Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SA PROTESTA ODRŽANOG ISPOD KOMOVA OD NADLEŽNIH ZATRAŽENO DA SE ODUSTANE OD IZGRADNJE HIDROELEKTRANA
Protest mještana Potkomovlja Zaustaviti zločin prema prirodi Ovdje su se danas okupili pripadnici svih nacija i vjera sa sjevera Crne Gore, jer se pojavio zajednički neprijatelj koji je naumio da uništi naše rijeke i oskrnavi prirodne ljepote. Tu smo da saopštimo da to neće ići tako lako i da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti vrijednosti koje nam je u amanet ostavila majka priroda, kazao je Milan Mane Kastratović
Dan - novi portal
AN­DRI­JE­VI­CA – Uz uče­šće mje­šta­na, pred­stav­ni­ka broj­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, udru­že­nja, kul­tur­nih i jav­nih rad­ni­ka i slo­bod­nih in­te­lek­tu­a­la­ca is­pod Ko­mo­va, na ri­je­ci Pe­ru­ći­ci, odr­žan je pro­test pro­tiv iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­na na ri­je­ka­ma sje­ve­ro-is­to­ka Cr­ne Go­re. Sa sku­pa je po­ru­če­no da oču­va­nje pri­ro­de mo­ra bi­ti na pr­vom mje­stu i da čo­vjek od nje ima vi­še ko­ri­sti ne­go od iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­na. Kon­sta­to­va­no je da bi re­me­će­nje vo­do­to­ka na na­čin ka­ko je to pla­ni­ra­no od­lu­ka­ma Vla­de Cr­ne Go­re pred­sta­vlja­lo pra­vi eko­lo­ški zlo­čin. Is­tak­nu­to je da ovo ni­je ni­ka­kva po­li­tič­ka pri­ča, već iskre­no na­sto­ja­nje da se spri­je­či da­lja de­va­sta­ci­ja pod­ruč­ja ko­je se na tu­ri­stič­kim ma­pa­ma knji­ži kao pri­vlač­ne i atrak­tiv­ne de­sti­na­ci­je.
– Ov­dje su se da­nas oku­pi­li pri­pad­ni­ci svih na­ci­ja i vje­ra sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re, jer se po­ja­vio za­jed­nič­ki ne­pri­ja­telj ko­ji je na­u­mio da uni­šti na­še ri­je­ke i oskr­na­vi pri­rod­ne lje­po­te či­ta­vog kra­ja. Tu smo da sa­op­šti­mo da to ne­će ići ta­ko la­ko i da će­mo svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma bra­ni­ti vri­jed­no­sti ko­je nam je u ama­net osta­vi­la maj­ka pri­ro­da – ka­zao je Mi­lan Ma­ne Ka­stra­to­vić predstvnik NVO „Pe­ru­ći­ca”, ko­ja je or­ga­ni­zo­va­la ovaj pro­test.
Ka­stra­to­vić je ka­zao da po­je­din­ci kroz iz­grad­nju mi­ni-elek­tra­na na ri­je­ka­ma sje­ve­ra za­vla­če ru­ku u dr­žav­nu ka­su. Is­ta­kao je da bi mno­go pa­met­ni­je bi­lo da se no­vac ko­ji se iz­dva­ja za sub­ven­ci­je vla­sni­ci­ma elek­tra­na usmje­ri za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta.
– Zar mo­že­mo zbog ne­či­je za­ra­de da do­zvo­li­mo da se na­še ri­je­ke u pot­pu­no­sti uni­šte. A što je naj­go­re, na gu­bit­ku bi bi­la i ci­je­la Cr­na Go­ra, od­no­sno njen bu­džet. Sa­mo da se iz­gra­di po jed­na elek­tra­na na 84 vo­do­to­ka ko­ji su za to od­re­đe­ni, to je 225 mi­li­o­na eura ko­je će Cr­na Go­ra iz­dvo­ji­ti za sub­ven­ci­je vla­sni­ci­ma elek­tra­na u na­red­nih 12 go­di­na. Tim nov­cem bi dr­ža­va u pot­pu­no­sti mo­gla da ri­je­ši pro­blem ne­za­po­sle­no­sti u Cr­noj Go­ri, što je la­ko iz­ra­ču­na­ti ka­da se zna da jed­no rad­no mje­sto ko­šta 5.000 eura, a da ima 50.000 ne­za­po­sle­nih – na­veo je Ka­stra­to­vić.
Iz NVO „Pe­ru­ći­ca” su us­tvr­di­li da su u vi­še na­vra­ta nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma uka­zi­va­li na ne­pra­vil­no­sti ve­za­ne za iz­grad­nju mi­ni-elek­tra­na na Mo­jan­skoj ri­je­ci i Bra­dav­cu, ko­ji pri­pa­da­ju sli­vu ri­je­ke Pe­ru­ći­ce. Na­gla­si­li su da su kao ne­ga­tiv­nu stra­nu pre­do­ča­va­li od­su­stvo tran­spa­rent­no­sti, jav­ne ras­pra­ve i pra­vo­vre­me­nog upo­zna­va­nja sta­nov­ni­štva sa na­mje­ra­ma o iz­grad­nji, uti­ca­ju i po­sle­di­ca­ma na ži­vot­nu sre­di­nu i pre­ci­znim lo­ka­ci­ja­ma iz­grad­nje elek­tra­na. Ka­za­li su da sve to oda­je sli­ku da je u ovoj obla­sti vla­da to­tal­na anar­hi­ja i ne­red. Na­gla­si­li su da ima­ju pot­pu­no dru­ga­či­je vi­đe­nje od zva­nič­ni­ka i po pi­ta­nju even­tu­al­nih be­ni­fi­ta ko­je iz­grad­nja mi­ni-elek­tra­na tre­ba da do­ne­su lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Us­tvr­di­li su da bi iz­grad­nja mi­ni-elek­tra­na po utvr­đe­nom pla­nu po­gub­no uti­ca­la i na flo­ru i fa­u­nu.
– Po­sto­je obe­ća­nja da će kad se na­pra­ve elek­tra­ne te­ći med i mli­je­ko. Me­đu­tim, na­še za­pa­ža­nje je dru­ga­či­je. U zva­nič­noj dr­žav­noj pro­jek­ci­ji raz­voj tih kra­je­va bi se ogle­dao u raz­vo­ju po­ljo­pri­vre­de, sto­čar­stva, tu­ri­zma, ko­ji bi se ba­zi­rao na va­lo­ri­za­ci­ji iz­u­zet­nih pri­rod­nih lje­po­ta i oču­va­ne pri­ro­de. Iz­u­zet­nost pri­ro­de se ogle­da u bo­ga­stvu či­ste i sa­ču­va­ne vo­de sa li­je­pim vo­do­to­ci­ma, bo­gat­stvu flo­re i fa­u­ne sa is­ti­ca­njem za­šti­će­nih ži­vo­tinj­skih vr­sta i en­de­mič­nih bilj­nih vr­sta. Na­ve­šće­mo sa­mo po je­dan pri­mjer či­ji je op­sta­nak ne­mo­guć bez oču­va­nja vo­do­to­ka na ko­jim se pra­ve elek­tra­ne. Pr­vo, vi­dra kao za­šti­će­na ži­vo­tinj­ska vr­sta na evrop­skom kon­ti­nen­tu i dru­go, tra­va sri­je­mu­ša ko­ju sma­tra­ju jed­nom od naj­lje­ko­vi­tih bi­lja­ka na ze­mlji­noj ku­gli – na­ve­li su iz NVO „Pe­ru­ći­ca”.
Ka­za­li su da bi, u ci­lju što bo­ljeg sa­gle­da­va­nja na­zna­če­ne pro­ble­ma­ti­ke, tre­ba­lo vi­še pa­žnje obra­ti­ti i na isto­rij­ske pri­li­ke i du­hov­ne vri­jed­no­sti ko­je se ti­ču pro­sto­ra is­pod Ko­mo­va.
– Da bi tre­zve­ni­je gle­da­li na sve ove pro­ble­me mo­ra­mo uka­za­ti na dvi­je či­nje­ni­ce, na ko­je bi tre­ba­li da obra­te pa­žnju svi oni ko­ji se ba­ve ovim pro­ble­mom. Pr­vo, da su ovoj pro­stor na­ši dje­do­vi osvo­ji­li pu­škom, i dru­go da je pr­va dr­žav­na ško­la u Cr­noj Go­ri otvo­re­na u se­lu ko­jem pri­pa­da­ju ovi vo­do­to­ci. Sto­ga ne­ma po­tre­be da nas za­stra­šu­ju, a još ma­nje uče ko­ji su na­ši in­te­re­si – po­ru­či­li su iz NVO „Pe­ru­ći­ca”.
D.J.


Na­rod ostao bez obe­ća­nih be­ne­fi­ta

Pr­vu mi­ni-elek­tra­nu u Pot­ko­mo­vlju i to na ri­je­ci Bra­da­vac pri­je ne­ko­li­ko go­di­na sa­gra­di­lo je pred­u­ze­će „Ig­ma” vla­sni­štvo Igo­ra Ma­šo­vi­ća, bra­ta pred­sjed­ni­ka op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća. Mje­šta­ni tvr­de da iz­grad­nja ove elek­tra­ne ni­je do­ni­je­la ni­ka­kve be­ne­fi­te lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu.
– Na­pa­ja­nje stru­jom od pu­šta­nja mi­ni-elek­tra­ne na Bra­dav­cu u rad lo­ši­je je ne­go ra­ni­je. Uz to, ko­ri­to ri­je­ke Bra­da­vac je u ljet­njim pe­ri­o­du pot­pu­no su­vo, što pred­sta­vlja pra­vi ge­no­cid nad pri­ro­dom. In­fra­struk­tu­ra je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju. Ulič­na ra­svje­ta mo­der­no ura­đe­na sred­stvi­ma gra­đa­na u mje­snom cen­tru Brod, gdje se na­la­ze osnov­na ško­la, cr­kva omla­din­ski dom, am­bu­lan­ta, sport­ski po­li­gon i dva mo­sta, tri go­di­ne je is­klju­če­na sa elek­tro mre­že. Su­ša­ra za vo­će i lje­ko­bi­lje ko­ja je za­vr­še­na ni­je u mo­guć­no­sti da ra­di, jer ni­je pri­klju­če­na na tro­fa­znu stru­ju. Mi­ni-si­ra­ra u Ko­nju­si­ma vi­še ne po­sto­ji. Za­to je za­blu­da vje­ro­va­ti da će pre­vo­đe­nje na­ših vo­do­to­ka u cje­vo­vo­de do­ni­je­ti raz­voj ovog kra­ja – po­ru­či­li su oku­plje­ni mje­šta­ni.


Pla­ni­ra­na iz­grad­nja pet elek­tra­na

Sta­tus pr­vo­ran­gi­ra­nog po­nu­đa­ča za vo­do­to­ke Mo­jan­ska ri­je­ka i Kut­ska ri­je­ka ste­kao je kon­zor­ci­jum „Kut­ska i Mo­jan­ska”, ko­ga či­ne Grin so­lušns d.o.o. Pod­go­ri­ca, za­tim Po­po­vić Elek­tro si­stem d.o.o. Pod­go­ri­ca i Hi­dro­e­ner­gi­ja Mom­nte­ne­gro d.o.o. Be­ra­ne. Taj kon­zor­ci­jum je pro­šle go­di­ne sa Mi­ni­star­stvom eko­no­mi­je za­klju­čio ugo­vor o kon­ce­si­ji za iz­grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na po­me­nu­tim vo­do­to­ci­ma. U plan­skim do­ku­men­ti­ma se na­vo­di da će po­me­nu­ti kon­zor­ci­jum na Mo­jan­skoj ri­je­ci gra­di­ti tri mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne, a na Kut­skoj ri­je­ci dvi­je. U po­me­nu­toj stu­di­ji, či­ji je ob­ra­đi­vač Re­pu­blič­ki za­vod za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, is­ti­če se da je cilj iz­ra­de tog do­ku­ment stva­ra­nje uslo­va za op­ti­mal­no ko­ri­šće­nje ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i iz­grad­nju elek­tro­e­ner­get­skih obje­ka­ta ko­ji će bi­ti po­kre­ta­či pri­vred­nog raz­vo­ja An­dri­je­vi­ce.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"