Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-26 ČLAN SENATA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ZORAN JELIĆ U SUKOBU INTERESA
Jelić Finansirao DPS, a sad ga kontroliše Zoran Jelić je 19. avgusta prošle godine donirao 1.000 eura Demokratskoj partiji socijalista. Na spisku finansijera DPS-a na kome je ime Jelića su i funkcioneri te stranke Branko Čavor, Veljko Zarubica, Šefkija Murić, Vuk Roćen, Mirsad Mulić, Halil Duković, Husnija Šabović... Ovo praktično znači da će Jelić kontrolisati rad DPS-a, partije koju je godinama zastupao i čiji je rad donedavno i finansirao, što jasno ukazuje na sukob interesa
Dan - novi portal
-Član Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je (DRI) Zo­ran Je­lić fi­nan­si­rao je De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta (DPS), a sa­da tre­ba da kon­tro­li­še njen rad, zbog če­ga se oprav­da­no po­sta­vlja pi­ta­nje nje­go­ve objek­tiv­no­sti i že­lje da pre­po­zna even­tu­al­ne zlo­u­po­tre­be. Pre­ma do­ku­men­tu do kojeg je do­šao „Dan”, Zo­ran Je­lić je 19. av­gu­sta pro­šle go­di­ne do­ni­rao 1.000 eura De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta, či­ji je li­der Mi­lo Đu­ka­no­vić. Na spi­sku fi­nan­si­je­ra DPS-a na ko­me je i ime Je­li­ća su i funk­ci­o­ne­ri te stran­ke Bran­ko Ča­vor, Velj­ko Za­ru­bi­ca, Šef­ki­ja Mu­rić, Vuk Ro­ćen, Mir­sad Mu­lić, Ha­lil Du­ko­vić, Hu­sni­ja Ša­bo­vić... Svi su do­ni­ra­li po 1.000 eura. U pi­ta­nju je fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj DPS-a za 2016. go­di­nu.
Skup­šti­na Cr­ne Go­re je ime­no­va­la po­čet­kom mar­ta ove go­di­ne du­go­go­di­šnjeg po­sla­ni­ka i is­tak­nu­tog funk­ci­o­ne­ra vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Zo­ra­na Je­li­ća za čla­na Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je. Nje­gov osnov­ni za­da­tak je kon­tro­la po­slo­va­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, jav­nih slu­žbi i kom­pa­ni­ja, kao i kon­tro­la tro­še­nja jav­nih fon­do­va.
Ovo prak­tič­no zna­či da će Je­lić kon­tro­li­sa­ti rad DPS-a, par­ti­je ko­ju je go­di­na­ma za­stu­pao i či­ji je rad do­ne­dav­no čak i fi­nan­si­rao, što ja­sno uka­zu­je na su­kob in­te­re­sa. Ta­ko­đe, jav­nost se s pra­vom pi­ta da li je ovom do­na­ci­jom i ku­plje­no mje­sto u Se­na­tu DRI, jer je Je­lić za čla­na Se­na­ta DRI iza­bran gla­so­vi­ma po­sla­ni­ka one par­ti­je ko­joj je do­ni­rao 1.000 eura. Oprav­da­no je i pi­ta­nje da li je pro­ce­du­ra nje­go­vog iz­bo­ra sa­mo pa­ra­van i for­ma da se iz­vr­ši odu­že­nje su­bjek­ta ko­ji je ča­šćen sa 1.000 eura svom da­ro­dav­cu, od­no­sno do­na­to­ru.
Mo­že se i s pu­nim pra­vom oče­ki­va­ti da se u no­vim iz­vje­šta­ji­ma Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re u pro­ce­su evrop­skih in­te­gra­ci­ja is­ka­že za­bri­nu­tost da li je ovo ime­no­va­nje Je­li­ća za čla­na Se­na­ta DRI za­pra­vo taj tra­že­ni i pra­ved­ni epi­log skan­da­lo­zne afe­re „Sni­mak”, ko­ju je 2013. go­di­ne po­kre­nuo „Dan”.
Je­li­će­vo ime­no­va­nje na­me­će ne­ko­li­ko va­žnih pi­ta­nja ko­ja se ti­ču ne­za­vi­sno­sti ove in­sti­tu­ci­je i ostva­ri­va­nja nje­nih ustav­nih i za­kon­skih funk­ci­ja. Pr­vo je da li se u stvar­no­sti mo­že obez­bi­je­di­ti ne­za­vi­snost DRI od po­li­ti­ke i da li je fak­tič­ki za­ga­ran­to­va­no na­če­lo ne­pri­stra­sno­sti u nje­nom ra­du. Dru­gim ri­je­či­ma, pi­ta­nje je da li će član Se­na­ta istim oči­ma gle­da­ti i istim ar­ši­nom mje­ri­ti onaj su­bje­kat či­ji je funk­ci­o­ner bio do ju­če, ali i iz­da­šni do­na­tor, i one ko­ji su po­li­tič­ki ri­va­li i tak­ma­ci tom su­bjek­tu.
Uz to je ot­vore­no i pi­ta­nje da li je po­šte­no i smi­sle­no da kon­tro­lor kon­tro­li­še se­be, i da li će u bo­ja­zni od se­be mi­je­nja­ti svo­je prak­se i da li će svo­je be­za­ko­nje i ne­pra­vil­no­sti iz­ni­je­ti na svje­tlo da­na kao što bi tu­đe. Da ne bi va­žio prin­cip „svak` svo­je i svak` sa­mog se­be da kon­tro­li­še” upra­vo i po­sto­je ne­za­vi­sne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je.
Za­to se i oče­ku­je da se u pred­sto­je­ćem iz­vje­šta­ju EU po­sta­vi pi­ta­nje da li se mo­že obez­bi­je­di­ti ne­za­vi­snost, ne­pri­stra­snost i efi­ka­snost ako kon­tro­li­sa­ni po­sta­vlja kon­tro­lo­ra, a sve pod pla­štom ne­za­vi­sne in­sti­tu­ci­je.
Oštar jav­ni apel se­dam uti­caj­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je da Je­lić ne bu­de iza­bran za čla­na Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je, ni­je spri­je­čio vla­da­ju­ću ve­ći­nu u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da do­ne­se od­lu­ku o nje­go­vom, iz­bo­ru. Go­di­na­ma una­zad ime Je­li­ća, ta­ko­đe i du­go­go­di­šnjeg di­rek­to­ra Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, po­mi­nje se u kon­tek­stu zlo­u­po­tre­ba, a po­seb­no u ve­zi sa afe­rom „Sni­mak”, od­no­sno zlo­u­po­tre­be jav­nih sred­sta­va u svr­hu osva­ja­nja do­dat­nih gla­so­va na iz­bo­ri­ma za DPS.
O to­me svje­do­či sni­mak sa sa­stan­ka ru­ko­vod­stva De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, ko­ji je „Dan” ob­ja­vio u fe­bru­a­ru 2013. go­di­ne, na ko­jem Je­lić pre­ci­zno na­po­mi­nje ka­ko pred­iz­bor­no za­po­šlja­va­nje gra­đa­na uti­če di­rekt­no na po­ve­ća­nje po­dr­ške nje­go­voj stran­ci, a isto­vre­me­no sma­nju­je šan­se opo­zi­ci­ji na iz­bo­ri­ma. Je­lić je ta­da iz­re­kao ču­ve­nu stra­te­gi­ju i for­mu­lu da je­dan za­po­sle­ni do­no­si če­ti­ri gla­sa.
– Je­dan za­po­sle­ni, to su če­ti­ri gla­sa. Ako us­pi­je­mo da za­po­sli­mo na­šeg čo­vje­ka, sma­nji­li smo nji­ma (opo­zi­ci­ji) je­dan glas, a po­ve­ća­li na­ma (DPS). I tu je i dio one po­ro­di­ce. Aj­mo to­me čo­vje­ku da po­mog­ne­mo da se za­po­sli i ima­će­mo efe­kat ova če­ti­ri gla­sa za DPS – re­kao je Je­lić pri­je pet go­di­na na sa­stan­ku ru­ko­vod­stva DPS-a.
M.V.


I Ko­va­če­vić iz DPS-a u re­vi­zo­re

Cr­no­gor­ska skup­šti­na je u ju­lu 2013. go­di­ne iza­bra­la Ni­ko­lu Ko­va­če­vi­ća za ta­da pe­tog čla­na Se­na­ta Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je (DRI). Ni­ko­lu Ko­va­če­vi­ća je ta­da po­dr­žao 41 po­sla­nik vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, dok je opo­zi­ci­ja bi­la pro­tiv.
Ni­ko­la Ko­va­če­vić je sve­ga par da­na pri­je gla­sa­nja u Skup­šti­ni bio član Iz­vr­šnog od­bo­ra DPS-a, a u tom is­tak­nu­tom par­tij­skom ti­je­lu je pro­veo 12 go­di­na. Po­mi­njan je i u afe­ri „Sni­mak” iz Ko­la­ši­na, u slu­ča­ju pod­mi­ći­va­nja bi­ra­ča za po­tre­be DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"