Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-09 REAKCIJE NA NEZAKONITU ISPLATU 36.000 EURA NJEGOSAVI VUJANOVIĆ
DPS uništava Cetinje
DPS uništava Cetinje
Vi­še je ne­go ja­sno da od­la­ze­ća vlast na Ce­ti­nju i na pri­mje­ru Nje­go­sa­ve Vu­ja­no­vić po­ka­zu­je ba­ha­ti od­nos pre­ma gra­đa­ni­ma i pre­ma oni­ma ko­ji pu­ne bu­džet Pre­sto­ni­ce, re­kao je od­bor­nič­ki kan­di­dat SDP-a Mir­ko Sta­nić. Ka­ko je is­ta­kao, dok ogrom­na ve­ći­na gra­đa­na Ce­ti­nja ži­vi skrom­no, gle­da­ju­ći ka­ko da pla­ti ra­ču­ne, stru­ju ili po­ša­lje dje­cu u ško­lu, pred­stav­ni­ci vla­sti ko­ri­ste sva­ku pri­li­ku da iz­vu­ku hi­lja­de eura iz pra­zne op­štin­ske ka­se.
– Ta­ko je biv­ša di­rek­to­ri­ca ce­tinj­skog Vo­do­vo­da uze­le ni ma­nje ni vi­še ne­go 36.000 eura i pro­tiv­no za­ko­nu na­sta­vi­la rad u si­ste­mu lo­kal­ne upra­ve. Po­seb­no je spor­no što je ot­prem­ni­na uze­ta iz pred­u­ze­ća ko­je u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du ne mo­že da ostva­ri po­zi­tiv­no po­slo­va­nje, bu­du­ći da stru­ju za pum­pa­nje vo­de sva­ke go­di­ne pla­ća Vla­da, a i da se sva fak­tu­ri­sa­na vo­da na­pla­ti, tro­ško­vi stru­je bi bi­li ve­ći od te na­pla­te – re­kao je Sta­nić.
Ka­ko je is­ta­kao, uzi­ma­nje op­trem­ni­ne u ovo­li­kom vi­so­kom iz­no­su iz ce­tinj­ske fir­me ko­ja ne mo­že ostva­ri­ti po­zi­tiv­no po­slo­va­nje i u ko­joj rad­ni­ci pri­ma­ju za­ra­de is­pod dr­žav­nog pro­sje­ka spor­no je i sa etič­kog i sa po­li­tič­kog sta­no­vi­šta.
– Gra­đa­ni naj­bo­lje zna­ju ka­kvo im je vo­do­snab­di­je­va­nje. I umje­sto da pro­či­ta­ju od DPS vla­sti da ima­ju rje­še­nje za ovo, sa­da mo­gu pro­či­ta­ti ko­li­ko je iz Vo­do­vo­da uze­to nov­ca mi­mo za­ko­na. SDP će ovom pro­ble­mu pri­ći do kra­ja ozbilj­ni i bez po­li­ti­kan­stva. Rje­ša­va­će­mo ključ­ne in­fra­struk­tu­r­ne pro­ble­me po­sli­je 26.no­vem­bra kao ključ­na par­ti­ja no­ve vla­sti, ka­ko bi gra­đa­ni osje­ti­li da je lo­kal­na vlast tu zbog njih i nji­ho­vih po­tre­ba, a ne zbog že­lje od­re­đe­nih lju­di iz DPS-a da im ban­kov­ni ra­ču­ni bu­du što ve­ći. Za SDP i dru­ge gra­đan­ske opo­zi­ci­o­ne par­ti­je će gla­sa­ti i mno­gi ča­sni lju­di iz DPS-a ko­ji ne že­le da nji­hov grad pro­pa­da dok se po­je­din­ci na vla­sti bo­ga­te – uvje­ren je Sta­nić.
Pred­sjed­nik od­bo­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re na Ce­ti­nju Da­ni­lo Mr­va­lje­vić re­kao je da na ovim pri­mje­ri­ma mo­že­mo da vi­di­mo pa­tri­o­ti­zam or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS, gdje bez par­do­na oti­ma­ju od dr­ža­ve dok na­rod je­dva sa­sta­vlja kraj sa kra­jem.
– Vu­ja­no­vi­će­va je ti­pi­čan pri­mjer funk­ci­o­ne­ra DPS-a za ko­ga se pi­ta­te oda­kle mu dva-tri sta­na ili vi­ken­di­ce, ka­ko je do­šao do nov­ca, a ni­je ta­ko bu­čan i ne­ma ga pre­vi­še u jav­no­sti. Kla­sič­no iz­i­gra­va­nje za­ko­na, zlo­u­po­tre­ba pra­va, kr­še­nje svih mo­gu­ćih etič­kih nor­mi. Per­fek­tan pri­mjer ne­mi­lo­srd­ne pljač­ke dr­ža­ve i nji­ho­ve ba­ha­to­sti iz dru­gog pla­na, u sjen­ci ve­li­kih „li­men­ki i ca­ri­na”. Pra­ve ugo­vo­re na šte­tu dr­ža­ve i svih nas, isto­vre­me­no su, su­prot­no svim za­ko­ni­ma i mo­ral­nim na­če­li­ma, na funk­ci­ja­ma i u pri­vat­nim kom­bi­na­ci­ja­ma sa dr­žav­nim pred­u­ze­ći­ma ko­ji­ma sa­mi ru­ko­vo­de. Tu sa­mo va­že nor­me u za­vi­sno­sti ko­li­ko ko­me tre­ba u da­tom tre­nut­ku – 16, 26 ili 36 hi­lja­da. Dok po­la gra­đa­na Ce­ti­nja još ni­je ku­pi­lo dr­va za ogri­jev, dok dvi­je tre­ći­ne Ce­ti­nja­na ne ra­di, dok nam mla­di sva­ko­dnev­no od­la­ze, ovi lju­di nam pred oči­ma uzi­ma­ju de­se­ti­ne hilj­da eura. Zbog ova­kvih je Ce­ti­nje tu gdje je­ste, una­za­đe­no i po­ni­že­no na sva­ki na­čin – na­gla­sio je Mr­va­lje­vić. M.V.


Ima­la pra­vo na rad i ot­pre­mni­nu

Po­vo­dom tek­sta „Mi­mo za­ko­na uze­la 36.000 eura”, ob­ja­vlje­nog u „Da­nu” 7.no­vem­bra, re­a­go­vao je prav­ni za­stup­nik Nje­go­sa­ve Se­je Vu­ja­no­vić.
– Pra­vo na is­pla­tu ot­prem­ni­ne ostva­re­no je na osno­vu za­ko­na, što je po­tvr­đe­no pre­su­dom Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Gž. br. 5174/16 od 1. no­vem­bra 2016. go­di­ne i pre­su­dom Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re rev. br. 169/17 od 16. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne. Do­su­đe­ni iz­nos od 36.000 eura ne od­no­si se sa­mo na ot­prem­ni­nu, već i na ka­ma­te i sud­ske tro­ško­ve, na­sta­le zbog od­bi­ja­nja tu­že­nog pri­vred­nog dru­štva, da se spor ri­je­ši mir­nim pu­tem, ka­ko je u to­ku po­stup­ka vi­še pu­ta pred­la­gao pu­no­moć­nik pod­no­si­o­ca tu­žbe. Ta­ko­đe, član 146a Za­ko­na o ra­du, ko­ji re­gu­li­še ogra­ni­če­nje za­po­sle­nja u jav­nom sek­to­ru kod is­pla­te ot­prem­ni­ne, ne mo­že se pri­mi­je­ni­ti na kon­kre­tan slu­čaj. Pra­vil­nim tu­ma­če­njem za­ko­na, mo­že se sa­mo za­klju­či­ti da je Vu­ja­no­vi­će­va za­ko­ni­to ostva­ri­la pra­vo na ot­prem­ni­nu i na za­ko­nit na­čin za­sno­va­la rad­ni od­nos u Pre­sto­ni­ci Ce­ti­nje, pa je ob­jav­nje­na in­for­ma­ci­ja ne­tač­na i ne­pot­pu­na – na­vo­di se u re­a­go­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"