Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kad si Milov sin, može ista nekretnina za pet kredita * Načelnika prijavili da cijepa prijave * Radnicima ne plaćaju poreze, od Brkovića ne naplaćuju dug * Žugić kupio dvije slike za 10.000 eura * Kad si Milov sin, može ista nekretnina za pet kredita * Crna kutijica * Jedan dan u životu Herte Miler
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Stevo Muk, predsjednik UO Instituta „Alternativa” :
– Hoće li konačno biti razobličena mreža partijskih ćelija u mjesnim zajednicama, udruženjima penzionera, podružnicama mladih i starih.

Vic Dana :)

Srbin bio oženjen Jevrejkom i imali sina. Jednog dana upita sin oca:
- Tata, jesam li ja Srbin ili Jevrej?
- Zašto?
- Jedan momak hoće da mi proda bicikl, pa ne znam da li da se cjenkam ili da mu ga otmem.


Išao lovac šumom i uhvati zlatnog kuvara.
Veli kuvar lovcu:
- Pusti me, molim te, ispuniću ti tri paprike!


Zaustavlja se autobus u Travniku na proširenju, te vozač ustaje i govori:
- Imate pauzu od pola sata. Možete negdje popiti kafu, nešto jesti ili završiti fakultet.

Putuje atom kroz glavu plavuše, sudari se sa mozgom i kaže:
- Izvini, nisam te vidio.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija NEVLADIN SEKTOR OSUDIO OTUĐENJE 120 HILJADA IZ BLAGAJNE SKUPŠTINE Novac građana se ne smije nezakonito trošiti Ovo su ozbiljni primjeri kako nezakonitog, tako i neetičkog odnosa onih koji donose zakone. Ovim se dodatno unižava pozicija i integritet parlamentaraca, jer se radi o svjesnim kršenjima i zloupotrebama privilegija dobijenih po javnoj funkciji, a za račun sopstvene dobiti, kazala je Željka Ćetković
Dan - novi portal
Ne­vla­din sek­tor osu­dio je po­stup­ke po­sla­ni­ka i za­po­sle­nih u Skup­šti­ni ko­ji su uzi­ma­li no­vac iz bla­gaj­ne pre­ko put­nih na­lo­ga, a da nijesu prav­da­li te tro­ško­ve, ili još go­re, ako se utvr­di, da su fal­si­fi­ko­va­li put­ne na­lo­ge i ne­za­ko­ni­to uzi­ma­li no­vac po tom osno­vu. Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja je utvr­di­la da je 120 hi­lja­da eura po osno­vu put­nih na­lo­ga uze­to iz bla­gaj­ne, a da taj no­vac ni­je raz­du­žen.
Sa­rad­ni­ca na pro­gra­mi­ma Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) Želj­ka Ćet­ko­vić je ka­za­la da ako dio po­sla­ni­ka i oso­blja Skup­šti­ne zlo­u­po­tre­blja­va sred­stva dr­žav­nog bu­dže­ta na ovaj na­čin – po­sta­vlja se pi­ta­nje ko­je još zlo­u­po­tre­be či­ne, a ko­je im nji­ho­va po­zi­ci­ja mo­že omo­gu­ći­ti ima­ju­ći u vi­du ig­no­rant­ski stav pre­ma po­sta­vlje­nim pra­vi­li­ma ko­ji je u ovom slu­ča­ju iden­ti­fi­ko­va­la DRI.
– Po­sla­ni­ci kao pred­stav­ni­ci gra­đa­na i gra­đan­ki, ali i pri­pad­ni­ci oso­blja Skup­šti­ne, ne smi­ju bi­ti van do­me­ta za­ko­na, a na­ro­či­to se ne smi­je za­žmu­ri­ti na či­nje­ni­cu da se no­vac gra­đa­na ne­za­ko­ni­to ko­ri­sti za do­bi­ja­nje ne­pri­pa­da­ju­ćih pred­no­sti i lič­ne do­bi­ti. Mno­go je pri­mje­ra zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nih po­zi­ci­ja, na ko­je sve če­šće i sa­mi gra­đa­ni uka­zu­ju i fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je se pla­si­ra­ju na dru­štve­nim mre­ža­ma, ali na ža­lost iz­o­sta­je utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti i pro­mje­na ovih lo­ših, a če­sto i ne­za­ko­ni­tih na­vi­ka – oci­je­ni­la je Ćet­ko­vi­će­va.
Ona je sa­op­šti­la da ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje DRI na us­kla­đe­nost po­slo­va­nja Skup­šti­ne, uka­zu­je na zlo­u­po­tre­bu po­vje­re­nja gra­đa­na i da­je se osno­va za ne­po­vje­re­nje u sops­tve­no pred­stav­nič­ko ti­je­lo.
– Ovo su ozbilj­ni pri­mje­ri ka­ko ne­za­ko­ni­tog, ta­ko i ne­e­tič­kog od­no­sa onih ko­ji do­no­se za­ko­ne, a sa­mim tim bi tre­ba­lo da bu­du naj­po­sve­će­ni­ji i nji­ho­voj pri­mje­ni ka­ko bi bi­li ade­kva­tan uzor. Ovim se do­dat­no uni­ža­va po­zi­ci­ja u in­te­gri­tet par­la­men­ta­ra­ca, jer se ra­di o svje­snim kr­še­nji­ma i zlo­u­po­tre­ba­ma pri­vi­le­gi­ja do­bi­je­nih po jav­noj funk­ci­ji, a za ra­čun sop­stve­ne do­bi­ti – za­klju­či­la je Ćet­ko­vi­će­va.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić je is­ta­kla da su ne­za­ko­ni­to­sti ko­je je utvr­di­la DRI za­bri­nja­va­ju­će u smi­slu po­stu­pa­nja od­go­vor­nih li­ca u Skup­šti­ni i ko­ri­sni­ka sred­sta­va.
– Na­rav­no, svi na­la­zi su i po­ten­ci­jal­ni in­di­ka­to­ri no­vih ne­za­ko­ni­to­sti, pa bi fo­kus, osim na is­pu­nja­va­nju pre­po­ru­ka DRI tre­ba­lo da bu­de i na is­pi­ti­va­nju pro­pu­sta. DRI je na­ja­vi­la u sa­op­šte­nju ko­je je pra­ti­lo ob­ja­vlji­va­nje iz­vje­šta­ja da će zbog tu­ži­lač­ke is­tra­ge ko­ja je u to­ku, a po­vo­dom osno­va­ne sum­nje za ne­za­ko­ni­to ras­po­la­ga­nje sred­stvi­ma iz bla­gaj­ne Skup­šti­ne, do­sta­vi­ti na­la­ze i vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu. Otu­da oče­ku­je­mo da će VDT što pri­je pri­stu­pi­ti is­pi­ti­va­nju i utvr­đi­va­nju da li je i u ko­jim slu­ča­je­vi­ma bi­lo ne­za­ko­ni­tog tro­še­nja nov­ca iz bu­dže­ta – po­ru­či­la je Ma­ro­vi­će­va.
U ja­nu­a­ru je Skup­šti­na pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu zbog sum­nje u fal­si­fi­ko­va­nje put­znih na­lo­ga, a pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va Ste­vo Muk je ka­zao da je ovo je­dan od ri­jet­kih slu­ča­je­va u ko­ji­ma je Tu­ži­la­štvo pred­u­hi­tri­lo DRI, jer je re­vi­zi­ji pret­ho­di­lo otva­ra­nje tu­ži­lač­ke is­tra­ge o slu­ča­ju put­nih na­lo­ga u Skup­šti­ni.
– Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, do ovo­ga je do­šlo za­hva­lju­ju­ći ra­du unu­tra­šnjeg re­vi­zo­ra Skup­šti­ne, ko­ji je u 2016. go­di­ni pri­pre­mio iz­vje­štaj „Re­vi­zi­ja si­ste­ma put­nih na­lo­ga”, ot­kriv­ši zlo­u­po­tre­be u bla­gaj­nič­kom po­slo­va­nju i po­sto­ja­nje fik­tiv­nih put­nih na­lo­ga. Ovo je do­bar pri­mjer ka­ko, on­da ka­da po­sto­ji po­li­tič­ka vo­lja, me­ha­ni­zmi kon­tro­le sa­ra­đu­ju, na­do­pu­nju­ju se i ostva­ru­ju uti­caj. Me­ha­ni­zmi kon­tro­le mo­ra­ju dje­lo­va­ti pre­ma ak­tu­el­nim ru­ko­vo­di­o­ci­ma po­tro­šač­kih je­di­ni­ca, a ne sa­mo pre­ma ra­ni­jim od­go­vor­nim li­ci­ma – ka­zao je Muk.
DRI je osim zlo­u­po­tre­be put­nih na­lo­ga uka­za­la i na po­gre­šno ob­ra­ču­na­va­nje pla­ta, ko­ri­šće­nje go­ri­va...D.M.


Skup­šti­na po­ni­že­na

Da je Skup­šti­na odav­no po­ni­že­na kao in­sti­tu­ci­ja ko­ja bi tre­ba­lo da bu­de po­nos sva­kog par­la­men­tar­nog dru­štva ja­sno je još od ka­da su za nje­ne pred­sjed­ni­ke u pret­hod­noj go­di­ni po­sta­vlje­ni Dar­ko Pa­jo­vić i Ivan Bra­jo­vić, a sa­da vi­di­mo da je po­ni­ža­va­ju ne­za­ko­ni­tim fi­nan­sij­sko-ma­te­ri­jal­nim po­slo­va­njem, is­ta­kao je iz­vr­šni di­rek­tor GP URA Zo­ran Mi­kić.
– Na­ža­lost, ova­ko ne­za­ko­ni­to po­slo­va­nje nas ne ču­di, ako uzme­mo u ob­zir či­nje­ni­cu da se ra­di o lju­di­ma ko­ji su na­vi­kli da pa­ra­zi­ti­ra­ju na dr­žav­nom bu­dže­tu, a sve po ma­tri­ca­ma ko­je je po­sta­vio DPS. Pa­jo­vić je uveo po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju u dr­žav­ni par­la­ment i sa svo­jim ko­le­ga­ma sa­ču­vao na vla­sti or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu a Bra­jo­vić je do sa­da na­pra­vio šte­tu i „pro­pu­ste” ko­ji su ko­šta­li dr­ža­vu vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na – ka­zao je Mi­kić.
Iz SD su re­a­go­va­li na ove na­vo­de Mi­ki­ća, sa­vje­tu­ju­ći ga da se za even­tu­al­ne mal­ver­za­ci­je u Skup­šti­ni obra­ti part­ne­ri­ma iz SDP-a či­ji je pred­sjed­nik bio u fo­te­lji pred­sjed­ni­ka Skupš­ti­ne po­lo­vi­nu 2016. go­di­ne.
– Bra­jo­vić je stu­pio na du­žnost 24. no­vem­bra 2016. go­di­ne. Upra­vo je Ko­le­gi­jum pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, u de­cem­bru 2016. go­di­ne for­mi­rao in­ter­nu ko­mi­si­ju ko­ja je de­talj­ni­jim uvi­dom u do­ku­men­ta­ci­ju kon­sta­to­va­la zlo­u­po­tre­be skup­štin­skih sred­sta­va, ko­je do­mi­nant­no da­ti­ra­ju iz pe­ri­o­da dok je pred­sjed­nik Skup­šti­ne bio sa­da­šnji omi­lje­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ner URA, Ran­ko Kri­vo­ka­pić i nje­gov SDP – na­ve­li su iz SD.


Pre­po­zna­će se oni ko­ji su u pro­ble­mu

Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić je ka­zao da ne zna za­što bi ko­men­ta­ri­sao iz­­vje­štaj DRI ko­ji se od­no­si na pe­ri­od kad je ne­ko dru­gi ru­ko­vo­dio Skup­šti­nom.
– Ne­ću se valj­da iz­vi­nja­va­ti što sam pri­ja­vio mal­ver­za­ci­je tu­ži­la­štvu i po­li­ci­ji. Ako je ne­ko imao pro­ble­ma, on će se pre­po­zna­ti u iz­vje­šta­ju DRI. Moj po­sao je da se pre­po­ru­ke re­a­li­zu­ju – re­kao je Bra­jo­vić no­vi­na­ri­ma u Skup­šti­ni.
Po­no­vio je i da je stav SD u ve­zi sa aero­dro­mi­ma da se to pred­u­ze­će ne pro­da i da je to nji­hov uslov za op­sta­nak u vla­sti.
– Stav SD je da dr­ža­va ima me­ha­ni­zam i mo­guć­no­sti, i Aero­dro­mi ima­ju mo­guć­nost da pla­ća­ju raz­voj pred­u­ze­ća iz kre­di­ta – re­kao je Bra­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"