Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport RUKOMETAŠICE CRNE GORE PORAZOM OD MAĐARSKE ZAVRŠILE NASTUP NA EVROPSKOM PRVENSTVU U ŠVEDSKOJ
Mađarska ugasila san o drugoj fazi
Dan - novi portal
Dvo­ra­na: „Mal­me Is­ta­di­on”. Gle­da­la­ca: 1.276. Su­di­je: Ma­rin i Gar­si­ja (Špa­ni­ja). Sed­mer­ci: Cr­na Go­ra 1 (1), Ma­đar­ska 1 (1). Is­klju­če­nja: Cr­na Go­ra 4, Ma­đar­ska 4 mi­nu­ta.
CR­NA GO­RA: Ne­ne­zić, Raj­čić (10 od­bra­na), Ja­u­ko­vić 1, A. Kli­ko­vac 1, Bo­lje­vić 1, Uj­kić 1, Ma­lo­vić 1, La­zo­vić, Pre­mo­vić, Pa­vi­će­vić, Ra­mu­so­vić 2, B. Kli­ko­vac, Meh­me­do­vić 2, De­spo­to­vić 2, Ra­i­če­vić 1, Gr­bić 2.
MA­ĐAR­SKA: Kiš, Ja­nu­rik (19 od­bra­na), Šacl 4, Tri­ščuk 1, Gor­bic 5 (1), Kis­fal­di, Kli­vi­nji 3, Bo­di 1, Se­ke­reš, Ko­vač 3, Pla­ne­ta, Hor­njak 1, Me­sa­roš, Er­do­ši 1, Dom­bi.
Iz­da­nja pro­tiv Dan­ske ko­ja se pro­vu­kla ne pre­mi­je­ri i po­bje­da nad Če­škom su obe­ća­va­la, ali ka­da je bi­lo naj­po­treb­ni­je pod­mla­đe­na žen­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re od­i­gra­la je naj­sla­bi­je. U me­ču za pro­laz pro­tiv Ma­đar­ske ne­is­ku­stvo je ipak uči­ni­lo svo­je, na­pad je bio ka­ta­stro­fa­lan i pret­pljen je po­raz ko­jim je na­stup na Evrop­skom pr­ven­stvu u Šved­skoj, pr­vom tak­mi­če­nju u no­vom oli­mij­skom ci­klu­su za­vr­šen u grup­noj fa­zi. Od že­lje­nog pla­sma­na u Glav­nu run­du i još tri utak­mi­ce sa re­no­mi­ra­nim se­lek­ci­ja­ma Nor­ve­ške, Ru­si­je i Ru­mu­ni­je ko­je bi mno­go zna­či­le mla­dom ti­mu u pro­ce­su sa­zri­je­va­nja, ta­ko ne­će bi­ti ni­šta. Ma­đar­ska ko­ju je pret­hod­na, slav­na ge­ne­ra­ci­ja pro­šle go­di­ne u grup­noj fa­zi na Svjet­skom pr­vens­tvu u Dan­skoj de­kla­si­ra­la (32:15), si­noć je u Mal­meu do­če­ka­la osve­tu i pro­šla da­lje, isti­na bez bo­do­va za­jed­no sa Dan­skom i Če­škom iz gru­pe C. Cr­na Go­ra se vra­ća ku­ći i spo­zna­jom da mo­ra da pro­đe kroz „dječ­je bo­le­sti” da bi bi­la kon­ku­rent­na na ve­li­kim tak­mi­če­nji­ma.
Pri­ti­sak u me­ču od­lu­ke oči­to je „po­jeo” mla­di tim Cr­ne Go­re, ko­ji sa očaj­nim na­pa­dom i broj­nim gre­ška­ma ni­je mo­gao da se no­si pro­tiv Ma­đar­ske. Ni­je, iako se ni Ma­đa­ri­ce ni­su pro­sla­vi­le igra­ma u pr­va dva me­ča u koj­i­ma su pre­tr­pje­le po­ra­ze od Če­ške i Dan­ske, ali je Kim Ra­smu­sen za du­el sa Cr­nom Go­rom tak­tič­ki i psi­hič­ki pri­pre­mio eki­pu, ko­ja je po­ka­za­la re­ak­ci­ju i pred­vo­đe­na sja­nom na go­lu Ja­nu­rik sti­gla do po­bje­de.
Ako se iz­u­zme pr­vih 15 mi­nu­ta u ko­ji­ma se Cr­na Go­ra ne­ka­ko i dr­ža­la, kao i do­bar start dru­gog po­lu­vre­me­na i se­ri­ja 3:0 za mi­nus dva (9:11) u 35. mi­nu­tu, sve osta­lo je bi­lo mu­če­nje za „cr­ve­ne”. Na­kon tajm-auta Ra­smu­se­na Ma­đa­ri­ce su po­no­vo pre­u­ze­le kon­tro­lu nad me­čom, ko­ri­sti­le sva­ku gre­šku Cr­no­gor­ki i meč la­ko pri­ve­le kra­ju.
- U pri­pre­mi du­e­la sam se tru­dio da opu­stim igra­či­ce, jer je ve­ći­na igra­la već ova­ko stre­sne utak­mi­ce. Oči­gled­no je da mo­ra­mo pro­ći dječ­je bo­le­sti. Žao mi je što nam se ovo ni­je de­si­lo u pr­voj utak­mi­ci na šam­pi­o­na­tu. Kod ve­li­kog bro­ja igra­či­ca se osje­tio grč. Na­dam se da to ne­će ne­ko shva­ti­ti kao ali­bi, ali prak­tič­no bez Mi­le­ne Ra­i­če­vić, ko­ja je htje­la da po­mog­ne, ri­zo­ko­va­la, ni­smo mo­gli da se no­si­mo sa ve­le­si­lom ka­kva je Ma­đar­ska. Ne­mam šta da za­mje­rim dje­voj­ka­ma. Ovo je ve­li­ko is­ku­stvo za njih. Vje­ru­jem da će­mo iz­vu­ći pra­vu po­u­ku za da­lje  – ka­zao je se­lek­tor Dra­gan Adžić.D.K.


Srp­ki­nje ma­šta­ju o po­lu­fi­na­lu

Me­če­vi­ma pr­vog ko­la da­nas po­či­nje Glav­na run­da u ko­ju ru­ko­me­ta­ši­ce Sr­bi­je ula­ze sa tri bo­da i opi­plji­vim šan­sa­ma da se bo­re za pla­sman u po­lu­fi­na­le. Na star­tu Gru­pe 1 ko­ja se igra u Ge­te­bor­gu Srp­ki­nje, ko­je su jed­no od naj­ri­jat­ni­jih iz­ne­na­đe­nja šam­pi­o­na­ta, oče­ku­je du­el sa Nje­mač­kom, ko­ja je u dru­gu fa­zu pre­ni­je­la dva bo­da.
- Če­ka nas ozbilj­na re­pre­zen­ta­ci­ja sa ozbilj­nim tre­ne­rom Bi­gle­rom. Nje­mi­ce ima­ju dvi­je kom­plet­ne po­sta­ve. Jed­nu vi­šu i ma­lo spo­ri­ju, a dru­ga je ni­ža, ali i br­ža. Gle­da­la sam meč sa Ho­lan­đan­ka­ma ko­je su do­bi­li, a če­ka nas i da­lja ana­li­za osta­lih me­če­va. Bi­će to te­ška utak­mi­ca, ali tra­ži­mo re­še­nje i za njih - re­kla je se­lek­tor­ka Dra­gi­ca Đu­rić o me­ču sa Nje­mi­ca­ma i osvr­nu­la se na pro­blem umo­ra: -  To je­ste glav­no pi­ta­nje na ko­je imam spre­man od­go­vor. Ako ima vo­lje i že­lje, bi­će i sna­ge. Do­sta to­ga ide iz gla­ve. Ima­mo hen­di­kep, po­vre­du Lav­ko, ali i po­red sve­ga na na­ma je da iz­vu­če­mo još vi­še pro­tiv pro­tiv­ni­ka ko­ji ima sve od­li­ke ger­man­skog men­ta­li­te­ta, sna­gu i upor­nost.
Đu­rić ni­je pro­pu­sti­la da po­hva­li do­sa­da­šnji re­zul­tat...
- Po­no­sna sam na ove dje­voj­ke za sve što smo ura­di­li do sa­da. Vje­ru­jem da će ta­ko osta­ti do kra­ja. Do­šli smo u Ge­te­borg da se bo­ri­mo za po­lu­fi­na­le. Ima­mo tri bo­da što ni­je ma­lo i to mi da­je pra­vo da ma­štam i raz­mi­šljam o po­lu­fi­na­lu – is­ta­kla je Đu­ri­će­va
Pred start dru­ge fa­ze tak­mi­če­nja na Evrop­skom pr­ven­stvu se­lek­tor­ka Sr­bi­je Dra­gi­ca Đu­rić bi­la je pri­nu­đe­na da po­zo­ve An­đe­lu Ja­nju­še­vić umje­sto po­vri­je­đe­ne Je­le­ne Lav­ko.

Glav­na run­da

Gru­pa 1 (Ge­te­borg)
Šved­ska 3
Sr­bi­ja 3
Nje­mač­ka 2
Fran­cu­ska 2
Ho­lan­di­ja 2
Špa­ni­ja 0
1. ko­lo (da­nas): Sr­bi­ja – Nje­mač­ka (16.15), Šved­ska – Ho­lan­di­ja (18.30), Špa­ni­ja – Fran­cu­ska (20.45).

Gru­pa 2 (Hel­sing­borg)
Nor­ve­ška 4
Dan­ska 4
Ru­mu­ni­ja 2
Če­ška 2
Ru­si­ja 0
Ma­đa­r­ska 0
1. ko­lo (sju­tra): Ma­đar­ska – Ru­mu­ni­ja (16.15), Če­ška – Ru­si­ja (18.30), Dan­ska – Nor­ve­ška (20.45).


Re­zul­ta­ti
Gru­pa A (Stok­holm)
1. ko­lo: Sr­bi­ja – Slo­ve­ni­ja 36:34, Špa­ni­ja – Šved­ska 19:25. 2. ko­lo: Špa­ni­ja – Sr­bi­ja 23:25, Šved­ska – Slo­ve­ni­ja 23:25. 3. ko­lo (da­nas): Špa­ni­ja – Slo­ve­ni­ja 30:18, Sr­bi­ja – Šved­ska 30:30. Ta­be­la: Sr­bi­ja 5, Šved­ska 3, Špa­ni­ja 2, Slo­ve­ni­ja 2.
Gru­pa B (Kri­sti­jan­štad)
1. ko­lo: Ho­lan­di­ja – Nje­mač­ka 27:30, Fran­cu­ska – Polj­ska 31:22. 2. ko­lo: Polj­ska – Ho­lan­di­ja 21:30, Nje­mač­ka – Fran­cu­ska 20:22. 3. ko­lo: Nje­mač­ka – Polj­ska 23:22, Fran­cu­ska – Ho­lan­di­ja 17:18. Ta­be­la: Fran­cu­ska 4, Ho­lan­di­ja 4, Nje­mač­ka 4, Polj­ska 0.
Gru­pa C (Mal­me)
1. ko­lo: Ma­đar­ska – Če­ška 22:27, Cr­na Go­ra – Dan­ska 20:21. 2. ko­lo: Cr­na Go­ra – Če­ška 28:27 Dan­ska – Ma­đar­ska 23:19. 3. ko­lo: Cr­na Go­ra – Ma­đar­ska 14:21, Dan­ska – Če­ška 33:29. Ta­be­la: Dan­ska 6, Če­ška 2, Ma­đar­ska 2, Cr­na Go­ra 2.
Gru­pa D (Hel­sing­borg)
1. ko­lo: Ru­si­ja – Hr­vat­ska 32:26, Nor­ve­ška – Ru­mu­ni­ja 23:21, 2. ko­lo: Ru­mu­ni­ja – Ru­si­ja 22:17, Hr­vat­ska – Nor­ve­ška 16:34. 3. ko­lo: Ru­mu­ni­ja – Hr­vat­ska 31:26, Nor­ve­ška – Ru­si­ja 23:21. Ta­be­la: Nor­ve­ška 6, Ru­mu­ni­ja 4, Ru­si­ja 2, Hr­vat­ska 0.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"