Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošinom sinu blokirali račune * Ministar pobjegao od đaka * Ako izgubim slučaj, podnijeću ostavku * Brano odustao od milionskog projekta * Nezaustavljiv uspon krunskog princa * Pudždemon i ministri na uslovnoj slobodi * Istražićemo sva zlostavljanja od strane moćnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKOVIĆ, LIDER SNP-a:
Ako ne bude zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Crne Gore, SNP će imati svog.

Vic Dana :)

Nakon oporavka posle operacije, došao pacijent da se žali:
– Ja sam došao na jednu operaciju, a vi mene operisali dva puta?!
A na to će hirurg:
– Gospodine, taj dan mi je bio prvi, pa kada sam odlično obavio operaciju svi su tapšali, pa sam morao nešto da uradim na bis.


Vraća se čovjek od doktora i sretne prijatelja:
- Šta ima novo?
- Evo, ništa, bio sam kod doktora.
- I, šta ti je rekao?
- 200 eura!
- Ma, ne pitam te to, nego šta imaš?
- 50 evra.
- Aman bre, pitam te šta ti fali?
- 150 eura.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA MEĐUNARODNOM SKUPU NA JAHORINI PREDSTAVLJENI POTENCIJALI SJEVERNOG REGIONA
Pogled na Komove Katunski turizam brend Komova Radi se o jednoj interesantnoj ponudi koja može da predstavlja okosnicu razvoja na ovom području. Interesantno je naglasiti da od ovog vida turizma najveću direktnu korist imaju pružaoci usluga na katunima i to putem smještajnih i gastro domaćih proizvodnih ponuda – naglašava Radoš Đurišić, predsjednik NVO „Eko-turs Komovi”
Dan - novi portal
AN­DRI­JE­VI­CA – U okvi­ru Me­đu­na­rod­nih po­slov­nih su­sre­ta za pred­u­ze­ća i kla­ste­re, odr­ža­nih mi­nu­lih da­na na Ja­ho­ri­ni, Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Eko-turs Ko­mo­vi” iz An­dri­je­vi­ce pred­sta­vi­la je tu­ri­stič­ke i pri­vred­ne po­ten­ci­ja­le sje­ve­ra Cr­ne Go­re. Na sku­pu, ko­ji je oku­pio vi­še od dvje­sta pri­vred­ni­ka, kla­ste­ra, raz­voj­nih agen­ci­ja i dru­gih in­sti­tu­ci­ja iz re­gi­o­na, ali i ze­ma­lja Evrop­ske uni­je, Ru­si­je i Ki­ne, go­sti iz An­dri­je­vi­ce su to­kom svo­je pre­zen­ta­ci­je po­se­ban fo­kus sta­vi­li na raz­voj ka­tun­skog tu­ri­zma na Ko­mo­vi­ma. Is­ta­kli su da se ra­di o ve­o­ma in­te­re­sant­noj i uno­snoj gra­ni ko­ja, uz ade­kva­tan pri­stup, mo­že da po­sta­ne tu­ri­stič­ki i pri­vred­ni brend sje­ver­nog re­gi­o­na
– Ras­po­lo­ži­vi re­sur­si sje­ver­nog re­gi­o­na, a na­ro­či­to pod­ruč­ja Ko­mo­va, za­vre­đu­ju po­seb­nu pa­žnju po­klo­ni­ka ne­tak­nu­te pri­ro­de. Oni otva­ra­ju mo­guć­nost za raz­voj raz­li­či­tih ve­o­ma atrak­tiv­nih tu­ri­stič­kih gra­na. Tu se iz­dva­ja ka­tun­ski tu­ri­zam, či­je smo mo­guć­no­sti i po­ten­ci­ja­le pr­vi put pred­sta­vi­li na me­đu­na­rod­nim su­sre­ti­ma na Ja­ho­ri­ni, što je iza­zva­lo ve­li­ku pa­žnju broj­nih go­sti­ju. Ra­di se o jed­noj in­te­re­sant­noj po­nu­di ko­ja mo­že da pred­sta­vlja oko­sni­cu raz­vo­ja na ovom pod­ruč­ju. In­te­re­sant­no je na­gla­si­ti da od ovog vi­da tu­ri­zma naj­ve­ću di­rekt­nu ko­rist ima­ju pru­ža­o­ci uslu­ga na ka­tu­ni­ma i to kroz vid smje­štaj­nih i ga­stro do­ma­ćih pro­iz­vod­nih po­nu­da – na­gla­sio je Ra­doš Lale Đu­ri­šić, pred­sjed­nik NVO „Eko-turs Ko­mo­vi” iz An­dri­je­vi­ce
On je ka­zao da oče­ku­je da će i lo­kal­na upra­va ak­ti­vi­ra­njem ras­po­lo­ži­vi­h ka­pa­ci­te­ta na Ko­mo­vi­ma da­ti pu­ni pod­sti­caj raz­vo­ju ka­tun­skog tu­ri­zma.
– Ubi­je­đe­ni smo da će nam i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­mo­ći da re­a­li­zu­je­mo pla­ni­ra­ne pro­gram­ske ci­lje­ve ko­ji se ti­ču pu­ne afir­ma­ci­je ka­tun­skog tu­ri­zma. Ta­ko oče­ku­je­mo da nam Op­šti­na po­mog­ne u vi­du da­va­nja pod za­kup nje­nog objek­ta na Ko­mo­vi­ma od ne­kih 20-tak kva­dra­ta, ili u ne­kon dru­gom kom­pen­za­ci­o­nom ob­li­ku. Za­htjev smo do­sta­vi­li i pred­sjed­ni­ku SO An­dri­je­vi­ca da isti uvr­sti u skup­štin­sku pro­ce­du­ru i pre­zen­tu­je ga od­bor­ni­ci­ma u na­di da će usli­je­di­ti po­zi­ti­van od­go­vor, jer je to od vi­še­stru­kog zna­ča­ja – is­ta­kao je Đu­ri­šić.
On je ka­zao da je po­ziv za go­sto­va­nje na Ja­ho­ri­ni usli­je­dio po­što su po­ten­ci­ja­li sje­ver­ne re­gi­je Cr­ne Go­re pred­sta­vlje­ni u ma­ju mje­se­cu ove go­di­ne na Dru­gom go­di­šnjem Fo­ru­mu stra­te­gi­je Evrop­ske uni­je za Ja­dran­sko-jon­sku re­gi­ju (EUSA­IR), u Grč­koj. On je na­veo da je to bi­la od­skoč­na da­ska za pri­ču o ka­tun­skom tu­ri­zmu, is­ti­ču­ći da su evrop­ski po­klo­ni­ci tu­ri­zma oku­plje­ni u Grč­koj mo­gli bli­že da se upo­zna­ju s ne­po­zna­ni­ci­ma re­gi­o­na Ko­mo­va, Bje­la­si­ce i Pro­kle­ti­ja.
– Po­slov­ne su­sre­te u Grč­koj is­ko­ri­sti­li smo da broj­nim po­klo­ni­ci­ma tu­ri­zma ot­kri­je­mo mno­štvo ne­po­zna­ni­ca o Ko­mo­vi­ma i pred­sta­vi­mo ovu pla­ni­nu u nje­nom pra­vom svje­tlu. To je po­bu­di­lo ve­li­ku pa­žnju ta­mo­šnje jav­no­sti što je uslo­vi­lo da na­ša dr­ža­va i na­ša orga­ni­za­ci­ja do­bi­ju zva­nič­ni po­ziv za uče­šće na Na­ci­o­nal­nom saj­mu tu­ri­zma u Grč­koj. Ne­što slič­no se de­si­lo i na Ja­ho­ri­ni jer smo od No­vo­sad­skog saj­ma do­bi­li po­ziv da bes­plat­no uče­stvu­je­mo na ta­mo­šnjem saj­mu tu­ri­zma. Sve to uka­zu­je da smo na do­brom pu­tu da da­mo pu­ni do­pri­nos još ve­ćoj po­pu­la­ri­za­ci­ji Ko­mo­va i či­ta­vog sje­ver­nog re­gi­o­na – za­klju­čio je Đu­ri­šić.
D.J.


„Fo­to džip sa­fa­ri” po­sta­je atrak­ci­ja

Đu­ri­šić je pod­sje­tio da, u okvi­ru ak­ci­je ko­ja ob­u­hva­ta pro­mo­ci­ju i po­pu­la­ri­za­ci­ju pla­nin­skog tu­ri­zma na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, gru­pa an­dri­je­vič­kih za­lju­blje­ni­ka u ne­tak­nu­tu pri­ro­du go­di­na­ma or­ga­ni­zu­je tra­di­ci­o­nal­nu atrak­tiv­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju „Fo­to džip sa­fa­ri”. On je ka­zao da se ova atrak­tiv­na ma­ni­fe­sta­ci­ju ukla­pa u pri­ču ko­ja za­go­va­ra va­lo­ri­zo­va­nje ras­po­lo­ži­vih po­ten­ci­ja­la Ko­mo­va.
– Pa­ra­da za vo­za­če re­kre­a­tiv­ce, po­zna­ta kao „Fo­to džip sa­fa­ri” pru­ža je­din­stve­nu pri­li­ku da se za­lju­blje­ni­ci u pla­nin­ski tu­ri­zam upo­zna­ju s pre­div­nim pred­je­li­ma i ras­ko­šnim lje­po­ta­ma an­dri­je­vič­ke, be­ran­ske i ko­la­šin­ske op­šti­ne. Ima­mo na­mje­ru da ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju, ko­ja ima cilj da mo­der­ni na­čin ži­vo­ta, kroz sport i re­kre­a­ci­ju, pre­tvo­ri u od­mor i opu­šta­nje, po­seb­no pred­sta­vi­mo na saj­mu u Grč­koj. Tim pri­je, jer su ak­te­ri pret­hod­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja po­tvr­di­li da su iz An­dri­je­vi­ce po­ni­je­li ne­za­bo­rav­ne uti­ske, jer su na atrak­tiv­nim sta­za­ma mo­gi­li da vi­de pla­nin­ske ma­si­ve, ko­je pre­si­je­ca­ju bi­stre ri­je­ke okru­že­ne je­din­stve­nim vr­sta­ma bilj­nog i ži­vo­tinj­skog svi­je­ta – na­gla­sio je Đu­ri­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"