Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-10-09 POSLOVANJE ĐUKANOVIĆEVE KOMPANIJE LOŠA PREPORUKA ZA MJESTO PREMIJERA
Đukanović Ponovo bi da vodi Vladu, a firma mu u blokadi 800 dana Zvanični finansijski izvještaj za prošlu godinu pokazuje da je Global Montenegro, čiji je suvlasnik Milo Đukanović, u minusu 6.420 eura , dok na osnovu kredita kod Hipo banke tek treba da izmire milionske dugove Gotovo i da nijesu poznate poslovne aktivnosti Đukanovićeve firme, a njeno jedino vlasništvo – plac od preko 20.000 kvadratnih metara na brdu Košljun iznad Budve – nedavno je hipotekom opteretila i Opština Budva zbog neplaćenog poreskog duga
Dan - novi portal
Kom­pa­ni­ja Glo­bal Mon­te­ne­gro, či­ji je su­vla­snik pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, vra­ća mi­li­on­ske du­go­ve po­slov­noj ban­ci, a zva­nič­ni fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj za 2015.go­di­nu po­ka­zu­je da je u mi­nu­su 6.420 eura. Glo­bal Mon­te­ne­gro je u 2014. go­di­ni bio u mi­nu­su 38.262 eura.
Iako bi mje­seč­na ra­ta po osno­vu kre­dit­nog du­ga pre­ma Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ci (sa­da Adi­ko ban­ci) tre­ba­lo da iz­no­si oko 5.000 eura, pre­mi­je­ro­va kom­pa­ni­ja je u ozbilj­nom mi­nu­su, što još vi­še po­ja­ča­va sum­nje u re­gu­lar­nost aran­žma­na s tom fi­nan­sij­skom in­sti­tu­ci­jom, ko­ji je ozva­ni­čen 2008.go­di­ne.
Go­to­vo i da ni­je­su po­zna­te po­slov­ne ak­tiv­no­sti Đu­ka­no­vi­će­ve fir­me, a nje­no je­di­no vla­sni­štvo – plac od pre­ko 20.000 kva­d­rat­nih me­ta­ra na br­du Ko­šljun iz­nad Bu­dve – ne­dav­no je hi­po­te­kom op­te­re­ti­la i Op­šti­na Bu­dva zbog ne­pla­će­nog po­re­skog du­ga.
Spi­sak Cen­tral­ne ban­ke u ju­lu ove go­di­ne po­ka­zao je da je firma Glo­bal Mon­te­ne­gro i da­lje na cr­noj li­sti jer joj je ra­čun ta­da bio blo­ki­ran 753 da­na, na iz­nos od 63.360 eura. U av­gu­stu (to je i po­sled­nja ver­zi­ja ove li­ste) obje­lo­da­nje­no je da je Glo­bal Mon­te­ne­gro i da­lje blo­ki­ran, ta­da već pre­ko 800 da­na.
S dru­ge stra­ne, pred­sjed­nik Vla­de Cr­ne Go­re kao su­vla­snik fir­me Glo­bal Mon­te­ne­gro iz Pod­go­ri­ce kr­ši Za­kon o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru jer Upra­vu za ne­kret­ni­ne ni­je oba­vi­je­stio o sta­nju du­ga pre­ma Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ci po­što je za kre­dit od pet mi­li­o­na kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio vri­jed­nu imo­vi­nu u Bu­dvi. Na osno­vu Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, „Dan” je ostva­rio uvid u ka­ta­star­ske po­dat­ke u Pod­ruč­noj je­di­ni­ci Bu­dva za list ne­po­kret­no­sti 3192, ko­ji se od­no­si na imo­vi­nu fir­me Glo­bal Mon­te­ne­gro, to jest na ne­što vi­še od 20.000 kva­dra­ta na br­du Ko­šljun.
Utvr­đe­no je da du­žnik i po­vje­ri­lac ni­je­su in­for­mi­sa­li ka­ta­star šta se do­go­di­lo sa anek­som ugo­vo­ra o kre­di­tu, ko­jim je pre­ci­zi­ra­no da je cje­lo­kup­no du­go­va­nje tre­ba­lo da bu­de vra­će­no do sre­di­ne 2013. go­di­ne. Šta se od ta­da do­go­di­lo, vla­sni­ci kom­pa­ni­je Glo­bal Mon­te­ne­gro – Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­gov kum, kon­tr­o­ve­r­zni bi­zni­smen Vuk Raj­ko­vić – ni­je­su sa­op­šti­li ka­ta­stru, ta­ko da se to iz ba­ze po­da­ta­ka za list ne­po­kret­no­sti 3192 ne mo­že sa­zna­ti.
In­di­ka­tiv­no je i da se sa­mo iz­no­si na ime ka­ma­ta na do­spje­la du­go­va­nja mo­gu iz­ra­zi­ti de­se­ti­na­ma hi­lja­da eura, što do­dat­no otva­ra pi­ta­nje na osno­vu ko­jih po­slov­nih ak­tiv­no­sti je Đu­ka­no­vi­će­va fir­ma ste­kla no­vac da vra­ća du­go­ve.
Zva­nič­na do­ku­men­ta, pre­da­ta Upra­vi za ne­kret­ni­ne, po­ka­za­la su da je u ve­zi sa op­te­re­će­njem imo­vi­ne Glo­bal Mon­te­ne­gra uku­pan dug pre­ma Hi­po ban­ci 5.625.000 eura jer su uze­ta dva kre­di­ta. Me­đu­tim, ko­li­ko je nov­ca vra­će­no, a ko­li­ko je osta­lo du­ga, ne mo­že se sa­zna­ti iz ka­ta­star­skih po­da­ta­ka.
U ime Hi­po ban­ke, ugo­vo­re sa fir­mom Glo­bal Mon­te­ne­gro pot­pi­si­vao je Ta­rik Te­la­će­vić, njen ta­da­šnji di­rek­tor. On je sa­da di­rek­tor Pr­ve ban­ke, u ko­joj je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar pre­mi­je­rov brat Aco Đu­ka­no­vić.
Aneks ugo­vo­ra o kre­di­tu pot­pi­san je u vri­je­me ka­da su Đu­ka­no­vić i Raj­ko­vić za iz­vr­šnog di­rek­to­ra Glo­bal Mon­te­ne­gra po­sta­vi­li Ma­ri­ju Sta­ni­šić iz Pod­go­ri­ce.
Fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro je pr­vo po­di­gla kre­dit od tri mi­li­o­na kod Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re da bi od Stan­ka Ru­co­vi­ća iz Bu­dve ku­pi­la plac na br­du Ko­šljun. Ko­ri­ste­ći tu imo­vi­nu kao ga­ran­ci­ju, uze­li su no­vi kre­dit, ovog pu­ta kod Hi­po ban­ke, či­me su vra­ti­li dug Pr­voj ban­ci, a on­da je plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja otvo­ri­la put vla­sni­ku za grad­nju eks­klu­ziv­nih tu­ri­stič­kih sa­dr­ža­ja (47 vi­la), ali s tim se još ni­je kre­nu­lo. Pri­ča se i o na­mje­ri in­ve­sti­to­ra da pro­da sve što po­sje­du­je na br­du Ko­šljun, ali se ku­pac, ma­kar zva­nič­no, još ni­je po­ja­vio.
Pre­ma zva­nič­noj do­ku­men­ta­ci­ji, Glo­bal Mon­te­ne­gro ku­pio je ze­mlji­šte u Bu­dvi 26. fe­bru­a­ra 2007. go­di­ne kre­di­tom po­dig­nu­tim kod Pr­ve ban­ke od 3,1 mi­li­on eura. Na ze­mlji­šte je u fe­bru­a­ru 2008. go­di­ne upi­sa­na hi­po­te­ka od pet mi­li­o­na kod Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke. Kon­tro­lo­ri Cen­tral­ne ban­ke ta­da su utvr­di­li da je Pr­va ban­ka odo­bri­la po­volj­ne uslo­ve Đu­ka­no­vi­će­voj fir­mi, osno­va­noj tek ne­ko­li­ko sed­mi­ca ra­ni­je, ko­ja ni­je do­sta­vi­la bi­znis plan ni­ti je ima­la in­for­ma­ci­je o to­ku go­to­vi­ne.
M.V.


Sla­ba za­ra­da

Fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro ni­je bi­la pro­fi­ta­bil­na ni u vri­je­me ka­da je odo­bren kre­dit kod Hi­po ban­ke. Mre­ža is­tra­ži­vač­kih no­vi­na­ra OC­CRP obje­lo­da­ni­la je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na da su fi­nan­sij­ski iz­vje­šta­ji po­ka­za­li da je pri­hod te fir­me u 2007.go­di­ni iz­no­sio 47.000 eura, a pro­fit 1.400. Đu­ka­no­vić je su­vla­snik fir­me zva­nič­no po­stao 2008. go­di­ne. Od ta­da do kra­ja 2010. go­di­ne fir­ma je po­slo­va­la sa gu­bit­kom od sko­ro 2,2 mi­li­o­na eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"