Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-28 U SRIJEDU SE NAVRŠAVA 12 GODINA OD UBISTVA POLICIJSKOG INSPEKTORA SLAVOLJUBA ŠĆEKIĆA, NJEGOVA SESTRA PORUČILA
Šćekić ubijen ispred kuće Režim štiti nalogodavca Nalogodavca ubistva je veoma teško otkriti i procesuirati jer je to izuzetno moćna osoba, protiv koje apsolutno niko ne smije pokrenuti krivični postupak. Jedan od razloga, ujedno i najbitniji, jeste strah od odmazde, odnosno strah da i oni koji pokrenu krivični postupak ne budu lišeni života – kaže Slavica Šćekić
Dan - novi portal
Na­lo­go­dav­ci i do sa­da ne­ka­žnje­ni uče­sni­ci u ubi­stvu vi­so­kog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća i na­kon 12 go­di­na od ovog zlo­či­na osta­li su neo­t­kri­ve­ni zbog stra­ha da će usli­je­di­ti od­ma­zda uko­li­ko nad­le­žni or­ga­ni kre­nu na njih, oci­je­ni­la je se­stra po­koj­nog in­spek­to­ra Sla­vi­ca Šće­kić. U sri­je­du, 30. avgusta, na­vr­ši­će se 12 go­di­na od ubi­stva Šće­ki­ća, a nje­go­va se­stra u iz­ja­vi za „Dan” na­ve­la je da prav­da ni­je za­do­vo­lje­na osu­dom če­tvo­ri­ce okri­vlje­nih, i da ne­će bi­ti sve dok na­lo­go­dav­ci i osta­li eg­ze­ku­to­ri ne bu­du iza re­še­ta­ka.
– Prav­da još ni­je u pot­pu­no­sti za­do­vo­lje­na. Kad ovo ka­žem, mi­slim na to da li­cu prav­de još ni­su pri­ve­de­ni na­lo­go­da­vac i pre­o­sta­li uče­sni­ci u ubi­stvu. U sva­kom ubi­stvu po­sto­ji na­lo­go­da­vac, ta­ko on po­sto­ji i u ubi­stvu mo­je­ga bra­ta – ka­za­la je Šće­kić.
Ona tvr­di da je ubi­stvo nje­nog bra­ta na­re­di­la moć­na oso­ba ko­ju ni­ko ne smi­je pro­ce­su­i­ra­ti, da ne bi pla­tio ži­vo­tom.
– Me­đu­tim, na­lo­go­dav­ca ubi­stva je ve­o­ma te­ško ot­kri­ti i pro­ce­su­i­ra­ti li­cu prav­de, iz raz­lo­ga što je to iz­u­zet­no moć­na oso­ba, pro­tiv ko­je ap­so­lut­no ni­ko ne smi­je po­kre­nu­ti kri­vič­ni po­stu­pak. I to iz vi­še raz­lo­ga, do­du­še me­ni ne­shva­tlji­vih. Je­dan od raz­lo­ga, ko­ji je ujed­no i naj­bit­ni­ji, strah je od od­ma­zde, od­no­sno strah da i oni ko­ji po­kre­nu kri­vič­ni po­stu­pak ne bu­du li­še­ni ži­vo­ta, ako se dr­znu da se su­prot­sta­ve tom moć­ni­ku, vla­da­ru i vla­sni­ku tu­đih ži­vo­ta – do­da­je se­stra ubi­je­nog in­spek­to­ra.
Šće­kić ka­že da ne mo­že i ne že­li da se po­mi­ri sa či­nje­ni­com da su na­lo­go­da­vac i osta­li sa­u­če­sni­ci u li­kvi­da­ci­je još uvi­jek na slo­bo­di.
– Ja ne­ću da se po­mi­rim sa či­nje­ni­com da osta­ne ne­ka­žnjen ma­fi­jaš-moć­nik, od ko­jeg je po­te­kla ide­ja da moj brat tre­ba da bu­de ubi­jen. Ka­žu mi, još ni­je do­šlo pra­vo vri­je­me za hap­še­nje i ka­žnja­va­nje na­lo­go­dav­ca ubi­stva i pre­o­sta­lih uče­sni­ka u ubi­stvu, ko­ji su još uvi­jek na slo­bo­di, a to sve za­hva­lju­ju­ći ku­ka­vič­lu­ku i pol­tron­stvu po­je­di­na­ca u nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma. Iako se po hi­lja­di­ti put pi­tam ka­da će na­po­kon do­ći to pra­vo vri­je­me, na ko­je če­kam evo već pu­nih 12 go­di­na, ja ne gu­bim na­du i iskre­no se na­dam da će to vri­je­me ipak do­ći. Ima­ju­ći u vi­du da je pro­te­klo 12 go­di­na od ubi­stva mo­je­ga bra­ta, a da sa­da­šnje in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ni­su pri­ve­le li­cu prav­de na­lo­go­dav­ca ubi­stva, kao i pre­o­sta­le uče­sni­ke ubi­stva, ja lič­no sum­njam u po­sto­ja­nje ta­kve že­lje, vo­lje, sna­ge i mo­ći da će to uop­šte i ura­di­ti u do­gled­no vri­je­me, od­no­sno ne u ovom po­re­me­će­nom si­ste­mu svih vri­jed­no­sti – do­da­je Šće­ki­ć.
Vi­so­ki po­li­cij­ski funk­ci­o­ner Sla­vo­ljub Šće­kić je ubi­jen is­pred po­ro­dič­ne ku­će u Pod­go­ri­ci u av­gu­stu 2005. go­di­ne. Za nje­go­vo ubi­stvo ogla­še­ni su kri­vim Lju­bo Bi­go­vić, Sa­ša Bo­re­ta, Mi­lan Či­la Šće­kić i Lju­bo Vu­ja­di­no­vić ko­ji su osu­đe­ni na po 30 go­di­na ro­bi­je zbog ovog zlo­či­na. Pre­ma na­vo­di­ma pre­su­de, Lju­bo Vu­ja­di­no­vić i Mi­lan Šće­kić iz­vr­ši­o­ci su ubi­stva po­li­cij­skog in­spek­to­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća u no­ći 30. av­gu­sta 2005. go­di­ne, u pod­go­rič­kom na­se­lju To­lo­ši, pod­strek­nu­ti od op­tu­že­nih Sa­še Bo­re­te i Lju­ba Bi­go­vi­ća, ko­ji su im za re­a­li­zo­va­nje ubi­stva po­li­cij­skog in­spek­to­ra obe­ća­li vi­so­ku nov­ča­nu na­gra­du. Mo­tiv pod­stre­ka­ča je bi­la na­mje­ra op­tu­že­nih Sa­še Bo­re­te i Lju­ba Bi­go­vi­ća da se pre­ki­ne po­li­cij­ska is­tra­ga ko­jom je ru­ko­vo­dio sa­da po­koj­ni Sla­vo­ljub Šće­kić i osta­nu neo­t­kri­ve­ni ak­te­ri pod­me­ta­nja eks­plo­zi­va na gra­di­li­štu ho­te­la „Splen­did”. Iz­vr­ši­o­ci ubi­stva su vo­zi­li džip „či­ro­ki”, ko­ji je ko­ri­šćen pri­li­kom iz­vr­še­nja ubi­stva, od­ve­zli se do Ko­man­skog mo­sta i uni­šti­li ga ak­ti­vi­ra­njem eks­plo­ziv­ne na­pra­ve.
Za pod­stre­ka­va­nje na ubi­stvo in­spek­to­ra osu­đe­ni su Bo­re­ta i Bi­go­vić, a kao di­rekt­ni iz­vr­ši­o­ci ozna­če­ni su Lju­bo Vu­ja­di­no­vić i Mi­lan Či­la Šće­kić. U obra­zlo­že­nju od­lu­ke su­di­ja Ra­ko­če­vić je na­veo da je sud od­bio kao neo­sno­va­ne žal­be advo­ka­ta op­tu­že­nih.
U pre­su­di se na­vo­di da su Bo­re­ta i Bi­go­vić or­ga­ni­zo­va­li i pod­stre­kli na ubi­stvo Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća, dok je Mi­lan Či­la Šće­kić is­pa­lio smr­to­no­sni ra­fal, a Vu­ja­di­no­vić ga je če­kao u ko­li­ma ne­da­le­ko od in­spek­to­ro­ve ku­će. Šće­kić je ubi­jen is­pred po­ro­dič­ne ku­će u Pod­go­ri­ci.
M.V.P.


Pre­su­da

Bo­re­ta, Bi­go­vić i Alan Ko­žar su na or­ga­ni­zo­van na­čin po­ku­ša­li da pri­nu­de su­vla­sni­ka „Splen­di­da” Žar­ka Ra­du­lo­vi­ća da ku­pi ku­ću Ni­ko­le Bo­re­te ko­ja se na­la­zi uz sa­mi taj ho­tel. Bi­go­vić i Bo­re­ta osu­đe­ni su za iz­nu­du u po­ku­ša­ju pu­tem pod­stre­ka­va­nja, a Ko­žar, ko­ji je, po pre­su­di pod­me­tao eks­plo­ziv­ne na­pra­ve na gra­di­li­šte ho­te­la, osu­đen je na šest go­di­na i de­set mje­se­ci zbog iz­nu­de u po­ku­ša­ju i iza­zi­va­nja op­šte opa­sno­sti. Bo­re­ta i Bi­go­vić, pre­ma mi­šlje­nju su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da, ujed­no su pod­stre­kli Vu­ja­di­no­vi­ća i Šće­ki­ća da ubi­ju po­li­cij­skog in­spek­to­ra na­kon što je on ra­svi­je­tlio slu­čaj bom­ba­ških na­pa­da na „Splen­did” – na­ve­de­no je u obra­zlo­že­nju pre­su­de.


Se­dam po­stu­pa­ka

Pred­met ubi­stva Šće­ki­ća bio je tri pu­ta u Vi­šem su­du, a isto to­li­ko je odr­ža­no sjed­ni­ca vi­je­ća u Ape­la­ci­o­nom.
Na­kon što je Vr­hov­ni uki­nuo nji­ho­vu pre­su­du, sed­mi put je su­đe­no pred Ape­la­ci­o­nim su­dom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"