Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada potpisala, pa sakrila nezakonit ugovor * Uvod u Radmilinu smjenu * Aco će krojiti planove * U Porto Montenegru imaju stanove od dva miliona * Tramp prijeti sankcijama * Sankcije nisu oruđe za gušenje režima * Cirkus zvani zadruga
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, poslanik SDP-a:
– Gdje mogu da kupe glasove, DPS kupuje, gdje ne mogu, pokušavaju da zastraše. Sve „demokratske” metode, korištene od Kube do Iraka, oni će da upotrijebe ovdje.

Vic Dana :)

Haso: Mujo, care, odakle ti to odijelo?
Mujo: Dao mi šef da bih izgledao kao oni šoferi u filmovima!
Haso: Zašto ti nije kupio i cipele, nego hodaš bos?
Mujo: Seljačino, ne idu cipele uz ovaj model, vidi šta piše - Boss!


Čovjek se napio i legao nasred parkinga.
Dođe policajac i pita ga:
-Šta radiš tu?
-Zar ne vidiš da sam se parkirao?!
-Pa nisi ti auto!
-Baš me briga, nisi ni ti pauk!

Dolazi Čak Noris kasnije u školu. A učitelj će: Izvini što je zvonilo prije nego što si došao.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi SUKOB IZMEĐU REKTORKE I UO TRESE DRŽAVNI UNIVERZITET
Uvod u Radmilinu smjenu
Vojvodić i Bjelica Uvod u Radmilinu smjenu Ovakav rad UO upućuje na produbljivanje krize upravljanja, koja ima za cilj samo jedan scenario – moju ostavku ili smjenu, saopštila je Vojvodićeva nakon sjednice Predsjednik UO Duško Bjelica kazao je da su netačne tvrdnje rektorke da je izbor prorektora opstruiran i da takav rad UO upućuje na produbljivanje krize upravljanja
Rek­tor­ka Rad­mi­la Voj­vo­dić op­tu­ži­la je ju­če Uprav­ni od­bor Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Du­škom Bje­li­com da pro­du­blju­ju kri­zu upra­vlja­nja, ko­ja ima za cilj sa­mo je­dan sce­na­rio – nje­nu ostav­ku ili smje­nu. Voj­vo­di­će­va je to ka­za­la na­kon što je na­pu­sti­la sjed­ni­cu sa di­je­lom čla­no­va UO, ko­ji je ju­če od­bio da na njen pred­log re­i­za­be­re pro­rek­to­ra Pre­dra­ga Sta­ni­ši­ća.
Iz Rek­to­ra­ta je sa­op­šte­no da na­kon to­ga za pro­rek­to­re ni­je­su ime­no­va­ni ni Želj­ko Ja­ći­mo­vić, Sa­ša Mi­lić i Na­ta­ša Ko­stić, ko­ji ni­je­su ima­li po­treb­nu ve­ći­nu čla­no­va UO. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, pro­tiv re­i­zbo­ra Sta­ni­ši­ća gla­sa­li su Bje­li­ca, pred­stav­ni­ci Vla­de Mu­be­ra Ku­pre­jo­vić, Na­ta­ša Pe­šić, Go­ran Jo­ve­tić, Mi­lan­ko Da­mja­no­vić, Vla­dan Jo­ko­vić, pred­stav­nik aka­dem­skog oso­blja Mi­ran Be­gić i ne­a­ka­dem­skog oso­blja De­san­ka Lo­pi­čić. Pred­stav­ni­ci stu­de­na­ta su bi­li uz­dr­ža­ni, dok su čla­no­vi aka­dem­skog oso­blja Gor­da­na Pa­o­vić Jek­nić, Ta­tja­na Dla­bač, Vla­di­mir Pe­šić i Mar­tin Ća­la­san po­dr­ža­li rek­tor­ku i na­pu­sti­li sjed­ni­cu.
– Na­kon mje­sec da­na na­ga­đa­nja da li će i ka­da bi­ti sjed­ni­ce UO, ovo je ne­za­pam­će­no za­me­ša­telj­stvo u ra­du naj­vi­šeg upra­vljač­kog ti­je­la UCG i no­vi atak na auto­no­mi­ju in­sti­tu­ci­je. Op­stru­i­ran je pred­log sa­rad­nič­kog ti­ma rek­to­ra ko­ji je uvi­jek ne­mi­nov­no uve­zan sa raz­voj­nim pro­gra­mom rek­to­ra na osno­vu ko­jeg je iza­bran u no­vom man­da­tu. Uno­še­nje lič­nih ani­mo­zi­te­ta, ko­je pri­pi­su­jem pred­sjed­ni­ku UO Du­šku Bje­li­ci i ni­po­da­šta­va­nje do­sa­da­šnjeg iz­u­zet­no uspje­šnog ra­da pro­rek­to­ra Sta­ni­ši­ća, či­ji je iz­bor ospo­ren, kao i da­ljeg to­ka sjed­ni­ce ko­ji je re­zul­ti­rao ne­iz­bo­rom kom­plet­nog sa­rad­nič­kog ti­ma rek­to­ra, po­tvr­đe­ne su spe­ku­la­ci­je ko­ji­ma je jav­nost bi­la za­su­ta pret­hod­nih mje­se­ci – is­ti­če Voj­vo­di­će­va.
Ona na­vo­di da Bje­li­ca, ko­ji ima i se­na­tor­sko zva­nje, u mo­no­po­lu funk­ci­ja ko­je je pri­gra­bio, de­mon­stri­ra­njem mo­ći i uz po­zi­va­nje na zva­nič­nu i ne­zva­nič­nu po­dr­šku Vla­de, svo­jim dje­lo­va­njem do­pri­no­si pro­du­blji­va­nju kri­ze upra­vlja­nja na UCG.
– Na ovoj sjed­ni­ci pred­stav­ni­ci Vla­de u UO tra­ži­li su od­la­ga­nje zbog pro­ble­ma­tič­nog dnev­nog re­da i na­go­mi­la­nih ne­pri­pre­mlje­nih ta­ča­ka va­žnih za funk­ci­o­ni­sa­nje UCG, pa je bje­lo­da­no za­što je ona na­sta­vlje­na i s ko­jim mo­ti­vi­ma. Ovakav rad UO upućuje na produbljivanje krize upravljanja, koja ima za cilj samo jedan scenario, moju ostavku ili smjenu– ka­za­la je Voj­vo­di­će­va.
Bje­li­ca je sa­op­štio da su tvrdnje rektorke Vojvodić netačne, da je izbor prorektora opstruiran i da takav rad UO UCG upućuje na produbljivanje krize upravljanja. On ističe da su čla­no­vi UCG, pred­stav­ni­ci Vla­de, pod­ni­je­li na sjed­ni­ci usme­nu ini­ci­ja­ti­vu za od­la­ga­nje sjed­ni­ce, ra­di pri­ba­vlja­nja do­pun­skog mi­šlje­nja o po­je­di­nim tač­ka­ma pred­lo­že­nog dnev­nog re­da, za ko­je su to sma­tra­li neo­p­hod­nim.
– Ni­je­sam pri­hva­tio ta­kvu ini­ci­ja­ti­vu. UO se iz­ja­šnja­vao o pred­lo­gu rek­to­ra za ime­no­va­nje če­ti­ri pro­rek­to­ra UCG, po­je­di­nač­no za sva­kog pred­lo­že­nog kan­di­da­ta. Na pred­log da se Sta­ni­šić ime­nu­je za pro­rek­to­ra UCG iz­ja­sni­la su se če­ti­ri čla­na, na­kon če­ga su rek­tor i Pe­šić, Dla­bač i Ća­la­san na­pu­sti­li sjed­ni­cu. O pred­lo­gu za ime­no­va­nje osta­la tri kan­di­da­ta – Želj­ka Ja­ći­mo­vi­ća, Sa­še Mi­li­ća i Na­ta­še Ko­stić, od de­set pri­sut­nih čla­no­va Uprav­nog od­bo­ra, se­dam se iz­ja­sni­lo za, ta­ko da ni­je­dan od pred­lo­že­nih kan­di­da­ta za pro­rek­to­ra ni­je do­bio po­treb­nu ve­ći­nu, ko­ju či­ni osam čla­no­va UO. Tri profesora, dva studenta, predstavnik vannastavnog osoblja i jedan predstavnik Vlade glasali za imenovanje tri prorektora, što je sedam glasova. Sjednicu su napustili asistent i dva profesora zajedno sa rektorkom. Da je bar jedan od njih glasao sad bi imali tri prorektora – is­ti­če Bje­li­ca.
Od­bi­ja­nje ime­no­va­nja rek­tor­ki­nog pro­rek­tor­skog ti­ma od stra­ne UO je na­sta­vak su­ko­ba zbog od­lu­ke Rek­to­ra­ta da Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la bu­de pre­se­lje­na u Pod­go­ri­cu, iako je Vla­da zah­ti­je­va­la da osta­ne u Be­ra­na­ma.
Spor Vla­de, od­no­sno Mi­ni­star­stva pro­svje­te i UCG, oko sje­di­šta ško­le u Be­ra­na­ma tra­je pre­ko tri mje­se­ca. Rek­tor­ka je od­bi­la na­log Vla­de da UCG ras­pi­še kon­kurs za upis na Vi­šu me­di­cin­sku ško­lu u Be­ra­na­ma, po­zi­va­ju­ći se na to da je VMŠ do­bi­la akre­di­ta­ci­ju na osno­vu ela­bo­ra­ta ra­đe­nog za Pod­go­ri­cu.D.B.


Stanišić: Ne­u­ki na­pad Vla­de u koaliciji sa raznim polusvijetom

Pro­rek­tor Sta­ni­šić je sa­op­štio da Od­lu­ka UO ne­ma mno­go ve­ze njim lič­no, već se ra­di o na­stav­ku kam­pa­nje pro­tiv rek­tor­ke Radmile Voj­vo­dić ko­ja je do ko­ske ogo­li­la ne­u­ki na­pad Vla­de, u ko­a­li­ci­ji sa ra­znim po­lu­svi­je­tom, na auto­no­mi­ju Uni­ver­zi­te­ta.
– Ra­di se o di­sci­pli­no­va­nju slo­bod­no­mi­sle­će i di­si­dent­ne aka­dem­ske za­jed­ni­ce i na­mje­ri do­vo­đe­nja po­slu­šni­ka na mje­sto rek­to­ra. Ova­kva od­lu­ka te­ško mo­že iz­ne­na­di­ti bi­lo ko­ga ko je po­sma­trao bes­kru­pu­lo­znu kam­pa­nju spro­vo­đe­nja po sva­ku ci­je­nu, da­nas je to sva­ko­me ja­sno, evi­dent­no po­gre­šne od­lu­ke Vla­de. Kad je od­lu­ka po­gre­šna, tre­ba je is­pra­vi­ti, a ne sr­lja­ti u no­ve gre­ške pri­mje­nom ‘za­kon mi je u to­pu­zu’ me­to­de – na­veo je Sta­ni­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"