Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-09-29 OPOZICIONI MINISTRI SPRIJEČILI MOGUĆE ZLOUPOTREBE ČELNIKA RESORA ODRŽIVOG RAZVOJA BRANIMIRA GVOZDENOVIĆA
Gvozdenović Pokušao da podijeli osam stanova mimo zakona U materijalu koji je dostavljen Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem, u koji je „Dan” imao uvid, Gvozdenović je predlagao da se opštine Mojkovac i Plužine zaduže i da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, nakon otkupa stambenih jedinica, pokrenu postupke njihove dodjele
Dan - novi portal
Mi­ni­star Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić po­ku­šao je su­prot­no Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma da ot­ku­pi osam sta­no­va u Moj­kov­cu i Plu­ži­na­ma ko­je bi po­di­je­li­li so­ci­jal­no ugro­že­nim gra­đa­ni­ma, po­ka­zu­je do­ku­men­ta­ci­ja u ko­ju je „Dan” imao uvid. Pre­ma toj do­ku­men­ta­ci­ji, vri­jed­nost sta­no­va je oko 300.000 eura.
Gvo­zde­no­vić je po­ku­šao da na da­na­šnji dnev­ni red Vla­de uvr­sti do­ku­ment ko­jim bi re­sor na či­jem je če­lu so­ci­jal­no ugro­že­nim gra­đa­ni­ma po­di­je­lio pet sta­no­va u Plu­ži­na­ma i tri u Moj­kov­cu. Na­kon in­ter­ven­ci­je mi­ni­sta­ra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja i fi­nan­si­ja, Bo­ri­sa Ma­ri­ća i Ra­ška Ko­nje­vi­ća, ta tač­ka dnev­nog re­da ni­je do­bi­la po­dr­šku Ko­mi­si­je za eko­nom­sku po­li­ti­ku i fi­nan­sij­ski si­stem i ne­će se raz­ma­tra­ti na da­na­šnjoj sjed­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re.
Mi­ni­star Bo­ris Ma­rić ka­zao je u iz­ja­vi za „Dan” da je Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić po­ku­šao da se ba­vi po­slo­vi­ma ko­ji ni­je­su u do­me­nu nje­go­vog re­so­ra, a da se pri­tom ni­je kon­sul­to­vao sa Mi­ni­star­stvom ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Dru­gi dio pro­ble­ma je, ka­ko na­vo­di, to što je Gvo­zde­no­vić htio da ku­pi sta­no­ve od Cr­no­gor­skog fon­da za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju bez ika­kvog ten­de­ra, od­no­sno su­prot­no Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma.
– Na­kon ku­po­vi­ne sta­no­va htio je da iz­vr­ši po­dje­lu. Ova­kav po­tez je spo­ran i sa sta­no­vi­šta vre­me­na u kom se po­ku­ša­va re­a­li­zo­va­ti, ta­ko da se ja­vlja sum­nja u pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be. Sva­ka­ko, ovo je po­sao ko­ji mo­že sa­če­ka­ti 15 da­na, ali mo­ra bi­ti ura­đen i po za­ko­nu – is­ta­kao je Ma­rić.
On na­vo­di da je Gvo­zde­no­vić tra­žio po­vla­če­nje sred­sta­va iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta ka­ko bi se sta­no­vi ot­ku­pi­li.
– Ovo je još je­dan pri­mjer da se po­je­di­ni mi­ni­stri mi­je­ša­ju u po­slo­ve ko­ji ni­je­su u nji­ho­voj nad­le­žno­sti. Kon­kret­no, Mi­ni­star­stvo ra­da je nad­le­žno za pi­ta­nja iz do­me­na so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, a ovo je bi­lo za­di­ra­nje u na­še nad­le­žno­sti – po­ja­snio je Ma­rić.
Ma­rić je na­veo da je ju­če­ra­šnja sjed­ni­ca Ko­mi­si­je za eko­nom­ska pi­ta­nja bi­la tu­žna, jer je od 21 čla­na bi­lo njih pet. Is­ti­če da se Gvo­zde­no­vić ni­je ni po­ja­vio da obra­zlo­ži svo­je pred­lo­ge.
Gvo­zde­no­vić je u ma­te­ri­ja­lu ko­ji je do­sta­vljen Ko­mi­si­ji pred­la­gao da se op­šti­ne Moj­ko­vac i Plu­ži­ne za­du­že i da u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, na­kon ot­ku­pa stam­be­nih je­di­ni­ca, po­kre­nu po­stup­ke nji­ho­ve do­dje­le, u skla­du sa Za­ko­nom o so­ci­jal­nom sta­no­va­nju i lo­kal­nim pro­gra­mi­ma so­ci­jal­nog sta­no­va­nja.
– Ka­ko je ka­pi­tal­nim bu­dže­tom za pro­gram „iz­grad­nja i re­kon­struk­ci­ja obje­ka­ta so­ci­jal­nog sta­ra­nja“ – rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja so­ci­jal­no ugro­že­nih ka­te­go­ri­ja, pred­vi­đen iz­nos od 300.000 eura za ot­kup osam stam­be­nih je­di­ni­ca od Fon­da, stvo­re­ni su uslo­vi da se pro­je­kat re­a­li­zu­je, te je neo­p­hod­no pre­ci­zi­ra­ti na­čin pre­no­sa sred­sta­va iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, od­no­sno for­mu­li­sa­ti pred­log ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra, ko­jim će se osam stam­be­nih je­di­ni­ca pre­ni­je­ti dr­ža­vi, a Fon­du is­pla­ti­ti pred­vi­đe­na ci­je­na. U pi­ta­nju su stam­be­ni pro­sto­ri, ras­po­lo­ži­vi i uknji­že­ni u Upra­vi za ne­kret­ni­ne. Fond je po­nu­dio stam­be­ne je­di­ni­ce u Moj­kov­cu i Plu­ži­na­ma, po ci­je­na­ma od 635 eura po me­tru kva­drat­nom, dok je po­nu­đe­na ci­je­na za pri­pa­da­ju­će ne­stam­be­ne pro­sto­re po­vr­ši­ne od če­ti­ri do 10 kva­dra­ta po 290 eura – na­vo­di se u Gvo­zde­no­vi­će­vom ma­te­ri­ja­lu.
U tim do­ku­men­ti­ma se po­ja­šnja­va da se od Fon­da u Plu­ži­na­ma ku­pu­je jed­na gar­so­nje­ra i če­ti­ri jed­no­sob­na sta­na, a u Moj­kov­cu tri dvo­sob­ne stam­be­ne je­di­ni­ce.
– Na ovaj na­čin će se do­di­je­li­ti osam stam­be­nih je­di­ni­ca za so­ci­jal­no sta­no­va­nje na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, gdje je evi­dent­na po­tre­ba za in­ter­ven­ci­jom dr­ža­ve za obez­bje­đi­va­nje istih. Shod­no čla­nu 12 Za­ko­na o so­ci­jal­nom sta­no­va­nju, stam­be­ni objek­ti za so­ci­jal­no sta­no­va­nje iz­gra­đe­ni ili ku­plje­ni iz sred­sta­va bu­dže­ta Cr­ne Go­re ili dru­gih sred­sta­va ko­ja je obez­bi­je­di­la Vla­da, u skla­du sa od­red­ba­ma ovog za­ko­na, ustu­pa­ju se je­di­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na či­joj su te­ri­to­ri­ji iz­gra­đe­ni, ra­di da­va­nja u za­kup – na­vo­di se u ma­te­ri­ja­lu ko­ji je vla­di­noj ko­mi­si­ji do­sta­vio Gvo­zde­no­vić.
Iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li za „Dan” na pi­ta­nja ve­za­na za in­for­ma­ci­ju o ku­po­vi­ni sta­no­va, kao i za­što ni­je­su pri­ba­vi­li po­treb­na mi­šlje­nja ve­za­na za Za­kon o iz­grad­nji obje­ka­ta.
M.S.


Za šest rad­ni­ka tra­žio 78.000

Vla­di­na ko­mi­si­ja je po­vu­kla sa dnev­nog re­da i Gvo­zde­no­vi­ćev pred­log da Vla­da da 78.000 eura za ot­prem­ni­ne biv­ših rad­ni­ka pred­u­ze­ća „Dur­mi­tor”.
– Zna­či, pred­la­že se ne­ko tre­nut­no rje­še­nje, a ne si­stem­sko ko­je bi bi­lo pri­mjen­lji­vo za sve rad­ni­ke. Ov­dje se tra­žio no­vac za šest lju­di. Po­ku­šao je da po­vu­če sred­stva pa da se ona vra­te iz ste­čaj­ne ma­se. Opet je za­šao u sfe­ru Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, jer se mi ni­je­smo iz­ja­sni­li oko ovo­ga. Pri­mjed­be je ima­lo i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja. Ovo je sa­mo či­šće­nje du­go­va pred­u­ze­ća „Dur­mi­tor” zbog nje­go­ve pri­va­ti­za­ci­je – sma­tra Ma­rić.


Bez kon­sul­ta­ci­ja pod­no­si pred­lo­ge

Ko­mi­si­ja za eko­nom­ska pi­ta­nja ski­nu­la je sa dnev­nog re­da i Za­kon o iz­grad­nji obje­ka­ta, ko­ji je ta­ko­đe pred­lo­žio Gvo­zde­no­vić. Taj akt je po­vu­čen jer ni­je bi­lo mi­ni­stra da ga obra­zlo­ži, a ta­ko­đe ni­je­su uze­li po­treb­na mi­še­nja na taj akt od dru­gih re­so­ra.
– To je jed­na prak­sa ko­ju kon­stant­no ima Gvo­zde­no­vić. Bez ika­kvih kon­sul­ta­ci­ja pod­no­si pred­lo­ge za­ko­na. Kon­kret­no, Za­kon o iz­grad­nji obje­ka­ta je ka­pi­ta­l­ni akt, ko­ji se mo­ra te­melj­no ura­di­ti. Mi­ni­star ni­je na­šao za shod­no da do­đe da pred­sta­vi taj za­kon Ko­mi­si­ji, a ni­je uzeo mi­šlje­nje od Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ko­je je da­lo ve­li­ki broj pri­mjed­bi. Kon­kret­no, pre­ma na­šem mi­šlje­nju, taj akt je ne­us­kla­đen sa Za­ko­nom o za­šti­ti na ra­du. Ta­ko­đe, Mi­ni­star­stvo prav­de je ima­lo pri­mjed­be na ka­zne­ne od­red­be jer ih ni­je­su uskla­di­li sa Za­ko­nom o pre­kr­ša­ji­ma. Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va je re­klo da ni­je­su uskla­di­li za­kon sa Za­ko­nom o za­šti­ti po­ža­ra. Zna­či pri­či­ni­li su či­tav set pro­pu­sta – is­ta­kao je Ma­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"