Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubicu uhapsili, pa pustili da pobjegne * Vlast da riješi krizu koju je stvorila * Bošnjaci prošli bolje od Albanaca * Odbrana traži hapšenje Katnića i izuzeće sudije * Ubicu uhapsili, pa pustili da pobjegne * Novi album donosi velika iznenađenja * Lak posao za plave
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, Otpor beznađu:
Za razliku od Đukanovića, Katnića, Markovića i ekipe, ja spavam mirno, a to očito nije njihov slučaj što potvrđuje i ovo isleđivanje zbog najobičnijeg fejsbuk statusa.

Vic Dana :)

Mujo zasjeo u kafanu i pijucka, kad Haso sjedne za njegov stol i ispali:
- Jarane, bolan, ti se svaki dan baš pravo napiješ, jes’l lud? Šta radiš to?
Mujo odmahne rukom i odgovori pletući jezikom:
- Haso, bolan, nije to ono što misliš, ja to moram zbog zdravlja...
Haso se zbuni:
- Jes’ poludio, kak’og crnog zdravlja?
Mujo uzdahne:
- Vid’ vamo, jarane ... rakiju moram popi’t za cirkulaciju, pelinkovac za želudac, pivo za mišiće a vino za krvnu sliku, pa ti ostani trijezan ako mo’š ...

Crnogorac nakon zemljotresa daje oglas na radiju:
- Mjenjam stan u epicentru za stan u centru.

Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika KRITIKE ZBOG JEDNOSTRANE ODLUKE VLASTI DA PROPIŠE KAZNENE MJERE ZA POSLANIKE
DPS skupštinska pravila kroji po svom nahođenju DPS bi da bude i kadija i sudija Uvođenje novčanih kazni ne mora da djeluje odvraćajuće, što znači da mehanizmi za koje se vladajuća koalicija opredijelila ne znače nužno efikasnost u sprečavanju scena kojima smo svjedočili u parlamentu u poslednjih nekoliko godina, ukazuje Jovana Marović
Dan - novi portal
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i osta­li po­li­tič­ki su­bjek­ti ko­ji či­ne par­la­men­tar­nu ve­ći­nu po­ku­ša­va­ju da usvo­je­nim iz­mje­na­ma Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re pre­u­zmu ulo­gu i tu­ži­la­ca i su­di­ja ka­ko bi di­sci­pli­no­va­li op­o­zi­ci­o­ne po­sla­ni­ke kroz utvr­đe­ne nov­ča­ne ka­zne za ne­do­lič­no po­na­ša­nje. Ko­men­ta­ri­šu­ći ova­kav po­tez par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, Jo­va­na Marović, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že, ka­za­la je za „Dan” da je vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja usva­ja­nje iz­mje­na Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re obra­zlo­ži­la po­tre­bom re­gu­li­sa­nja i sank­ci­o­ni­sa­nja svih mo­gu­ćih si­tu­a­ci­ja i pre­stu­pa ko­ji se u prak­si mo­gu ja­vi­ti, od­no­sno ko­ji su se ja­vi­li a nijesu mo­gli bi­ti ka­žnje­ni zbog ne­po­sto­ja­nja ka­zne­nih od­red­bi za ta­kve pre­kr­ša­je.
– Me­đu­tim, uvo­đe­nje nov­ča­nih ka­zni ne mo­ra da dje­lu­je od­vra­ća­ju­će, što zna­či da me­ha­ni­zmi za ko­je se vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja opre­di­je­li­la ne zna­če nu­žno efi­ka­snost u spre­ča­va­nju sce­na ko­ji­ma smo svje­do­či­li u par­la­men­tu u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Upo­red­na is­ku­stva su raz­li­či­ta i de­fi­ni­sa­nje ova­kvih ka­zne­nih od­red­bi ni­je pra­vi­lo i ne pri­bje­ga­va­ju sve ze­mlje nov­ča­nim ka­zna­ma. S dru­ge stra­ne, mi­šlje­nja sam da se me­đu­sob­no uva­ža­va­nje i pro­fe­si­o­nal­no po­na­ša­nje pod­ra­zu­mi­je­va­ju, te da je pri­rod­no da to bu­du ključ­ne smjer­ni­ce za po­na­ša­nje po­sla­ni­ka, a ne strah od nov­ča­ne ka­zne – na­ve­la je Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, dok god po­sla­ni­ci ne­ma­ju ta­kvu svi­jest ka­zne će ima­ti sa­mo krat­ko­ro­čan efe­kat.
– Svi po­sla­ni­ci bi tre­ba­lo da su uklju­če­ni u de­fi­ni­sa­nje nor­mi ko­je se od­no­se na nji­ho­va pra­va i oba­ve­ze. Sto­ga je tre­ba­lo sa iz­mje­na­ma sa­če­ka­ti dok se ne stek­nu uslo­vi za ta­ko ne­što – za­klju­či­la je Ma­ro­vi­će­va.
Za­ko­no­dav­ni od­bor Skup­šti­ne Cr­ne Go­re utvr­dio je pri­je ne­ko­li­ko da­na pre­či­šće­ni tekst Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, u ko­ji su uvr­šte­ne i nov­ča­ne ka­zne za ne­do­lič­no po­na­ša­nje po­sla­ni­ka. Pre­ma no­vim od­red­ba­ma, po­sla­ni­ku ko­ji bu­de uda­ljen sa sjed­ni­ce iz­ri­ca­će se nov­ča­na ka­zna u vi­si­ni od po­la mje­seč­ne pla­te. Po­sla­nik ko­ji u to­ku iste sjed­ni­ce bu­de opo­me­nut dva pu­ta bi­će ka­žnjen od­u­zi­ma­njem 20 od­sto za­ra­de, a onaj ko­ji je do­bio jed­nu opo­me­nu de­set od­sto.
Šef po­sla­nič­kog klu­ba De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­ris Bog­da­no­vić ka­zao je da u toj par­ti­ji in­si­sti­ra­ju na strikt­nom i pot­pu­nom po­što­va­nju od­re­da­ba Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i Etič­kog ko­dek­sa po­sla­ni­ka.
– Ne­do­lič­no po­na­ša­nje ni­je stil i ma­nir lju­di sa ovih pro­sto­ra, po­seb­no ako se ima u vi­du na­ša du­ga isto­ri­ja i tra­di­ci­ja, u ko­joj je ri­ječ, do do­la­ska DPS-a na vlast, ima­la sna­gu za­ko­na. Ono što smo ste­kli u svo­jim po­ro­di­ca­ma i ele­men­ta­r­no kuć­no vas­pi­ta­nje ko­je no­si­mo sa so­bom mo­ra do­ći do iz­ra­ža­ja na jav­noj po­li­tič­koj sce­ni. Bez ta­kvog na­či­na op­ho­đe­nja i po­na­ša­nja ne mo­že­mo mi­je­nja­ti na­vi­ku sve če­šćeg uli­čar­skog žar­go­na, ko­jeg je u Skup­šti­nu Cr­ne Go­re do­nio, ni­ko dru­gi do li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, svo­jim men­tal­nim sklo­pom ste­če­nim u okvi­ru pra­vi­la ko­ja oči­gled­no vla­da­ju sa­mo u or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma – is­ta­kao je on.
Op­tu­žio je De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta da „u svom do­bro po­zna­tom vi­še­de­ce­nij­skom ma­ni­ru, skan­da­lo­znim rje­še­nji­ma, ko­ja sa­ma pro­pi­su­je i uz to ih ne po­štu­je po­ku­ša­va da bu­de i tu­ži­lac i su­di­ja u isto vri­je­me i to u naj­vi­šem za­ko­no­dav­nom do­mu Cr­ne Go­re”.
– Ta­ko da se pi­ta­mo ko će vo­di­ti i ka­ko će iz­gle­da­ti pro­ce­du­ra i po­stu­pak, ko­ji se even­tu­al­no po­kre­ne pro­tiv po­sla­ni­ka ko­ji pre­kr­ši od­re­be Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne i Etič­kog ko­dek­sa. Vi­dje­će­mo i na ko­ji na­čin će se šti­titi pra­va po­sla­ni­ka od mo­gu­ćih zlo­u­po­tre­ba od ono­ga ko iz­ri­če ka­znu. Vje­ru­jem da ih to i ne za­ni­ma, jer su pro­sto na­vi­kli da funk­ci­o­ni­šu u si­ste­mu u ko­jem su ri­je­či „sje­di, bi­tan­go”, „pla­ti­ćeš mi ga” i „kre­te­ni” u skla­du sa pra­vi­li­ma ci­vi­li­zo­va­nog op­ho­đe­nja i po­na­ša­nja, jer ih je iz­go­vo­rio vr­hov­ni vo­đa, ni­gdje dru­go do u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Ta­ko da se ne tre­ba za­ču­di­ti uko­li­ko na­ve­de­ne ri­je­či bu­du za­šti­će­ne po­seb­nim od­red­ba­ma Po­slov­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re – za­klju­čio je Bog­da­no­vić.
Iz­mi­je­nje­nim od­red­ba­ma Po­slov­ni­ka de­fi­ni­sa­no je da će od­lu­ku o nov­ča­noj ka­zni do­no­si­ti Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor.V.R.


Ni­ko­če­vić: U iz­mje­na­ma tre­ba­lo svi da uče­stvu­ju

Iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) pod­sje­ća­ju da su i ra­ni­je upo­zo­ra­va­li na neo­p­hod­nost iz­mje­na i Po­slov­ni­ka i Etič­kog ko­dek­sa.
– Va­žno je na­gla­si­ti da ta­kvi in­ter­ni ak­ti, ko­ji no­se etič­ku di­men­zi­ju, mo­ra­ju bi­ti usa­gla­še­ni od svih po­sla­ni­ka ka­ko bi oni ima­li za­jed­nič­ko ra­zu­mi­je­va­nje o pre­u­ze­tim oba­ve­za­ma. Po­sla­ni­ke su bi­ra­li gra­đa­ni, te ima­ju po­seb­nu od­go­vor­nost u od­no­su na jav­no iz­go­vo­re­nu ri­ječ, ali i da na­đu na­čin da sa­mi de­fi­ni­šu pra­vi­la sop­stve­nog ra­da i po­na­ša­nja ko­ji će uze­ti u ob­zir naj­bo­lje prak­se – ka­zao je Da­mir Ni­ko­če­vić, ko­or­di­na­tor za raz­voj u CGO-u.
Na­red­ni pe­ri­od će, ka­ko je do­dao, po­ka­za­ti da li su do­ne­se­ne iz­mje­ne do­volj­ne, na­ro­či­to uzi­ma­ju­ći u ob­zir na­zna­ke po­vrat­ka ne­kih opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih struk­tu­ra, po­put De­mo­krat­skog fron­ta, u Skup­šti­nu Cr­ne Go­re.
– To mo­že do­pri­ni­je­ti za­o­štra­va­nju at­mos­fe­re u tom naj­zna­čaj­ni­jem za­ko­no­dav­nom or­ga­nu u ko­jem je tre­nut­no sa­mo pot­pu­no har­mo­nič­na vla­da­ju­ća ve­ći­na. Svi ne­do­lič­ni is­tu­pi mo­ra­ju bi­ti oštro sank­ci­o­ni­sa­ni jer bi se na taj na­čin po­sla­la po­ru­ka i dru­gim po­sla­ni­ci­ma, ali i gra­đa­ni­ma, da su in­ci­dent­i slu­čaj­nost, a ne kon­stan­ta. Na­rav­no, uvi­jek će po­sto­ja­ti raz­li­či­ta tu­ma­če­nja Po­slov­ni­ka i Ko­dek­sa, a sna­ga in­sti­tu­ci­je se po­ka­zu­je ka­da se ne abo­li­ra ni­ko od kr­še­nja in­ter­nih aka­ta. Za­to je tre­ba­lo da svi bu­du dio pro­ce­sa de­fi­ni­sa­nja „kuć­nog re­da” – za­klju­čio je Ni­ko­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"