Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-27 PREDSJEDNIK OPŠTINE BIJELO POLJE NIJE DOSTAVIO SVE PODATKE AGENCIJI ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE
Žurić Žurić sakrio kredit od 224.000 eura Aleksandar Žurić prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije stambeni kredit od 50.539 eura dok, sa druge strane, nije naveo da mu je imovina pod hipotekom zbog kredita većeg od 220 hiljada eura Predsjednik Opštine Bijelo Polje kaže da se radi o njegovom privatnom odnosu sa bratom, koji ne bi trebalo da bude interesantan za javnost
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje Alek­san­dar Žu­rić ni­je do­sta­vio sve po­dat­ke Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK). Žu­rić je u svom imo­vin­skom kar­to­nu iz­o­sta­vio da na­ve­de stam­be­ni kre­dit od 224.500 eura, zbog ko­jeg je upi­sa­na hi­po­te­ka na nje­go­vu ne­po­kret­nu imo­vi­nu u Bi­je­lom Po­lju.
To se mo­že vi­dje­ti upo­re­đi­va­njem po­da­ta­ka ASK-a i Upra­ve za ne­kret­ni­ne. Čel­nik Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje pri­ja­vio je po­sto­ja­nje stam­be­nog kre­di­ta od 50.539 eura iz 2011. go­di­ne. Mje­seč­na ra­ta ko­ju pla­ća po tom kre­di­tu, ka­ko je Žu­rić sa­op­štio, iz­no­si 339 eura.
Sa dru­ge stra­ne, Upra­va za ne­kret­ni­ne na ne­po­ret­no­sti­ma u Li­stu ne­po­kret­no­sti 18, KO Bi­je­lo Po­lje, bi­lje­ži hi­po­te­ke u ko­rist Hipo Al­pe Adria ban­ke.
Kao vla­sni­ci te imo­vi­ne pod te­re­tom (1/2) su bra­ća Ivan i Alek­san­dar Žu­rić.
Ra­di se o hi­po­te­ci zbog stam­be­nog kre­di­ta od 220.000 eura sa „ro­kom ot­pla­te 358 mje­se­ci, go­di­šnjom ka­mat­nom sto­pom od 7.5 od­sto, mje­seč­nim anu­i­te­tom 1.734 eura, na osno­vu no­tar­skog za­pi­sa za­lo­žne iz­ja­ve UZZ 09/2011. go­di­ne”. Taj ugo­vor o kre­di­tu je ovje­ren kod no­tar­ke Bi­lja­ne Ko­na­tar 3. av­gu­sta 2011. go­di­ne.
U G li­stu te­re­ta na is­toj imo­vi­ni upi­san je i te­ret u ko­rist iste ban­ke, „ra­di obez­bje­đi­va­nja po­tra­ži­va­nja iz Ugo­vo­ra o re­struk­tu­ri­ra­nju kre­dit­nih oba­ve­za”.
Ra­di se o iz­no­su kre­di­ta od „224.500 eura, sa re­dov­nom go­di­šnjom ka­mat­nom sto­pom 3M Euri­bor + 8.00 od­sto i ro­kom ot­pla­te kre­di­ta 348 mje­se­ci”.
– Ukup­ni iz­nos kre­di­ta za­jed­no sa svim spo­red­nim po­tra­ži­va­nji­ma mo­ra bi­ti pla­ćen naj­ka­sni­je do 31. no­vem­bra 2041. god., kao i za­bi­lje­žba za­bra­ne otu­đe­nja i op­te­re­će­nja pred­met­nih ne­po­kret­no­sti hi­po­te­kar­nim du­žni­ci­ma bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca, što će se pro­te­za­ti i na even­tu­al­no bu­du­ćem iz­gra­đe­nom objek­tu na ze­mlji­štu ili do­grad­nji na po­sto­je­ćim objek­ti­ma u ko­rist hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca, a na osno­vu no­tar­skog za­pi­sa o po­tvr­di pri­vat­ne is­pra­ve UZZ br.231/2012 od 31. ok­to­bra 2012 god. ovje­re­nog od stra­ne no­ta­ra Bi­lja­ne Ko­na­tar – pi­še u te­re­tu.
O to­me ne­ma ni ri­je­či u po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu Alek­san­dra Žu­ri­ća iz mar­ta ove go­di­ne.
No­vi­nar „Da­na” kon­tak­ti­rao sa pred­sjed­ni­kom Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, ko­ji je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru sa­op­štio da je u pi­ta­nju pri­vat­ni od­nos iz­me­đu nje­ga i nje­go­vog bra­ta, ko­ji ne bi tre­ba­lo da bu­de in­te­re­san­tan za jav­nost.
Žu­rić je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pri­ja­vio da je u pr­vih se­dam mje­se­ci pro­šle go­di­ne mje­seč­no pri­mao pla­tu od 964 eura. Od av­gu­sta do no­vem­bra pro­šle go­di­ne nje­go­va pla­ta bi­la je ve­ća i iz­no­si­la je 1.354 eura.
Žu­rić ima još ne­ko­li­ko funk­ci­ja – član je Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­pi­tal­ne pro­jek­te, član Iz­vr­šnog od­bo­ra Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re, član je i Uprav­nog od­bo­ra Ru­ko­met­nog sa­ve­za Cr­ne Go­re, ali i pot­pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re. Za oba­vlja­nje tih funk­ci­ja, u svom imo­vin­skom kar­to­nu, Žu­rić tvr­di da ne­ma na­kna­de.
U po­da­ci­ma ASK pi­še da su­pru­ga čel­ni­ka op­šti­ne Alek­san­dra Žu­rić ra­di u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te, gdje je u pro­šloj go­di­ni do av­gu­sta mje­seč­no pri­ma­la pla­tu od 354 eura. Na­vo­di se i da je Alek­san­dra Žu­rić ku­pi­la auto­mo­bil „kia rio”, pro­iz­ve­den 2012. go­di­ne.
Njen su­prug Alek­san­dar Žu­rić, ka­ko pi­še u imo­vin­skom kar­to­nu, ni­je dao sa­gla­snost za pri­stup po­da­ci­ma na ra­ču­ni­ma ban­kar­skih i dru­gih fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja.Vl.O.


Ne od­go­va­ra od 19. av­gu­sta

Alek­san­dar Žu­rić je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru obe­ćao no­vi­na­ru da će ob­ja­sni­ti si­tu­a­ci­ju sa kre­di­tom i od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nja pro­sli­je­đe­na mej­lom još 19. av­gu­sta. Me­đu­tim, od­go­vor ni­je sti­gao do za­klju­če­nja ovog no­vin­skog bro­ja.


Pet go­di­na re­gi­o­nal­ni me­na­džer Pr­ve ban­ke

U bi­o­gra­fi­ji Žu­ri­ća na saj­tu Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje na­ve­de­no je da je kao stu­dent bi­ran za pot­pred­sjed­ni­ka Omla­din­skog sa­vje­ta Cr­ne Go­re. Od 1998. do 2011. go­di­ne bio je od­bor­nik u Skup­šti­ni op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje. Žu­rić je bio i po­sla­nik dok je po­sto­ja­la za­jed­nič­ka dr­ža­va sa Sr­bi­jom. Pet go­di­na ra­dio je kao re­gi­o­nal­ni me­na­džer Pr­ve ban­ke, ko­ja je u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Na mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje iza­bran je u ok­to­bru 2014. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"