Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-10-06 EKSKLUZIVNO: TAJNA DOKUMENTACIJA O PRODAJI BULJARICE
Prostorni plan odobrava kupac, garancije neregularne, kašnjenje plaćamo 50.000 dnevno Firma CDC internešenel korporejšen traži da im Vlada isplati 10 miliona eura u slučaju da planovi koje Vlada treba njima da podnese na odobrenje, ne budu odobreni. Osim toga, traže i da im Vlada plaća 50 hiljada eura dnevno za svaki dan kašnjenja u izdavanju građevinske dozvole, piše u dokumentaciji Tenderske komisije, koja je označena stepenom tajnosti povjerljivo Kompanija CDC internešenel korporejšn je zapravo ofšor kompanija sa Kajmanskih ostrva, a ne iz Katara, kako se prethodno spekulisalo u javnosti
Dan - novi portal
Kom­pa­ni­ja CDC in­ter­ne­še­nel kor­po­rejšen (CDCIC) uslo­vi­la je po­nu­du za ku­po­vi­nu i za­kup Bu­lja­ri­ce sa iz­da­va­njem dr­žav­nih ga­ran­ci­ja, usva­ja­njem pro­stor­nih pla­no­va i za­ko­na po nji­ho­vim že­lja­ma, iz­dva­njem gra­đe­vin­skih do­zvo­la u ro­ku od 30 da­na, pla­ća­njem pe­na­la za sva­ki dan ka­šnje­nja u iz­da­va­nju do­zvo­le od 50 hi­lja­da, te oslo­ba­đa­njem od ca­ri­na, tak­si na iz­grad­nju, po­re­za i do­bi­ja­njem eko­nom­skih dr­ža­vljan­sta­va, pi­še u iz­vje­šta­ju Ten­der­ske ko­mi­si­je (TK) o ten­de­ru za Bu­lja­ri­cu, ko­ji je ozna­čen ste­pe­nom taj­no­sti po­vjer­lji­vo, a ko­ji „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je.
Ten­der­ska ko­mi­si­ja, na či­jem če­lu je do pri­je ne­ko­li­ko da­na bio Ra­do­je Žu­gić, do­sta­vi­la je Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju do­ku­men­ta­ci­ju u ve­zi sa ten­de­rom za Bu­lja­ri­cu ko­ji sa­dr­ži iz­vje­štaj o re­zul­ta­ti­ma ten­de­ra, iz­vje­štaj o pre­gle­du do­ku­men­ta­ci­je po­nu­de, kao i od­lu­ku TK-a o pri­hva­ta­nju po­nu­de CDCIC-a, upr­kos mno­gim manj­ka­vo­sti­ma ko­je su utvr­đe­ne pri­li­kom otva­ra­nja po­nu­de. Sa­vjet je tre­ba­lo u pe­tak da raz­ma­tra in­ter­ni do­ku­ment, ali će se, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, to vje­ro­vat­no od­lo­ži­ti zbog ostav­ke Žu­gi­ća.
U do­ku­men­tu, ko­ji „Dan” ob­ja­vlju­je, na­vo­di se da je kom­pa­ni­ja CDCIC za­pra­vo of­šor kom­pa­ni­ja sa Kaj­man­skih ostr­va, a ne iz Ka­ta­ra, ka­ko se pret­hod­no spe­ku­li­sa­lo u jav­no­sti. CDCIC je, ka­ko pi­še u in­ter­nom do­ku­men­tu, za ku­po­vi­nu ze­mlji­šta na Bu­lja­ri­ci po­nu­dio 108,761 mi­li­o­na eura, što je bi­la po­čet­na ci­je­na, dok je za za­kup ze­mlji­šta po­nu­dio 2,06 eura po kva­dra­tu go­di­šnje i 1,77 eura za kva­drat akva­to­ri­ju­ma go­di­šnje, što je ta­ko­đe bi­la mi­ni­mal­na ci­je­na pred­vi­đe­na ogla­som.
Svo­ju po­nu­du je, ka­ko pi­še u do­ku­men­tu, uslo­vi­la is­pu­nje­njem od­re­đe­nih stva­ri, uklju­ču­ju­ći do­no­še­nje pro­stor­nih pla­no­va, ur­ba­ni­za­ci­jom, usva­ja­njem za­ko­na i pro­pi­sa iz obla­sti ur­ba­ni­zma, iz­da­va­njem gra­đe­vin­ske do­zvo­le u ro­ku od 30 da­na od da­na za­tva­ra­nja, iz­da­va­njem dr­žav­nih ga­ran­ci­ja, pre­no­som svo­ji­ne bez te­re­ta, pre­no­som bez na­kna­de ka­me­no­lo­ma, ko­ji ne tre­ba da bu­de dio pro­jek­ta, te obez­bje­đe­njem ade­kvat­ne par­ce­la­ci­je. Of­šor fir­ma je po­nu­du uslo­vi­la i fi­skal­nim olak­ši­ca­ma u ve­zi sa di­rekt­nim stra­nim in­ve­sti­ci­ja­ma, oslo­ba­đe­njem od ca­ri­na, tak­si za iz­grad­nju, po­re­za, tak­si na is­pla­tu ka­ma­ta i di­vi­den­di, za sve tran­sak­ci­je ko­je se iz­vr­ša­va­ju u po­gle­du pro­jek­ta, te do­bi­ja­njem rad­nih do­zvo­la, eko­nom­skog dr­ža­vljan­stva za od­re­đe­na li­ca ko­ja na raz­ne na­či­ne bu­du ve­za­na za iz­grad­nju objek­ta na lo­ka­li­te­tu Bu­lja­ri­ce.
Pri­li­kom pre­gle­da do­ku­men­ta­ci­je, utvr­đe­no je da ban­kar­ska ga­ran­ci­ja od po­la mi­li­o­na eura ni­je bi­la u skla­du sa pro­pi­si­ma.
– U na­cr­tu ga­ran­ci­je je na­ve­de­no ime pod­no­si­o­ca CDCIC, ko­ri­snik Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju, te u tek­stu od­re­đe­ni uslo­vi. Iz do­sta­vlje­nog do­ku­men­ta se ne vi­di da li je pe­ča­ti­ran i pot­pi­san. Iz ovog do­ku­men­ta ne mo­že se utvr­di­ti da li se ra­di o ban­kar­skoj ga­ran­ci­ji za po­nu­du, ali je oči­gled­no da je tekst do­ku­men­ta ko­ji je na­zvan ga­ran­ci­ja, dru­ga­či­ji od tek­sta ga­ran­ci­je po­nu­de ko­ja je bi­la sa­stav­ni dio ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je – pi­še u iz­vje­šta­ju.
CDCIC je uz po­nu­du do­sta­vio i do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja ni­je bi­la dio ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je na pet stra­ni­ca.
– Ovim do­ku­men­tom pred­vi­đe­no je iz­da­va­nje dr­žav­ne ga­ran­ci­je za obez­bje­đi­va­nje sva­ke šte­te ili gu­bit­ka, ko­ji po­nu­đač pre­tr­pi usled kr­še­nja ugo­vo­ra od stra­ne Vla­de. Ta­ko­đe, pred­vi­đe­no je da u slu­ča­ju da pla­no­vi ko­je Vla­da tre­ba pod­ni­je­ti po­nu­đa­ču na odo­bre­nje ne bu­du odo­bre­ni od stra­ne po­nu­đa­ča ili tre­će stra­ne, Vla­da ima oba­ve­zu is­pla­ti­ti iz­nos od 10 mi­li­o­na eura, kao i oba­ve­zu pla­ća­nja iz­no­sa od 50 hi­lja­da eura za sva­ki dan ka­šnje­nja u iz­da­va­nju gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Ga­ran­ci­jom je us­po­sta­vlje­n i niz dru­gih mo­guć­no­sti po ko­ji­ma usled ne­kog ne­is­pu­nje­nja oba­ve­ze ili na­stu­pa­nja od­re­đe­nog uslo­va, Vla­da ima pla­ti­ti od­re­đe­ne iz­no­se na ime šte­te ili pe­na­la – pi­še u in­ter­nom do­ku­men­tu.
U iz­vje­šta­ju o pre­gle­du do­ku­men­ta­ci­je po­nu­de, na­vo­di se da je po­nu­đač zna­čaj­no i bit­no iz­mi­je­nio na­crt ugo­vo­ra o za­ku­pu ko­ji je bio dio ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je. CDCIC je tra­žio i da ugo­vor o ku­po­pro­da­ji i ugo­vor o za­ku­pu bu­du je­dan do­ku­ment, te da pot­pi­snik ugo­vo­ra bu­de i JP Mor­sko do­bro.
Upr­kos svim manj­ka­vo­sti­ma u do­sta­vlje­noj po­nu­di, TK je oci­je­ni­la po­nu­du CDCIC-a kao for­mal­no is­prav­nu i pred­lo­ži­la Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju da usvo­ji iz­vje­štaj ko­mi­si­je i for­mi­ra pre­go­va­rač­ki tim ko­ji će do­sta­vi­ti Sa­vje­tu i Vla­di pred­log ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji ze­mlji­šta i za­ku­pu ze­mlji­šta i akva­to­ri­ju­ma.
Fir­ma či­je je ovla­šće­no li­ce u CG Ma­ja Đu­ro­vić je, pre­ma mi­šlje­nju TK, is­pu­ni­la kva­li­fi­ka­ci­o­ne uslo­ve iz gru­pe B de­fi­ni­sa­ne u jav­nom po­zi­vu za uče­šće na ten­de­ru, od­no­sno na kra­ju 2015. go­di­ne ima imo­vi­nu ko­jom upra­vlja u vri­jed­no­sti ve­ćoj od 200 mi­li­o­na eura, da je u pret­hod­noj go­di­ni imala po­zi­ti­van fi­nan­sij­ski re­zul­tat, te da je u 2015. ostva­rila uku­pan pro­met od 198,6 mi­li­o­na, što je vi­še od zah­ti­je­va­nih 120 mi­li­o­na.
– U po­gle­du če­tvr­tog kva­li­fi­ka­ci­o­nog uslo­va, CDCIC do­sta­vio pot­pi­sa­na pi­sma o na­mje­ra­ma re­no­mi­ra­nih ho­tel­skih ope­ra­te­ra Kem­pin­ski i St Re­gis u ko­me is­ka­zu­ju na­mje­ru za ula­ga­nja u iz­grad­nju ho­te­la sa pet zvje­zdi­ca – pi­še u iz­vje­šta­ju ko­ji je pot­pi­sao Žu­gić.
Žu­gić je od­lu­ku Ten­der­ske ko­mi­si­je pot­pi­sao 30. sep­tem­bra. Istog da­na u Skup­šti­ni je iza­bran za gu­ver­ne­ra Cen­tral­ne ban­ke.
Pro­da­ji ze­mlji­šta na Bu­lja­ri­ci pro­ti­ve se mje­šta­ni, opo­zi­ci­ja i ne­vla­din sek­tor. Oni su uka­zi­va­li od ma­ja, ka­da je ras­pi­san ten­der, da Vla­da pro­da­je ze­mlji­šte ko­je je u su­svo­ji­ni sa pri­vat­nim li­ci­ma, te da ne­ma sve po­treb­ne od­lu­ke po­treb­ne za pro­da­ju ze­mlji­šta ko­je pri­pa­da op­šti­na­ma Bu­dva i Bar.
D. MI­LA­ČIĆ


Po­nu­da manj­ka­va

Ten­der­ska ko­mi­si­ja je po­nu­du oci­je­ni­la for­mal­no is­prav­nom, iako je prav­ni sa­vjet­nik Vla­de u ovom po­slu advo­kat Ni­ko­la Mar­ti­no­vić, po­čet­kom sep­tem­bra, dao mi­šlje­nje da po­nu­da ima ne­do­stat­ke i manj­ka­vo­sti.
– Ne­do­sta­ci i manj­ka­vo­sti se u naj­bit­ni­jem ogle­da­ju u či­nje­ni­ci da po­nu­da ni­je uve­za­na, nu­me­ri­sa­na i obez­bi­je­đe­na na na­čin ko­ji je zah­ti­je­van ten­der­skom pro­ce­du­rom, da od­re­đe­na do­ku­men­ta ni­je­su da­ta na zah­ti­je­va­nom je­zi­ku, da je po­nu­đač dao po­nu­du pod uslo­vi­ma ko­je je po­sta­vio i za­htje­vi­ma ko­ji ni­je­su bi­li dio ten­der­ske pro­ce­du­re, da su oba ugo­vo­ra zna­čaj­no iz­mi­je­nje­na i ni­su da­ta u elek­tron­skom ob­li­ku, te da ga­ran­ci­ja po­nu­de ne od­go­va­ra ga­ran­ci­ji iz ten­der­ske pro­ce­du­re – na­veo je Mar­ti­no­vić u mi­šlje­nju i su­ge­ri­sao Ten­der­skoj ko­mi­si­ji da za­htje­va do­dat­ne in­for­ma­ci­je u ve­zi sa po­nu­dom ili da je od­ba­ci.


Mi­lo htio sjed­ni­cu bez ras­pra­ve

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić u po­ne­dje­ljak je za­ka­zao elek­tron­sku sjed­ni­cu Sa­vje­ta, zbog če­ga su ne­go­do­va­li čla­no­vi opo­zi­ci­je u tom ti­je­lu. Mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­ško Ko­nje­vić je ka­zao da se od­lu­ka o po­nu­di za Bu­lja­ri­cu ne mo­že do­ni­je­ti elek­tron­skim pu­tem i kroz ne­tran­spa­rent­nu pro­ce­du­ru, jer se ra­di o imo­vi­ni vri­jed­noj sto­ti­ne mi­li­o­na.
On je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ka­zao da je tra­žio da se odr­ži re­dov­na sjed­ni­ca Sa­vje­ta.
– Či­nje­ni­ca je da smo Spo­ra­zu­mom o pre­la­znoj vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja de­fi­ni­sa­li da se zna­čaj­ni pro­jek­ti di­sku­tu­ju na Sa­vje­tu i da se o nji­ma od­lu­ču­je kon­sen­zu­som pri­je upu­ći­va­nja na Vla­du, kao i zbog to­ga što sam tek sad bio u pri­li­ci da se upo­znam sa do­sta obim­nom do­ku­men­ta­ci­jom za Bu­lja­ri­cu – re­kao je Ko­nje­vić.
On je ka­zao da je taj ma­te­ri­jal ozna­čen ste­pe­nom po­vjer­lji­vo, o če­mu ne mo­že da go­vo­ri. Konjević je na­veo da mu ni­je od­go­vo­re­no na za­htjev za odr­ža­va­nje re­dov­ne sjed­ni­ce, zbog če­ga se ju­če ni­je iz­ja­snio ni o jed­noj tač­ki dnev­nog re­da. Is­ta­kao je i da se ova­kvim po­stup­kom ozbilj­no na­ru­ša­va dio spo­ra­zu­ma, te da se od­lu­ka o Bu­lja­ri­ci ne mo­že do­ni­je­ti bez pret­hod­ne di­sku­si­je sa ten­der­skom ko­mi­si­jom.


Vu­jo­vić umje­sto Žu­gi­ća

Žu­gi­ća će na mje­stu pred­sjed­ni­ka TK za Bu­lja­ri­cu naj­vje­ro­vat­ni­je na­sli­je­di­ti Bran­ko Vu­jo­vić, sa­zna­je „Dan”. Vu­jo­vić je bio pred­sjed­nik TK u mno­gim do­sa­da­šnjim pri­va­ti­za­ci­ja­ma, kao što je In­sti­tut Iga­lo, Du­van­ski kom­bi­nat. Pre­go­vrač­ki tim ko­ji će vo­di­ti pre­go­vo­re za Bu­lja­ri­cu ima­će šest čla­no­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"