Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tužilaštvo zaobišlo sumnjive pozajmice veće od 700 hiljada * Pred izbore za socijalu šest miliona eura više * DPS se Albanaca sjeti pred glasanje * Za 12 godina 30 žrtava incesta * Tužilaštvo zaobišlo sumnjive pozajmice veće od 700 hiljada * Unutrašnji monolog o Kosovu * 20 sekundi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Osama Kogali, šef Unicefa za Crnu Goru:
– U Crnoj Gori u siromaštvu živi svako deseto dijete.

Vic Dana :)

Jutros mi je žena skuvala kafu i namignula kad mi ju je davala. Još se nisam nikad toliko bojao kafe .

Kakva je razlika između razbojnika i žene? 
- Razbojnik želi pare ili život, a žena i jedno i drugo.

Koju televiziju koriste eskimi?
LED!

Dođe plavuša u bus. Policajac se digne. Plavuša:
- Pravi ste menadžer.
Policajac:
- Hvala na Kontinentu. 

Pričaju dvije flaše piva, kad će jedna:
• E, ajmo večeras kod mene, imam praznu gajbu.

Mama, dečko me je zaprosio, ali ne znam šta da radim... Nije me čestito ni upoznao... !?
- Udaj se, udaj ! Ne čekaj da te upozna ! :)

Iz vijesti:
- U Zemunu je juče rođena beba koja je već od ranije poznata policiji!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U HERCEG NOVOM,U NJEGOŠEVOJ ULICI ODRŽANA POSLEDNJA OVOGODIŠNJA STAĐUNSKA FEŠTA
Sa jesenje fešte u Herceg Novom Proizvodi jeseni na 22 štanda Jesenja fešta, kao što joj i sam naziv kaže, posvećena je bojama i ukusima jeseni, te njenim plodovima kao što su nar, rogač, mandarina... kolači i torte, džemovi, pekmezi, sokovi i vina, maslinovo ulje, sir, pršut, ali i razne rukotvorine...
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI - „Je­se­nja fe­šta”, jed­na od če­ti­ri sta­đun­ske fe­šte u or­ga­ni­o­za­i­ji NVO Ru­ke odr­ža­na je u Nje­go­še­voj uli­ci, na po­te­zu od Tr­ga Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća do bi­e­fa „Be­o­grad”.Dva­de­se­tak uče­sni­ka je svo­jom pro­iz­vo­di­ma in­spi­ri­sa­nim bo­ja­ma i uku­si­ma je­se­ni, osli­ka­lo jed­nu od naj­lje­pišh raz­gled­ni­ca gra­da, a ma­le ma­žo­ret­ke, ma­žo­ret klu­ba „Li­li” uljep­ša­le su at­mos­fe­ru igrom i osmje­si­ma.
Na štan­do­vi­ma su se osim plo­do­va je­se­ni, na­šli ko­la­či i tor­te, dže­mo­vi, pek­me­zi, so­ko­vi i vi­na, ma­sli­no­vo ulje, sir, pršt, ali i raz­ne ru­ko­tvo­ri­ne...
U ime or­ga­ni­za­to­ra fe­šte NVO Ru­ke Ma­ja Ere­nji Her­bra­un ka­za­la je da je ri­ječ o de­se­toj sta­đun­skoj fe­šti ko­je su po­sve­će­ne spe­ci­fič­no­sti­ma go­di­šnjih do­ba.
- Je­se­nja fe­šta, kao što joj i sam na­ziv ka­že, po­sve­će­na je bo­ja­ma i uku­si­ma je­se­ni, te nje­nim plo­do­vi­ma kao što su nar, ro­gač, man­da­ri­na... Za­do­volj­ni smo od­zi­vom uče­sni­ka. Po­zi­vu na fe­štu se oda­zva­lo 22 uče­sni­ka, od če­ga naj­vi­še na­ši sta­ri iz­la­ga­či, ma­da ima i no­vih.
Osim plo­do­vi­ma je­se­ni, uče­sni­ci su se pred­sta­vi­li ru­ko­tvo­ri­na­ma, pro­iz­vo­di­ma kuć­ne ra­di­no­sti, a ima­mo i ne­ko­li­ko ga­zdin­sta­va ko­ji su se pred­sta­vi­li do­ma­ćom hra­nom. Vri­je­me je po­slu­ži­lo, ta­ko da na­ši su­gra­đa­ni i go­sti mo­gu uži­va­ti u svim ču­li­ma – is­ta­kla je Ere­nji Her­bra­un i do­da­la da su Je­se­nju fe­štu po­dr­ža­li lo­kal­na upra­va, LTO i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja.
Pro­zvo­đač or­gan­ske hra­ne sa Lu­šti­ce Šte­fi­ca Se­ra­tlić re­dov­ni je uče­snik fe­šti i saj­mo­va zdra­ve hra­ne.
- Uvi­jek se oda­zo­vem po­zi­vu na sva­ku fe­štu, a po­seb­no je za­do­volj­stvo uče­šće na ovoj Je­se­njoj. Ovog pu­ta, na sto­lu ne­mam mno­go pro­iz­vo­da jer tek pred­sto­ji svi­njo­kolj. Iz­lo­ži­la sam do­ma­će ma­sli­no­vo ulje, ma­sli­ne, tri vr­ste si­ra i ne­što ma­lo sla­ni­ne i pr­šu­ta. Put do kup­ca ni­je te­ško na­ći. Lju­di su već na­u­či­li da do­đu na na­še ga­zdin­stvo jer pre­po­zna­ju kva­li­tet do­ma­ćih pro­iz­vo­da - ka­za­la je Se­ra­tlić.
Smi­lja Dže­leb­džić pred­stva­la se pred­me­ti­ma ko­je ra­di u de­ku­paž teh­ni­ci.
Na nje­nom sto­lu, na­šle su se ku­ti­je za na­kit, a u su­sret no­vo­go­di­šnjim pra­zni­ci­ma, či­tav asor­ti­man de­ko­ra­tiv­nih pred­me­ta, ko­ji­ma se uku­sno mo­že ukra­si­ti pro­stor za ži­vot.
Ka­ko je is­ta­kla, ova teh­ni­ka ko­jom do pu­nog iz­ra­ža­ja do­la­zi ma­šta i vje­šte ru­ke je od­ma­ra od sva­ko­dnev­nih oba­ve­za i pri­ča­nja­va za­do­volj­stvo, baš kao i sa­mo uče­šće na fe­šta­ma.
Vla­di­mir Vol­kov iz Ru­si­je, vla­snik „Pi­ter­pa­ja”, omi­lje­nog oku­plja­li­šta No­vlja­na, pred­sta­vio se vi­še ne­go ši­ro­kim asor­ti­ma­nom pro­iz­vo­da ko­je sam spre­ma.
- Ov­dje ima­mo ra­ža­ni hljeb, sto­po­stot­no ra­ža­ni na ki­se­lom ti­je­stu i bez kva­sca, po­tom mus od ka­ka­oa sa mi­le­ra­mom ko­ji će se na­ši u po­nu­di „Pi­ter­pa­ja” za na­red­nu go­di­nu. Po­tom, tu su i ma­fi­ni sa man­da­ri­na­ma i šar­lot­ka, naš ču­ve­ni a No­vlja­ni­ma omi­lje­ni ko­lač od ja­bu­ka. Ima­mo i no­vi ko­lač od ro­ga­ča, spra­vljen bez bra­šna sa mlje­vi­nim la­nom, ro­ga­čem, ja­bu­kom i ka­ka­om. Do­sta je vla­žan ko­lač i in­te­re­san­tan. Na­rav­no, tu su i bo­žić­na pe­ci­va i ta­ko­đe omi­lje­ni bra­u­ni od ka­kaa i ba­na­ne, bez bra­šna, ko­je smo uvi­jek ima­li u na­šoj po­nu­di.
Zdra­va hra­na i zdrav ži­vot su naš im­pe­ra­tiv - na­gla­ša­va Vol­kov.
U okvi­ru Je­se­nje fe­šte, odr­ža­no je i ne­ko­li­ko ak­tiv­no­sti za dje­cu i mla­de, po­put upo­zna­va­nja sa plo­do­vi­ma je­se­ni iz okru­že­nja, od­no­sno edu­ka­tiv­ne ra­di­o­ni­ce ko­ju je odr­ža­la Mi­li­ca Ber­be­ro­vić, in­že­njer­ka hor­ti­kul­tu­re. U sa­rad­nji sa li­kov­nom ra­di­o­ni­com Sred­nje ško­le “Ivan Go­ran Ko­va­čić”, or­ga­ni­zo­va­na je iz­lo­žba ra­do­va na te­mu „Ši­pak i plo­do­vi je­se­ni”, a ra­do­vi su bi­li iz­lo­že­ni u lo­ka­li­ma u cen­tru gra­da.K.M.


Vi­no od na­ra, dri­je­na i kom­bi­na­ci­ja nar-aro­ni­ja

Mi­o­drag Vu­ka­di­no­vić iz fir­me „Dri­jen” iz Nik­ši­ća, no­vi je uče­snik her­ceg­nov­ske fe­šte, a na svom sto­lu je iz­lo­žio vi­no od na­ra. Pi­će sa­dr­ži 13 pro­ce­na­ta al­ko­ho­la, a po­tra­žnja na tr­ži­štu, zbog nje­go­vog spe­ci­fič­nog uku­sa je ve­li­ka.
- Ri­ječ je o sa­svim no­vom vi­nu ka­da je ri­ječ i o ši­rem okru­že­nju. Ina­če, pra­vim vi­na od na­ra, dri­je­na i kom­bi­na­ci­ju nar-aro­ni­ja. Vo­će se ne tre­ti­ra he­mij­ski, a ča­ša ova­kvog, or­gan­skog vi­na je vi­še ne­go zdra­va. Na­ša pro­iz­vod­nja je ma­la, ali po­tru­di­će­mo se da ma­kar to­kom tra­ja­nja ljet­nje se­zo­ne, bu­de­mo pri­sut­ni u dva do tri gra­da.
Ove go­di­ne se tr­gvin­skom lan­cu „Vo­li” naš pro­iz­vod uči­nio in­te­re­sant­nim, pa je on ot­ku­pio po­la pro­iz­vod­nje, te se na­ša vi­na, ob­zi­rom na za­i­sta ma­lu pro­iz­vod­nju, mo­gu na­ći sa­mo u po­je­di­nim nji­ho­vim mar­ke­ti­ma – is­ti­če Vu­ka­di­no­vić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"