Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Bolnice ostaju bez grijanja? * Pred izbore dali 87.000 eura * Za Vladu moja djeca vrijede 300 eura * Aco blokira izradu DUP-a zbog 50.000 * Turska kupila ruski S-400 * Moguće da budem prijatelj sa Kim Džong Unom * Njegoševa izviiskra
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Rusije:
– U Crnoj Gori je politički progon lidra DF-a i postupak se vodi radi pojačavanja antiruske histerije.

Vic Dana :)

Mujo i Fata leže u krevetu na godišnjicu braka i Fata s uzdahom ispali:
- Znaš šta... bila sam glupa kad sam se udala za tebe...
Mujo je pogleda ispod oka:
- Znam, bona... a ja b'dala bio zaljubljen, pa nisam skont'o...

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zezao što nemaš noge...
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!

Dolazi Perica iz škole i majka mu kaže:
- Dobio si keca iz srpskog na pismenom - koje su teme bile ?
Perica: -Kako sam se proveo na ljetovanju.
Majka: - I šta si napisao?
Perica: - Hvala na pitanju, DOBRO.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NVO „AKTIVNA ZONA” ORGANIZOVALA DRUGU JAVNU DEBATU U SUSRET LOKALNIM IZBORIMA NA CETINJU
Učesnici dijaloga Malim pogonima do novih radnih mjesta
Dan - novi portal
CE­TI­NjE – Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja „Ak­tiv­na zo­na” or­ga­ni­zo­va­la je dru­gu jav­nu de­ba­tu „Znam ko­ga bi­ram“ či­ja je te­ma bi­la ne­za­po­sle­nost na Ce­ti­nju. Go­sti su bi­li pred­stav­ni­ci po­li­tič­kih par­ti­ja i ko­a­li­ci­ja ko­je će uče­stvo­va­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma za­ka­znim za 26.no­vem­bar.
Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA pred­la­žu da se u ci­lju rje­ša­va­nja pro­ble­ma ne­za­po­sle­ni­o­sti iz­vr­ši de­cen­tra­li­za­ci­ja Pre­sto­ni­ce što zna­či da se pri­ho­di od po­re­skih oba­ve­zni­ka upla­ću­ju u op­štin­sku ka­su, a ne u dr­žav­ni bu­džet.
Pred­stav­nik GP URA Fi­lip Mar­ti­no­vić ka­zao je i da pred­la­žu osni­va­nje Fon­da za po­spje­ši­va­nje se­la i po­ljo­pri­vre­de ka­ko bi se po­mo­gla do­ma­ća pro­iz­vod­nja, a tu su i ma­la ga­zdin­stva ko­ja tre­ba raz­vi­ja­ti.
Pred­sta­vik ko­a­li­ci­je „Ce­tinj­ska slo­ga – SNP i LP” Slo­bo­dan Ča­vor sma­tra da su na­ja­ve rje­ša­va­nja pro­ble­ma u gor­njem „Obo­du“ do­bar put ka­ko bi se taj pro­stor is­ko­ri­stio.
– Pro­je­kat Ma­ri­na Abra­mo­vić je pot­pu­no pro­ma­šen, ali mi­slim da je no­vi pro­je­kat ko­ji će za­jed­nič­ki re­a­li­zo­va­ti Vla­da i Pre­sto­ni­ca osno­va za otva­ra­nje ma­lih po­go­na ka­ko bi se stvo­ri­la no­va rad­na mje­sta – na­veo je Ča­vor.
Pred­stav­nik SDP-a Ni­ko­la Đu­ra­ško­vić sma­tra da su eko­nom­ski po­ten­ci­ja­li Pre­sto­ni­ce ne­is­ko­ri­šće­ni, pa ta par­ti­ja pla­ni­ra da osnu­je Ga­rant­ni fond iz ko­je­ga će se fi­nan­si­ra­ti pro­jek­ti ko­ji će po­spje­ši­ti za­po­šlja­va­nja i sa­mo­za­po­šlja­va­nja pr­ven­stve­no u obla­sti po­ljo­pri­vre­de i tu­ri­zma.
– Da­va­će­mo ga­ran­ci­je za sve do­bre ide­je na­ših su­gra­đa­na sa ko­ji­ma apli­ci­ra­ju kod ban­kar­skih i dru­gih fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja, a ta­ko­đe će­mo do­pu­ni­ti i pa­ket sti­mu­la­tiv­nih mje­ra za in­ve­sti­to­re ko­ji ho­će da ula­žu u ne­ku od bi­znis zo­na na Ce­ti­nju – ka­zao je Đu­ra­ško­vić.
Pred­stav­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ra­do­ji­ca Ra­do­vić sma­tra da je Ce­ti­nje ne­do­volj­no is­ko­ri­sti­lo svo­je pred­no­sti ka­da je kul­tur­na ba­šti­na u pi­ta­nju, a ta­ko­đe ne­do­volj­no je i smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta.
– Že­li­mo da uklju­či­mo Ce­ti­nje u srednjoevropsku re­gi­o­nal­nu gru­pu ko­ja se ba­vi pre­ra­dom sa­ni­tar­nog ot­pa­da či­me bi Pre­sto­ni­ca po­sta­la pr­vi grad u Cr­noj Go­ri ko­ji bi ura­dio je­dan ta­kav pro­je­kat, dok bi neo­p­hod­ne ma­ši­ne obez­bi­je­di­li iz do­na­ci­ja i sa­mo po tom osno­vu je mo­gu­će za­po­sli­ti 70 lju­di – is­ta­kao je Ra­do­vić.
Pred­stav­nik De­mo­kra­ta Da­ni­lo Mr­va­lje­vić pre­do­čio je da je na Ce­ti­nju sa­da za­po­šlje­no oko tri i po hi­lja­de lju­di što ni­je do­volj­no, pa je po­treb­no ula­ga­nje u tu­ri­zam i dvi­je do tri ma­le pro­iz­vod­nje.
– U tom ci­lju je po­treb­no stvo­ri­ti i po­tre­ban prav­ni okvir, ali i kva­li­tet­ne Bi­znis zo­ne u ko­ji­ma sa­da ne­ma in­fra­stuk­tu­re ko­ja bi pri­vu­kla in­ve­sti­to­re, pa je neo­p­hod­no iz­vr­ši­ti re­vi­zi­ju svi po­sto­je­ćih pro­sto­ra na­mi­je­njih za raz­voj pri­vre­de – pred­lo­žio je Mr­va­lje­vić.
Pred­stav­ni­ca Cr­no­gor­ske Ti­na Ko­ji­čić ak­ce­nat sta­vlja na raz­voj kre­a­tiv­nog tu­ri­zma.
– Va­žno je stvo­ri­ti kva­li­tet­nu po­nu­du ko­ja bi do­ve­la ali i za­dr­ža­la tu­ri­ste na Ce­ti­nju. Ve­ći broj tu­ri­sta bi omo­gu­ćio i otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta i spri­je­čio ise­lja­va­nje sta­nov­ni­šta­va – ka­za­la je Ko­ji­či­će­va.
Po­sljed­nja Jav­na di­sku­si­ja „Znam ko­ga bi­ram” bi­će or­ga­ni­zo­va­na 18. no­vem­bra u ho­te­lu ,,Grand”, a raz­go­va­ra­će se o in­fra­struk­tur­nim pro­ble­mi­ma gra­da.
Pred­stav­nik SD-a De­jan Mi­lo­še­vić je na­gla­sio po­tre­bu osni­va­nja Lo­kal­nog sa­vje­ta za sma­nje­nje ne­za­po­sle­no­sti.
– Po­seb­nu pa­žnju bi obra­ti­li na za­po­šlja­va­nje že­na, mla­dih, sta­ri­jih od 50 go­di­na kao i ra­se­lje­nih li­ca. Obra­ti­će­mo pa­žnju i na pred­u­zet­ni­ke ko­ji­ma će­mo stvo­ri­ti do­bar po­slov­ni am­bi­jent kao i olak­ši­ce u po­slo­va­nju – na­veo je Mi­lo­še­vić.
Pred­stav­nik Po­zi­tiv­ne Mi­ha­i­lo Ba­bo­vić ka­že da ak­ce­nat tre­ba sta­vi­ti na tu­ri­zam i po­ljo­pri­vre­du.
– Tre­ba raz­vi­ja­ti ot­kup­ne cen­tre i po­ma­ga­ti po­ljo­pri­vre­ni­ci­ma, a ta­ko­đe tre­ba obra­ti­ti pa­žnju i na otva­ra­nje no­vih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta, po­seb­no u zo­ni Na­ci­o­nal­nih par­ko­va – ka­zao je Ba­bo­vićZ.P.


Pre­ko Za­ko­na o Pre­sto­ni­ci do po­kre­ta­nja bi­zni­sa

Pred­stav­ni­ca DPS-a Ana Ni­ko­lić je ka­za­la da su u pret­hod­nom pe­ri­o­du obez­bi­je­di­li po­vo­ljan am­bi­jent za za­po­šlja­va­nje kroz iz­ra­du in­fra­struk­tu­re i sti­mu­la­tiv­ne mje­re či­me je na Ce­ti­nje ne­za­po­šlje­nost spu­šte­na is­pod dr­žav­nog pro­sje­ka.
– Pri­o­ri­tet će i da­lje bi­ti za­po­šlja­va­nje kroz usva­ja­nje Za­ko­na o Pre­sto­ni­ci ko­ji će obez­bi­je­di­ti oko 10 mi­li­o­na eura za raz­voj­ne pro­jek­te ko­ji će pr­ven­stve­no mla­di­ma po­mo­ći na po­čet­ku osni­va­nja svog bi­zni­sa. U bi­znis in­ku­ba­to­ru će bi­ti mo­gu­će raz­vi­ja­ti bi­znis u pr­vih pet go­di­an ra­da uz svu po­moć grad­ske upra­ve – is­ta­kla je Ni­ko­li­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"