Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-10-08 LIDERI „KLJUČA” NAJAVILI POTPISIVANJE SPORAZUMA, ANTIREŽIMSKE SNAGE SVE SLOŽNIJE
Čelnici „Ključa” Lekićev poziv prihvatili i opozicija i manjine Na ponudu lidera „Ključa” pozitivno odgovorili Demokrate, SDP, Alternativa, Lista Demokratskog saveza Albanaca, Srpska stranka, Bošnjačko-demokratska zajednica i Stranka srpskih radikala Sporazum će narednih dana biti ponuđen svim antirežimskim subjektima koji su iskazali spremnost da ga potpišu
Dan - novi portal
No­si­lac li­ste „Klju­ča” Mi­o­drag Le­kić iz­ja­vio je za „Dan” da će ta ko­a­li­ci­ja pot­pi­sa­ti spo­ra­zum ko­ji će do­ve­sti do ob­je­di­nja­va­nja an­ti­re­žim­skih sna­ga. On je is­ta­kao da će spo­ra­zum po­či­va­ti na pet ta­ča­ka. Ka­ko je is­ta­kao, pr­va tač­ka će bi­ti da će Vla­da bi­ti for­mi­ra­na bez DPS-a i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Od­lu­ka oko učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO bi­će do­ni­je­ta na fer i slo­bod­nom re­fe­ren­du­mu. Ni­ko ne mo­že ima­ti imu­ni­tet od su­o­ča­va­nja sa prav­dom, a ka­drov­ska rje­še­nja bu­du­će vla­de do­go­va­ra­će­mo ta­ko da oda­be­re­mo naj­kom­pe­tent­ni­je u svim re­so­ri­ma, sa po­seb­nim na­gla­skom na eko­nom­sko-so­ci­jal­ni pro­gram. Ta­ko­đe se oba­ve­zu­je­mo da se ne­će­mo me­đu­sob­no na­pa­da­ti i da će­mo oštri­cu kri­ti­ka okre­nu­ti is­klju­či­vo ka DPS-u i nje­go­vim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma – re­kao je Le­kić.
Li­de­ri Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ na­ja­vi­li su pot­pi­si­va­nje ovog spo­ra­zu­ma, a an­ti­re­žim­ske sna­ge su u su­sret sko­ra­šnjim iz­bo­ri­ma sve slo­žni­je.
Ve­ći­na po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji uče­stvu­ju na re­dov­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra pri­hva­ti­la je da se spo­ra­zu­mom oba­ve­žu da na­kon iz­bo­ra bu­du dio ve­ći­ne ko­ja će for­mi­ra­ti vla­du u ko­joj ne­će bi­ti De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) i nje­nog pred­sjed­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Pred­stav­ni­ci ve­ći­ne stra­na­ka sa­op­šti­li su da su u na­če­lu sprem­ni da pri­hva­te ta­kav spo­ra­zum, ali da o nje­go­voj ko­nač­noj sa­dr­ži­ni još tre­ba raz­go­va­ra­ti. Na po­nu­du li­de­ra „Klju­ča” po­zi­tiv­no su od­go­vo­ri­li De­mo­kra­te, SDP, Al­ter­na­ti­va, li­sta De­mo­krat­skog sa­ve­za Al­ba­na­ca, Srp­ska stran­ka, Bo­šnjač­ko-de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca i Stran­ka srp­skih ra­di­ka­la
Ti­me su se oda­zva­li na po­ziv no­si­o­ca li­ste „Klju­ča” Mi­o­dra­ga Le­ki­ća, na osno­vu ko­jeg bi na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra for­mi­ra­li Vla­du bez DPS-a i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Spo­ra­zum će na­red­nih da­na for­mal­no bi­ti po­nu­đen svim an­ti­re­žim­skim su­bjek­ti­ma ko­ji su is­ka­za­li sprem­nost za nje­go­vo pot­pi­si­va­nje.
Šef po­sla­nič­kog klu­ba So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Cr­ne Go­re (SDP) Dža­vid Ša­bo­vić re­kao je da je ta­kav spo­ra­zum ap­so­lut­no pri­hva­tljiv jer je za de­mo­kra­ti­za­ci­ju Cr­ne Go­re od naj­ve­ćeg zna­ča­ja da De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta bu­de raz­vla­šće­na. On je za „Dan” sa­op­štio da no­va vla­da ima ve­o­ma te­žak za­da­tak pred so­bom.
– Mo­ra­mo po­kre­nu­ti istin­ski pro­ces de­mo­kra­ti­za­ci­je, stvo­ri­ti uslo­ve za slo­bod­ne i fer iz­bo­re i eli­mi­ni­sa­ti kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju. Sve ovo sam go­vo­rio još pri­je dvi­je go­di­ne, i evo, sve do­la­zi na mo­je – is­ta­kao je Ša­bo­vić.
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra sa­op­šti­la je da za njih ne­ma ni­šta spor­no ka­da je u pi­ta­nju spo­ra­zum o for­mi­ra­nju Vla­de bez DPS-a na­kon iz­bo­ra. Pod­sje­ća­ju da su još pri­je 18 mje­se­ci do­ni­je­li od­lu­ku na naj­vi­šem or­ga­nu stran­ke da sa DPS-om ne­će ni u ka­kvim va­ri­jan­ta­ma i kom­bi­na­ci­ja­ma, ni po ci­je­nu ži­vo­ta.
– In­si­sti­ra­mo da se od­lu­ka oko učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO do­ne­se na fer i slo­bod­nom re­fe­ren­du­mu. Pro­ce­su­i­ra­li smo sve kri­mi­nal­ce pro­tiv ko­jih smo ima­li do­ka­ze i da­lje to či­ni­mo. Ta­ko da je na­ša po­ru­ka ja­sna: pra­vo mo­ra za­ži­vje­ti, red se mo­ra uve­sti, sva­ki euro se mo­ra vra­ti­ti i sva­ki dan za­tvo­ra od­le­ža­ti. Ni­ko ne­će bi­ti am­ne­sti­ran. Pot­pu­no je pri­hva­tlji­vo da u no­voj vla­di ne sje­de mi­ni­stri iz Đu­ka­no­vi­će­vih vla­da. Ni­je­dan član De­mo­kra­ta ni­je bio mi­ni­star u vla­di Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. O ka­drov­skim rje­še­nji­ma mo­že­mo raz­go­va­ra­ti u de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri, onog tre­nut­ka ka­da utvr­di­mo re­zul­ta­te iz­bo­ra – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Ka­ko su is­ta­kli, „o funk­ci­ja­ma se mo­že­mo do­go­vo­ri­ti za pet mi­nu­ta”.
– Iako od­lu­ke or­ga­na par­ti­je ima­ju ve­ću prav­nu sna­gu od spo­ra­zu­ma, spo­ra­zum „Ne sa DPS-om” pot­pi­sa­će­mo onog tre­nut­ka ka­da to uči­ne svi par­la­men­tar­ni opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki su­bjek­ti. Još jed­nom po­zi­va­mo sve stra­ne na sa­rad­nju i do­go­vor jer je smje­na DPS-a pri­o­ri­tet svih pri­o­ri­te­ta –po­ru­či­le su De­mo­kra­ta.
Iz DF-a su re­a­go­va­li na nji­hov od­go­vor, is­ti­ču­ći da če­sti­ta­ju Alek­si Be­či­ću i De­mo­kra­ta­ma na od­lu­ci da se sa­gla­se sa spo­ra­zu­mom.
– La­ko je pre­po­zna­ti opo­zi­ci­o­ne sna­ge na ko­je Mi­lo Đu­ka­no­vić ne­ma uti­caj i ko­je vo­de od­luč­nu bor­bu za bo­lju Cr­nu Go­ru, ko­ja će 16. ok­to­bra do­ve­sti do pro­mje­na – po­ru­či­li su iz DF-a.
Ta­ko­đe, iz tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za sa­op­šti­li su i da pred­sjed­ni­štvo DF-a sa ža­lje­njem kon­sta­tu­je da ko­a­li­ci­ja Ključ ni­je po­zi­tiv­no od­go­vo­ri­la na nji­ho­vih pet prin­ci­pa o for­mi­ra­nju Vla­de bez DPS-a na­kon 16. ok­to­bra.
– Iskre­no že­le­ći da do­đe do op­šte­o­po­zi­ci­o­nog kon­sen­zu­sa, sprem­ni smo da pri­sta­ne­mo na za­htjev ko­a­li­ci­je Ključ ko­ji nam je si­noć is­po­sta­vio Mi­o­drag Le­kić, li­der tog blo­ka. Ako ko­le­ga­ma iz „Klju­ča” sme­ta če­tvr­ti prin­cip, ko­ji se od­no­si na to da u no­voj opo­zi­ci­o­noj vla­di ne mo­gu uče­stvo­va­ti min­stri iz Đu­ka­no­vi­će­vih vla­da, pred­la­že­mo im da ga od­mah iz­bri­šu. Iako vje­ru­je­mo da je sva­kom u Cr­noj Go­ri ja­sno da se ovaj naš prin­cip pr­ven­stve­no od­no­si na Ra­ška Ko­nje­vi­ća, kr­va­vog mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va, ko­jeg su po­je­di­ni li­de­ri „Klju­ča” po­hva­li­li da je do­bro ra­dio svoj po­sao, a ko­ji se ko­man­du­ju­ći MUP-om 24. ok­to­bra su­ro­vo ob­ra­ču­na­vao sa gra­đa­ni­ma i pri­sta­li­ca­ma DF-a – sa­op­šti­li su iz Fron­ta.
Ka­ko su is­ta­kli, po­što je to je­di­ni prin­cip iz nji­ho­vog pred­lo­ga o for­mi­ra­nju Vla­de bez DPS-a ko­ji je „Klju­ču” ne­pri­hva­tljiv, ovim či­nom po­ka­zu­ju sprem­nost da od­mah bu­de iz­bri­san.
– Po­zi­va­mo ko­le­ge iz „Klju­ča” da po­sli­je bri­sa­nja tog prin­ci­pa pot­pi­šu po­nu­đe­ni spo­ra­zum jer to oče­ku­ju svi slo­bod­ni gra­đa­ni u Cr­noj Go­ri – pi­še u sa­op­šte­nju De­mo­krat­skog fron­ta.
Srp­ska stran­ka je, po na­vo­di­ma nje­nog funk­ci­o­ne­ra Slav­ka Fu­šti­ća, sprem­na da na­kon iz­bo­ra bu­de dio Vla­de bez DPS-a.
– Srp­ska stran­ka je ap­so­lut­no sprem­na da bu­de dio bu­du­će vla­de u ko­joj ne­će bi­ti DPS-a – sa­op­štio je Fu­štić.
No­si­lac li­ste po­li­tič­ke gru­pa­ci­je Li­sta De­mo­krat­skog sa­ve­za Ni­ko­la Ca­maj ka­zao je da tre­ba raz­go­va­ra­ti o kon­kret­nim mo­da­li­te­ti­ma, ali da su ap­so­lut­no sprem­ni za raz­go­vo­re u prav­cu ko­ji bi vo­dio ka te­melj­nim pro­mje­na­ma u Cr­noj Go­ri.
– Na­ši part­ne­ri mo­gu bi­ti oni ko­ji mo­gu po­mo­ći da se is­pu­ne ključ­ni za­htje­vi Al­ba­na­ca oko ko­jih se oku­plja­mo evo vi­še od dvi­je de­ce­ni­je, a to ni­je is­po­što­va­no. Da­na­šnji sta­tus Al­ba­na­ca u Cr­noj Go­ri je da­le­ko od za­do­vo­lja­va­ju­ćeg – ka­zao je Ca­maj.
Pred­stav­nik ko­a­li­ci­je „Al­ban­ci od­luč­no” Nik Đe­ljo­šaj re­kao je da ne­ma­ju una­pri­jed od­re­đe­ne part­ne­re, a ne že­le ni da bu­du pred­met unu­ta­ro­po­zi­ci­o­nog nad­mu­dri­va­nja.
No­si­lac li­ste Al­ter­na­ti­ve Cr­ne Go­re Ve­sko Pe­jak uvje­ren je da nje­go­va li­sta je­di­na ima sna­gu da iz­vu­če ap­sti­nen­te.
– Po­sli­je iz­bo­ra bi­smo mo­ra­li da for­mi­ra­mo teh­nič­ku vla­du sa opo­zi­ci­jom, iako se ne sla­že­mo sa ve­ći­nom – re­kao je Pe­jak.
V.R–M.V.


Jan­ko­vić: Pri­klju­či­će­mo se

I Stran­ka srp­skih ra­di­ka­la sprem­na je da bu­de dio ob­je­di­nje­ne opo­zi­ci­je na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. No­si­lac iz­bor­ne li­ste te stran­ke Alek­san­dar Jan­ko­vić is­ti­če da su i pri­je iz­bo­ra bi­li za op­šte je­din­stvo opo­zi­ci­je.
– Sma­tra­li smo da sa­mo jed­na za­jed­nič­ka li­sta mo­že da sru­ši DPS. Ako do­đe do ob­je­di­nja­va­nja opo­zi­ci­je, mi će­mo se si­gur­no to­me pri­klju­či­ti da bi­smo sru­ši­li Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, a ne zbog sim­pa­ti­ja pre­ma bi­lo ko­jem od li­de­ra opo­zi­ci­je jer sma­tra­mo da do­brim di­je­lom za­hva­lju­ju­ći nji­ma re­žim i op­sta­je ovo­li­ko du­go na vla­sti – ka­zao je Jan­ko­vić.


Ka­lač: Pre­se­li­ti DPS u opo­zi­ci­ju

No­si­lac iz­bor­ne li­ste Bo­šnjač­ko-de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce (BDZ) Ha­zbi­ja Ka­lač ka­zao je da u toj par­ti­ji u pot­pu­no­sti vje­ru­ju da DPS no­vu šan­su tre­ba da tra­ži iz opo­zi­ci­o­nih klu­pa.
– Ra­di­li smo na stva­ra­nju am­bi­jen­ta za ob­je­di­nja­va­nje opo­zi­ci­je u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du, a na­sta­vi­će­mo i u po­sti­zbor­nom. To je pri­ro­dan sli­jed do­ga­đa­ja.Oče­ku­je­mo da opo­zi­ci­ja ko­nač­no po­sta­ne vlast, a za to je neo­p­hod­no da se ob­je­di­ne svi po­li­tič­ki su­bjek­ti ko­ji su se u pret­hod­nom pe­ri­o­du do­ka­za­li da su za pro­mje­nu vla­sti – na­gla­sio je Ka­lač.
No­si­lac li­ste Stran­ke pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i so­ci­jal­ne prav­de (SPISP) Sma­jo Ša­bo­tić ka­zao je da je po­zna­to ko mo­gu bi­ti nji­ho­vi part­ne­ri.
– To smo ja­sno i jav­no re­kli – is­ta­kao je Ša­bo­tić.
Ni Bo­šnjač­ka stran­ka (BS), ka­ko ka­že no­si­lac nje­ne iz­bor­ne li­ste Er­vin Ibra­hi­mo­vić, ne bje­ži od raz­go­vo­ra o mo­gu­ćem ob­je­di­nja­va­nju opo­zi­ci­o­nih i ma­njin­skih stra­na­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"