Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija U ZAVRŠNICU PREDSJEDNIČKE KAMPANJE VUČIĆ ULAZI SA SVE MASOVNIJOM PODRŠKOM POZNATIH LIČNOSTI IZ RAZNIH SFERA
Dodik juče u Novom Sadu Od Dodika do Cece i njene djece Izborni štab SNS-a objavio je proglas sa spiskom 650 imena srpskih intelektualaca, sportista i estradnih zvijezda koji na predsjedničkim izborima podržavaju Vučića
Dan - novi portal
Ak­tu­el­ni pre­mi­jer i kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić za za­vr­šni­cu kam­pa­nje je, po sve­mu su­de­ći, osta­vio naj­ja­če adu­te. Glav­ni adut mu je, sva­ka­ko, da­na­šnji su­sret s pred­sjed­ni­kom Ru­sti­je Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom u Mo­skvi ko­ji i ana­li­ti­ča­ri i me­di­ji ocje­nju­ju ka­ko ,,Pu­ti­nov pred­iz­bor­ni po­klon''.
Po­dr­ška Vu­či­ću ju­če je iz No­vog Sa­da sti­gla i od pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­ra­da Do­di­ka. On je is­ta­kao da je Vu­čić li­der ko­ji ima vi­zi­ju i ka­rak­ter, i po­ru­čio da će RS uvi­jek po­dr­ža­va­ti ono­ga ko­jeg po­dr­ža­va srp­ski na­rod.
Do­dik je na sku­pu "Kra­ji­šni­ci za Vu­či­ća", ko­ji su organizovala udru­že­nja Kra­ji­šni­ka i Udru­že­nje "Ko­ri­je­ni" u No­vom Sa­du, re­kao da je sa­svim pri­rod­no da on bu­de na tom sku­pu, jer se sla­že sa sta­vom uče­sni­ka da na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma po­dr­že Alek­san­dra Vu­či­ća. Na­veo je da se mno­gi pi­ta­ju ka­ko to da po­dr­ža­va Vu­či­ća, a pri­je je po­dr­ža­vao ne­ke dru­ge, na šta je od­go­vo­rio da Re­pu­bli­ka Srp­ska uvi­jek po­dr­ža­va ono­ga ko­jeg po­dr­ža­va srp­ski na­rod, a to je, ka­ko je re­kao, u ovom tre­nut­ku, Alek­san­dar Vu­čić.
-Alek­san­dar Vu­čić je ura­dio ne­ko­li­ko bit­nih stva­ri i ja ni­jed­nog tre­nut­ka ni­sam osje­ćao da Re­pu­bli­ka Srp­ska ov­dje u Sr­bi­ji ne­ma po­dr­šku. Sr­bi­ja je po­sta­la re­gi­o­nal­na si­la i to za­hva­lja­ju­ći Vu­či­ću i nje­go­voj me­đu­na­rod­noj po­li­ti­ci ko­ju vo­di na ta­kav na­čin da mu ni opo­zi­ci­ja ne mo­že ni­šta pri­go­vo­ri­ti- re­kao je pred­sjed­nik RS.
On je pod­sje­tio na Vu­či­će­vu iz­ja­vu da­tu u Gra­di­ni, pri­li­kom po­sje­te stra­ti­štu Sr­ba, ka­da je re­kao da Sr­bi­ja ni­ka­da vi­še ne­će do­zvo­li­ti da se de­se ni ,,Blje­sak'', ni ,,Olu­ja''.
-Tom iz­ja­vom Vu­čić je oba­ve­zao i sve li­de­re Sr­bi­je ko­ji bu­du do­šli po­slije nje­ga. Ja vam mo­gu po­svje­do­či­ti da Vu­čić či­ni mno­go do­brog srp­skom na­ro­du i da že­li da uči­ni za srp­ski na­rod još mno­go vi­še od ono­ga što je sti­gao do­sad da uči­ni- na­veo je Do­dik.
Is­ta­kao je da, za raz­li­ku od ne­kih pret­hod­nih vre­me­na, ot­kad je Alek­san­dar Vu­čić na če­lu Vla­de Sr­bi­je ni­ka­da ni­je do­ži­vio da mu ne­ko ka­že "ovo mo­raš da ura­diš na ova­kav na­čin". Na­veo je da ni­kad do­sad ni­je uče­stvo­vao na iz­bo­ri­ma u Sr­bi­ji, ali da će 2. apri­la iza­ći na gla­sa­nje u kon­zu­la­tu u Ba­nja­lu­ci. ,,Pi­taj­te me za ko­ga ću gla­sa­ti, re­kao je on, po­ka­za­ju­ći ru­kom pre­ma bil­bor­du s li­kom Alek­san­dra Vu­či­ća.
Iz­bor­ni štab SNS-a ob­ja­vio je ju­če i pro­glas sa spi­skom ime­na srp­skih in­te­lek­tu­a­la­ca, spor­ti­sta i estrad­nih zvi­je­zda ko­ji na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma po­dr­ža­va­ju kan­di­da­ta vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je Alek­san­dra Vu­či­ća. Njih 650 na­ve­lo je da svo­jim ime­nom, zna­njem i re­zul­ta­tom sto­je uz Vu­či­će­vu kan­di­da­tu­ru. Ta­ko su, pre­ma pi­sa­nju ,,Bli­ca'', ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra u tr­ci za pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju po­dr­ža­li de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta Si­ma Avra­mo­vić, rek­tor Ni­škog uni­ver­zi­te­ta Dra­gan An­tić, de­kan Gra­đe­vin­skog fa­kul­te­ta Bran­ko Bo­žić i biv­ši de­kan Prav­nog fa­kul­te­ta Mir­ko Va­si­lje­vić. Me­đu pot­pi­si­ni­ci­ma su i biv­ši de­kan Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta Alek­san­dra Vra­nješ, de­kan Sto­ma­to­lo­škog fa­kul­te­ta Mi­ro­slav Vu­ka­di­no­vić, de­kan Fa­kul­te­ta teh­nič­kih na­u­ka No­vi Sad Ra­de Do­ro­slo­vač­ki, de­kan Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta Vo­ji­slav Je­lić, biv­ši vo­di­telj i do­cent Ivan Ba­u­er... Po­dr­ška Vu­či­ću ni­je iz­o­sta­la ni od estrad­nih zvi­je­zda i spor­ti­sta, a estra­du pred­vo­di Sve­tla­na Ce­ca Ra­žna­to­vić, ko­ja je iz­ja­vi­la da su za Vu­či­ća ,, ona i nje­na dje­ca''. Uz li­de­ra SNS-a su i Ne­da Ukra­den, Le­on­ti­na Vu­ko­ma­no­vić i De­jan Ma­tić, a tu su i Me­ri­ma Nje­go­mir, Oli­ver Nje­go i Želj­ko Sa­mar­džić. Me­đu pot­pi­sni­ci­ma su broj­ni spor­ti­sti i osva­ja­či me­da­lja sa me­đu­na­rod­nih tak­mi­če­nja, po­put rva­ča Da­vo­ra Šte­fa­ne­ka, ba­ca­ča ku­gle Asmi­ra Ko­la­šin­ca, ru­ko­me­ta­ša Ne­na­da i Pre­dra­ga Pe­ru­ni­či­ća i Mo­mi­ra Rni­ća. Pro­glas su pot­pi­sa­li i fud­ba­le­ri Ne­ma­nja Ma­tić, Bra­ni­slav Iva­no­vić i Ste­fan Ba­bo­vić, biv­ši fud­bal­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci Dra­gan Dža­jić, Vla­di­mir Pe­tro­vić Pi­žon, Ivi­ca Kralj i Vla­dan Lu­kić, kao i tre­ner Dra­go­ljub Be­kva­lac.
Uz li­de­ra SNS-a su i mod­ni kre­a­to­ri Sa­ša Vi­dić i Zvon­ko Mar­ko­vić, vo­di­telj­ka Sne­ža­na Da­kić i An­drej Ku­lun­džić. Vu­či­ća su po­dr­ža­li i glum­ci La­zar Ri­stov­ski, Go­ran Sul­ta­no­vić, Sve­ti­slav Bu­le Gon­cić, Bran­ko Koc­ki­ca i re­di­telj Jug Ra­di­vo­je­vić. Me­đu pot­pi­sni­ci­ma pro­gla­sa po­dr­ške je i Ivan Ta­so­vac, ne­ka­da­šnji mi­ni­star kul­tu­re i di­rek­tor Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je.
Pre­ma naj­no­vi­jem is­tra­ži­va­nju agen­ci­je ,,Fak­tor plus, ko­je je ta­ko­đe ob­ja­vio ,,Blic'', biv­ši om­bud­sman Sa­ša Jan­ko­vić u po­sled­njih ne­dje­lju da­na bi­lje­ži skok po­pu­lar­no­sti, dok je Alek­san­dar Vu­čić i da­lje ne­pri­ko­sno­ve­no pr­vi. Pre­drag Lac­ma­no­vić iz agen­ci­je "Fak­tor plus" ka­že da je Jan­ko­vi­ćev rej­ting 15,1 od­sto ili za če­ti­ri pro­cen­ta bo­lji ne­go pri­je ne­dje­lju da­na.
-To po­ka­zu­je da po­dr­ška stran­ke bez ob­zi­ra ko­li­ka je nje­na sna­ga mno­go zna­či. DS ima in­fra­struk­tu­ru i to se u po­sled­njim da­ni­ma ve­o­ma vi­di - na­vo­di Lac­ma­no­vić.
Vu­ka Je­re­mi­ća, pre­ma ovom is­tra­ži­va­nju, po­dr­ža­va 8,6 pro­ce­na­ta.
-Je­re­mić ni­je uspio da ani­mi­ra mla­đe. To je po­šlo za ru­kom Jan­ko­vi­ću i Be­lom Pre­le­ta­če­vi­ću. S dru­ge stra­ne, Alek­san­dar Vu­čić ima vi­skog rej­ting kod svih ge­ne­ra­ci­ja, a ne­što ni­ži kod mla­đih – oci­je­nio je Lac­ma­no­vić.
Ka­ko na­vo­de, po­dr­ška li­de­ru SRS Vo­ji­sla­vu Še­še­lju pa­la je za ne­ko­li­ko pro­ce­na­ta, a Lac­ma­no­vić sma­tra da je to zbog to­ga što se Še­še­lje­va kam­pa­nja ne vi­di, ni­je se po­ka­zao do­sled­nim i sve je sveo na do­sko­či­ce i ša­le umje­sto na pro­gram.
M.Nj.


Ve­li­ki je Pu­tin za ma­le pro­te­ste

Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić do­pu­to­vao je ju­če u Mo­skvu, gdje je oci­je­nio da pro­te­sti, ko­ji se odr­ža­va­ju u tom gra­du, a ko­ji ima­ju isti sim­bol kao oni u Be­o­gra­du, do­la­ze sa istog mje­sta.
U Mo­skvi i vi­še dru­gih gra­do­va Ru­si­je ju­če su odr­ža­ne de­mon­stra­ci­je sa sim­bo­lom žu­te pat­ki­ce, usmje­re­ne pro­tiv ru­skog pre­mi­je­ra Dmi­tri­ja Me­dve­de­va u ve­zi sa nje­go­vim na­vod­nim let­nji­kov­cem. Pre­ma na­vo­di­ma ru­skih me­di­ja, ti pro­te­sti ima­ju za cilj rušenje ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na.
-To su ma­li pro­te­sti, ve­li­ki je Pu­tin za te ma­le pro­te­ste, od­go­vo­rio je Vu­čić na pi­ta­nje no­vi­na­ra da li je vi­dio pro­te­ste u Mo­skvi.


Do­dik: Ne­će­mo do­zvo­li­ti NA­TO gra­ni­cu na Dri­ni

Pred­sjed­nik RS je ko­men­ta­ri­šu­ći po­li­ti­ku ko­ju vo­di pre­mi­jer Sr­bi­je, a po­seb­no apo­stro­fi­ra­ju­ći Ko­so­vo i Me­to­hi­ju, re­kao da on sma­tra da je po­sle bri­sel­skih pre­go­vo­ra, Ko­so­vo po­sta­lo ma­nje dr­ža­va ne­go što je bi­lo pre to­ga. Na­gla­sio je da je ja­ko va­žna i iz­ja­va ko­ju je Vu­čić dao pri­je ne­ko­li­ko da­na da Sr­bi­ja ni­ka­da ne­će zva­nič­no za­tra­ži­ti ula­zak u NA­TO i da je Sr­bi­ja voj­no ne­u­tral­na dr­ža­va.
-Mi u Srp­skoj pra­ti­mo taj put Sr­bi­je i ne­će­mo do­zvo­li­ti da na Dri­ni ima­mo NA­TO gra­ni­cu- re­kao je Do­dik.


I Pek­men za Vu­či­ća

Kan­di­da­tu­ru Alek­san­dra Vu­či­ća za pred­sjed­ni­ka po­dr­ža­va­ju i ko­šar­kaš Bo­ban Mar­ja­no­vić, pred­sjed­nik KK Par­ti­zan Ni­ko­la Pe­ko­vić i tre­ner i biv­ši ko­šar­ka­ški re­pre­zen­ta­ti­vac Mi­lan Gu­ro­vić. Po­dr­šku Vu­či­će­voj kan­di­da­tu­ri po­dr­ža­li su i ne­ka­da­šnji od­boj­ka­ši Vla­di­mir Ba­tez i Želj­ko Ta­na­sko­vić i pred­sjed­nik Od­boj­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je Zo­ran Ga­jić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"