Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-11-21 OMLADINSKA LIGA CRNE GORE – 13. KOLO
Budućnost ubjedljiva Vodeći trio bez greške
Dan - novi portal
Kom Euro­zoks – Bu­duć­nost 0:4 (0:0)

Po­moć­ni te­ren Ko­ma na Zla­ti­ci. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Bran­ko Oda­lo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: I. Vuk­če­vić u 67, Ro­ga­no­vić u 72. iz je­da­na­e­ster­ca, Ba­kić u 75. i Br­no­vić u 90+2. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Vuk­če­vić, Po­po­vić (Kom Euro­zoks). Cr­ve­ni kar­ton: Vuk­če­vić (Kom Euro­zoks) u 86. mi­nu­tu.
KOM EURO­ZOKS: Vuk­če­vić, Mi­la­čić, Vu­jo­še­vić (od 74. Der­vi­še­vić), Sav­ko­vić (od 74. Ra­do­sa­vo­vić), Po­po­vić, Ča­bar­ka­pa (od 77. Ce­ro­vić), Braj­ko­vić, Ota­še­vić (od 54. La­če­vić), Dar­ma­no­vić, To­ma­še­vić, Vla­ho­vić (od 90+1 Nu­cu­lo­vić).
BU­DUĆ­NOST: Nik­če­vić, Br­no­vić, Ba­kić (od 81. Mu­go­ša), Ro­ga­no­vić, Ša­bo­tić (od 77. Mar­ke­šić), Ra­žna­to­vić (od 60. Vu­jo­vić), I. Vuk­če­vić (od 75. Di­no­ša), P. Vuk­če­vić, Dre­šaj (od 75. Bu­la­to­vić), Ob­ra­do­vić,. Ter­zić.
Vi­še od sat vre­me­na na du­e­lu omla­di­na­ca Kom Euro­zok­sa i Bu­duć­no­sti ni­je bi­lo go­lo­va, a on­da su se go­sti ras­pu­ca­li i u pre­o­sta­lom di­je­lu su­sre­ta po­sti­gli če­ti­ri go­la. Mre­žu Zla­ti­ča­na na­čeo je Igor Vuk­če­vić, pred­nost je du­pli­rao Bo­jan Ro­ga­no­vić, a Du­šan Ba­kić ot­klo­nio sva­ku di­le­mu oko po­bjed­ni­ka. Tač­ku na ovaj meč sta­vio je Mi­loš Br­no­vić, po­got­kom u na­dok­na­di vre­me­na.D.P.


Ze­ta – Je­ze­ro 6:1 (3:0)

Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tre­šnji­ca“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­loš Jan­ko­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Pe­šu­kić u 5, Tri­pu­no­vić u 20, Kr­sto­vić u 35, Mi­haj­lo­vić u 57, Bu­ki­lić u 74. i L. Lam­bu­lić u 83. za Ze­tu, a Ja­da­dić u 88. mi­nu­tu za Je­ze­ro.
ZE­TA: Ra­i­če­vić (od 46. Vu­čić), Ze­jak, Kr­sto­vić, L. Lam­bu­lić, Pu­le­tić, Pe­ru­ni­čić (od 46. Mi­haj­lo­vić), M. Lam­bu­lić (od 54. Bu­ki­lić), Tri­pu­no­vić, Pe­šu­kić, Kon­tić (od 68. Vuk­če­vić), Ko­va­če­vić (od 58. Ma­raš).
JE­ZE­RO: Bar­jak­ta­re­vić, Ko­jić, Vu­če­to­vić, Ome­ra­gić, Kne­že­vić, Ja­da­dić, Ci­ri­ko­vić, Ra­ko­vić, Mi­li­će­vić, Ba­šić, Ju­le­vić (od 54. Mu­ra­ta­gić).
La­ko su omla­din­ci Ze­te sti­gli do po­bje­de u du­e­lu sa Je­ze­rom. Na kra­ju je bi­lo 6:1, a za­ni­mlji­vo je da se šest do­ma­ćih igra­ča upi­sa­lo u stri­jel­ce.D.P.
Su­tje­ska – Mla­dost 4:1 (2:1)
Sta­di­on: po­moć­ni kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Ivan Ša­rac (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Osma­jić u 20. i 60, To­ljić u 28. i Ma­ru­šić u 72. za Su­tje­sku, a Fi­li­po­vić u 31. mi­nu­tu za Mla­dost. Žu­ti kar­to­ni: Ba­bić, To­ma­še­vić (Su­tje­ska), Bar­jak­ta­ro­vić (Mla­dost).
SU­TJE­SKA: Du­blja­nić, A. Vla­ho­vić, Kru­la­no­vić, Ba­bić, To­ma­še­vić (V. Vla­ho­vić), Era­ko­vić, To­ljić (Vu­ja­čić), Ma­ru­šić (Pe­ja­no­vić), Osma­jić, Pa­jo­vić (Zu­ro­vac), Be­ći­ro­vić (Ba­jo­vić).
MLA­DOST: Ži­va­no­vić, Pa­vli­će­vić (Ga­če­vić), Bar­jak­ta­ro­vić, Av­di­jaj (Jo­va­no­vić), Sta­ni­šić, Fi­li­po­vić, Pi­ra­nić (Ba­ho­vić), Mu­rad­ba­šić (Je­lić), Drin­čić, Ra­di­no­vić (Ra­šo­vić), Pe­ri­šić.
Omla­din­ci Su­tje­ske za­slu­že­no su sti­gli do no­va tri bo­da. Nik­ši­ća­ni su mno­go bo­lje ušli u meč i za ne­što ma­nje od po­la sa­ta igre ima­li su dva go­la pred­no­sti. Uspje­li su go­sti da sma­nje pred­nost, ali su do­ma­ći­ni u na­stav­ku la­ko pre­lo­mi­li meč.B.K.


Gr­balj – De­čić 6:1 (3:0)

Sta­di­on: Gr­blja. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Ni­ko­la Cvi­jo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Top­čić u 13, De­di­va­no­vić (auto­gol) u 30, Mr­šu­lja u 43, Lj. Ko­va­če­vić u 54. i 73. i Sta­ni­šić u 55. za Gr­balj, a Di­no­ša u 60. mi­nu­tu za De­čić. Žu­ti kar­to­ni: Ora­ho­vac, Dre­še­vić (De­čić).
GR­BALj: Po­po­vić, Mar­ko­vić, Top­čić, Ivan­če­vić, Mr­šu­lja, Ra­du­lo­vić, Mi­lje­no­vić, Vra­neš, Sta­ni­šić, Đu­kić, Lj. Ko­va­če­vić.
DE­ČIĆ: Ga­zi­vo­da, De­di­va­no­vić, Ki­ja­met, Ora­ho­vac, Du­šaj (od 47. Su­lje­vić), Gre­bo­vić (od 47. Dre­še­vić), Amer Pe­pić (od 47. Ca­maj), Amir Pe­pić (od 20. Jo­va­no­vić), Di­no­ša, Đo­lje­vić, Pren­ko­če­vić.
Gr­balj je u du­e­lu sa De­či­ćem sti­gao do osmog pr­ven­stve­nog tri­jum­fa, ko­ji ga je osta­vio u vr­hu ta­be­le. D.P.
Lov­ćen - Iskra 0:3 (0:1)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Obi­li­ća po­lja­na“. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Zo­ran Bac­ko­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Pa­vi­će­vić u 40, Vu­če­ljić u 56. i Stan­ko­vić u 78. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Iva­no­vić, M. Vu­jo­vić, Zu­ber (Lov­ćen), Mi­lje­vić (Iskra).
LOV­ĆEN: V. Vu­jo­vić, Lat­ko­vić (od 68. Vu­ko­tić), Bra­ca­no­vić, Iva­no­vić, Ja­bu­ča­nin, N. Mu­dre­ša, Ra­žna­to­vić (od 54. Zu­ber), Ro­ga­no­vić, M. Vu­jo­vić, D. Mu­dre­ša (od 64. Ka­lu­đe­ro­vić), Hoč­ko.
ISKRA: Ro­ga­no­vić, Ba­u­cal (od 67. Mi­lje­vić), Vu­če­ljić, Jo­va­no­vić, Stan­ko­vić, Ra­do­njić (od 73. Bra­jo­vić), Go­mi­la­no­vić (od 56. Ko­va­če­vić), Pe­pe­ljak, Vu­ko­vić (od 65. Kne­že­vić), Dra­go­je­vić (od 78. Bo­ško­vić), Pa­vi­će­vić.
Omla­din­ski sa­stav Iskre sa­vla­dao je kao gost eki­pu Lov­će­na sa ubje­dlji­vih 3:0. L.M.


Pe­tro­vac – Ru­dar 6:1 (2:0)

Sta­di­on: „Lu­go­vi“. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mi­loš Ada­mo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Dra­gaš u 33, Ilić u 42, Mu­jo­vić u 48. i 78, Đu­ka­no­vić u 86. i Der­vi­še­vić u 88. iz je­da­ne­ster­ca za Ru­dar, a Je­stro­vić u 90. mi­nu­tu za Ru­dar. Žu­ti kar­to­ni: Mu­jo­vić, Đu­ka­no­vić (Pe­tro­vac), Jo. Go­gić (Ru­dar).
PE­TRO­VAC: Ni­ko­lić, Ra­šo­vić, Ilić (od 58. Đu­ka­no­vić), Ko­va­če­vić, Dra­gaš, Dar­ma­no­vić (od 64. Der­vi­še­vić), Mu­jo­vić, Pa­jo­vić, Vo­ji­no­vić, Go­lu­bo­vić (od 58. Sta­ni­šić), Pa­vlo­vić (od 64. Pe­ro­vić).
RU­DAR: Pa­pić, Ci­gu­ljin, Vo­ji­no­vić, Bu­ji­šić, Je­stro­vić, Hu­rić, Ke­če­vić, Lji­lja­nić, Hu­lić, Stu­par, Jo. Go­gić.
Pe­trov­ča­ni su u svim ele­men­ti­ma igre nad­vi­si­li go­ste iz Plje­va­lja i sti­gli do ubje­dlji­vog tri­jum­fa, če­tvr­tog u se­zo­ni.D.P.


Je­din­stvo – Ce­ti­nje 4:1 (2:0)

Sta­di­on grad­ski u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Želj­ko Ba­bo­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Ćo­ro­vić u 15, Mr­dak u 30, Đ. Cvi­jo­vić u 47. i Bra­jić u 87. za Je­din­stvo, a Ni­ša­vić u 61. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Ce­ti­nje. Žu­ti kar­to­ni: Bra­jić, Ne­do­vić (Je­din­stvo), Ma­raš (Ce­ti­nje).
JE­DIN­STVO: Dža­fić, Ća­to­vić (A. Cvi­jo­vić), Šu­to­vić, Mr­dak, An­đe­lić, Đ. Cvi­jo­vić (Ne­do­vić), Kla­pi­ja (Džo­go­vić), Ko­lić, Bra­jić (Kne­že­vić), V. Ko­va­če­vić, Ćo­ro­vić (Đ. Ko­va­če­vić).
CE­TI­NjE: Đe­do­vić, Ra­ko­če­vić, Ma­raš, Šo­fra­nac (Ra­de­vić), Vu­jo­vić (Vuk­če­vić), Ra­du­no­vić, Ni­ša­vić,Pe­co­vić, Kne­že­vić (Kon­tić),, Smo­lo­vić (Ba­bo­vić), Pe­tri­če­vić (Vu­či­nić).
Do­ma­ći­ni su po­bje­du sa dva go­la po­stig­nu­ta u pr­vih po­la sa­ta igre. Do kra­ja su ru­tin­ski pri­ve­li utak­mi­cu do kra­ja.M.N.
Če­lik – Ibar 5:1 (1:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na kraj Bi­stri­ce. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mar­ko Ro­ga­no­vić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Ge­zo­vić u 28, Pe­pić (auto­gol) u 60, De­li­ja u 76. i 87. i Šu­šić u 90. za Če­lik, a E. Kur­pe­jo­vić u 88. mi­nu­tu za Ibar. Žu­ti kar­to­ni: Ge­zo­vić, Den­dić i Đu­ra­no­vić (Če­lik), Ju­ko­vić (Ibar).
ČE­LIK: Pe­jo­vić, Ge­zo­vić (Pe­ja­no­vić), Mar­ko­vić, Ja­njić (De­li­ja), De­li­ba­šić, Sa­vi­će­vić, Đu­ka­no­vić (Nik­če­vić), Đu­ra­no­vić (Šu­šić), Den­dić (Pe­ro­vić), Šun­dić, Po­po­vić.
IBAR: Ar.Mu­rić, Ar. Ka­lač, Mu­ko­vić, E. Kur­pe­jo­vić, Am. Mu­rić, Am. Ka­lač, D. Ka­lač, Hot, Ju­ko­vić, Ho­džić, Pe­pić.
Bez ve­ćih pro­ble­ma sti­gli su omla­din­ci Če­li­ka do tri bo­da. Sve di­le­me, ako su one i uop­šte po­sto­ja­le, sa dva go­la raz­ri­je­šio je Si­lja­mi De­li­ja.B.K.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"