Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-24 PUNIŠA PUCO VOJIČIĆ POZIVA TUŽILAŠTVO DA SASLUŠA BIVŠEG PRIPADNIKA MUP-A I O UBISTVU NJEGOVOG SINOVCA
Vojičić Banović krio Srđanovog ubicu Pripadnicima policije iznio sam saznanja da je Marinko Banović kritične večeri poslije ubistva mog sinovca, pomogao izvršiocu tako što ga je sakrio u svom stanu u Hercegovačkoj ulici i tamo mu omogućio da se umije i ukloni tragove, kazao je Vojičić u izjavi za „Dan”
Dan - novi portal
Stric Sr­đa­na Vo­ji­či­ća, Pu­ni­ša Pu­co tra­ži od nad­le­žnih or­ga­na da Marinka Banovića, ko­ji je uhap­šen pri­je tri da­na, sa­slu­ša­ju zbog, ka­ko tvr­di, uče­šća u ubi­stvu nje­go­vog si­nov­ca. Vo­ji­čić je i ra­ni­je op­tu­žio Ba­no­vi­ća, ne­ka­da­šnjeg pri­pad­ni­ka po­li­ci­je, da je po­mo­gao ubi­ci nje­go­vog bra­ta­ni­ća Sr­đa­na ubi­je­nog 23. ok­to­bra 2006. hi­ci­ma iz pi­što­lja is­pred sta­na Je­vre­ma Br­ko­vi­ća ko­jeg je obez­bje­đi­vao.
– Pri­pad­ni­ci­ma po­li­ci­je iz­nio sam sa­zna­nja da je Ma­rin­ko Ba­no­vić kri­tič­ne ve­če­ri, po­sli­je ubi­stva, po­mo­gao iz­vr­ši­o­cu ta­ko što ga je sa­krio u svom sta­nu u Her­ce­go­vač­koj uli­ci i ta­mo mu omo­gu­ćio da se umi­je i uklo­ni tra­go­ve – is­pri­čao je Vo­ji­čić u iz­ja­vi za „Dan”.
On je is­tra­žnim or­ga­ni­ma po­ru­čio da je i naj­no­vi­ja ak­ci­ja u ko­joj je uhap­šen Ba­no­vić sa snaj­pe­ri­ma i oruž­jem po­ka­za­la da je bio u pra­vu ka­da je go­vo­rio o po­ve­za­no­sti ovog biv­šeg po­li­caj­ca sa ma­fi­ja­škim kla­no­vi­ma.
Vo­ji­čić je is­pri­čao i da je u di­rekt­nom kon­tak­tu od li­de­ra PzP-a Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća čuo da iza po­gi­bi­je nje­go­vog si­nov­ca sto­ji „za­go­rič­ki klan”.
On tvr­di da mu je Me­do­je­vić sa­op­štio ka­ko po­sto­ji sum­nja da je ubi­ca nje­go­vog si­nov­ca Ma­rin­ko Ba­no­vić, a ne Ra­de Živ­ko­vić ko­ji je po­mi­njan u tom kon­tek­stu.
– Ta­kva sa­zna­nja Me­do­je­vić je do­bio od vi­so­kog po­li­cij­skog funk­ci­o­ne­ra, či­je ime ni­je že­lio da ot­kri­va – is­ta­kao je Vo­ji­čić.
Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Cen­tra bez­bjed­nosti Pod­go­ri­ca su ju­če na­sta­vi­li ak­ci­ju u ko­joj je uhap­šen Ma­rin­ko Ba­no­vić i u ko­or­di­na­ci­ji i po na­lo­gu nad­le­žnog tu­ži­o­ca, a po pret­hod­no pri­ba­vlje­noj na­red­bi su­di­je za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci, iz­vr­ši­li pre­tres pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­ste on i Đu­ro Vu­jo­vić (34).
Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su, 22.8.2017. go­di­ne, iz­vr­ši­li pre­tres sta­no­va i ku­ća ko­je ko­ri­ste Ba­no­vić i Vu­jo­vić.
Pri­li­kom pre­tre­sa ku­će ko­ju ko­ri­sti Vu­jo­vić po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su za­te­kli nje­go­vog oca D.V. (54) iz Pod­go­ri­ce. Pro­na­šli su i od­u­ze­li tri pi­što­lja: je­dan „ma­u­zer” M90 kal. 9mm, je­dan mar­ke „Smith & Wesson” kal. 357 mm i je­dan pi­štolj ne­po­zna­te mar­ke kal. 9mm. Pri­li­kom pre­tre­sa, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli i dje­lo­ve od oruž­ja kao i 484 ko­ma­da mu­ni­ci­je raz­li­či­tog ka­li­bra. D.V. je li­šen slo­bo­de zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su 21.8.2017. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći na osno­vu ope­ra­tiv­nih sa­zna­nja u Uli­ci dru­gog cr­no­gor­skog ba­ta­ljo­na, u na­se­lju Za­go­rič, za­u­sta­vi­li put­nič­ko mo­tor­no vo­zi­lo „land ro­ver”, pod­go­rič­kih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­jim je upra­vljao M.B. (41) iz Pod­go­ri­ce, dok se na su­vo­za­če­vom mje­stu na­la­zio Đ.V. (34) iz Pod­go­ri­ce. Pri­li­kom za­u­sta­vlja­nja iz vo­zi­la je is­ko­čio Đ.V. i dao se u bjek­stvo. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su uspje­li da za­u­sta­ve vo­zi­lo. Iz­vr­ši­li su pre­gled li­ca i vo­zi­la i tom pri­li­kom su pro­na­đe­ne: snaj­per­ska pu­ška he­kler – koh G3 sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­čem, snaj­per­ska pu­ška ne­po­zna­te mar­ke, ta­ko­đe sa op­tič­kim ni­ša­nom i pri­gu­ši­va­čem, ve­ća ko­li­či­na mu­ni­ci­je ko­ja od­go­va­ra ovim pu­ška­ma, iz­vje­stan broj ča­u­ra od ovog oruž­ja, kao i dru­gi pred­me­ti – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Vo­zi­lo ko­jim je upra­vljao Ba­no­vić, kao i pro­na­đe­no oruž­je i mu­ni­ci­ja upu­će­ni su na vje­šta­če­nje ka­ko bi se utvr­di­lo či­ji tra­go­vi se na nji­ma na­la­ze, kao i da li su ko­ri­šće­ni pri­li­kom iz­vr­še­nja ne­kog kri­vič­nog dje­la.
M.V.R.


Bra­ni se ću­ta­njem

Osum­nji­če­ni brat ko­man­dan­ta SAJ-a pred in­spek­to­ri­ma i na sa­slu­ša­nju u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu bra­nio se ću­ta­njem. Ju­če po­pod­ne sa­slu­ša­la ga je tu­ži­lac Je­le­na Pro­tić, ko­ja mu je od­re­di­la za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta. Nje­gov bra­ni­lac, advo­kat Zo­ran Pi­pe­ro­vić, za „Dan” je ka­zao da je Ba­no­vi­ću tu­ži­lač­ki pri­tvor od­re­đen zbog opa­sno­sti od bjek­stva, kao i stra­ha da će uko­li­ko se na­đe na slo­bo­di uti­ca­ti na sa­u­če­sni­ke ili po­no­vi­ti dje­lo za ko­je se te­re­ti. Pi­pe­ro­vić je ka­zao i da su ulo­ži­li žal­bu na rje­še­nje o za­dr­ža­va­nju, kao i da bi Ba­no­vić da­nas tre­ba­lo da bu­de pri­ve­den su­di­ji za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­ji će do­ni­je­ti od­lu­ku o mo­gu­ćem od­re­đe­nju pri­tvo­ra.
Pi­pe­ro­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še op­tu­žbe Pu­ni­še Pu­ca Vo­ji­či­ća.


Kod Ma­rin­ka ni­je­su na­šli ni­šta

Pre­tre­som pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti Ma­rin­ko Ba­no­vić po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ni­je­su pro­na­šli ni­šta što bi bi­lo in­te­re­sant­no za slu­žbu.
Pro­na­đe­no oruž­je kod Vu­jo­vi­ća bi­će pred­met vje­šta­če­nja u Fo­ren­zič­kom cen­tru.
O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten nad­le­žni dr­žav­ni tu­ži­lac ko­ji je na­lo­žio da se D.V. li­ši slo­bo­de i da mu se pri­ve­de uz kri­vič­nu pri­ja­vu zbog sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.


Vu­jo­vić se pre­dao

Pod­go­ri­ča­nin Đu­ro Vu­jo­vić pre­dao se ju­če na­kon dva da­na po­tra­ge, po­tvr­đe­no je iz po­li­ci­je. On je u prat­nji bra­ni­la­ca ju­če oko pod­ne do­šao u CB Pod­go­ri­ca.
U po­ne­dje­ljak uve­če po­bje­gao je iz vo­zi­la ko­jim je upra­vljao Ma­rin­ko Ba­no­vić, a u ko­jem je po­li­ci­ja pro­na­šla oruž­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"