Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Bačena bomba ispred kuće Sadikovića * Pritiskala radnike da podrže Đukanovića * Oslobođeni optužbe za pranje para * U Crnoj Gori žive 64 milionera * Zaustaviti klanicu u Siriji * Generacija ‘99 * Jada, jada ko nam vlada
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
PETAR KEKER, PREDSJEDNIK MZ LIPOVSKA BISTRICA :
Ako se na Sinjajevini izgradi poligon za vojna gađanja i uništenje ubojnih sredstava, onda prije početka gradnje treba da okupe sve mještane na jednom mjestu i bace bombu kako bi se spasili trovanja i agonije.

Vic Dana :)

Mrkli mrak u šumi. Ništa se ne vidi, ni prst pred okom. Odjednom, nalete jedan na drugog zeka i tvor. Tvor, preplašen, prvi upita:
- Ko si ti? Opiši se!
- Krznat sam, jedem kupus i šargarepu - odgovori zeka.
- Daj bre, zeko, umalo da me strefi srčka!
- A ko si ti? - upita zeka.
- Crn sam, kradem kokoške i smrdim!
Na to će zeka:
- Idi u pm, Cigo, isprepada me!

- Hallooo, ovdje Mujo, je l‘ to Parlament ?
- Jeste gospodine, a što želite?
- Oću da postanem član Parlamenta, šta mi za to treba?
- Jesi ti čovječe lud???
- Jesam, je l‘ treba još nešto?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OSVRT RUSMINA LALIČIĆA (PZG) NA STANJE U GUSINJU ČETIRI GODINE  NAKON FORMIRANJA OPŠTINE
Psi lutalice ispred nezavršene zgrade Opštine Gusinje Korak naprijed, nazad dva Privreda je srušena,  radnici su ostali na ulicama, omladina pobjegla da se snalazi kako zna i umije, a mi pričamo uvijek istu priču i filozofiramo, držeći na vlasti  one koji su nas doveli do ovoga, konstatuje Laličić
Dan - novi portal
G
U­SI­NjE – Pred­sjed­nik Par­ti­je za Gu­si­nje (PzG) Ru­smin La­li­čić ocijenio je katastrofalnim sta­nje u Gu­si­nju na­kon ne­što vi­še od če­ti­ri go­di­ne od vra­ća­nja sta­tu­sa op­šti­ne. Laličić ovakvo viđenje Gusinja potkrepljuje či­nje­ni­com da u naj­mla­đoj cr­no­gor­skoj op­šti­ni ni­šta ne funk­ci­o­ni­še kako bi trebalo, a, ka­ko smatra, ni u bu­duć­no­sti „sa ovom po­sta­vom na vla­sti, ni­šta se bo­lje ne mo­že oče­ki­va­ti”.
– Ako i ima ne­ki ko­rak na­pri­jed, dva su una­zad, što je u ko­nač­nom na­za­do­va­nje s ne­po­zna­ni­com doka­d ta­ko – konstatuje Laličić i kao očigledan primjer nemara i nerada navodi gradnju zgra­de Op­šti­ne koju je još 2009. go­di­ne za­po­če­la tada Mje­sna za­jed­ni­ca Gu­si­nje za­jed­no s Fon­da­ci­jom Gu­si­nje i Op­šti­nom Plav.
– On­da je to ona­ko po­li­tič­ki op­štin­ska vlast kan­di­do­va­la Di­rek­ci­ji jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re kao ne­ka­kav svoj pro­je­kat, iako su svi oni ko­ji su pri­gra­bi­li vlast u Gu­si­nju bi­li pro­tiv po­vra­ća­ja statusa op­šti­ne. Radovi tra­ju do da­na-da­na­šnjeg po principu kre­ni–sta­ni, ka­ko bi se ima­lo či­me ma­ha­ti uoči sva­kih iz­bo­ra. Sigurno će ovih da­na u susret izborima radovi biti intenzivirani, a on­da će ih ob­u­sta­viti do ne­kih na­red­nih i ta­ko u ne­do­gled. Objekat budućeg administrativnog centra opštine je ogra­đe­n za­štit­nom mre­žom i ta­blom na kojoj je pre­ci­zi­rano šta i ka­ko se radi, ali bez ro­ka za­vr­šet­ka. Is­pred vra­ta se oku­plja­ju psi lu­ta­li­ce, pa taj prostor neodoljivo podsjeća na azil za napuštene životinje – komenatriše La­li­čić i naglašava da ni ser­vi­sne slu­žbe ne funk­ci­o­ni­šu ka­ko bi tre­ba­lo, ta­ko da su u zim­skim uslo­vi­ma pu­te­vi neo­či­šće­ni, a ljet­i su po gradu i okoline vidljive gomile smeća i brojne di­vlje de­po­ni­je.
– Put pre­ma Gre­ba­ja­ma, cen­tral­noj zoni Na­ci­o­nal­nog par­ka Pro­kle­ti­je, nijed­nom zi­mus ni­je oči­šćen, pa je zim­ski tu­ri­zam go­to­vo ni­ka­kav, s ja­ko ma­lim bro­jem tu­ri­sta, uglav­nom en­tu­zi­ja­sta. Grad­ske uli­ce či­ste tek tre­ći dan na­kon sni­je­žnih pa­da­vi­na, pa do­la­zi do go­mi­la­nja le­da i pra­vlje­nja le­de­nih bre­go­va što u znatnoj mjeri stvara poteškoće u saobraćaju – navodi Laličić.
On naglašava i da su uspostavljanjem Op­šti­ne ras­for­mi­ra­ne mje­sne za­jed­ni­ce, či­me su gra­đa­ni­ma us­kra­ćena pra­va predglaganja i odlučivanja.
– Iz samo njima znanih razloga ukinuli su mjesne zajednice i ni­kad vi­še ni­je­su ni po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje no­vih, vje­ro­vat­no da bi iz­bjeg­li pro­jekt­ne ini­ci­ja­ti­ve gra­đa­na, pa tako na pro­šloj sjed­ni­ci SO ni­je pri­hva­će­na ini­ci­ja­ti­va o po­plo­ča­va­nju gu­sinj­ske čar­ši­je. A evo i april za­ko­ra­či, a sjed­ni­ca SO još ni­je za­ka­ziva­na, a zna­mo da je rok za održavanje bio do kra­ja mar­ta. Dok smo bi­li u za­jed­ni­ci s Pla­vom, uz po­moć te op­šti­ne i fon­da­ci­je Gu­si­nje, po­vra­ti­li smo status, s ve­li­kom na­po­ri­ma. Ka­ra­va­ni­ma pri­ja­telj­stva uti­ca­li smo na pro­boj pu­ta za Pod­go­ri­cu, kroz Al­ba­ni­ju, iz­grad­nju gra­nič­nog pre­la­za na Gra­bo­nu, ka­ko bismo niz do­li­nu Ci­jev­ne do Pod­go­ri­ce pu­to­va­li sve­ga 57 kilometara. Sada se za­pe­lo na iz­grad­nji pu­ta od tog pre­la­za do Pod­go­ri­ce, što je dr­ža­va bi­la du­žna da ura­di pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Mi­sle­ći da će država uraditi ono što je dužna, mi smo Ka­ra­va­ne pri­ja­telj­stva za­u­sta­vi­li, a iz­gle­da da će­mo po­no­vo mo­ra­ti da ih aktiviramo ka­ko bismo uti­ca­li da se i pre­o­sta­li po­slo­vi za­vr­še – kaže La­li­čić i do­da­je da su u Gusinju ni­ka­kvi uslo­vi i za sport, zdrav­stvo, bez­bjed­nost gra­đa­na i sve­ga ono­ga što jed­na po­gra­nič­na op­šti­na no­si sa so­bom.
– Ov­dje se ko­ra­ča ko­rak na­pri­jed, dva na­zad. Do­kle se ta­ko mo­že sti­ći zna se – skep­ti­čan je La­li­čić.
Oni kritikuje i državno rikovodstvo koje se, kako kaže, ni­ka­da ni­je okre­nu­lo ovom kra­ju kao ni ukup­noj sje­ver­noj re­gi­ji.
– Neka mi neko po­ka­že bar je­dan pro­je­kat ko­ji su državni organi ov­dje ura­di­li unazad 30 go­di­na... Sa­mo je raz­gra­đi­va­no i do kra­ja uni­šte­no i ono što smo ima­li. Pri­vre­da je sru­še­na, rad­ni­ci su osta­li na uli­ca­ma, omla­di­na po­bje­gla po svi­je­tu da se sna­la­zi za ži­vot ka­ko zna i umi­je, a mi pri­ča­mo istu pri­ču i fi­lo­zo­fi­ra­mo, dr­že­ći na vla­sti one ko­ji su nas do­ve­li do ovo­ga. Pri­ča­mo o de­mo­kra­ti­ji, a ne zna­mo ni šta zna­či de­mo­kra­ti­ja. Kod nas je de­mo­kra­ti­ja osi­ro­ma­ši­ti i za­u­zda­ti na­rod, di­zgi­ne mu za­te­za­ti i po­pu­šta­ti po po­tre­bi, ta­ko da ne mo­gu ni­ti smi­ju i po­mi­sli­ti da gla­sa­ju ne­kog van tih di­zgi­na­ša, a dok god se to­čak ne po­kre­ne i stvo­re uslo­vi za slo­bod­ne iz­bo­re i smje­nji­vost vla­sti ne­ma sre­će ni­ti na­pret­ka – konstatuje La­li­čić.N.V.


Sve ide puževim korakom

Kao ljekar ne mo­gu za­o­bi­ći pro­bleme zdrav­stva! Ima­li smo dva iza­bra­na dok­to­ra, pe­di­ja­tar i iza­bra­ni dok­tor za od­ra­sle. Nje­go­vim od­la­skom duže vrijeme smo bi­li samo s jed­nim dok­to­rom. Od­la­skom jed­nog far­ma­ce­u­ta, apo­te­ka ra­di sa­mo u pr­voj smje­ni. Sad ču­jem da su poslali jednog ljekara iz Do­ma zdra­vlja u Pla­vu, a oče­ku­ju se i pe­di­ja­tar i far­ma­ce­ut, ali sve to tra­je, što se ka­že, ca­re­vu go­di­nu. Bi­lo je pred­vi­đe­no i do­go­vo­re­no pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i otva­ra­nje sta­ni­ce Hit­ne po­mo­ći, ali i to je i da­lje pra­zna pri­ča. Ni sta­ni­ca po­li­ci­je još uvi­jek u Gu­si­nju ni­je za­ži­vje­la! Obje­kat se re­no­vi­ra pu­že­vim ko­ra­kom, i sve uoči ne­kih od iz­bo­ra. I po­li­caj­ce nam katkad ša­lju iz plav­ske sta­ni­ce, pa stoga ima i znat­nih pro­ble­ma po pi­ta­nju jav­nog re­da i sa­o­bra­ća­ja. Tro­to­a­ri i uli­ce su za­u­ze­ti parkiranim automobilima, ali o tome niko ne vodi računa – ističe Laličić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"