Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-01 TUŽIOCI ISTRAŽUJU DA LI JE PROIZVODNJA VINA VASU ULIĆU BILA PARAVAN ZA POSLOVE SA DROGOM
Petar Ivanović Šefu klana dozvolu potpisao Ivanović Ministarstvo poljoprivrede je odobrilo Ulićevoj firmi Monte Širaz status vrhunskog proizvođača vina, o čemu svjedoči pravilnik o utvrđivanju liste vina proizvedenih na teritoriji Crne Gore Sve je urađeno u skladu sa zakonom, na osnovu izvještaja posebno formiranih komisija koje su obišle sve proizvođače i na osnovu dostavljene dokumentacije proizvođača vina i izvještaja pripremile pravilnik, kazao Petar Ivanović
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo is­pi­tu­je da li je pro­iz­vod­nja vi­na Pod­go­ri­ča­ni­nu Va­su Uli­ću (58), osum­nji­če­nom za me­đu­na­rod­ni šverc dro­ge, po­slu­ži­la kao pa­ra­van za po­slo­ve sa dro­gom. Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de je ma­ja 2013. go­di­ne odo­bri­lo Uli­će­voj fir­mi Mon­te Ši­raz sta­tus vr­hun­skog pro­iz­vo­đa­ča vi­na, o če­mu svje­do­či pra­vil­nik o utvr­đi­va­nju li­ste vi­na pro­iz­ve­de­nih na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, ko­ji je pot­pi­sao ta­da­šnji mi­ni­star Pe­tar Iva­no­vić (DPS).
Pret­hod­no je In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond kra­jem 2011. go­di­ne Uli­će­voj kom­pa­ni­ji Mon­te Ši­raz, ko­ja je re­gi­stro­va­na 2010. go­di­ne, odo­brio kre­dit od 42.000 eura za iz­grad­nju vin­skog cen­tra kod Pod­go­ri­ce.
U pra­vil­ni­ku Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, u ko­ji je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da je Uli­će­voj fir­mi pri­znat sta­tus pro­iz­vo­đa­ča vr­hun­skog su­vog cr­nog vi­na i vr­hun­skog po­lu­su­vog cr­nog vi­na. Tu­ži­la­štvo sa­da is­pi­tu­je da li su po­slo­vi ove fir­me Uli­ću u stva­ri po­slu­ži­li kao pa­ra­van za šverc dro­ge, i ko je sve umi­je­šan u te po­slo­ve.
U iz­ja­vi za „Dan”, Pe­tar Iva­no­vić je ka­zao da je sve u ve­zi pra­vil­ni­ka o utvr­đi­va­nju li­ste vi­na pro­iz­ve­de­nih na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re ura­đe­no u skla­du sa za­ko­nom.
– Ni naj­ma­nje ne sum­njam da vam je po­zna­ta či­nje­ni­ca da sam oba­vljao po­slo­ve mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de od de­cem­bra 2012. do ma­ja 2016. go­di­ne. Za sve što vas za­ni­ma za ovaj vre­men­ski pe­ri­od mo­že­te se obra­ti­ti se­kre­ta­ru mi­ni­star­stva, jer o sve­mu što je ra­đe­no po­sto­ji ured­na do­ku­men­ta­ci­ja. Za sve što je bi­lo pri­je ili po­sli­je mo­že­te se obra­ti­ti li­ci­ma ko­ja su oba­vlja­la ili oba­vlja­ju po­slo­ve mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de – re­kao je Iva­no­vić.
On je re­kao da je pra­vil­nik o utvr­đi­va­nju li­ste vi­na pro­iz­ve­de­nih na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re pri­pre­mljen od li­ca za­du­že­nih za po­slo­ve vi­no­gra­dar­stva u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de.
– Što se ti­če pra­vil­ni­ka o ko­me go­vo­ri­te, on je pri­pre­mljen od li­ca za­du­že­nih za po­slo­ve vi­no­gra­dar­stva u Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, a na osno­vu iz­vje­šta­ja po­seb­no for­mi­ra­nih ko­mi­si­ja ko­je su ob­i­šle sve na­ve­de­ne pro­iz­vo­đa­če, i na osno­vu do­sta­vlje­ne do­ku­men­ta­ci­je pro­iz­vo­đa­ča vi­na i iz­vje­šta­ja, a u skla­du sa ta­da va­že­ćim Za­ko­nom o vi­nu, pri­pre­mi­le pra­vil­nik. Ako iz­ra­ža­va­te sum­nju da je vi­no bi­lo kog pro­iz­vo­đa­ča pro­iz­ve­de­no, uvi­jek se mo­že­te obra­ti­ti Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de – na­veo je Iva­no­vić.
Va­so Ulić, osum­nji­čen za me­đu­na­rod­nu tr­go­vi­nu dro­gom, ne­će mo­ći bi­ti iz­ru­čen Austra­li­ji, jer Cr­na Go­ra ne­ma pot­pi­san spo­ra­zum o iz­ru­če­nju sop­stve­nih dr­ža­vlja­na sa Austra­li­jom. Po Usta­vu, Cr­na Go­ra ne iz­ru­ču­je svo­je dr­ža­vlja­ne, osim ako ne­ma po­seb­nog spo­ra­zu­ma o to­me, ali ta­kav ugo­vor s Austra­li­jom ni­je za­klju­čen. Vi­jest da će Austra­li­ja tra­ži­ti iz­ru­če­nje Uli­ća ob­ja­vi­la je austra­lij­ska TV mre­ža Ej-Bi-Si. Ta te­le­vi­zi­ja je pre­ni­je­la i sa­op­šte­nje austra­lij­ske sa­ve­zne po­li­ci­je, u kom se po­zdra­vlja hap­še­nje Uli­ća kao va­žan ko­rak u bor­bi pro­tiv me­đu­na­rod­nog šver­ca dro­ge.
U sa­op­šte­nju sa­ve­zne austra­lij­ske po­li­ci­je na­ve­de­no je da je hap­še­nje Uli­ća zna­ča­jan udar pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u Austra­li­ji.
– Po­sto­je kon­kret­ni do­ka­zi da je ovaj čo­vjek pred­vo­dio glo­bal­nu kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju, za ko­ju se sum­nja da šver­cu­je dro­gu u Austra­li­ju i pe­re no­vac ka­ko bi olak­ša­la ovu ak­tiv­nost – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Po­li­ci­ja Austra­li­je na­vo­di i da je Ulić du­go bio me­ta sa­ve­zne po­li­ci­je, či­je je jed­no od sje­di­šta u Sid­ne­ju, i dru­gih austra­lij­skih or­ga­na za spro­vo­đe­nje za­ko­na.
Su­di­ja za is­tra­ge Vi­šeg su­da od­re­dio je pri­tvor do 30 da­na Va­su Uli­ću (58) zbog sum­nje da je u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du or­ga­ni­zo­vao kri­jum­ča­re­nje ve­li­kih ko­li­či­na nar­ko­ti­ka iz dru­gih dr­ža­va na te­ri­to­ri­ju Austra­li­je. Plan šver­ca nar­ko­ti­ka, pre­ma sum­nja­ma tu­ži­la­štva, sa­či­nio je u Cr­noj Go­ri, oda­kle je „po­sao oba­vljao pre­ko te­le­fo­na”.
Ulić je, ka­ko je ka­zao za „Dan” nje­gov bra­ni­lac advo­kat Mi­loš Vuk­sa­no­vić, ne­gi­rao kri­vi­cu.
Kon­tro­verz­ni Pod­go­ri­ča­nin, ko­ji je uhap­šen zbog or­ga­ni­zo­va­nja me­đu­na­rod­nog šver­ca nar­ko­ti­ka iako je još ta­da, 2011. go­di­ne, bio pod is­tra­gom, do­bio je od dr­ža­ve kre­dit u iz­no­su od 42.000 eura za na­vod­nu iz­grad­nju vi­na­ri­je. Vla­da mu je odo­bri­la kre­dit 2011. go­di­ne iako je u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu bio for­mi­ran pred­met pro­tiv nje­ga i to po za­mol­ni­ci Austra­li­je.
Ulić je ta­ko do­bio kre­dit od dr­ža­ve za raz­voj pri­vat­nog bi­zni­sa upra­vo dok je pra­ćen i dok je vo­đen po­stu­pak pro­tiv nje­ga.
Ta­da­šnji spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Đur­đi­na Ni­na Iva­no­vić ka­že da se sje­ća da je bio for­mi­ran pred­met i da je vo­đen iz­vi­đaj pro­tiv Uli­ća ali da se ne sje­ća de­ta­lja. Osim što je pro­tiv nje­ga bio po­kre­nut po­stu­pak, bio je i pod mje­ra­ma taj­nog nad­zo­ra. Mje­re je od­re­dio is­tra­žni su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Ra­do­mir Iva­no­vić. Ulić je bio pod pri­smo­trom po­što je Upra­va po­li­ci­je upu­ti­la ini­ci­ja­ti­vu Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu, a tu­ži­lac is­tra­žnom su­di­ji ko­ji je pri­hva­tio i od­re­dio mje­re taj­nog nad­zo­ra.
Pri­slu­ški­va­ni raz­go­vo­ri, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, ni­je­su uni­šte­ni već su bi­li ar­hi­vi­ra­ni sve do pri­je ne­ko­li­ko da­na, ka­da je Ulić uhap­šen.
M.V.


Do do­ka­za pre­ko mje­ra taj­nog nad­zo­ra

Do­ka­ze pro­tiv Va­sa Uli­ća Dr­žav­no tu­ži­la­štvo obez­bi­je­di­lo je upra­vo pri­mje­nju­ju­ći mje­re taj­nog nad­zo­ra. Ta­ko, is­tra­ži­te­lji po­sje­du­ju audio-za­pi­se i tran­skrip­te pre­sret­nu­tih raz­go­vo­ra Uli­ća i nje­go­vih sa­u­če­sni­ka.
Na­kon hap­še­nja ovog Pod­go­ri­ča­ni­na iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je on du­že od 20 go­di­na jed­na od glav­nih me­ta po­li­cij­ske ob­ra­de vi­še naj­zna­čaj­ni­jih po­li­cij­skih slu­žbi ši­rom svi­je­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"