Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošinom sinu blokirali račune * Ministar pobjegao od đaka * Ako izgubim slučaj, podnijeću ostavku * Brano odustao od milionskog projekta * Nezaustavljiv uspon krunskog princa * Pudždemon i ministri na uslovnoj slobodi * Istražićemo sva zlostavljanja od strane moćnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKOVIĆ, LIDER SNP-a:
Ako ne bude zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Crne Gore, SNP će imati svog.

Vic Dana :)

Nakon oporavka posle operacije, došao pacijent da se žali:
– Ja sam došao na jednu operaciju, a vi mene operisali dva puta?!
A na to će hirurg:
– Gospodine, taj dan mi je bio prvi, pa kada sam odlično obavio operaciju svi su tapšali, pa sam morao nešto da uradim na bis.


Vraća se čovjek od doktora i sretne prijatelja:
- Šta ima novo?
- Evo, ništa, bio sam kod doktora.
- I, šta ti je rekao?
- 200 eura!
- Ma, ne pitam te to, nego šta imaš?
- 50 evra.
- Aman bre, pitam te šta ti fali?
- 150 eura.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA SJEDNICI SO BIJELO POLJE RASPRAVA SE VODILA O STRATEŠKOM PLANU RAZVOJA OPŠTINE I POVEĆANOM ISELJAVANJU STANOVNIŠTVA
Sa sjednice SO Bazena nema, a pitanje je i ko bi se u njemu kupao Potpredsjednik opštine Nemša Omerhodžić kazala je da je strateški plan dobar okvir za razvoj grada i da sadrži pet specifičnih ciljeva, od kojih je najvažniji povećanje zaposlenosti Ko će to biti zaposlen kada je sve manje mladih u Bijelom Polju, najveći resurs grada su ljudi, a oni sve više odlaze jer u javnom sektoru posla više nema, a u privatnom sektoru je mala plata, istakao je Željko Đukić
Dan - novi portal
BI­JE­LO PO­LjE – Sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, dva­de­set ­če­tvr­ta po re­du, odr­ža­na je ju­če u pro­sto­ri­ja­ma ho­te­la „Cen­tar”. Ka­ko se i oče­ki­va­lo, naj­vi­še pa­žnje po­sve­će­no je usva­ja­nju Stra­te­škog pla­na raz­vo­ja op­šti­ne za pe­ri­od od 2017. do 2021. go­di­ne, i iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta.
Obra­zla­žu­ći stra­te­ški plan, za ko­ji je sa­op­šte­no da je naj­va­žni­ji u skup­štin­skom man­da­tu, pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Nem­ša Omer­ho­džić je ka­za­la da je stra­te­ški plan do­bar okvir za raz­voj gra­da i da sa­dr­ži pet spe­ci­fič­nih ci­lje­va.
– Je­dan je po­ve­ća­nje za­po­sle­no­sti ne­za­po­sle­nog rad­no­spo­sob­nog sta­nov­ni­štva i li­ca sa inva­li­di­tetom pre­ko 15 od­sto, kao i raz­voj pri­o­ri­tet­nih pri­vred­nih dje­lat­no­sti, kao što su po­ljo­pri­vre­da, tu­ri­zam, in­du­stri­ja itd. Tre­ći cilj je una­pre­đe­nje dru­štve­nih dje­lat­no­sti, a za­tim una­pre­đe­nje teh­nič­ke in­fra­struk­tu­re. Na kra­ju cilj je da­lji raz­voj de­mo­krat­skih od­no­sa di­ja­lo­ga, to­le­ran­ci­je, mul­ti­kul­tu­ral­nih, me­đu­ljud­skih i kom­šij­skih od­no­sa – ka­za­la je Omer­ho­dži­će­va.
U ime ne­vla­di­nog sek­to­ra Želj­ko Đu­kić pi­tao je ko će to bi­ti za­po­slen ka­da je sve ma­nje mla­dih u Bi­je­lom Po­lju. On je na­gla­sio da su naj­ve­ći re­surs gra­da lju­di, a oni sve vi­še od­la­ze.
– Is­ti­če se pro­blem ne­do­stat­ka ba­ze­na, ali tre­ba da se za­pi­ta­mo ka­da se iz­gra­di ba­zen ho­će li ima­ti ko da se ku­pa u nje­mu. Či­nje­ni­ca je da ve­li­ki broj mla­dih lju­di od­la­zi jer u jav­nom sek­to­ru vi­še po­sla ne­ma, a u pri­vat­nom sek­to­ru je ma­la pla­ta. Raz­log od­la­ska je i ne­po­vo­ljan eko­nom­ski am­bi­jent u ko­jem se mla­di na­la­ze. Pla­šim se da će od no­ve go­di­ne, ka­da će se do­bi­ja­ti rad­na do­zvo­la u Nje­mač­koj, to u ve­li­koj mje­ri po­go­di­ti naš grad, i či­tav sje­ver. Pi­tam se ko će da osta­ne ov­dje i sma­tram da to sve tre­ba da nas za­bri­ne – is­ta­ko je Đu­kić.
Od­bor­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Vi­dran Klja­je­vić is­ta­kao je da je stra­te­škim pla­nom na­bro­ja­no do­sta, da ima mje­sta za sva ra­ni­je da­ta, ali ne i is­pu­nje­na obe­ća­nja.
– Pi­tam šta je sa ba­ze­nom, ko­ji se na­ja­vlju­je iz go­di­ne u go­di­nu. Šta je sa uni­šte­nim iz­le­ti­štem na Ki­sje­lim vo­da­ma, ne­va­lo­ri­zo­va­nom Đa­lo­vi­ća pe­ći­nom, ne­iz­gra­đe­nim še­ta­li­štem po­red Li­ma, ne­pu­šta­njem u rad Mlje­ka­re u Pa­vi­nom Po­lju..? Pro­la­ze je­se­ni, zi­me, pro­lje­ća i lje­ta, a sta­nje je i da­lje po­ra­ža­va­ju­će – ka­zao je Klja­je­vić.
I od­bor­nik SNP-a Zo­ran Bo­ško­vić sma­tra da je stra­te­ški plan „spi­sak pu­stih že­lja”, te da se mno­go to­ga ne ostva­ru­je.
– I mi že­li­mo da Bi­je­lom Po­lju bu­de bo­lje, ali na ovaj na­čin se to ne mo­že ura­di­ti – kon­sta­to­vao je Bo­ško­vić.
Od­bor­nik So­ci­ja­la­de­mo­krat­ske par­ti­je Tu­fik Bo­ja­džić ka­zao da je stra­te­ši­ki plan pre­am­bi­ci­o­zan u od­no­su na mo­guć­no­sti bu­dže­ta, ne­do­vo­ljan za op­sta­nak mla­dih i rje­ša­va­nje ži­vot­nih pi­ta­nja sta­nov­ni­štva.
– Ima­mo po­ve­ćan broj za­po­so­le­nih i po­ve­ćan od­la­zak sta­nov­ni­ka. Sva­ke go­di­ne u pro­sje­ku gu­bi­mo po 500 sta­nov­ni­ka. Idu jer ov­dje ne­ma­ju per­spek­ti­vu ži­vo­ta – re­kao je Bo­ja­džić.
Stra­te­ški plan raz­vo­ja ipak je na kra­ju usvo­jen.
Kad se po­ve­la ri­ječ o sta­tu­tu, naj­va­žni­je pi­ta­nje je bi­lo ho­će li mje­sto pred­sjed­ni­ka SO bi­ti pro­fe­si­o­nal­no ili na vo­lon­ter­skoj osno­vi. Na kra­ju je od­lu­če­no da će pred­sjed­nik SO ipak bi­ti pro­fe­si­o­nal­na funk­ci­ja.
– Da pred­sjed­nik SO bu­de vo­lon­ter je po­ni­že­nje ove ve­o­ma zna­čaj­ne funk­ci­je. Ovo je sa­mo na­čin da DPS po­sta­vi svoj ka­dar na to mje­sto ko­ji je na dru­goj stra­ni za­po­slen ne­gdje na ne­koj funk­ci­ji ili je ušao u osmu de­ce­ni­ju. To zna­či da uvi­jek na par­kin­gu is­pred Op­šti­ne tre­ba da de­žu­ra Hit­na po­moć, jer je zdra­vlje ta­kvog pred­sjed­ni­ka uvi­jek pod zna­kom pi­ta­nja – ka­zao je Vi­dran Klja­je­vić, do­da­ju­ći da da će se sve pro­mi­je­ni­ti na pro­lje­će na­red­ne go­di­ne, kad se de­se iz­bo­ri i DPS iz­gu­bi vlast.
Od­bor­nik SDPa-a Želj­ko Ko­nje­vić is­ta­kao je da se put pro­gre­sa, „ka­ko to pri­li­či DPS-u, ne kr­či si­lom, be­za­ko­njem i gla­sač­kom ma­ši­nom”.
U ime DPS-a od­bor­nik Mil­ko Ko­va­če­vić je ka­zao da se sve ra­di na za­ko­nit na­čin, uz oče­ki­va­nja da će par­ti­ja ko­joj pri­pa­da i da­lje si­gur­no vr­ši­ti vlast.
Klja­je­vić je za­tra­žio da se in­sti­tut od­bor­nič­kog pi­ta­nja vra­ti na po­če­tak, a ne da se o nji­ma ras­pra­vlja na kra­ju skup­štin­skog za­sje­da­nja.
– Ova­ko je sve obez­vri­je­đe­no, sa­mo da se ne ču­je glas na­ro­da. A to­kom go­di­ne po­sta­vlje­na su 34 od­bor­nič­ka pi­ta­nja, od ko­jih je SNP po­sta­vio 31, od­no­sno 91 od­sto. Ja znam da je ak­tu­el­noj vla­sti to ve­li­ki pro­blem – ka­zao je Klja­je­vić.
M.N.


Ne­za­do­volj­ne maj­ke po­ku­ša­le da uđu na za­sje­da­nje

Dok je tra­ja­lo za­sje­da­nje SO, dva­de­se­tak že­na, maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce, po­ku­ša­le su da uđu u pro­sto­ri­ju u ko­joj se odr­ža­va­la sjed­ni­ca kao bi po­sta­vi­le pi­ta­nje o ra­zr­je­še­nju svog pro­ble­ma ko­ji ima­ju po­što im je uki­nu­ta na­kna­da za maj­ke, ali im to ni­je do­zvo­lje­no.
– I mi smo gra­đa­ni Bi­je­log Po­lja i ka­ko ni­ko ne rje­ša­va naš pro­blem do­šle smo da tra­ži­mo po­moć od na­ših pred­stav­ni­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu. Na pod­ruč­ju Bi­je­log Po­lja ima nas 30 maj­ki ko­je smo bi­le ostva­ri­le, a ka­sni­je nam je uki­nu­to, pra­vo na na­kna­du, s ob­zi­rom na to da smo bi­le u rad­nom od­no­su. To pra­vo nam je uki­nu­to, a sad smo ni na ne­bu ni na ze­mlji. Ni­šta ne pri­ma­mo. Ni od Bi­roa ra­da, gdje smo ra­ni­je ima­le 73 eura, ni ovu na­kna­du za maj­ke – is­ta­kla je Gro­zda­na Jok­so­vić i do­da­la da zbog ne­u­pla­će­nog do­pri­no­sa na osno­vu pri­ma­nja na­dok­na­de, ve­ći­na maj­ki ni­je uspje­la da ostva­ri pra­vo na do­bi­ja­nje pen­zi­je.
– Tra­že nam sad ne­ki pro­sjek iz 2003. go­di­ne, dok smo ra­di­le u fa­bri­ci obu­će ,,Mla­dost”. Do­ku­men­ta­ci­je ne­ma ni­gdje i za­to tra­ži­mo po­moć. Mi pet mje­se­ci ni­šta ne pri­ma­mo, a iz mi­ni­star­stva obe­ća­va­ju da će nam bi­ti upla­će­ni do­pri­no­si za rad­ni staž dok smo pri­ma­le na­dok­na­du. Ne­ka is­pu­ne obe­ća­nja i vra­te nas bar na bi­ro da pri­ma­mo onih 77 eura – ka­za­la je Jok­so­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"