Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ukidaju smjerove na državnom, pa ih osnivaju na Milovom univerzitetu * Povratka nema dok DPS ne prihvati sve uslove * Organizovao bombaški napad da se osveti inspektoru * Mimo Ustava, funkcionerima penzije do 2.200 * Kombijem u ljude kod džamije * Egzorcisti prijete papi Franji * Turizam i kockanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
FUNKCIONER SNP-a SPASOJE KOVAČEVIĆ :
Izgleda da je nekima kost u grlu to što se o SNP-u odlučuje unutar SNP-a. Ali neka se naviknu, jer tako je bilo i tako će biti.

Vic Dana :)

Pita sudija policajca:
- Dobro, kako ste pretpostavili da je privedeni bio pijan?
- Stajao je na sred puta.
- I šta je tu sumnjivo?
- Pokušavao je da podigne žutu traku.


Jadali se Mujo, Haso i Suljo kako imaju glupe žene.
Suljo reče:
- Zamislite ljudi, ona moja je kupila mašinu za pranje suđa, a nemamo vode u kući.
Haso reče:
- Nije to ništa. Moja je kupila i mašinu i frižider, a nemamo ni vode ni struje.
- Ma, ‘ajte ljudi, - reče Mujo- moja se svako jutro napuderiše i namiriše, pa prije nego što pođe iz kuće, uvijek stavi dva kondoma u torbu, a nije muško.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE NE MOŽE U AKTUELNOM SASTAVU BITI GARANT KONTROLE IZBORNIH PROCESA
Radonjić I Radonjićeva smjena uslov za fer izbore Sa Agencijom na čijem je čelu Sreten Radonjić ne možemo očekivati da ta institucija može doprinijeti da izbori budu za nijansu regularniji i pošteniji u odnosu na prethodne izborne cikluse – upozorili su iz MANS-a
Dan - novi portal
Ka­drov­ske pro­mje­ne na če­lu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je su po­treb­ne ka­ko bi se sa te in­sti­tu­ci­je ski­nu­la hi­po­te­ka bli­sko­sti sa Vla­dom Cr­ne Go­re i De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta (DPS). To je za „Dan“ sa­op­štio Ste­vo Muk, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va.
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), osim što se ni­je pro­sla­vi­la pre­ven­ci­jom ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou, kon­tro­lom lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću i Her­ceg No­vom, ove go­di­ne ni­je do­šla ni do ka­kvih do­ka­za o zlo­u­po­tre­ba­ma or­ga­na vla­sti iako je opo­zi­ci­ja do­sta­vi­la broj­ne do­ka­ze o ma­ni­pu­la­ci­ja­ma.
Muk je re­kao da su pro­mje­ne neo­p­hod­ne ne sa­mo u kon­tek­stu stva­ra­nja uslo­va za rav­no­prav­nu iz­bor­nu utak­mi­cu i jed­na­ko po­stu­pa­nje agen­ci­je pre­ma fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja, već i ukup­nih ak­tiv­no­sti i po­slo­va te in­sti­tu­ci­je.
- Zna­ča­jan dio jav­no­sti od ime­no­va­nja Sa­vje­ta Agen­ci­je i nje­nog di­rek­to­ra uka­zu­je na broj­ne pro­pu­ste i ne­pri­jat­nu či­nje­ni­cu bli­sko­sti di­rek­to­ra sa ključ­nim no­si­o­cem po­li­tič­ke mo­ći u ze­mlji. Na­ža­lost, o to­me se ni­je mi­sli­lo ni on­da ka­da je i dio opo­zi­ci­je pri­stao da u par­la­men­tu iz­gla­sa ova­kav sa­stav sa­vje­ta u ko­jem ka­dro­vi sklo­ni vla­sti ima­ju po­treb­nu ve­ći­nu – na­veo je Muk.
Za­to je, sma­tra on, neo­p­hod­na re­for­ma Sa­vje­ta i pred­u­slov ime­no­va­nja no­ve lič­no­sti na če­lu agen­ci­je.
To što agen­ci­ja to­kom kon­tro­le u Nik­ši­ću i Her­ceg No­vom ni­je ot­kri­la ni­je­dan pri­mjer iz­bor­nih zlou­po­tre­ba od or­ga­na vla­sti upra­vo ide u pri­log opo­zi­ci­nom za­htje­vu da sa­da­šnje ru­ko­vod­stvo ASK mo­ra bi­ti smi­je­nje­no što pri­je, jer idu­će go­di­ne sli­je­de va­žni iz­bor­ni pro­ce­si.
U Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) sma­tra­ju da Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, sa ova­kvim ru­ko­vod­stvom, na či­jem je če­lu čo­vjek ko­ji je u rod­bin­skoj ve­zi sa pre­mi­je­rom Du­škom Mar­ko­vi­ćem i pod nje­go­vom pu­nom kon­tro­lom, ne mo­že da obez­bi­je­di da ta in­sti­tu­ci­ja od­ra­di kva­li­tet­no svoj po­sao u di­je­lu kon­tro­le fi­nan­si­ra­nja iz­bor­nih kam­pa­nja. To se, ka­ko is­ti­ču, pr­ven­stve­no ti­če zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nih re­sur­sa od ra­znih dr­žav­nih or­ga­na i jav­nih pred­u­ze­ća.
- Agen­ci­ja je do sa­da ap­so­lut­no po­ka­za­la da joj ni­je cilj da spri­je­či ogrom­ne zlo­u­po­tre­be jav­nih fon­do­va ko­je se de­ša­va­ju uoči svih iz­bo­ra. Cilj agen­ci­je je da te zlo­u­po­tre­be pri­kri­je i da pru­ži ali­bi in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je ih po­či­ne. Iz tih raz­lo­ga agen­ci­ja je u do­sa­da­šnjim iz­bor­nim pro­ce­si­ma to­le­ri­sa­la ogrom­no za­po­šlja­va­nje u dr­žav­nim i lo­kal­nim or­ga­ni­ma, ko­je se od­no­si­lo na pre­ko 1.200 lju­di sa­mo u to­ku po­sled­nje iz­bor­ne kam­pa­nje. Agen­ci­ja je to­le­ri­sa­la i mi­li­o­ne eura ko­ji su po­tro­še­ni u iz­bor­noj kam­pa­nji od raz­li­či­tih or­ga­na. To­le­ri­sa­ni su i ogrom­ni in­fra­struk­tur­ni ra­do­vi – upo­zo­ra­va­ju iz MANS-a.
Ka­ko pre­ci­zi­ra­ju, Agen­ci­ja je to­le­ri­sa­la sve ono što je vr­lo ja­sno pre­po­zna­to u afe­ri „Sni­mak“ kao me­ha­ni­zmi za ku­po­vi­nu gla­so­va.
- Iz tog raz­lo­ga, sa agen­ci­jom na či­jem je če­lu Sre­ten Ra­do­njić ap­so­lut­no ne mo­že­mo oče­ki­va­ti da ta in­sti­tu­ci­ja mo­že od­ra­di­ti svo­ju ulo­gu i do­pri­ni­je­ti da iz­bo­ri bu­du za ni­jan­su re­gu­lar­ni­ji i po­šte­ni­ji u od­no­su na pret­hod­ne iz­bor­ne ci­klu­se. Da­kle, ap­so­lut­no je neo­p­hod­no pr­vo raz­ri­je­ši­ti Ra­do­nji­ća a na­kon to­ga smi­je­ni­ti Sa­vjet Agen­ci­je, či­ja je ve­ći­na čla­no­va pod po­li­tič­kim uti­ca­jem DPS-a. Na taj na­čin tre­ba stvo­ri­ti pro­stor da na če­lo Agen­ci­je ko­nač­no do­đu lju­di ko­ji ima­ju pro­fe­si­o­nal­ni in­te­gri­tet a ne ko­ji slu­ša­ju di­rek­ti­ve DPS-a ka­ko da ne­što od­ra­de – za­klju­či­li su iz MANS-a.
V.R.


Ne spre­ča­va­ju zlo­u­po­tre­be

Di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić is­ti­če da, uzi­ma­ju­ći u ob­zir na­čin us­po­sta­vlja­nja Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, uz kr­še­nje broj­nih za­ko­na i kon­tro­ver­zan iz­bor di­rek­to­ra i po­je­di­nih čla­no­va sa­vje­ta, od sa­mog po­čet­ka po­sto­je mi­šlje­nja da ova in­sti­tu­ci­ja tre­ba da ima no­vo ru­ko­vod­stvo.
- Ova­kvi sta­vo­vi su do­dat­no pod­gri­ja­ni od­re­đe­nim ne­tran­spa­rent­nim obra­sci­ma u ra­du ove in­sti­tu­ci­je, te na­či­nom ko­mu­ni­ka­ci­je i ra­da sa jav­no­šću. Naj­zad, Agen­ci­ja nas ni­je im­pre­si­o­ni­ra­la ni re­zul­ta­ti­ma, ni svo­jom pro­ak­tiv­no­šću u pro­vje­ra­va­nju po­da­ta­ka ko­je do­sta­vlja­ju par­ti­je i dr­žav­ni or­ga­ni. Dru­gim ri­je­či­ma, agen­ci­ja ni­je do­pri­ni­je­la una­pre­đe­nju kon­tro­le fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i spre­ča­va­nju zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nih re­sur­sa – oci­je­ni­la je Ma­ro­vić.
Iz svih ovih raz­lo­ga, ka­ko je za­klju­či­la, ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o agen­ci­ji kao ne­za­vi­snoj in­sti­tu­ci­ji oslo­bo­đe­noj po­li­tič­kog uti­ca­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"