Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pobjeda DPS-a, zrelo za ostavke u opoziciji * Tukli opozicione aktiviste i kupovali glasove * Bez promjene vlasti u Podgorici * Duškova iskra se ne gasi * Kim za prekid neprijateljstva * U komite za spas Bukovice * „Velike“ misli
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-05-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Žirafa se hvali zecu dugačkim vratom:
-Kada pijem vodu u vruće dane neopisiv je doživljaj, kada centimetar po centimetar voda hladi moje grlo.
-Kada jedem ukusno lišće sa drveća i gutam neopisiv je doživljaj, kada centimetar po centimetar klize kroz moje grlo.
Na to će zec:
-A jesi li ikad povraćala?
Što je to arogantni snobizam?
– Prođeš autom kroz crveno, zaustaviš se pred policajcem, spustiš staklo, ispružiš ruku, pucneš prstima i kažeš:
– Račun,molim!

Kako životinje idu na godišnji odmor?
Lav ide sam, tigar s ljubavnicom, a majmun sa ženom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IZBORNI DAN U SVIM OPŠTINAMA OBILJEŽILE TEŠKE NEREGULARNOSTI
Aktivisti Demokrata na koje su fizički nasrnuli aktivisti DPS-a Tukli opozicione aktiviste i kupovali glasove Aktivisti DPS-a na Konviku napali kandidate za odbornike Luku Rakčevića, Lazara Prelevića, Zorana Mikića i Janka Krstovića 
Dan - novi portal
Ju­če­ra­šnje lo­kal­ne iz­bo­re u Pod­go­ri­ci i još de­set op­šti­na obi­lje­ži­le su broj­ne ne­pra­vil­no­sti i ne­re­gu­lar­no­sti, uklju­ču­ju­ći i na­pa­de na opo­zi­ci­o­ne po­li­ti­ča­re i ak­ti­vi­ste, ko­je ozbilj­no do­vo­de u pi­ta­nje re­gu­lar­nost iz­bor­nog pro­ce­sa.
Naj­o­zbilj­ni­ji na­pad se do­go­dio u pod­go­rič­kom na­se­lju Ko­nik, ka­da je gru­pa ak­ti­vi­sta DPS-a, me­đu ko­ji­ma je bi­lo i li­ca sa kri­mi­nal­nom pro­šlo­šću, na­pa­la kan­di­da­te i ak­ti­vi­ste De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
Iz ko­a­li­ci­je „Pod­go­ri­ca za 21. vi­jek” su sa­op­šti­li da su nji­ho­ve pred­stav­ni­ke na Ko­ni­ku fi­zič­ki na­pa­li ak­ti­vi­sti De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Jed­nom od ak­ti­vi­sta te ko­a­li­ci­je ote­li su te­le­fon, dok su kan­di­da­tu za od­bor­ni­ka La­za­ru Pre­le­vi­ću na­ni­je­li te­ške tje­le­sne po­vre­de.
– Kan­di­da­ti za od­bor­ni­ke Lu­ka Rak­če­vić, La­zar Pre­le­vić, Zo­ran Mi­kić i Jan­ko Kr­sto­vić su, za­jed­no sa dru­gim ak­ti­vi­sti­ma na­še ko­a­li­ci­je, ot­kri­li i sni­ma­li punkt De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta na ko­me su ak­ti­vi­sti te par­ti­je ku­po­va­li lič­ne kar­te. Tom pri­li­kom po­ja­vi­lo se ne­ko­li­ko auto­mo­bi­la i dži­po­va sa za­tam­nje­nim sta­kli­ma i bez re­gi­stra­ci­ja, iz ko­jih je iza­šlo ne­ko­lib­ko de­se­ti­na ak­ti­vi­sta DPS-a, ko­ji su pr­vo za­po­če­li ver­bal­ni, a za­tim i fi­zič­ki ob­ra­čun sa kan­di­da­ti­ma za od­bor­ni­ke ko­a­li­ci­je „Za 21. vi­jek”. Tom pri­li­kom za­da­te su broj­ne po­vre­de ak­ti­vi­sti­ma ko­a­li­ci­je „Za 21. vi­jek”, a Pre­le­vić je na­kon na­pa­da od­ve­zen u Ur­gent­ni cen­tar na ši­ve­nje. Dru­gim ak­ti­vi­sti­ma su za­da­ti broj­ni udar­ci pe­sni­ca­ma u di­je­lu gla­ve, dok je jed­nom od njih otu­đen mo­bil­ni te­le­fon ko­jim je sni­mao po­če­tak in­ci­den­ta – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­a­li­ci­je „Za 21. vi­jek”.
Iz te ko­a­li­ci­je tvr­de da je na­pa­da­če pred­vo­dio ak­ti­vi­sta DPS-a sa Ko­ni­ka Ero Škri­jelj.
Ka­ko su oci­je­ni­li, DPS je sa Ko­ni­ka po­slao po­ru­ku o ka­kvoj je kri­mi­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji ri­ječ.
– Uda­ri­li su na mla­dost, na ono naj­po­šte­ni­je i naj­či­sti­je što po­sto­ji u jed­nom dru­štvu. Uda­ri­li su na lju­de ko­ji je­di­no že­le da ova ze­mlja kre­ne na­pri­jed, da vi­še ne pri­su­stvu­je­mo sce­na­ma u ko­ji­ma sva­ki iz­bor­ni dan pro­la­zi na ova­kav var­var­ski i ne­ci­vi­li­zo­van na­čin – na­ve­li su u sa­op­šte­nju
Ka­ko tvr­de iz ko­a­li­ci­je „Za 21 vijek”, po­li­ci­ja je iza­šla na li­ce mje­sta, ali ka­sno. Iz tu­ži­la­štva je si­noć sa­op­šte­no da su fo­r­mi­ra­li pred­met po­vo­dom ovih de­ša­va­nja na Ko­ni­ku.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re op­tu­ži­li su ak­ti­vi­ste DPS-a da su upa­li u pro­sto­ri­je nji­ho­vog op­štin­skog od­bo­ra u Plje­vlji­ma i fi­zič­ki na­sr­nu­li na pri­sut­ne.
– Or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa – ak­ti­vi­sti DPS-a – upa­la je u pro­sto­ri­je OO De­mo­kra­ta u Plje­vlji­ma i fi­zič­ki na­sr­nu­li na funk­ci­o­ne­re De­mo­kra­ta Bo­ja­na Kr­vav­ca i Ni­ko­lu Rov­ča­ni­na –sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Po­sla­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Mi­jo­mir Pe­jo­vić do­sta­vio je sni­mak raz­go­vo­ra sa pri­pad­ni­kom po­li­ci­je od ko­jeg je, ka­ko tvr­di, tra­žio da za­u­sta­vi vo­zi­lo bez re­gi­star­skih ozna­ka i le­gi­ti­mi­še oso­bu ko­ja je upra­vlja­la tim mo­tor­nim vo­zi­lom, ko­je je kru­ži­lo. Po­li­ca­jac je pre­ba­cio od­go­vor­nost na ne­kog dru­gog, tvr­de­ći da je ne­ko dru­gi za to za­du­žen, a ne on.
– Da­kle, vi­še je ne­go oči­gled­no da po­li­ci­ja, ne spro­vo­de­ći za­kon, umje­sto da šti­ti gra­đa­ne, šti­ti kri­mi­nal­ce u dži­po­vi­ma bez re­gi­star­skih ozna­ka. U dži­pu bez re­gi­star­skih ozna­ka oče­vi­ci su pre­po­zna­li iz­vje­snog Mi­ša Vo­ji­no­vi­ća, biv­šeg in­spek­to­ra ANB-a – sa­op­šti­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Na bi­rač­kom mje­stu 97 Dom omla­di­ne Be­ri­slav­ci, dva bi­ra­ča su isto­vre­me­no gla­sa­la u jed­noj ka­bi­ni, či­me su pre­kr­ši­li član 69a Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.
Iz Cen­tra za mo­ni­to­ring (CE­MI) su sa­op­šti­li da je na bi­rač­kom mje­stu 65-A – Po­re­ska upra­va Cr­ne Go­re, u Pod­go­ri­ci, bi­rač­ki od­bor pri­hva­tio za­htjev za gla­sa­nje pu­tem pi­sma u 14 ča­so­va i 30 mi­nu­ta, či­me je pre­kr­šen član 85, stav 3 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.
– Na bi­rač­kom mje­stu 59-A, JPU „Đi­na Vr­bi­ca” u Pod­go­ri­ci, li­ce ko­je ni­je član bi­rač­kog od­bo­ra je u od­su­stvu pred­sjed­ni­ka bi­rač­kog od­bo­ra i za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka za­u­ze­lo nji­ho­vo mje­sto, pri če­mu je iz­o­sta­la re­ak­ci­ja osta­lih čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra – sa­op­šte­no je iz CE­MI-ja
Oni su se to­kom iz­bor­nog da­na ogla­si­li sa­op­šte­njem u ko­me oštro osu­đu­je na­si­lje ko­je se de­ša­va u gra­do­vi­ma u ko­ji­ma se odr­ža­va­ju lo­kal­ni iz­bo­ri, od­no­sno u Pod­go­ri­ci i Plje­vlji­ma.
– CE­MI po­zi­va tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ju da spro­ve­du sve za­ko­nom pred­vi­đe­ne rad­nje i pro­ce­su­i­ra­ju li­ca ko­ja su od­go­vor­na za ove do­ga­đa­je. Ta­ko­đe, po­zi­va­mo po­li­tič­ke pa­r­ti­je i nji­ho­ve ak­ti­vi­ste da se uz­dr­že od na­sil­nog po­na­ša­nja i da osu­de bi­lo ko­ji vid na­si­lja to­kom iz­bor­nog pro­ce­sa – na­ve­li su iz CE­MI-ja.
Čel­nik Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić i no­si­lac li­ste te par­ti­je za Pod­go­ri­cu Vla­di­slav Daj­ko­vić ob­ja­vi­li su na Fej­sbu­ku snim­ke na ko­ji­ma na­vo­de da se vi­di da je na Za­bje­lu im­pro­vi­zo­va­ni štab De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Mi­la­čić je sa­op­štio da je re­ži­se­ru Mla­de­nu Iva­no­vi­ću ote­ta ka­me­ra i da je uda­ren, da se is­pred te zgra­de na­la­ze ak­ti­vi­sti DPS-a i da tu ku­pu­ju gla­so­ve. Na snim­ku ko­ji je ob­ja­vio Daj­ko­vić vi­di se pre­pi­ra­nje i gu­ra­nje, a u jed­nom tre­nut­ku je­dan od oku­plje­nih po­ku­ša­va da mu ot­me te­le­fon ko­jim sni­ma. Si­tu­a­ci­ja je vi­še pu­ta bi­la na ivi­ci ozbilj­nog in­ci­den­ta, a iz Pra­ve Cr­ne Go­re tvr­de da je po­li­ci­ja do­šla tek na­kon sat vre­me­na, a da ni­je ura­di­la ni­šta da spri­je­či ku­po­vi­nu gla­so­va.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sa­op­šte­no je da je De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta u Sport­skoj dvo­ra­ni „Ada” u Plje­vlji­ma for­mi­ra­la kan­ce­la­ri­ju u ko­ju bi­ra­či do­la­ze po no­vac.
– Ak­ti­vi­sti De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re ušli su ta­mo i raz­ot­kri­li štab – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
Iz CDT-a su sa­op­šti­li da je u bli­zi­ni OŠ „Bo­ži­dar Vu­ko­vić Pod­go­ri­ča­nin” na Ko­ni­ku, u ko­joj se na­la­zi pet bi­rač­kih mje­sta, nji­hov mo­bil­ni tim uočio oku­plja­nje po­li­tič­kih ak­ti­vi­sta i auto­mo­bil iz ko­jeg se vr­ši evi­den­ci­ja bi­ra­ča.
– Ape­lu­je­mo na par­ti­je da uda­lje svo­je ak­ti­vi­ste od bi­rač­kih mje­sta i omo­gu­će bi­ra­či­ma pra­vo na pri­vat­nost i ko­ri­šće­nje pra­va gla­sa bez pri­ti­ska – sa­op­šti­li su iz CDT-a.
Na bi­rač­kom mje­stu broj 109, OŠ „Sa­vo Ka­žić” – Bu­ro­nje, član bi­rač­kog od­bo­ra vo­dio je evi­den­ci­ju o bi­ra­či­ma ko­ji su gla­sa­li, što je za­bra­nje­no čla­nom 71a Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.
Op­štin­ski od­bor De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Bar op­tu­žio je ak­ti­vi­ste ko­a­li­ci­je „Bar za 21. vi­jek” da su za­klju­ča­li čla­no­ve Mje­snog od­bo­ra To­po­li­ca 4 na­kon što su, ka­ko su na­gla­si­li, bez­u­spje­šno po­ku­ša­li da na­sil­no pro­va­le u pro­sto­ri­je tog mje­snog od­bo­ra
Na bi­rač­kom mje­stu broj 61, Mje­sna za­jed­ni­ca „19. de­cem­bar”, bi­rač­ki od­bor je ne­pra­vil­no spro­vo­dio pro­ce­du­ru gla­sa­nja, ta­ko što su se bi­ra­či pot­pi­si­va­li u štam­pa­nom iz­vo­du iz bi­rač­kog spi­ska pri­je spro­ve­de­ne elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je. Ova­kvo po­stu­pa­nje je su­prot­no čla­nu 68b za­ko­na.
Iz Gra­đan­skog sa­ve­za za pro­mje­ne do­sta­vi­li su por­ta­lu „Vi­je­sti” fo­to­gra­fi­ju vo­zi­la iz ko­jeg se, ka­ko su na­ve­li, sni­ma­ju i po­pi­su­ju bi­ra­či u Pod­go­ri­ci.
Na bi­rač­kom mje­stu 105-B, Dom omla­di­ne Gor­nja Go­ri­ca u Pod­go­ri­ci, gla­sa­ču ni­je omo­gu­će­no da ostva­ri svo­je bi­rač­ko pra­vo jer ni­je upi­san u bi­rač­ki spi­sak iako je po zva­nič­noj evi­den­ci­ji tre­ba­lo da gla­sa na tom bi­rač­kom mje­stu, što su kon­sta­to­va­li iz CE­MI-a.
Ak­ti­vi­sti DF-a i SNP-a tvr­de da su u Go­r­njoj Go­ri­ci za­pli­je­ni­li ma­te­ri­jal od ak­ti­vi­sta DPS-a, ko­je su da­li me­di­ji­ma na uvid. Iz po­kre­ta URA na­vo­de da je u bli­zi­ni ka­fa­ne „Bri­jeg Mo­ra­če” u Sta­roj va­ro­ši pri­mi­je­će­no vi­še vo­zi­la bez re­gi­star­skih ozna­ka.
Kan­di­da­ti za od­bor­ni­ke sa li­ste „Bar za 21. vi­jek” tvr­de da su ot­kri­li je­dan od šta­bo­va DPS-a u Ba­ru, i to u pro­dav­ni­ci zdra­ve hra­ne, u ko­jem se ku­pu­ju gla­so­vi
– Kan­di­da­ti za od­bor­ni­ke sa li­ste „Bar za 21. vi­jek” po­zva­li su po­li­ci­ju da do­đe na to mje­sto – na­vo­di se u sa­op­šte­nju
Na bi­rač­kom mje­stu OŠ u Ko­va­če­vi­ći­ma u Plje­vlji­ma, gra­đa­nin je na osno­vu lič­ne kar­te dru­gog li­ca pre­u­zeo gla­sač­ki li­stić za to li­ce, od­nio ga u auto­mo­bil, a za­tim ga vra­tio i uba­cio ga u gla­sač­ku ku­ti­ju.
– Ovim su pre­kr­še­ne od­red­be čla­na 69 stav je­dan i član 69a stav tri Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka – uka­za­li su iz CE­MI-ja.Di­je­li­li no­vac bi­ra­či­ma

Ka­ko su sa­op­šti­li iz GP URA, na ras­kr­sni­ca uli­ca 1.maj i Iva­na Go­ra­na Ko­va­či­ća na Ko­ni­ku, u tra­fi­ci ko­ja je u pri­vat­nom vla­sni­štvu, na­la­zi se štab DPS-a u ko­jem se vje­ro­vat­no di­je­li no­vac. Sa­op­šte­no je da je na bi­rač­kom mje­stu br. 20 A, OŠ „Sa­vo Pe­ja­no­vić”, opu­no­mo­će­ni pred­stav­nik jed­ne li­ste, bez vid­no is­tak­nu­te akre­di­ta­ci­je, sto­ji iza ure­đa­ja za elek­tron­sku iden­ti­fi­ka­ci­ju bi­ra­ča i pri­li­kom iden­ti­fi­ka­ci­je bi­ra­ča ko­ri­sti mo­bil­ni te­le­fon, što je su­prot­no za­ko­nu.
Iz URA tvr­de da se u mje­stu Ba­lo­ti­će u Ro­ža­ja­ma vr­ši ku­po­vi­na gla­so­va u kru­gu osnov­ne ško­le. De­mo­kra­te na­vo­de da se u Plje­vlji­ma, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni bi­rač­kog mje­sta Rud­nik uglja, na­la­zi štab DPS-a u kan­ce­la­ri­ja­ma Rud­ni­ka uglja iz ko­jeg se pra­ti iz­la­znost.


Isto ime, dru­ga fo­to­gra­fi­ja

Na bi­rač­kom mje­stu broj 109 OŠ „Sa­vo Ka­žić” i 128 OŠ „Mah­mut Le­kić”, čla­no­vi bi­rač­kih od­bo­ra gla­sno su iz­go­va­ra­li ime­na bi­ra­ča, što je su­prot­no Pra­vi­li­ma o ra­du bi­rač­kih od­bo­ra, sa­op­šte­no je iz CDT-a.
Na bi­rač­kom mje­stu se­dam – po­slov­ni obje­kat u vla­sni­štvu Zo­ra­na Adži­ća uoče­no je pri­su­stvo pro­pa­gand­nog ma­te­ri­ja­la na uda­lje­no­sti od sve­ga 4-5 me­ta­ra od bi­rač­kog mje­sta, či­me su na­ru­še­na pra­vi­la iz­bor­ne pro­ce­du­re (član 69 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka).
No­si­lac li­ste „Sve za moj grad” Sla­ven Ra­du­no­vić je na svom fej­sbuk pro­fi­lu ob­ja­vio fo­to­gra­fi­ju na ko­joj se vi­di da oso­ba iz ba­ze po­da­ta­ka i oso­ba sa lič­ne kar­te ni­su iste.
– Po­gle­daj­te sli­ku. Fo­to­gra­fi­ja ko­ja iz­la­zi ka­da se pro­vu­če lič­na ka­r­ta i ona na lič­noj kar­ti mo­ra­ju da bu­du pot­pu­no iste jer su iz iste ba­ze po­da­ta­ka. Na li­cu mje­sta ni­je bi­lo mo­gu­će utvr­di­ti da li se ra­di o is­toj oso­bi. Ov­dje na is­toj fo­to­gra­fi­ji vi­di­te lič­nu ka­r­tu i sli­ku dis­ple­ja, kao i broj bi­rač­kog mje­sta – na­pi­sao je Ra­du­no­vić.
On je po­zvao sve lju­de ko­ji se na­la­ze u bi­rač­kim od­bo­ri­ma da bu­du opre­zni i da od­mah re­a­gu­ju na ova­kve ne­pra­vil­no­sti.


Uprava policije primila 21 prijavu

Iz Uprave policije sinoć je saopšteno da su tokom jučerašnjeg dana primili čak 21 prijavu vezanu za lokalne izbore.
Tvrde da su policijski službenici postupili po svakoj od tih prijava.
–U Podgorici je podnijeto 12 prijava, u Bijelom Polju četiri, u Baru dvije, a u Pljevljima Rožajama i Kolašinu po jedna. U najvećem broju slučajeva, službenici policije su izašli na lice mjesta gdje su obavili službene mjere i radnje. Sa događajima za koja je postojala potreba upoznati su i nadležni tužioci. Najviše prijava odnosilo se na tzv. kupovinu ličnih karata (pet slučajeva), prijetnje i izazivanje na tuču na biračkom mjestu (tri slučaja), onemogućavanje glasanja (dva slučaja) i neovlašćeno snimanje i fotografisanje (dva slučaja) – piše u saopštenju Uprave policije.
Kako su dodali, od ostalih prijavljenih slučajeva izdvajaju događaj u naselju Konik u Podgorici, kada su aktivisti koalicije URA i Demokrata oko 10.45 policiji prijavili fizički napad na njih od strane više lica.
– Policijski službenici su preduzeli mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja. Uzete su izjave od ovih lica. Policija je identifikovala jedno od lica na koje su podnosioci prijave ukazali kao na mogućeg izvršioca i od tog lica je uzeta izjava. O svemu je obaviješten nadležni tužilac, kojem su dostavljeni spisi prikupljeni tokom dosadašnjeg postupanja policije. Policijski službenici nastavljaju aktivnosti u ovom predmetu – navodi se u saopštenju policije.


Ni­ko­lić: Ne­ma ne­pra­vil­no­sti

Po­sla­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­loš Ni­ko­lić ka­zao je da je iz­bor­ni dan pro­šao bez ve­ćih ne­pra­vil­no­sti i da one ni­su ugro­zi­le le­gi­ti­mi­tet iz­bor­nog pro­ce­sa i re­zul­tat. Ni­ko­lić je ka­zao da je in­ci­den­te kre­i­ra­la opo­zi­ci­ja u po­ku­ša­ju dis­kre­di­ta­ci­je „ono­ga što je iz­vje­sna po­bje­da DPS-a”


Po­seb­ne he­mij­ske u Pla­vu

Iz šta­ba ko­a­li­ci­je DF–SNP i iz šta­ba De­mo­kra­ta u Pla­vu tvr­de da su So­ci­jal­de­mo­kra­te u Pla­vu svo­jim gla­sa­či­ma po­di­je­li­le po­seb­ne lju­bi­ča­ste he­mij­ske za gla­sa­nje na iz­bo­ri­ma
– Na bi­rač­kom mje­stu broj 60 – Ma­ši­no­pro­met u Pod­go­ri­ci, čla­ni­ca bi­rač­kog od­bo­ra gla­sa­la je van ka­bi­ne za gla­sa­nje, što je za­bra­nje­no čla­nom 69a Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka –na­ve­li su iz CDT.
Oni su sa­op­šti­li da je na bi­rač­kom mje­stu broj 23-C OŠ „Bran­ko Bo­žo­vić” u Pod­go­ri­ci opu­no­mo­će­na pred­stav­ni­ca jed­ne li­ste vo­di­la evi­den­ci­ju o bi­ra­či­ma ko­ji su gla­sa­li, što je za­bra­nje­no čla­nom 71a Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka.


Mu­go­ša opo­me­nut

Di­rek­tor Po­re­ske upra­ve i funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­o­mir M. Mu­go­ša se na­kon opo­me­ne pred­stav­ni­ka Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je (OIK) uda­ljio sa bi­rač­kih mje­sta na pro­sto­ru Do­nje Go­ri­ce, gdje se za­dr­ža­vao sa svo­jim ak­ti­vi­sti­ma.
Iz ko­a­li­ci­je „Za 21. vi­jek” su oci­je­ni­li da ta­kvim či­nje­njem Mu­go­ša po­ku­ša­va da ostva­ri psi­ho­lo­ški pri­ti­sak na bi­ra­če ka­ko bi za­o­kru­ži­li DPS.
– Me­đu­tim, na­ši ak­ti­vi­sti i pred­stav­ni­ci u OIK-u obi­la­ze te­ren i tru­de se da ot­klo­ne što vi­še ne­pra­vil­no­sti. Od kri­mi­nal­nog dje­lo­va­nja DPS-a ni­smo ni­šta dru­go ni oče­ki­va­li – na­ve­li su iz ko­a­li­ci­je „Za 21. vi­jek”.


Od­bor pra­tio za ko­ga se gla­sa

U Pod­go­ri­ci, na bi­rač­kom mje­stu 19 a – KIC „Bu­do To­mo­vić”, ne na­la­zi se u sva­kom tre­nut­ku svih pet čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra dok je gla­sa­nje u to­ku, što je u su­prot­no­sti sa čla­nom 72 Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka. CE­MI na­vo­di da je na bi­rač­kom mje­stu dva – Dom zdra­vlja u Blo­ku pet, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka bi­rač­kog od­bo­ra fo­to­gra­fi­sao obi­man štam­pa­ni ma­te­ri­jal te­le­fo­nom is­pod sto­la, či­me je pre­kr­še­na za­bra­na upo­tre­be ure­đa­ja za elek­tron­sku ko­mu­ni­ka­ci­ju.
CE­MI je sa­op­štio da je u Ro­ža­ja­ma član bi­rač­kog od­bo­ra na bi­rač­kom mje­stu osam – Se­o­šni­ca, ko­ji je za­du­žen za odva­ja­nje ku­po­na od gla­sač­kih li­sti­ća, otva­rao po­je­di­ne li­sti­će i vr­šio uvid u to za ko­ga su bi­ra­či gla­sa­li. Pri­tom ti bi­rač­ki li­sti­ći ni­je­su pro­gla­še­ni ne­va­že­ćim, či­me se kr­ši član 85b iz­bor­nog za­ko­na.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"