Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tužio Aca jer mu je uzeo 2,1 milion sa računa * Vukinom bratu dali 560 eura za drva * Plaše se da ga ne ubiju bivši šefovi * Ubistvo priznao, a sporazum propao * Crna farba za bijeli grad * Nikad se ne ponizi * Ko da mi otme iz moje duše Vučića
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGAN HAJDUKOVIĆ, PREDSJEDNIČKI KANDIDAT :
Katastrofalno loše vođenje države i nedostatak kvalitetne opozicije takvom vođenju države doveli su Crnu Goru na prag suštinskog nestajanja.

Vic Dana :)

Sretnu se dva prijatelja:
– Je li istina da si dobio sina?
– O, naravno, i presrećan sam zbog toga!
– A supruga?
– Eee, ona još ništa ne zna ...

Došao čovjek sa zgodnom ženom u hotel, naručio sobu i bocu šampanjca. Recepcionar ga pita:
– Želite li nešto za suprugu?
– Oh da, jednu razglednicu s markicom!


Bračni razgovor:
– Ljubavi, hoćeš li kafu?
– Može ...
– E, ajd` skuvaj i meni jednu, molim te!
Jorgovanka zove komšinicu preko plota:
– Zore, može li oklagija na pola sata?
A, ova će:
– Ne može, Jorgovanka, ... i ja čekam muža!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-01-18 KOSOVSKA MITROVICA SE OPROSTILA OD OLIVERA IVANOVIĆA, PATRIJARH IRINEJ PORUČIO
Ivanović Pucanj u Srbe i Srbiju Ivanović je trpio pritiske i bio je izložen najvećim iskušenjima. Iako je mogao da napusti Kosovo, on to nije htio da učini ni po koju cijenu, poručio je patrijarh Irinej
Dan - novi portal
Gra­đa­ni Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce is­pra­ti­li su ju­če po­smrt­ne ostat­ke Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća do iz­la­za iz gra­da, oda­kle je po­vor­ka pod prat­njom po­li­ci­je kre­nu­la za Be­o­grad. Po­men Iva­no­vi­ću odr­žao je vla­di­ka Te­o­do­si­je sa igu­ma­ni­ma ma­na­sti­ra Banj­ska i Dra­ga­nac, Da­ni­lom i Ila­ri­o­nom, kao i sve­šten­stvom. Sa­hra­na će bi­ti da­nas u 12.30 u Ale­ji za­slu­žnih gra­đa­na na No­vom gro­blju u Be­o­gra­du.
– Pu­ca­li su u mo­je sr­ce, mo­ju lju­bav, ra­dost. Pu­ca­li su u Bog­da­no­vog ta­tu. Pu­ca­li su u sve nas, u slo­bo­du, u Sr­bi­ju. Mir­no spa­vaj, vo­lje­ni moj, oni ko­ji su ovo ura­di­li si­gur­no ne­će – po­ru­či­la je Oli­ve­ro­va su­pru­ga Mi­le­na Iva­no­vić ogla­siv­ši se na Tvi­te­ru.
Ina­če, Mi­le­na Iva­no­vić je to­kom go­di­na bor­be svog su­pru­ga za slo­bo­du bi­la uz nje­ga, a ne­dav­no je upo­zo­ri­la da „im je do­sad ura­đe­no sve, je­di­no da jed­no po jed­no kre­nu da ubi­ja­ju”.
Od ubi­je­nog Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća opra­šta­li su se to­kom či­ta­ve no­ći lju­di iz ci­je­le Sr­bi­je, a ko­lo­na sa kov­če­gom put Be­o­gra­da je oko 11 ča­so­va kre­nu­la is­pred sje­di­šta Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve „Slo­bo­da, de­mo­kra­ti­ja, prav­da” glav­nom uli­com ka iz­la­sku iz Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce. Ka­da su sti­gli do pum­pe na iz­la­zu iz gra­da, gra­đa­ni su po­lo­ži­li cvi­je­će u vo­zi­lo u ko­jem se na­la­zi kov­čeg, a po­vor­ka je pod prat­njom po­li­ci­je kre­nu­la za Be­o­grad. Sve okol­ne uli­ce bi­le su za­tvo­re­ne za sa­o­bra­ćaj, a lju­di su se oku­pi­li i duž pu­ta­nje ko­jom se po­vor­ka kre­ta­la i pri­dru­ži­va­li joj se. Ni­je pri­mi­je­ćen ve­ći broj po­li­ca­ja­ca, a he­li­kop­ter Kfo­ra u ne­ko­li­ko na­vra­ta je pre­le­tio grad. U po­vor­ci su bi­li čla­no­vi po­ro­di­ce i pri­ja­te­lji, pred­stav­ni­ci jav­nog i po­li­tič­kog ži­vo­ta na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, am­ba­sa­do­ri ne­ko­li­ko za­pad­nih ze­ma­lja u Pri­šti­ni... Ju­če se ogla­sio i pa­tri­jarh SPC Iri­nej re­kav­ši da Oli­ver Iva­no­vić ni­je na­pu­stio Sta­ru Sr­bi­ju ni po ci­je­nu ži­vo­ta, te da je pu­canj u nje­ga – pu­canj u Sr­be i Sr­bi­ju.
Pa­tri­jarh je ka­zao da je za­hva­lan Iva­no­vi­ću što je bio naj­svje­tli­ji pri­mjer na­šeg ro­da, ra­me uz ra­me sa na­šim sve­šten­stvom, mo­na­štvom i svim če­sti­tim Sr­bi­ma, kao i za sva do­bra ko­ja je uči­nio za srp­ski na­rod i Srp­sku cr­kvu.
– Oli­ver Iva­no­vić je, kao iz­u­ze­tan po­zna­va­lac te­ške si­tu­a­ci­je u ko­joj se odav­no na­la­zi srp­ski na­rod na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, is­tra­ja­vao u ulo­zi na­rod­nog i dru­štve­nog pred­stav­ni­ka – na­veo je pa­tri­jarh, is­ti­ču­ći da su mno­gi bi­li pri­si­lje­ni da odu sa te­ri­to­ri­je Sta­re Sr­bi­je.
– Iva­no­vić je tr­pio pri­ti­ske i bio je iz­lo­žen naj­ve­ćim is­ku­še­nji­ma – re­kao je pa­tri­jarh do­da­ju­ći da, iako je mo­gao da na­pu­sti Ko­so­vo, on to ni­je htio da uči­ni ni po ko­ju ci­je­nu.
– Is­po­sta­vi­lo se, na­ža­lost, da to ni­je htio da uči­ni ni po ci­je­nu ži­vo­ta – re­kao je pa­tri­jarh. Po­gla­var SPC je po­ro­di­ci, srod­ni­ci­ma i istin­skim pri­ja­te­lji­ma Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća kao i na­šem na­ro­du ko­ji ži­vi na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji upu­tio iskre­no sa­u­če­šće sa že­ljom da ži­ve u me­đu­sob­noj lju­ba­vi i u mi­ru sa dru­gim na­ro­di­ma. Di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM Mar­ko Đu­rić iz­ja­vio je da ne­ma na­stav­ka di­ja­lo­ga u Bri­se­lu dok Sr­bi­ja ne do­bi­je od­go­vo­re o ubi­stvu Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
– In­for­ma­ci­je do ko­jih su do­šli na­ši or­ga­ni po­ka­zu­ju da je ri­ječ o ozbilj­noj i ši­ro­koj or­ga­ni­za­ci­ji – is­ta­kao je Đu­rić go­stu­ju­ći u emi­si­ji Oko spe­ci­jal: Pu­canj u mir.
– Iz mi­nu­ta u mi­nut do­bi­ja­mo sve vi­še in­for­ma­ci­ja, sve sam vi­še uvje­ren da ovo ne po­ti­če iz na­še ze­mlje i si­gur­no ne od Sr­ba sa KiM. Mi ne tra­ži­mo i ne mo­li­mo, već zah­ti­je­va­mo da ko­sov­ski or­ga­ni od­mah pro­na­đu kriv­ce i pri­ve­du ih prav­di – re­kao je Đu­rić is­ti­ču­ći da je znak da se ne­što kri­je ako to ne ura­de.
M.Nj


Smrt u ba­sti­o­nu bal­kan­ske ma­fi­je

Smrt u ba­sti­o­nu bal­kan­ske ma­fi­je, na­slov je tek­sta u dnev­ni­ku „Frank­fur­ter al­ge­maj­ne caj­tung” po­sli­je ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
– Za Ko­so­vo, Sr­bi­ju i Sr­be u Mi­tro­vi­ci bi­lo bi va­žno da se ubi­stvo Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća raz­ja­sni. Ali, šan­se ne sto­je do­bro. Mi­tro­vi­ca je sa aspek­ta prav­ne dr­ža­ve cr­na ru­pa, ko­ja je sa­da pro­gu­ta­la no­vu žr­tvu – oci­je­nje­no je u tek­stu „Frank­fur­ter al­ge­maj­ne caj­tun­ga”, pre­no­si „Doj­če ve­le”. List pi­še da je Iva­no­vić bio „prag­ma­ti­čar, umje­ren on­da ka­da su se dru­gi igra­li va­trom na­ci­o­nal­ne hi­ste­ri­je i mi­to­vi­ma”, te da je „iz­vje­sno da je Iva­no­vić svo­jim ne­na­šmin­ka­nim pri­stu­pom ko­sov­skoj re­al­no­sti stvo­rio mno­go ne­pri­ja­te­lja”.
Pre­ma pi­sa­nju li­sta, Iva­no­vić je bio „trn u oku” na­ci­o­na­li­stič­kim al­ban­skim eli­ta­ma u Pri­šti­ni, ali ni­je bio po vo­lji ni srp­skim na­ci­o­na­li­sti­ma, a imao je ne­pri­ja­te­lje i u me­đu­na­rod­nim nad­zor­nim or­ga­ni­ma na Ko­so­vu. U slič­nom sti­lu pi­še „No­je cir­her caj­tung” da je „sje­ver Ko­so­va još uvi­jek ni­či­ja ze­mlja ko­ju tre­se na­si­lje”.
– Od ra­ta ni Pri­šti­na ni Sr­bi­ja ne kon­tro­li­šu za­i­sta sje­ver Ko­so­va – pi­še „No­je cir­her caj­tung” i na­vo­di da se „ta­mo eta­bli­ra­la hi­brid­na vla­da­vi­na u ko­joj uče­stvu­ju Be­o­grad, me­đu­na­rod­ne mi­si­je, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i u naj­ma­njoj mje­ri Pri­šti­na”.
– Go­di­na­ma se zna da u ta­kvom bi­o­to­pu cvje­ta­ju ma­fi­ja­ške struk­tu­re – za­klju­ču­je list.


Iden­ti­fi­ko­van vla­snik za­pa­lje­nog auto­mo­bi­la

Ko­sov­ska po­li­ci­ja sa­op­šti­la je da je do­šla do ne­kih no­vih in­for­ma­ci­ja o ubi­stvu po­li­ti­ča­ra Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća.
Na­ve­de­no je da se do in­for­ma­ci­ja do­šlo na­kon raz­go­vo­ra sa ne­ko­li­ko svje­do­ka, sni­ma­ka si­gur­no­snih ka­me­ra i in­for­ma­ci­ja do­bi­je­nih pu­tem za­šti­će­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, po­vjer­lji­vih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra, mej­lo­va i za­pi­sa sa dru­štve­nih mre­ža.
Is­tra­žni tim, ka­ko je na­ve­de­no, či­ne spe­ci­ja­li­zo­va­ni pri­pad­ni­ci slu­žbi za ova­kve slu­ča­je­ve, slu­ča­je­ve te­ških kri­vič­nih dje­la, fo­ren­zi­ča­ra, oba­vje­štaj­nih slu­žbi i zva­nič­ni­ka Di­rek­ci­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju.
Tim je, do­da­je se, mak­si­mal­no an­ga­žo­van na ob­ra­di svih po­da­ta­ka ve­za­nih za ubi­stvo Iva­no­vi­ća.
Na­vo­di se da je u do­sa­da­šnjoj is­tra­zi iden­ti­fi­ko­van vla­snik za­pa­lje­nog auto­mo­bi­la ti­pa „opel astra”, ko­ji se do­vo­di u ve­zu sa ovim ubi­stvom.
Sve ak­tiv­no­sti ko­je se oba­vlja­ju u okvi­ru Ko­sov­ske po­li­ci­je, ko­or­di­ni­ra­ju se i spro­vo­de pod nad­le­žno­šću Osnov­nog tu­ži­la­štva u Mi­tro­vi­ci.
Ta­ko­đe, pa­ra­lel­no sa is­tra­žnim rad­nja­ma Ko­sov­ske po­li­ci­je pred­u­ze­te su i od­re­đe­ne mje­re na po­ve­ća­nju ste­pe­na bez­bjed­no­sti, uklju­ču­ju­ći po­ve­ća­no pri­su­stvo pri­pad­ni­ka po­li­ci­je na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja ko­je su iden­ti­fi­ko­va­ne kao osje­tlji­ve ka­ko bi se spri­je­čio bi­lo ka­kav in­ci­dent.
Ko­sov­ska po­li­ci­ja i da­lje po­zi­va na sa­rad­nju gra­đa­ne i za­hva­lju­je svi­ma na in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su do sa­da do­sta­vlje­ne po­li­ci­ji.


Od­go­vo­re o ubi­stvu tra­ži­ti od Ve­se­li­ja i Va­šing­to­na

Is­tra­ga o ubi­stvu Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća tre­ba­lo bi da ide u dva prav­ca – ka Ka­dri­ju Ve­se­li­ju i Va­šing­to­nu, sma­tra pred­sjed­nik skup­štin­skog Od­bo­ra za KiM Mi­lo­van Dre­cun. Is­ti­če da je raz­log za­što u Pri­šti­ni ne že­le sa­rad­nju sa Be­o­gra­dom to što že­le da ma­ni­pu­li­šu do­ka­zi­ma ko­ji će bi­ti pri­ku­plje­ni. Dre­cun je re­kao da do­sa­da­šnji tok is­tra­ge po­ka­zu­je da se ra­di o ve­o­ma do­bro pla­ni­ra­nom i, na­ža­lost, efi­ka­sno iz­ve­de­nom bru­tal­nom ubi­stvu Iva­no­vi­ća, kao i da su ga iz­ve­li pro­fe­si­o­nal­ci. Na Iva­no­vi­ća je pu­ca­no iz auto­mo­bi­la u po­kre­tu, a pro­na­đen je za­pa­ljen „opel astra” ko­ji su na­vod­no ko­ri­sti­li na­pa­da­či.
– Vla­snik tog auto­mo­bi­la je mr­tav, ne­ma ga, auto­mo­bil je ku­pljen 1994. – sve je pre­ci­zno is­pla­ni­ra­no, to je aten­tat ko­ji ima i re­gi­o­nal­ni ka­rak­ter – pi­ta­nje je oda­kle su pu­ca­či, oda­kle je oruž­je, ko je pri­ku­pljao oba­vje­štaj­ne in­for­ma­ci­je, re­kao je Dre­cun. Is­tra­ga bi, sma­tra, tre­ba­lo da ide u dva prav­ca.
– Pre­ma Ka­dri­ju Ve­se­li­ju, pred­sjed­ni­ku ko­sov­ske skup­šti­ne ko­ji je šef Ta­či­je­ve ile­gal­ne oba­vje­štaj­ne slu­žbe. Ta pa­ra­slu­žba dje­lu­je na­ro­či­to na ju­gu Mi­tro­vi­ce i vr­ši sub­ver­zi­je na Sje­ve­ru. Mi­slim da bi mno­go in­for­ma­ci­ja mo­gao da da o ovom ubi­stvu – na­veo je Dre­cun ima­ju­ći u vi­du Ve­se­li­je­vu pri­jet­nju da će do­ći sa svo­jim pa­ra­voj­nim for­ma­ci­ja­ma do Ni­ša. Dru­gi pra­vac is­tra­ge tre­ba­lo bi, pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, da ide pre­ma Va­šing­to­nu.
– Vo­lio bih da Stejt de­part­ment da sa­zna­nja nji­ho­vih oba­vje­štaj­nih slu­žbi na osno­vu ko­jih su na­pra­vi­li pro­cje­nu da se u na­red­nom pe­ri­o­du oče­ku­ju ne­ka­kvi ne­re­di i in­ci­den­ti na sje­ve­ru Ko­so­va. Da vi­di­mo na ko­jim in­for­ma­ci­ja­ma su za­sno­va­ne te ana­li­ze. Da li je mo­žda, iz­me­đu osta­lih, jed­na od ne­po­tvr­đe­nih in­for­ma­ci­ja da je pri­je mje­sec da­na u Al­ba­ni­ju ušla gru­pa pro­fe­si­o­nal­nih ubi­ca. Gdje su oni, šta se de­ša­va­lo sa nji­ma – upi­tao je Dre­cun.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"