Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Troje studenata iz Crne Gore preživjelo pokolj u Las Vegasu * Članu „kavčana” država isplatila 80.000 eura * Saslušana sedmorica sajovaca zbog prebijanja * Ako ode aerodrom idemo i mi * Iz 10 automata pucao po gostima kazina * Rezultat referenduma obavezujući * Avganistanac nožem ubio mladića iz Srbije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MEHMET ZENKA, ČELNIK DUA:
Kada već ne može Albanac da bude kandidat za predsjednika Crne Gore, podržaćemo Mila Đukanovića.

Vic Dana :)

Mujo uleti u pekaru i s vrata pita:
- Ima l’ bureka?
- Jok!
- Ima l’ kiflica?
- Jok!
- A pec’va?
-Jok!
Mujo zbunjeno upita:
- Pa š’a ima?
Prodavačica mu lakonski odgovori:
- Pa eto... radi se!


Došao Ciga u apoteku za životinje i kaže:
- Dajte mi sprej za buve.
Prodavač:
- Za kučiće ili mačiće?
Ciga:
- Jok bre, za buve.


Životinje igraju fudbal, prvo poluvrijeme 0:0, u drugom ulazi stonoga i postigne 3 gola, a publika pita:
- Pa gdje si do sada?!
- Dok kopačke obujem...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE JOŠ NIJE DONESEN ALI U NP „PROKLETIJE” GRADNJA NAPREDUJE
Izletničko naselje u Grebajama U Grebajama vikendice niču kao pečurke Po mojoj prijavi dolazila je inspekcija, obišla teren i utvrdila da se samo jedan objekat na prostoru Ridskog jezera bespravno gradi. Vidio sam u informaciji nadzornika da je prije nekoliko dana počeo sa pripremom gradnje Ismar Bašić, ali to je sada u nadležnosti novog direktora, kaže Orhan Redžepagić koordinator u NP „Prokletije” Prije petnaestak dana stupila sam na dužnost direktora i kada je u pitanju gradnja u prostoru nacionalnog parka, vidjeću o čemu se radi kada izvršim uvid u izvještaj nadzornika u kojem on
Dan - novi portal
PLAV/GU­SI­NjE – Pod­ruč­je Pro­kle­ti­ja je 2009. go­di­ne pro­gla­še­no na­ci­o­nal­nim par­kom, pe­tim u Cr­noj Go­ri. Po­vr­ši­na tog pro­sto­ra, ta­da u je­din­stve­noj op­šti­ni Plav, utvr­đe­na je na 16.630 hek­ta­ra. For­mi­ra­njem op­šti­ne Gu­si­nje na­ci­o­nal­ni park ve­ćim di­je­lom le­ži na gu­sinj­skoj te­ri­to­ri­ji, ali na nje­go­vom pro­sto­ru još uvi­jek ni­je po­vu­če­na gra­ni­ca, ni­je­su po­sta­vlje­ne ta­ble za ozna­ča­va­nje pro­sto­ra NP, na­zna­če­ni ula­zni punk­to­vi, ne zna se de­cid­no ni gra­ni­ca s lo­vi­šnim pro­sto­ri­ma, a još ni­je ni do­ne­sen pro­stor­ni plan po­seb­ne na­mje­ne... Ipak, atrak­tiv­na gre­baj­ska do­li­na, di­je­lom Ba­bi­no Po­lje i pro­stor Ri­da, po­sta­li su po­god­ni za grad­nju, pa vi­ken­di­ce ni­ču kao pe­čur­ke, a Gre­ba­je se raz­vi­ja u pra­vo se­lo.
U op­šti­ni Plav bi­li su ri­je­še­ni da sta­nu na put grad­nji u za­šti­će­nom pod­ruč­ju Pro­kle­ti­ja pa je bi­la do­ne­se­na i od­lu­ka da se po­ru­še svi objek­ti sa­gra­đe­ni po­sli­je 27. ju­na 2003. go­di­ne, ka­da je ovo pod­ruč­je sa još ne­ko­li­ko lo­ka­li­te­ta, bi­lo pro­gla­še­no re­gi­o­nal­nim par­ko­vi­ma s po­seb­nim re­ži­mom za­šti­te. Tom ured­bom po­ni­šte­na je i od­lu­ka ko­jom je Ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga Gu­si­nje svo­jim rad­ni­ci­ma do­di­je­li­la 28 pla­ce­va na pro­sto­ru Gre­ba­ja, a na uda­ru se na­šla i od­lu­ka op­štin­ske Di­rek­ci­je za ne­kret­ni­ne o par­ce­li­za­ci­ji u zo­ni tog po­zna­tog iz­le­ti­šta. Me­đu­tim, umje­sto da se od­lu­ke is­po­štu­ju grad­nja je na­sta­vlje­na. Po ri­je­či­ma mje­šta­na Gre­ba­ja na ovom lo­ka­li­te­tu tre­nut­no se gra­de tri vi­ken­di­ce.
Di­rek­to­ri­ca NP Ir­ma Pu­po­vić, ko­ja je na tu du­žnost ime­no­va­na pri­je pet­na­e­stak da­na, ka­že da ni­kom ni­je da­to odo­bre­nje za grad­nju obje­ka­ta u na­ci­o­nal­nom par­ku od ka­da je ona na toj funk­ci­ji, is­ti­ču­ći da će obi­ći pro­stor i utvr­di­ti či­nje­nič­no sta­nje na te­re­nu.
– Tek pri­je pet­na­e­stak da­na ime­no­va­na sam na du­žnost di­rek­to­ra NP Pro­kle­ti­je i još uvi­jek sam u fa­zi pri­mo­pre­da­je du­žno­sti i, što se ka­že, sa­gle­da­va­nja ukup­ne si­tu­a­ci­je, ka­ko bih ima­la uvid u sve. Ka­da je u pi­ta­nju grad­nja u pro­to­ru na­ci­o­nal­nog par­ka, vi­dje­ću o če­mu se ra­di ka­da po­gle­dam iz­vje­štaj od nad­zor­ni­ka u ko­jem oni kon­sta­tu­ju sva de­ša­va­nja u NP – ka­že Pu­po­vi­će­va.
Njen pret­hod­nik Or­han Re­dže­pa­gić, kao ko­or­di­na­tor u NP Pro­kle­ti­je, ka­že da zna za grad­nju na pro­sto­ru NP ali sma­tra da se ra­di na za­vr­šet­ku ra­ni­je za­po­če­tih obje­ka­ta.
– Znam da je iz­vje­sni Der­vi­še­vić, za vri­je­me dok sam bio ko­or­di­na­tor, na­sta­vio sa ra­do­vi­ma na vi­ken­di­ci ko­ju je ra­ni­je za­po­čeo, a ra­di­lo se o pro­ši­re­nju. Po mo­joj pri­ja­vi do­la­zi­la je in­spek­ci­ja, ob­i­šla te­ren Gre­ba­ja i utvr­di­la da su svi objek­ti za­po­če­ti pri­je do­no­še­nja od­red­bi za­ko­na o na­ci­o­nal­nim par­ko­vi­ma, o če­mu su nam do­sta­vi­li za­pi­snik, što su jed­nim di­je­lom uči­ni­li i za pro­stor Rid­skog je­ze­ra gdje je utvr­đe­no da je sa­mo je­dan obje­kat bio po­čet bes­prav­no da se ra­di i mi­slim da je to­me za­bra­nje­na da­lja grad­nja, a šta se da­lje de­ša­va ne znam. Vi­dio sam u in­for­ma­ci­ji nad­zor­ni­ka da je pri­je ne­ko­li­ko da­na po­čeo sa pri­pre­mom grad­nje Ismar Ba­šić, ali to tre­ba da pro­vje­ri no­vi di­rek­tor na­ci­o­nal­nog par­ka. Ja znam da je gre­ška što je do­zvo­lje­na ika­kva grad­nja u Gre­ba­ja­ma ali mi tu ne mo­že­mo ni­šta jer je ra­đe­no ta­ko ka­ko je ra­đe­no, a tač­no je da je je­dan od pro­ble­ma, što sam i ra­ni­je ka­zao, neo­prav­da­no ka­šnje­nje iz­ra­de pro­stor­nog pla­na za pro­stor NP – ka­že Re­dže­pa­gić.
N.V.


Dre­ško­vić tvr­di da za vri­je­me nje­go­vog man­da­ta ni­je bilo grad­nje

Pret­hod­ni di­rek­tor Na­ci­o­nal­nog par­ka Pro­kle­ti­je Enes Dre­ško­vić tvr­di da za če­ti­ri go­di­ne i de­set mje­se­ci, ko­li­ko je on ­bio na toj funk­ci­ji, u na­ci­o­nal­nom par­ku ni­je iz­gra­đen ni­je­dan bes­prav­ni obje­kat.
– Za pe­ri­od mog di­rek­to­ro­va­nja, od­go­vor­no tvr­dim da se ni­je­dan obje­kat ni­je bes­prav­no ni po­čeo gra­di­ti a ka­mo­li sa­gra­dio. Bio je sa­mo po­ku­šaj Ja­smi­na Der­vi­še­vi­ća, ko­ji je po­čeo da ra­di ze­mlja­ni dio, i mi smo stvar pri­ja­vi­li Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve. Na­kon to­ga on je od­u­stao od ra­do­va, ko­je je, da­kle, na­sta­vio na­kon mo­je smje­ne. Od­go­vor­no sto­jim iza ovo­ga što sam re­kao, ako je bi­lo grad­nje ona se de­ša­va­la na­kon mo­je smje­ne, a to je bes­prav­na i ne­za­ko­ni­ta grad­nja jer je do do­no­še­nja Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne NP za­bra­nje­no bi­lo šta ra­di­ti u toj zo­ni i u či­ta­vom na­ci­o­nal­nom par­ku – pod­vla­či Dre­ško­vić.Ba­šić: Če­kam do­zvo­lu i iz­vo­dim pri­prem­ne ra­do­ve

Ismar Ba­šić ka­že da se za­htje­vom obra­tio Op­šti­ni Gu­si­nje i upra­vi Na­ci­o­nal­nog par­ka za grad­nju pri­vre­me­nog objek­ta – brv­na­re, ali da je pro­šlo do­sta vre­me­na od pre­da­je za­htje­va, te da je če­ka­ju­ći pa­pi­re po­čeo pri­prem­ne ra­do­ve.
– Za­htje­vom za grad­nju brv­na­re obra­tio sam se Op­šti­ni Gu­si­nje i upra­vi Na­ci­o­nal­nog par­ka Pro­kle­ti­je. Tra­žio sam da mi iz­da­ju po­treb­ne pa­pi­re za grad­nju pri­vre­me­nog objek­ta – br­van­re u Gre­ba­ja­ma, i to je još uvi­jek u pro­ce­du­ri. Za­tra­žio sam i od Upra­ve za šu­me, pod­ruč­ne je­di­ce u Pla­vu da mi se omo­gu­ći da na lok­ci­ji za grad­nju po­si­je­čem ne­ko­li­ko bu­ka­va što je i ura­đe­no, i iz­vr­še­na ot­pre­ma. Sa­da sam na lo­ka­ci­ju za grad­nju do­veo ma­ši­nu da ura­dim pri­prem­ne ra­do­ve, oči­stim ka­men i pa­nje­ve. Do­zvo­lu još ne­mam za ra­do­ve ali je če­kam, i na­dam se da će bi­ti udo­vo­lje­no mo­jim za­htje­vi­ma. Ra­do­ve iz­vo­dim na pla­cu od oko šest ari ko­ji sam uknji­žio na se­be, u vla­sni­štvu 1/1. Sma­tram da mo­gu da ra­dim na svom ima­nju, a po­što, ka­ko re­koh, du­že vre­me­na ne do­bi­jam od­go­vo­re po za­htje­vi­ma, po­čeo sam pri­prem­ne ra­do­ve, jer, ka­ko vi­dim, svi ko­ji go­re gra­de po­na­ša­ju se na isti na­čin. Apo­li­ti­čan sam, po stru­ci sam sto­ma­to­log i dru­go me ne in­te­re­su­je – ka­zao je Ba­šić u iz­ja­vi za „Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"