Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-02 SUMNJE U POLITIČKU KORUPCIJU U SLUČAJU ODBORNIKA CRNOGORSKE U SO BUDVA PERA DULETIĆA
Duletić Za rušenje vlasti funkcija u Budvanskoj rivijeri Pero Duletić u avgustu zaposlen u upravi HG Budvanska rivijera, a iz vladajuće koalicije u Budvi kažu da DPS ovakvim potezima pokušava da obezbijedi većinu za skraćenje mandata jer Crnogorska još nije prelomila hoće li nove izbore
Dan - novi portal
Od­bor­nik Cr­no­gor­ske Pe­ro Du­le­tić je za­po­slen u upra­vi Ho­tel­ske gru­pe Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra, što je omo­gu­ćio DPS da bi funk­ci­o­ne­ri ove stran­ke gla­sa­li za skra­će­nje man­da­ta bu­dvan­skom par­la­men­tu i or­ga­ni­za­ci­ju van­red­nih iz­bo­ra. Ka­ko je „Da­nu” sa­op­šte­no iz vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je u Bu­dvi, DPS ova­kvim po­te­zi­ma po­ku­ša­va da obez­bi­je­di ve­ći­nu za skra­će­nje man­da­ta, ima­ju­ći u vi­du da Cr­no­gor­ska još ni­je pre­lo­mi­la ho­će li da po­dr­ži vla­da­ju­ću ve­ći­nu, ili će po­dr­ža­ti skra­će­nje man­da­ta.
Po­što ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić, ko­ji je da­vao po­dr­šku sa­da­šnjoj ko­a­li­ci­ji na vla­sti, vi­še ne do­la­zi na sjed­ni­ce par­la­men­ta, evi­dent­no je da je ve­ći­na do­ve­de­na u pi­ta­nje.
Du­le­tić je u av­gu­stu ove go­di­ne za­po­slen u upra­vi HG Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra, ko­ju kon­tro­li­še dr­ža­va, na ini­ci­ja­ti­vu DPS-a. On je ra­ni­je bio šef fi­li­ja­le Adi­ko ban­ke u Bu­dvi, pri­je ne­go je ušao u po­li­ti­ku.
U iz­ja­vi za „Dan”, Du­le­tić je re­kao da ne že­li da ko­men­ta­ri­še na­vo­de da je za­po­slen u HG Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra ka­ko bi po­dr­žao skra­će­nje man­da­ta i no­ve iz­bo­re. On je sa­op­štio da zbog pri­vat­nih oba­ve­za ni­je u pri­li­ci da de­talj­ni­je go­vo­ri o ovim pi­ta­nji­ma.
– Je­di­no što mo­gu da ka­žem je da to za­i­sta ne­ću da ko­men­ta­ri­šem. Sva­ko ko ra­zu­mi­je osno­ve po­li­ti­ke zna da ja ni­je­sam dio ve­ći­ne, ni­je­sam me­đu 17 od­bor­ni­ka ko­ji či­ne vlast, i pre­ma to­me ne­ma šta da po­dr­žim ili ne po­dr­žim ve­za­no za man­dat par­la­men­ta – ka­zao je Du­le­tić.
Upra­vo je od­bor­nik Cr­no­gor­ske Pe­ro Du­le­tić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re pri­je ne­ko­li­ko da­na re­kao da ako sa­da­šnja vlast iz vi­še po­ku­ša­ja ne mo­že za tri mje­se­ca da do­vr­ši jed­nu sjed­ni­cu par­la­men­ta Bu­dve, to zna­či da je vlast u blo­ka­di, a da je pred­sjed­nik op­šti­ne Dra­gan Kra­po­vić ostao bez le­gi­ti­mi­te­ta za oba­vlja­nje funk­ci­je gra­do­na­čel­ni­ka, i da tre­ba da pod­ne­se ostav­ku.
Du­le­tić, kao ni nje­go­vo dvo­je ko­le­ga iz klu­ba Cr­no­gor­ske u par­la­men­tu Bu­dve ni­je­su do­šli na sjed­ni­cu Skup­šti­ne op­šti­ne. Upra­vo je Du­le­tić i tra­žio da pred­sjed­nik par­la­men­ta Đor­đi­je Vu­jo­vić po­ja­sni iz­ja­vu da „su ku­plje­ni od­bor­ni­ci ko­ji se ni­je­su po­ja­vli na sjed­ni­ci”.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, je­dan broj funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i da­lje pri­ma na­dok­na­de od op­šti­ne, ali su u me­đu­vre­me­nu pre­ko ra­znih ugo­vo­ra za­sno­va­li rad­ni od­nos i u Ho­tel­skoj gru­pi Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra.
Kri­za vla­sti u Bu­dvi po­če­la je ka­da je ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić po­sta­vio tri uslo­va da bi po­dr­žao vlast – da se iz­mi­je­ni iz­bor­ni za­kon i uve­du otvo­re­ne li­ste, ras­pi­še ko­nurs za iz­bor čel­ni­ka lo­kal­ne bu­dvan­ske upra­ve i ob­ja­ve svi ugo­vo­ri, po­seb­no iz ra­ni­jeg man­da­ta, kao i spo­ra­zu­mi osu­đe­nih funk­ci­o­ne­ra sa tu­ži­la­štvom.
Pred­stav­ni­ci­ma vla­da­ju­će ve­ći­ne, ko­ji sma­tra­ju da su po­sled­nja dva Dža­ko­vi­će­va uslo­va prak­tič­no is­pu­nje­na, spo­ran je za­htjev za iz­mje­nu iz­bor­nog za­ko­na, jer osim što se to ne mo­že ra­di­ti sa lo­kal­nog ni­voa, opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je dr­žav­ni par­la­ment i ni­je ja­sno ka­ko se u tim okol­no­sti­ma mo­že po­sti­ći dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na za iz­mje­nu iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić po­zvao je ne­za­vi­snog od­bor­ni­ka Ste­va­na Dža­ko­vi­ća da vra­ti man­dat De­mo­krat­skom fron­tu, ko­ji je, ka­ko je sa­op­štio, oteo.
– Su­šti­na je da Dža­ko­vić vra­ti man­dat De­mo­krat­skom fron­tu ko­ji je oteo. Man­dat pri­pa­da De­mo­krat­skom fron­tu, na či­joj li­sti je Dža­ko­vić bio na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i pot­pi­sao ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum u ime Po­kre­ta za pro­mje­ne – re­kao je Vu­jo­vić.
Po nje­go­vom su­du, gra­đa­ni su na pro­šlim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ja­sno gla­sa­li pro­tiv vla­sti De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta u Bu­dvi.
– Za­to Dža­ko­vi­ću po­ru­ču­jem da vra­ti man­dat ka­ko bi ova vlast mo­gla ne­sme­ta­no da upra­vlja gra­dom i do­no­si od­lu­ke za do­bro­bit gra­đa­na – ka­zao je Vu­jo­vić.M.V.


Dža­ko­vić: Svi smo ta­o­ci par­tij­skih li­de­ra

Ne­za­vi­sni od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić po­ru­čio je da ne od­u­sta­je od svo­ga za­htje­va da opo­zi­ci­o­ni li­de­ri po­kre­nu ini­ci­ja­ti­vu za iz­mje­nu iz­bor­nog za­ko­na i otva­ra­nje iz­bor­nih li­sta.
Dža­ko­vić je, ka­ko pre­no­se me­di­ji, ka­zao da je po­dr­žao iz­bor Dra­ga­na Kra­po­vi­ća za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne jer su De­mo­kra­te ima­le naj­vi­še gla­so­va u opo­zi­ci­ji.
– Svi ste bi­li sa Đu­ka­no­vi­ćem ka­da je išao na Du­brov­nik, ta­da sam sa fa­mi­li­jom bio pro­tiv to­ga po­ho­da pa su nas hap­si­li. Sa­da ste opet za­jed­no pro­tiv Usta­va i na­ro­da Cr­ne Go­re. Slo­žni ste u pre­va­ra­ma ovo­ga dru­štva. Do sko­ro ste bi­li di­rek­tor u fir­mi vo­đe or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a, pr­vog Đu­ka­no­vi­će­vog sa­rad­ni­ka. Pi­ta­nje je je­ste li se ika­da raz­i­šli, vi i Đu­ka­no­vić – re­kao je Dža­ko­vić.
On je po­ru­čio gra­do­na­čel­ni­ku Bu­dve da „ni­je ljud­ski da mu cr­ta­ju me­tu iz­mi­šlja­ju­ći pri­če bez do­ka­za”.
– I op­tu­žu­ju­ći me da su na­ša dje­ca mo­ji ta­o­ci, a po­je­di­na dje­ca idu u pri­vat­ne vr­ti­će. Ni­su dje­ca ta­o­ci mog ne­do­la­ska na sjed­ni­cu SO ne­go su dje­ca i svi dr­ža­vlja­ni Cr­ne Go­re ta­o­ci va­ši i va­ših par­tij­skih ko­le­ga, vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra svih par­la­men­tar­nih par­ti­ja – ka­že Dža­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"