Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vesninom sinu 400.000 eura od vladinog fonda * Prihvaćeno 115 tužbi * Vladi i A2A isplaćuju 52 miliona * Za godinu dana 37 bombi i 119 požara * Vesninom sinu 400.000 eura od vladinog fonda * Svijet na ivici rata * Ne „mali Rusi” već djeca Istoka
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Federika Mogerini, visoki predstavnik EU za bezbjedn.:
Zapadni Balkan jeste Evropa i biće dio budućnosti EU, odnosno snažnije, stabilne i ujedinjene Unije.

Vic Dana :)

Perica pita majku:
- Mama, reci mi kada i gdje si me poslednji put prebila?!
- Zašto?
- Ma, učiteljica traži da joj donesemo potvrdu o prebivalištu...

Već mjesec dana sam na dijeti. Rezultati su neviđeni,... niti ih vidim ja, niti iko drugi!

Izveo Bosanac Dalmatinku na večeru. Dalmatinka naručuje:
- Ja ću dagnje...
- Ne kaže se dagnje, nego jagnje, bona - prekide je Bosanac!

Otišao Mujo u Njemačku da se zaposli. Prije nego što će ga primiti na posao, vodi razgovor sa poslodavcem.
– Kako se zoveš?
– Mujo.
– Odakle si?
– Iz Bosne.
– Aaa.. Pa ti onda ne možeš da radiš kod nas, vi Bosanci ste mnogo lijeni.
– A ne, to su Crnogorci. Mi Bosanci smo mnogo glupi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OPŠTINA HERCEG NOVI ZAVRŠILA PROJEKAT UREĐENJA STAROG ŽELJEZNIČKOG PROLAZA, LALOVINA, OD MELJINA DO ZELENIKE
Novi izgled tunela Lalovina Tunel oživio nakon 50 godina Ovo danas što imamo razlikuje se kao od neba do zemlje, u odnosu na ono što smo ovdje zatekli ja i saradnici kada smo u septembru obilazili mjesne zajednice. Tada je bilo gotovo nemoguće proći kroz tunel, a danas je stavljen u funkciju, naglasio je Stevan Katić
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI - Za­hva­lju­ju­ći na­po­ru lo­kal­ne upra­ve He­rceg No­vog, sta­ri že­lje­znič­ki tu­nel ko­ji spa­ja Me­lji­ne i Ze­le­ni­ku je ob­no­vljen na na­čin da da­nas pred­sta­vlja ure­đe­nu pje­šač­ku sta­zu, ko­ja je sve­ča­no otvo­re­na ju­če.
Uspje­šan za­vr­še­tak pro­jek­ta adap­ta­ci­je ko­ji je fi­nan­si­ra­la Op­šti­na Her­ceg No­vi obi­lje­žen je u pri­su­stvu broj­nih gra­đa­na i pred­stav­ni­ka lo­kal­ne upra­ve.
– Ovo da­nas što ima­mo raz­li­ku­je se kao od ne­ba do ze­mlje, u od­no­su na ono što smo ov­dje za­te­kli ja i sa­rad­ni­ci ka­da smo u sep­tem­bru obi­la­zi­li mje­sne za­jed­ni­ce. Ta­da je bi­lo go­to­vo ne­mo­gu­će pro­ći kroz tu­nel, a da­nas je sta­vljen u funk­ci­ju. Ima­mo no­vu, re­pre­zen­ta­tiv­nu pje­šač­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju, ko­ja je na do­bro­bit mje­šta­na Me­lji­na i Ze­le­ni­ka i svih gra­đa­na Her­ceg No­vog - ka­zao je Ste­van Ka­tić, pred­sjed­nik Op­šti­ne Her­ceg No­vi.
U pro­je­kat re­kon­struk­ci­je sta­rog že­lje­znič­kog tu­ne­la kre­nu­lo se ne­du­go na­kon for­mi­ra­nja no­ve lo­kal­ne vla­sti u Her­ceg No­vom. Za kra­tak pe­ri­od do­šlo se od ide­je do re­a­li­za­ci­je. As­fal­ti­ra­na je sta­za, po­sta­vlje­na jav­na ra­svje­ta u tu­ne­lu i na pri­la­zi­ma, po­sta­vlje­ne klu­pe, ure­đen pla­to u Ze­le­ni­ci, za­sa­đe­no no­vo ze­le­ni­lo: ma­sli­ne, li­pe, le­an­dri, euka­lip­tu­si.
Ka­tić se za­hva­lio svi­ma ko­ji su uče­stvo­va­li u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta, a po­seb­no Agen­ci­ji za iz­grad­nju i raz­voj i pred­u­ze­ću Ko­mu­nal­no- stam­be­no ko­ji su da­li mak­si­ma­lan do­pri­nos da se tu­nel i pro­stor oko nje­ga ople­me­ne. U re­a­li­za­ci­ji su uče­stvo­va­li i pred­u­ze­će Či­sto­ća, Slu­žba za­šti­te i spa­sa­va­nja, a sve uz pu­nu po­dr­šku or­ga­na lo­kal­ne upra­ve.
– Na­mje­ra Op­šti­ne je da ure­đe­nu i bez­bjed­nu pje­šač­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju do­bi­ju svi dje­lo­vi gra­da - po­ru­čio je Ka­tić, i do­dao da se se već ra­di na pro­jek­ti­ma iz­grad­nje tro­to­a­ra pre­ko Zmi­ji­ca u Ze­le­ni­ci, od Bi­je­le do Ka­me­na­ra.
U ime gra­đa­na mje­snih za­jed­ni­ca Me­lji­ne i Ze­le­ni­ka za­do­volj­stvo zbog adap­ta­ci­je tu­ne­la sa oku­plje­nim su­gra­đa­ni­ma po­di­je­lio je Dra­gan An­drić.
– Ovaj tu­nel po­ve­zu­je dvi­je mje­sne za­jed­ni­ce i pro­du­ža­va Še­ta­li­šte Pet Da­ni­ca od ri­je­ke Su­to­ri­ne skroz do lu­ke Ze­le­ni­ka. Ovim smo iz­bje­gli mno­ge pro­ble­me, jer smo ne­ka­da ko­ri­sti­li tu­nel na ma­gi­stra­li kao pje­šač­ki. Ovaj tu­nel otva­ra no­ve per­spek­ti­ve, i ko­ri­stan je svih gra­đa­na na­ših mje­snih za­jed­ni­ca i ci­je­le op­šti­ne, kao i tu­ri­sta, jer je ovo no­va vri­jed­nost i kva­li­tet - ka­zao je An­drić.
On se za­hva­lio lo­kal­noj upra­vi što je tu­nel la­lo­vi­na na­kon 50 go­di­na po­no­vo oži­vio i po­že­lio da ga du­go go­di­na kor­iste mno­ge na­red­ne ge­ne­ra­ci­je.
Iz­lo­žbom fo­to­gra­fi­ja u tu­ne­lu gra­đa­ni­ma su pri­ka­za­ni de­ta­lji vre­me­na ka­da su her­ceg­nov­skim pri­o­ba­ljem tut­nja­li vo­zo­vi, a pri­sut­ne je sa isto­rij­skim zna­ča­jem že­lje­zni­ce i ovog tu­ne­la upo­znao Jo­sip Ve­ber, autor mo­no­gra­fi­je „Že­lje­zni­ca u Bo­ki Ko­tor­skoj 1901-1968”, ko­ji je i ustu­pio fo­to­gra­fi­je za po­stav­ku.
–Ve­li­ka mi je čast i za­do­volj­stvo da kao ve­li­ki lju­bi­telj i rad­nik na po­pu­la­ri­za­ci­ji že­lje­zni­ce i oču­va­nju nje­ne isto­ri­je ve­če­ras mo­gu da pri­su­stvu­jem ova­ko zna­čaj­nom do­ga­đa­ju. Otva­ra­njem ovog tu­ne­la ču­va­mo uspo­me­nu na že­lje­zni­cu kao si­stem ko­ji je umno­go­me pre­po­ro­dio ne sa­mo Bo­ku Ko­tor­sku, već i ci­je­lu ovu re­gi­ju - po­ru­čio je Ve­ber.
Pje­šač­ko-tu­ri­stič­ke sta­ze ovo­ga ti­pa po­sled­njih de­se­tak go­di­na po­sta­le su ve­o­ma zna­ča­jan trend u Evro­pi i svi­je­tu. Ka­ko je ka­zao Ve­ber, an­ke­ti­ra­nje broj­nih tu­ri­sta ko­ji su bo­ra­vi­li u Her­ceg No­vom, kon­kret­no u In­sti­tu­tu „Dr Si­mo Mi­lo­še­vić” je po­ka­za­lo da go­sti iz Nor­ve­ške, Nje­mač­ke i dru­gih za­pad­nih ze­ma­lja, ve­li­ki plus da­ju ide­ji bu­du­će sta­ze ko­ja bi se pro­te­za­la pre­ma gra­ni­ci sa Hr­vat­skom.
– Za to po­sto­je ja­ko do­bri pla­no­vi ko­ji će se re­a­li­zo­va­ti kroz IPA fon­do­ve, sa op­šti­na­ma Tre­bi­nje, Du­brov­nik i Ko­na­vle. Ja se na­dam da ne­će pro­ći pu­no vre­me­na i da će­mo usko­ro do­bi­ti i taj dio va­žne pje­šač­ke tran­sver­za­le, ko­ja će da spa­ja ne sa­mo kra­je­ve i gra­do­ve, već što je naj­bit­ni­je, spa­ja­će lju­de - za­klju­čio je Ve­ber.
K.Ma­to­vić

Pru­ga ra­di­la do 1968. go­di­ne

Jo­sip Ve­ber je pod­sje­tio je da je pri­ča o že­lje­zni­ci u Her­ceg No­vom i Bo­ki Ko­to­r­skoj po­če­la 16. ju­la 1901. go­di­ne. Ta­da je tač­no u 11 sa­ti u sta­ni­cu u Ze­le­ni­ci pri­spio pr­vi voz iz Sa­ra­je­va. Tog da­na su že­lje­zni­cu do­bi­li i Tre­bi­nje i Du­brov­nik. Od tog da­tu­ma Her­ceg No­vi i ci­je­li ovaj dio Bo­ke Ko­tor­ske ima­li su di­rekt­nu ve­zu sa gra­do­vi­ma Evro­pe jer je sa­vre­me­na kom­po­zi­ci­ja sa udob­nim va­go­ni­ma put­ni­ke pre­vo­zi­la do Sa­ra­je­va, Pe­šte, Be­ča i dru­gih cen­ta­ra. Vo­zo­vi su kroz Her­ceg No­vi pro­la­zi­li do 1968. go­di­ne, ka­da je do­ne­se­na od­lu­ka da je pru­ga ne­ren­ta­bil­na i ona je uki­nu­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"