Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oluja srama zbog slavljenja „Oluje” * Srbima u Crnoj Gori trebaju novi lideri * Riješena četvrtina predmeta, izrečena samo jedna kazna * Rektor vlasnik nelegalnog stana * U Lisabonu novi temperaturni rekord * Poginulo 20 osoba * Madura htjeli da ubiju dronovima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, KOMESAR ZA PREGOVORE O PRIDRUŽIVANjU EU:
Naizgled politički motivisana otpuštanja rukovodstva RTCG predstavljaju dalje pogoršanje situacije, kao i incidenti fizičkog nasilja nad novinarima. Takve odluke su protiv slobode izražavanja i medija.

Vic Dana :)

Majka prebacuje kćerki:
– Ako sam ti rekla da su svi muškarci isti, ti to ne moraš da provjeravaš baš svakog dana!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NA SASTANKU SA CRNOGORSKOM DELEGACIJOM VUČIĆ NAJAVIO POMOĆ, MILAČIĆ OCIJENIO
Milačić i Vučić Srbima u Crnoj Gori trebaju novi lideri Da bismo na kvalitetan način riješili probleme Srba, moramo da dođemo do procesa smjene generacija i u našem korpusu – kazao je Milačić
Dan - novi portal
P
red­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić sa­stao se ju­če u zda­nju Pred­sjed­ni­štva sa pred­stav­ni­ci­ma par­la­men­tar­nih stra­na­ka i kul­tur­nih usta­no­va Sr­ba iz Cr­ne Go­re, ko­ji­ma je po­ru­čio da će Sr­bi­ja uvi­jek bi­ti uz svoj na­rod i za oču­va­nje nje­go­vog na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta i van gra­ni­ca Sr­bi­je. On je re­kao da će Sr­bi­ja, ko­li­ko mo­že i u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma, da po­mog­ne da se eko­nom­ski, na­ci­o­nal­ni i kul­tur­ni po­lo­žaj Sr­ba u Cr­noj Go­ri una­pri­je­di, po­štu­ju­ći dr­ža­vu Cr­nu Go­ru i nje­ne za­ko­ne.
Na sa­stan­ku je raz­go­va­rano o pro­ble­mi­ma za­po­šlja­va­nja i na­či­ni­ma za una­pre­đe­nje po­lo­ža­ja srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri. De­le­ga­ci­ja iz Cr­ne Go­re pre­ni­je­la je srp­skom pred­sjed­ni­ku za­bri­nu­tost za po­lo­žaj srp­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri i pre­do­či­la mu na­či­ne na ko­je bi Sr­bi­ja mo­gla da po­mog­ne da se taj po­lo­žaj po­pra­vi.
Sa­stan­ku je pri­su­stvo­vao i mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić, ko­ji je re­kao da Sr­bi­ja ne že­li da se mi­je­ša u unu­tra­šnju po­li­ti­ku Cr­ne Go­re, ali da je in­te­re­su­ju pra­va srp­skog na­ro­da u toj ze­mlji. Na­kon sa­stan­ka s pred­stav­ni­ci­ma srp­skih po­li­tič­kih stra­na­ka i kul­tur­nih usta­no­va iz Cr­ne Go­re, Da­čić je no­vi­na­ri­ma re­kao da su pa­žlji­vo sa­slu­ša­ne sve nji­ho­ve pri­mjed­be, ko­je se naj­vi­še od­no­se na pi­ta­nje na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta, pra­va, za­po­šlja­va­nja, pri­su­stva u ad­mi­ni­stra­ci­ji, u ko­joj su mno­go ma­nje za­stu­plje­ni ne­go što ih ima u Cr­noj Go­ri.
– Oba­ve­za je Sr­bi­je i na­še pra­vo, ko­je i dru­ge dr­ža­ve ko­ri­ste, da se bri­ne­mo o na­šem na­ro­du ko­ji ži­vi van Sr­bi­je, da po­ma­že­mo u oču­va­nju srp­skog na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta, je­zi­ka i kul­tu­re, i u tom smi­slu će se i da­lje na­sta­vi­ti ova sa­rad­nja – ka­zao je Da­čić.
Li­der Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić iz­ja­vio je na­kon sa­stan­ka da je Vu­či­ću pre­do­čio da je ključ­ni pro­blem Sr­ba u Cr­noj Go­ri ne­do­sta­tak vo­lje da po­sta­nu na­rod ko­ji će pred­vo­di­ti mo­de­r­ni­je sna­ge.
–Mi u po­sled­nje tri de­ce­ni­je u srp­skom kor­pu­su ima­mo go­to­vo iste lju­de. Da bi­smo na kva­li­te­tan na­čin ri­je­ši­li pro­ble­me Sr­ba, mo­ra­mo da do­đe­mo do pro­ce­sa smje­ne ge­ne­ra­ci­ja i u na­šem kor­pu­su. Sr­bi su prog­na­ni u Cr­noj Go­ri, ali mi mo­ra­mo i da se po­gle­da­mo u ogle­da­lo i da na­po­kon, osim kri­ti­ke vla­sti u Cr­noj Go­ri, ima­mo hra­bro­sti da is­kri­ti­ku­je­mo i na­še li­de­re kroz pret­hod­ne tri de­ce­ni­je i da iz­vr­ši­mo smje­nu ge­ne­ra­ci­ja – is­ta­kao je Mi­la­čić.
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je Mi­lan Kne­že­vić iz­ja­vio je da su na sa­stan­ku in­for­mi­sa­li Vu­či­ća i Da­či­ća o po­lo­ža­ju srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri, ko­ji či­ni 30 od­sto ukup­nog sta­nov­ni­štva, a u su­sret pred­sto­je­ćem po­pi­su 2021. go­di­ne, i upo­zna­li ih sa ni­zom po­li­tič­kih ak­tiv­no­sti ko­je pla­ni­ra­ju da spro­ve­du u na­red­nom pe­ri­o­du. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pla­ni­ra­ju da obi­lje­že 100 go­di­na od uje­di­nje­nja Cr­ne Go­re i Sr­bi­je 1.de­cem­bra 1918. go­di­ne i pri­pre­ma­ju pe­ti­ci­ju za or­ga­ni­zo­va­nje re­fe­ren­du­ma o po­vla­če­nju pri­zna­nja ne­za­vi­sno­sti ta­ko­zva­ne dr­ža­ve Ko­so­vo.
– Pre­ma tvrd­nji pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, 85 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re pro­tiv je pri­zna­nja ta­ko­zva­ne dr­ža­ve Ko­so­vo – ka­zao je Kne­že­vić i do­dao da su pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća upo­zna­li i sa ak­tiv­no­sti­ma ko­je vo­de u prav­cu da Sr­bi u Cr­noj Go­ri bu­du dr­ža­vo­tvor­ni na­rod.
On je oci­je­nio da je po­lo­ža­ju Sr­ba u Cr­noj Go­ri in­sti­tu­ci­o­nal­no naj­go­ri u po­sled­njih 100 go­di­na.
– Sr­bi se na­la­ze pred jed­nom in­sti­tu­ci­o­nal­nom asi­mi­la­ci­jom – oko dva od­sto je za­po­sle­no u dr­žav­noj i jav­noj upra­vi. Gra­đa­ni ko­ji se iz­ja­šnja­va­ju kao Sr­bi ne mo­gu nig­de da pro­na­đu za­po­sle­nje i dis­kri­mi­ni­sa­ni su po svim osno­va­ma – uka­zao je Kne­že­vić.
On je do­dao da se u Cr­noj Go­ri stva­ra at­mos­fe­ra in­sti­tu­ci­o­nal­ne haj­ke pro­tiv svih lju­di ko­ji se iz­ja­šnja­va­ju kao Sr­bi, kao i pro­tiv onih ko­ji su gla­sa­li za za­jed­nič­ku dr­ža­vu 2006. go­di­ne i onih ko­ji su pro­tiv pri­zna­va­nja dr­ža­ve Ko­so­vo.
Pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić re­kao je da su na sa­stan­ku pre­do­či­li pred­sjed­ni­ku Vu­či­ća i mi­ni­stru Da­či­ću iz­u­zet­no te­žak po­lo­žaj Sr­ba u Cr­noj Go­ri.
– Po­sto­ji dis­kri­mi­na­ci­je po ra­znim osno­va­ma, od za­po­šlja­va­nja, pre­ko sud­skih pro­go­na i hap­še­nja, do uzi­ma­nja na­šeg je­zi­ka i po­ku­ša­ja ome­ta­nja SPC da ra­di svoj po­sao. Ve­o­ma nam je dra­go što su pred­sjed­nik i mi­ni­star iz­ra­zi­li sprem­nost da po­mog­nu Sr­bi­ma u Cr­noj Go­ri – re­kao je Đu­ka­no­vić.
Čel­nik Po­li­tič­kog sa­vje­ta No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Bu­di­mir Alek­sić ka­zao je da su raz­go­vo­ri u Be­o­gra­du bi­li otvo­re­ni, kon­struk­tiv­ni i sa­dr­žaj­ni, is­ti­ču­ći da su go­vo­ri­li i o pro­ble­mu srp­skog je­zi­ka, jer srp­ski je­zik u Cr­noj Go­ri go­vo­ri naj­ve­ći broj sta­nov­ni­ka.
– Upo­zo­ri­li smo na či­nje­ni­cu da je po­lo­žaj Sr­ba u Cr­noj Go­ri isti kao po­lo­žaj Sr­ba u NDH. Mi već 20 go­di­na do­ka­zu­je­mo da je zva­nič­na po­li­ti­ka u Cr­noj Go­ri pre­pi­sa­ni pr­o­gram An­te Pa­ve­li­ća, čak i ra­di­kal­ni­ji u ne­kim seg­men­ti­ma – na­gla­sio je Alek­sić.
M.Nj.

Vu­či­ću gu­sle na po­klon

Mi­la­čić je re­kao da je Srp­ska ku­ća pri­va­ti­zo­va­na i da ona ni­je ku­ća svih Sr­ba.
– Srp­ska ku­ća, kao na­ci­o­nal­na in­sti­tu­ci­ja, mo­ra bi­ti nad­par­tij­ska, od­no­sno mo­ra da bu­de dom svih Sr­ba, i onih u Pra­voj Cr­noj Go­ri i onih u DF-u, ali i Sr­ba u DPS-u. Ako že­li­mo da to bu­de kr­ov­na ku­ća svih Sr­ba, mo­ra se hit­no re­or­ga­ni­zo­va­ti. Ni­šta ne­će­mo ura­di­ti ako ova­ko na­sta­vi­mo sa Srp­skom ku­ćom – stvo­ri­će­mo te­me­lje sa­mo za jed­nu par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru. Što se ti­če ka­dra, tre­ba da uklju­či­mo mla­de lju­de, no­ve lju­de. Tru­di­mo se da svo­jim pri­mje­rom po­ka­že­mo ka­ko tre­ba. Pro­ces za smje­nu ge­ne­ra­ci­ja je otvo­ren, i to je pro­ces ko­ji je su­štin­ski va­žan u Cr­noj Go­ri. Tre­ba da ra­di­mo mno­go, da na te­re­nu ra­di­mo još vi­še, a sve ovo go­vo­rim kao pred­stav­nik po­li­tič­ke par­ti­je ko­ja još ni­je par­la­men­tar­na, a sa­svim sam si­gu­ran da će bi­ti jer bes­po­šted­no ra­di­mo, ali i oslu­šku­je­mo puls te­re­na, od­no­sno jav­nog mnje­nja – re­kao je Mi­la­čić.
Iz Pra­ve Cr­ne Go­re je sa­op­šte­no da je Mi­la­čić na kra­ju sa­stan­ka pred­sjed­ni­ku Sr­bi­je Alek­san­dru Vu­či­ću uru­čio tra­di­ci­o­nal­ne cr­no­gor­ske gu­sle sa mo­ti­vom Ma­na­sti­ra Ostrog, sa ugra­vi­ra­nom po­ru­kom „pred­sjed­ni­ku Sr­bi­je Alek­san­dru Vu­či­ću od Mar­ka Mi­la­či­ća iz brat­ske Cr­ne Go­re”.

Da pr­vo po­mog­ne­mo se­bi

Sr­bi­ja mo­že po­mo­ći srp­sku kul­tu­ru, oču­va­nje cr­kve i tra­di­ci­je srp­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri, ali ne mo­že po­mo­ći Sr­bi­ma u po­li­tič­kom smi­slu pri­je ne­go što mi po­mog­ne­mo se­bi, re­kao je Go­ran Da­ni­lo­vić, po­sla­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re i do­sko­ra­šnji pred­sjed­nik te stran­ke, na sa­stan­ku kod pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća.
On je, iz­me­đu osta­log, na­gla­sio da Sr­bi iz Cr­ne Go­re ili srp­ski po­li­ti­ča­ri ne mo­gu po­mo­ći zva­nič­noj Sr­bi­ji, ali da joj mo­gu od­mo­ći.
– Mo­ra­mo tra­ži­ti pri­ja­te­lje u me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci. Ni­je nor­mal­no da Sr­bi­ja ima kon­tak­te na svim stra­na­ma, i na Is­to­ku i na Za­pa­du, a da smo mi u Cr­noj Go­ri izo­lo­va­ni. Tre­ba vu­ći hra­bre po­te­ze, i to ni­je pro­blem Sr­bi­je, ne­go na­ših po­li­ti­ka – re­kao je Da­ni­lo­vić.
On je ka­zao da je osnov­na po­li­tič­ka di­sci­pli­na di­je­la po­li­tič­kih pred­stav­ni­ka srpskog na­ro­da ot­kri­va­nje iz­daj­ni­ka u vla­sti­tim re­do­vi­ma, a ne stra­te­ško raz­mi­šlja­nje o bu­duć­no­sti.
–Me­đu­sob­no smo po­sta­li po­li­tič­ki ne­pri­ja­te­lji, što je ne­do­pu­sti­vo. Istom ci­lju se mo­že ići raz­li­či­tim pu­te­vi­ma. Srp­ski po­li­ti­ča­ri i svi ko­ji pred­sta­vlja­ju srp­ski na­rod ili srp­sku je­zič­ku za­jed­ni­cu mo­ra­ju zna­ti da u ime 30 od­sto gra­đa­na Cr­ne Go­re ima­ju oba­ve­zu da u naj­sko­ri­je vri­je­me osvo­je vlast i ta­ko za­šti­te gra­đan­ske i na­ci­o­nal­ne in­te­re­se Sr­ba. U pro­tiv­nom će­mo po­la­ko ali si­gur­no ne­sta­ja­ti. Do osva­ja­nja vla­sti se mo­že do­ći na ča­stan ili ne­ča­stan na­čin; pred­la­žem da se opre­di­je­li­mo za ovaj pr­vi put, a to pod­ra­zu­mi­je­va me­đu­sob­nu slo­gu i uva­ža­va­nje –ka­zao je Da­ni­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"