Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-10-05 U TEŠKOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD KAPITAL PLAZE U PODGORICI POVRIJEĐENE DAJANA MOTIKA RAONIĆ (19) I MILICA RAONIĆ (17)
Mjesto nesreće Sestrama se bore za život Dajanu Motika Raonić i Milicu Raonić, dok su prelazile ulicu, automobilom „opel” udario je Podgoričanin Aleksandar Mališić. Njih dvije smještene su na Odjeljenje intenzivne njege i do zatvaranja ovog broja našeg lista ljekari su im se borili za život
Dan - novi portal
Se­stre Da­ja­na Mo­ti­ka Ra­o­nić (19) i Mi­li­ca Ra­o­nić (17) iz Ža­blja­ka te­ško su po­vri­je­đe­ne u sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se ju­če do­go­di­la kod Ka­pi­tal Pla­ze u Pod­go­ri­ci. Do ne­zgo­de je do­šlo oko 18.30 ča­so­va ka­da su se­stre pre­la­zi­le uli­cu. Na njih je u tom tre­nut­ku na­le­tio Alek­san­dar Ma­li­šić (18) ko­ji je upra­vljao auto­mo­bi­lom mar­ke „opel”, re­gi­star­skih ozna­ka PG GE 702.
Od si­li­ne uda­ra se­stre su na uli­ci osta­le bez svi­je­sti. Hit­no su pre­ba­če­ne u Ur­gent­ni cen­tar gdje im je uka­za­na lje­kar­ska po­moć. Na­kon to­ga, u kri­tič­nom sta­nju smje­šte­ne su na Odje­lje­nje in­ten­ziv­ne nje­ge Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re.
Po­vri­je­đe­nim se­stra­ma, u mo­men­tu za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta, lje­ka­ri su se još uvi­jek bo­ri­li za ži­vot.
Vo­zač „ope­la” sa­če­kao je po­li­ci­ju na mje­stu ne­sre­će. Osim pod­go­ri­čke po­li­ci­je, na li­ce mje­sta iza­šao je i tu­ži­lac, kao i vje­štak sa­o­bra­ćaj­ne stru­ke ka­ko bi se utvr­dio uzrok ne­sre­će. Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti po­ka­za­li su da su Ra­o­ni­će­ve naj­vje­ro­vat­ni­je ma­gi­stra­lu, ko­ja iz Pod­go­ri­ce vo­di ka Ce­ti­nju, a gdje je do­šlo do ne­sre­će, pre­la­zi­le na pje­šač­kom pre­la­zu ka­da ih je Ma­li­šić uda­rio vo­zi­lom.
Na­kon uvi­đa­ja ovaj osam­na­e­sto­go­di­šnjak pri­ve­den je u Cen­tar bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca, gdje je dao iz­ja­vu, na­kon če­ga će bi­ti spro­ve­den osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu na sa­slu­ša­nje.
Ovim ude­som na­sta­vio se niz te­ških sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća u ko­ji­ma je sa­mo u po­sled­nje dvi­je ne­dje­lje ži­vot iz­gu­bi­lo čak 11 oso­ba. U sa­o­bra­ćaj­nim ne­sre­ća­ma ko­je su se u po­sled­nja dva mje­se­ca do­go­di­le na cr­no­gor­skim pu­te­vi­ma stra­da­lo je 19 oso­ba. Sa­mo dan ra­ni­je iz Upra­ve po­li­ci­je je oci­je­nje­no da ti po­da­ci go­vo­re da je sta­nje bez­bjed­no­sti na cr­no­gor­skim dru­mo­vi­ma alar­mant­no.
Naj­vi­še sa­o­bra­ćaj­nih ne­sre­ća do­go­di­lo se upra­vo na pu­tu Pod­go­ri­ca–Ce­ti­nje. U te­škom ude­su ko­ji se u ne­dje­lju do­go­dio u mje­stu Me­te­ri­zi po­gi­nu­li su Mla­den Ra­du­no­vić (25) i nje­gov drug Ste­fan Ra­do­vić (23) iz Pod­go­ri­ce. Oni su bi­li na mo­to­ru ka­da je do­šlo do su­da­ra sa auto­mo­bi­lom za či­jim vo­la­nom je bio Želj­ko Đu­rič­ko­vić (49). Dvo­ji­ca mla­di­ća su na li­cu mje­sta pod­le­gla po­vre­da­ma. Mi­nu­le sri­je­de u mje­stu Ba­ru­ta­na do­šlo je do su­da­ra dva vo­zi­la u ko­jem je po­gi­nu­la Pod­go­ri­čan­ka Bo­silj­ka Po­po­vić (81), dok je njen sin Mi­ro­slav Po­po­vić dva da­na ka­sni­je pre­mi­nuo u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re usled povreda zadobijenih u udesu.
Iste no­ći do­šlo je do ude­sa na Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Cet­nji­skog ka­da je, ta­ko­đe, kao pje­šak stra­da­la Pod­go­ri­čan­ka Je­le­na Šće­kić (19). Ru­ko­vo­di­lac Od­sje­ka za bez­bjed­nost drum­skog sa­o­bra­ća­ja Dra­gan Kli­ko­vac na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je, ko­ju je pri­je dva da­na odr­žao zbog ve­li­kog bro­ja te­ških ude­sa, ape­lo­vao je na uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju da bu­du opre­zni­ji i da po­štu­ju sa­o­bra­ćaj­ne pro­pi­se ka­ko bi spa­si­li svo­je, ali i tu­đe ži­vo­te.
Kli­ko­vac je na­gla­sio da je u pr­vih se­dam mje­se­ci ove go­di­ne bez­bjed­nost bi­la na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou, što se pro­mi­je­ni­lo u av­gu­stu i sep­tem­bru. Kli­ko­vac je na­veo da je po­li­ci­ja već pred­u­ze­la mje­re, od­no­sno po­ve­ća­la broj pa­tro­la ko­je kon­tro­li­šu sa­o­bra­ćaj, a na­ja­vio je i da će, uko­li­ko bu­de po­treb­no, bi­ti van­red­nih de­žur­sta­va. Zbog ve­li­kog bro­ja ude­sa, po­ja­ča­ne kon­tro­le bi­će na pu­tu pre­ma Bu­dvi.
Naj­če­šći uzrok ne­sre­ća je, pre­ma po­da­ci­ma po­li­ci­je, ne­po­što­va­nje sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa, naj­če­šće ve­li­ka br­zi­na pri­li­kom vo­žnje.
Iz NVO Al­fa cen­tar upo­zo­ri­li su da je u po­sled­nje dvi­je ne­dje­lje na cr­no­gor­skim pu­te­vi­ma ži­vot iz­gu­bi­lo 11 oso­ba, 35 je te­že, a 62 oso­be su lak­še po­vri­je­đe­ne. Iz te NVO po­zi­va­ju nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, u pr­vom re­du Vla­du Cr­ne Go­re, da ko­nač­no pre­du­zmu hit­ne mje­re i kon­kret­ne po­te­ze ka­ko bi sa­ču­va­li bez­bjed­nost i ži­vo­te gra­đa­na.
– Tre­ba hit­no for­mi­ra­ti Agen­ci­ju za bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja. Agen­ci­ja bi se ba­vi­la ana­li­zom pro­ble­ma, okru­že­nja i mo­guć­no­sti­ma pre­ven­ci­je, pri­pre­mom stra­te­gi­ja i na­ci­o­nal­nih pla­no­va, ras­po­dje­lom fi­nan­sij­skih i ljud­skih re­sur­sa, re­a­li­za­ci­jom kon­kret­nih ak­ci­ja i kam­pa­nja i svim pi­ta­nji­ma od zna­ča­ja za bez­bjed­nost u sa­o­bra­ća­ju. Ona bi oku­pi­la i ko­or­di­ni­ra­la pred­stav­ni­ke vla­sti, sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je, pri­vre­de, struč­nja­ke, me­di­je, NVO, osta­le in­te­re­sne gru­pe (osi­gu­ra­va­ju­ća dru­štva, auto-ško­le, udru­že­nje vo­za­ča i sl.) i mo­bi­li­sa­la sve gra­đa­ne u ci­lju po­ve­ća­nja ni­voa sa­o­bra­ćaj­ne kul­tu­re na svim ni­vo­i­ma – sa­op­šte­no je iz te NVO.M.V.P.


Slav­ko se upla­šio jav­no­sti

Na­kon ne­sre­će u ko­joj su te­ško po­vri­je­đe­ne se­stre Ra­o­nić di­rek­tor Upra­ve pol­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, odr­žao je hi­tan sa­sta­nak u Cen­tru bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca. On je sa ko­le­ga­ma raz­go­va­rao o sta­nju bez­bjed­no­sti na cr­no­gor­skim pu­te­vi­ma ka­ko bi se sma­nji­lo uz­ne­mi­re­nje jav­no­sti zbog ve­li­kog bro­ja sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da sa te­škim po­sle­di­ca­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"