Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pobjeda DPS-a, zrelo za ostavke u opoziciji * Tukli opozicione aktiviste i kupovali glasove * Bez promjene vlasti u Podgorici * Duškova iskra se ne gasi * Kim za prekid neprijateljstva * U komite za spas Bukovice * „Velike“ misli
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Žirafa se hvali zecu dugačkim vratom:
-Kada pijem vodu u vruće dane neopisiv je doživljaj, kada centimetar po centimetar voda hladi moje grlo.
-Kada jedem ukusno lišće sa drveća i gutam neopisiv je doživljaj, kada centimetar po centimetar klize kroz moje grlo.
Na to će zec:
-A jesi li ikad povraćala?
Što je to arogantni snobizam?
– Prođeš autom kroz crveno, zaustaviš se pred policajcem, spustiš staklo, ispružiš ruku, pucneš prstima i kažeš:
– Račun,molim!

Kako životinje idu na godišnji odmor?
Lav ide sam, tigar s ljubavnicom, a majmun sa ženom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLADAJUĆA KOALICIJA OSVOJILA 32 MANDATA U SKUPŠTINI GLAVNOG GRADA
Bez promjene vlasti u Podgorici
Dan - novi portal
K
o­a­li­ci­ja „Za do­bro gra­đa­na Pod­go­ri­ce – Mi­lo Đu­ka­no­vić”, ko­ju či­ne DPS, Bo­šnjač­ka stran­ka, Li­be­ral­na par­ti­ja, De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca, Cr­no­gor­ska i Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra, osvo­ji­la je ap­so­lut­nu vlast na ju­če­ra­šnjim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci.
Ta ko­a­li­ci­ja će u no­vom sa­zi­vu Skup­šti­ne Glav­nog gra­da ima­ti 32 od­bor­ni­ka.
Iako je ra­ni­jih go­di­na bi­la prak­sa da se na­kon pro­gla­še­nja po­bje­de na iz­bo­ri­ma pri­sta­li­ca­ma u iz­bor­nom šta­bu DPS-a obra­ti pred­sjed­nik stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić, to je ovog pu­ta iz­o­sta­lo. U iz­bor­ni štab si­noć su sti­gli Ivan Vu­ko­vić, no­si­lac li­ste DPS-a, i Vla­dan Vu­če­lić, pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra DPS-a.
Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma, za ko­a­li­ci­ju „Za do­bro gra­đa­na Pod­go­ri­ce”, ko­ju je pred­vo­dio Ivan Vu­ko­vić, gla­sa­lo je 47,6 od­sto bi­ra­ča, na osno­vu če­ga su im pri­pa­la 32 man­da­ta. Za ko­a­li­ci­ju „Pod­go­ri­ca za 21. vi­jek” gla­sa­lo je 25,7 od­sto gra­đa­na, što je osvo­je­nih 17 man­da­ta, dok je ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ski front i So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja „Sve za moj grad” osvo­ji­la 12,3 od­sto, što je osam man­da­ta. Za So­ci­jal­de­mo­kra­te Iva­na Bra­jo­vi­ća gla­sa­lo je 5,1 od­sto gra­đa­na, što im je do­ni­je­lo tri od­bor­nič­ka man­da­ta, dok je Al­ban­sku al­ter­na­ti­vu po­dr­ža­lo 1,8 od­sto gra­đa­na, što im je do­ni­je­lo je­dan man­dat.
Is­pod cen­zu­sa su osta­li Gra­đan­ski sa­vez za pro­mje­ne SDP – Demos, ko­ji je po­dr­ža­lo 2,9 od­sto gra­đa­na, li­sta „Mar­ko Mi­la­čić – Da Pod­go­ri­ca bu­de po­ro­di­ca”, ko­ju je po­dr­ža­lo 2,3 od­sto bi­ra­ča, Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra – Go­ran Da­ni­lo­vić, za ko­ju je gla­sa­lo 1,3 od­sto gra­đa­na, gru­pa gra­đa­na „Sa­ša Mi­jo­vić – Po­bjed­nik od ri­je­či”, ko­ju je po­dr­ža­lo 0,7 od­sto gra­đa­na, i „Srp­ska ko­a­li­ci­ja – Do­bri­lo De­de­ić”, za ko­ju je gla­sa­lo 0,3 od­sto bi­ra­ča.
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ukup­no je gla­sa­lo 64,2 od­sto bi­ra­ča.
Pre­li­mi­nar­ne re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra sa­op­štio je Cen­tar za mo­ni­to­ring (CE­MI), ko­ji je pra­tio ju­če­ra­šnji iz­bor­ni pro­ces.
Po­sla­nik DPS-a Mi­loš Ni­ko­lić sa­op­štio je da je ta par­ti­ja u Pod­go­ri­ci osvo­ji­la ap­so­lut­nu vlast. On je oci­je­nio da je sam iz­bor­ni dan pro­šao bez ne­kih ve­ćih ne­pra­vil­nost ko­je bi mo­gle ugro­zi­ti re­gu­lar­nost.
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, ko­ja na iz­bo­ri­ma uče­stvo­va­la u ko­a­li­ci­ji sa URA, Alek­sa Be­čić po­ru­čio je da dan pro­te­kao u an­ti­de­mo­krat­skom am­bi­jen­tu i da su ima­li na­sta­vak ce­tinj­skih ak­ci­o­nih fil­mo­va. On je is­ta­kao da je u Pod­go­ri­ci bi­la naj­ve­ća ap­sti­nen­ci­ja.
–Set je raz­lo­ga za ma­nju iz­la­znost na iz­bo­ri­ma. Pr­vi je za­mo­re­nost bi­rač­kog ti­je­la kon­stant­nim iz­bor­nim pro­ce­si­ma. Ima­li smo mo­re in­fo­rma­ci­ja ovih da­na da je vr­šen pri­ti­sak na one što su za­po­sle­ni u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ta­ko da je ovo­ga pu­ta lo­gi­ka bi­la dru­ga­či­ja. Oči­to da smo ima­li ap­sti­nen­ci­ju tra­di­ci­o­nal­nih bi­ra­ča jed­nog di­je­la opo­zi­ci­je. Da­li smo mak­si­mum, vo­di­li smo, po me­ni, naj­bo­lju kam­pa­nju ko­ju su ika­da vo­di­le ove dvi­je par­ti­je ko­je su na­stu­pi­le kao ko­a­li­ci­ja. I sad kad bi­smo se vra­ti­li na po­če­tak kam­pa­nje ne bi­smo pro­mi­je­ni­li ni­šta jer smo za­i­sta da­li svoj mak­si­mum – ka­zao je Be­čić i po­ru­čio da na­sta­vlja­ju da se bo­re.
Pred­sjed­nik GP URA Dri­tan Aba­zo­vić ka­zao je da do iz­bor­ne po­bje­de ne do­vo­de par­ti­je na vla­sti ne­go „kri­mi­nal­ci ko­ji su ko­rum­pi­ra­ni od stra­ne DPS-a”.
–Žao mi je što ko­le­ge iz opo­zi­ci­je ni­je­su uspje­le da ani­mi­ra­ju bi­ra­če. Na­ša ko­a­li­ci­ja je po­ka­za­la da je mo­der­na, evrop­ska, gra­đan­ska al­ter­na­ti­va– re­kao je Aba­zo­vić.
Pred­stav­nik ko­a­li­ci­je DF–SNP „Sve za moj grad!” Jo­van Vu­ču­ro­vić sa­op­štio je da ni­je­su za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma ovih iz­bo­ra. Po­sla­li su po­ru­ku opo­zi­ci­ji da or­ga­ni­zu­ju pro­te­ste jer, ka­ko je is­ta­kao, raz­lo­ga ima­ju na­pre­tek, a DF i SNP će im se pri­dru­ži­ti.
– Na­ša ko­a­li­ci­ja se za­la­ga­la za je­din­stvo opo­zi­ci­je jer je to je­di­ni na­čin da se u Cr­noj Go­ri sru­ši kri­mi­nal­ni re­žim, ali naš po­ziv ni­je dao re­zul­tat. Ta­ko­đe, po­zi­va­li smo i da se ne ra­si­pa­ju gla­so­ve na ma­le stran­ke jer smo zna­li ku­da to vo­di. Ni­je­smo za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma ovih iz­bo­ra. Pa­žlji­vo će­mo ih ana­li­zi­ra­ti i do­no­si­ti od­lu­ke. DF i SNP ni­ko ne mo­že po­ko­le­ba­ti. Na­sta­vlja­mo na­šu bes­kom­pro­mi­snu bor­bu pro­tiv re­ži­ma i za slo­bod­nu Cr­nu Go­ru i oče­ku­je­mo da se ta­ko po­na­ša­ju i osta­li su­bjek­ti u opo­zi­ci­ji – ka­zao je Vu­ču­ro­vić.
Ivan Vu­jo­vić iz Gra­đan­skog sa­ve­za za pro­mje­ne ka­zao je da je pre­ma nji­ho­vim po­da­ci­ma nji­ho­va koalicija ušla u pod­go­rič­ki par­la­ment, ali da ni­su za­do­volj­ni ostva­re­nim re­zul­ta­tom.
– Oče­ki­va­li smo bo­lji re­zul­tat, raz­lo­ga za to ima vi­še i su­bjek­tiv­ne i objek­tiv­ne pri­ro­de. Ta ana­li­za će tek usli­je­di­ti, a na ci­je­loj opo­zi­ci­ji je da pre­i­spi­ta svo­je po­li­tič­ko dje­lo­va­nje i da ga pri­la­go­di ono­me što je­su po­tre­be opo­zi­ci­o­nih bi­ra­ča. Sva­ka­ko, ima do­sta pro­sto­ra za po­bolj­ša­nje opo­zi­ci­o­ne po­li­ti­ke. Ana­li­ze re­zul­ta­ta će usli­je­di­ti, a i pi­ta­nje od­go­vor­no­sti će bi­ti te­ma o ko­joj će­mo raz­go­va­ra­ti. To se pod­ra­zu­mi­je­va– re­kao je Vu­jo­vić.


Đu­ka­no­vi­ću is­te­kla lič­na kar­ta

Pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Mi­lo Đu­ka­no­vić gla­sao je ju­če u OŠ „Sa­vo Pe­ja­no­vić”. Đu­ka­no­vi­ću pri­li­kom pro­ce­sa iden­ti­fi­ka­ci­je elek­tron­ski apa­rat ni­je mo­gao da uči­ta pa­soš, na­kon če­ga su čla­no­vi bi­rač­kog od­bo­ra tra­ži­li nje­go­vu lič­nu kar­tu. Me­đu­tim, pred­sjed­nik Cr­ne Go­re je sa­op­štio da je ne­ma i da mu je is­te­kla pri­je dva-tri da­na.


Iz­la­znost ma­nja ne­go pri­je če­ti­ri go­di­ne

DPS je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci 2014. go­di­ne osvo­jio 49.146 gla­so­va, ili 29 man­da­ta, DF 30.002 gla­so­va, ili 17 man­da­ta, SNP 14.776 gla­so­va, ili osam man­da­ta, a ko­a­li­ci­ja „Evrop­sko li­ce Pod­go­ri­ce” (SDP i Po­zi­tiv­na) 9.454 gla­sa, ili pet man­da­ta. Al­ban­ska ko­a­li­ci­ja je pri­je če­ti­ri go­di­ne ima­la 1.342 gla­sa i ni­je ušla u grad­ski par­la­ment.
Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne u Pod­go­ri­ci je pra­vo gla­sa ima­lo 155.837 bi­ra­ča, a ukup­no je gla­sa­lo 119.743 bi­ra­ča. Na tim iz­bo­ri­ma je uče­stvo­va­lo 17 li­sta, a ubje­dlji­vu po­bje­du od­ni­je­la je li­sta „Si­gur­nim Ko­ra­kom! DPS - Mi­lo Đu­ka­no­vić”, ko­ja je do­bi­la 48.561 glas.
Na ovim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma od­ziv bi­ra­ča je bio 64,2 odsto, što je znat­no ma­nje ne­go na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma pri­je če­ti­ri go­di­ne, ka­da je na gla­sa­nje iza­šlo 70,1 od­sto gra­đa­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"