Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-29 EDINU KOLAREVIĆU STAVLJENA HIPOTEKA NA NEKRETNINU ZBOG NEPLAĆANJA POREZA
Budva blokirala imovinu Milovom sestriću Poreski dug od 4.900 eura upisan je 22. avgusta ove godine na stan od 76 kvadrata Edina Kolarevića u Petrovcu. Teret je upisan po zahtjevu Sekretarijata za privredu i finansije Opštine Budva
Dan - novi portal
Ne­po­kret­na imo­vi­na Pod­go­ri­ča­ni­na Edi­na Ko­la­re­vi­ća, se­stri­ća biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pod te­re­tom je Op­šti­ne Bu­dva. Ra­di se o hi­po­te­ci na ne­kret­ni­nu Ko­la­re­vi­ća, ko­ja se na­la­zi u Ka­ta­star­skoj op­šti­ni (KO) Pe­tro­vac zbog du­ga za po­rez od 4.900 eura. Pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, hi­po­te­ka je upi­sa­na na nje­gov stan 22. av­gu­sta ove go­di­ne, po za­htje­vu Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du i fi­nan­si­je Op­šti­ne Bu­dva. U li­stu ne­po­kret­no­sti se na­vo­di da se stan Đu­ka­no­vi­će­vog se­stri­ća od 76 kva­dra­ta na­la­zi u pot­kro­vlju zgra­de. Za­klju­čak o po­re­skom du­gu da­ti­ran je na 15. fe­bru­ar 2016. go­di­ne.
No­vi­nar „Da­na” po­ku­šao je ju­če da stu­pi u kon­takt sa Ko­la­re­vi­ćem, me­đu­tim, nje­gov broj mo­bil­nog te­le­fo­na bio je uga­šen.
Po­red sta­na u Pe­trov­cu, ko­ji je ste­čen ku­po­vi­nom, on po­sje­du­je ne­po­kret­nu imo­vi­nu u Ko­la­ši­nu, Ko­to­ru i Pod­go­ri­ci.
U Ko­la­ši­nu Ko­la­re­vić ima ne­ko­li­ko par­ce­la od ukup­no 45.820 kva­dra­ta. Na toj imo­vi­ni upi­sa­no je ne­ko­li­ko te­re­ta, iz­me­đu osta­log i zbog ga­ran­ci­je za kre­dit kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke od 250.000 eura. In­te­re­sant­no je da se ne ra­di o kre­di­tu ko­ji je uzeo Đu­ka­no­vi­ćev se­strić, već pod­go­rič­ka fir­ma „Po­po­vić Elek­tro Si­stem”.
Edin Ko­la­re­vić je vla­snik i ne­ko­li­ko pa­šnja­ka u po­te­su Opa­ren bri­jeg, u Do­bro­ti, ukup­ne po­vr­ši­ne 184 m2. Ra­di se o imo­vi­ni ko­ja je ta­ko­đe ste­če­na ku­po­vi­nom.
Pre­ma va­že­ćoj plan­skoj do­ku­men­ta­ci­ji na ne­kret­ni­na­ma u Do­bro­ti mo­že da se gra­di obje­kat za sta­no­va­nje od pet spra­to­va. Ko­la­re­vić se 12. av­gu­sta pro­šle go­di­ne u Upra­vi za ne­kret­ni­ne upi­sao kao vla­snik par­ce­la u mje­stu Opa­ren bri­jeg, ko­je se na­la­ze na ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra od lo­ka­ci­je gdje se gra­di po­zna­ti tu­ri­stič­ki kom­pleks „Do­bro­ta Pa­la­ci and spa”. Edin je sin advo­ka­ti­ce Ane Đu­ka­no­vić i bio je vla­snik sta­na na Men­het­nu u Ame­ri­ci, vri­jed­nog oko mi­li­on eura. Kao vla­snik te ne­kret­ni­ne upi­sao se za vri­je­me stu­di­ja u Nju­jor­ku. U Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) mo­že se vi­dje­ti da je Ko­la­re­vić vla­snik fir­me „Su­bli­me De­ve­lop­ments”, u ko­joj je u de­cem­bru 2014. go­di­ne po­kre­nut ste­čaj. Dje­lat­nost te fir­me je iz­grad­nja stam­be­nih i ne­stam­be­nih zgra­da. U CRPS pi­še da je ukup­ni ka­pi­tal Ko­la­re­vi­će­ve kom­pa­ni­je 113.401 euro. Se­strić Mi­la Đu­ka­no­vi­ća bio je ovla­šće­no li­ce u sa­da uga­še­noj kom­pa­ni­ji „Su­bli­me Lo­gi­stics” i osni­vač fir­me „Aqua Mon­te­ne­gro”, ko­ja je ta­ko­đe li­kvi­di­ra­na.
Dje­lat­nost kom­pa­ni­je „Su­bli­me Lo­gi­stics” bi­la je in­že­njer­ska dje­lat­nost i teh­nič­ko sa­vje­to­va­nje, dok je „Aqua Mon­te­ne­gro” bi­la re­gi­stro­va­na za „sku­plje­nje, pre­či­šća­va­nje i di­stri­bu­ci­ju vo­de”.
Vl. OTA­ŠE­VIĆ

Na­sli­je­dio hi­lja­du kva­dra­ta na Sa­di­na­ma u Pod­go­ri­ci
Upra­va za ne­kret­ni­ne bi­lje­ži po­da­tak da je Edin Ko­la­re­vić na­sli­je­dio par­ce­lu od ne­što vi­še od hi­lja­du i 200 kva­dra­ta u pod­go­rič­kom na­se­lju Sa­di­ne, ko­je se na­la­zi u bli­zi­ni Si­ti kvar­ta. Iz Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce su u pro­šlom mje­se­cu na­ja­vi­li da će u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, ras­pi­sa­ti kon­kurs za ur­ba­ni­stič­ko – ar­hi­tek­ton­sko rje­še­nje i Stu­di­ju sa pre­po­ru­ka­ma za na­čin ur­ba­ni­za­ci­je Sa­di­na, ko­je se i da­lje vo­di kao po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte. Rje­še­nja će bi­ti u skla­du sa Pro­stor­no ur­ba­ni­stič­kim pla­nom (PUP).
„Oba­ve­zno je spro­vo­đe­nje me­đu­na­rod­nog jav­nog kon­kur­sa za oda­bir funk­ci­o­nal­nog i odr­ži­vog kon­cep­ta raz­vo­ja i ar­hi­tek­ton­sko ur­ba­ni­stič­kog ob­li­ko­va­nja. U okvi­ru kon­kur­sa će se ura­di­ti stu­di­ja ko­jom će se ana­li­zi­ra­ti po­god­nost te­re­na za raz­li­či­te vr­ste na­mje­na i da­ti smjer­ni­ce za bu­du­ću de­talj­nu raz­ra­du ovog pro­sto­ra. Pre­po­ru­ka je da se pri­li­kom pre­na­mje­ne po­ljo­pri­vred­nog u grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte zna­ča­jan dio (oko 50 od­sto) pla­ni­ra za na­mje­ne ze­le­ni­la i pej­za­žnog ure­đe­nja. Fa­ze re­a­li­za­ci­je će se od­re­di­ti to­kom iz­ra­de stu­di­je i pla­no­va de­talj­ne raz­ra­de za ovaj pro­stor”, pi­še u PUP-u.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"