet je što je Pod­ruč­na je­di­ni­ca Upra­ve za ne­kret­ni­ne na Ža­blja­ku usme­nu ras­pra­vu or­ga­ni­zo­va­la u 11 ča­so­va 25. ju­la, pa je ne­ja­sno ka­ko je Đu­ka­no­vić uspio da do­sta­vi ta­kav za­htjev 25. ju­la, ka­ko je to do­šlo do pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, a on on­da od­re­dio slu­žbe­ni­ka, a za­tim Upra­va za ne­kret­ni­ne or­ga­ni­zo­va­la usme­nu ras­pra­vu za ta­ko krat­ko vri­je­me. In­di­ka­tiv­no je da je toj usme­noj ras­pra­vi od stra­na­ka pri­su­stvo­vao je­di­no slu­žbe­nik op­šti­ne Go­ran Vu­ji­čić i sa­mo je pro­či­ta­no šta je u pri­lo­gu za­htje­va za pro­mje­nu na­veo Đu­ka­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"