Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana STUDIJA DELOITA NA OSNOVU KOJE JE OMOGUĆENA VIŠEMILIONSKA ZARADA VLASNICIMA RUDNIKA UGLJA
Aco Đukanović Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije Deloit je procijenio akcije Rudnika uglja na 6,4 eura po akciji, tako što je pretpostavio da će drugi blok biti jačine 254 megavata i da će raditi od 2023. do 2062. godine. Vlada je krajem decembra odustala od drugog bloka te jačine i odlučila se za rekonstrukciju prvog bloka. Za drugi blok još nisu donijeli alternativno rješenje
Dan - novi portal
Kon­sul­tant De­lo­it je pro­ci­je­nio ak­ci­je Rud­ni­ka uglja (RUP) na 6,4 eura pod pret­po­stav­kom da će dru­gi blok Ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja (TEP) ra­di­ti od 2023. do 2062. go­di­ne, da će ugo­vor o kon­ce­si­ji na­kon is­te­ka 2025. go­di­ne pa do 2062. osta­ti isti, te da će se broj za­po­sle­nih do te go­di­ne sma­nji­ti za 259 ili za vi­še od če­tvr­ti­ne.
Kao što je po­zna­to, Vla­da je kra­jem de­cem­bra od­lu­či­la da eko­lo­ški re­kon­stru­i­še pr­vi blok, a da dru­gi ne­će bi­ti ja­či­ne 254 me­ga­va­ta. Osim što ne­će bi­ti ja­či­ne sa ko­jom se ba­ra­ta­lo go­di­na­ma una­zad, iz EPCG još ni­je­su ni do­sta­vi­li teh­nič­ko rje­še­nje za blok dva.
Osim to­ga, ka­ko pi­še u ela­bo­ra­tu o fer vri­jed­no­sti ak­ci­ja Rud­ni­ka uglja na dan 28. mart, ne­do­sta­ci u pro­cje­ni di­o­ni­ca na 6,4 eura su i sud­ski spo­ro­vi. Op­šti­na Plje­vlja je tu­ži­la Rud­nik na iz­nos od pre­ko pet mi­li­o­na, a in­ter­na prav­na slu­žba RUP-a je pro­ci­je­ni­la da je vje­ro­vat­no­ća da se iz­gu­bi spor 40 od­sto, na osno­vu če­ga je De­lo­it pro­ci­je­nio da je Rud­nik pro­pu­stio da for­mi­ra re­zer­vi­sa­nje za po­ten­ci­jal­ne gu­bit­ke u iz­no­su od dva mi­li­o­na.
– Ovo re­zer­vi­sa­nje ne pred­sta­vlja re­zer­vi­sa­nje u skla­du sa me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma fi­nan­sij­skog iz­vje­šta­va­nja (IFRS) – pi­še u ela­bo­ra­tu De­lo­i­ta.
Ne­do­sta­ci su, ka­ko su do­da­li, i po pi­ta­nju ko­li­či­ne ot­kriv­ke u pro­iz­vod­nji uglja.
– RUP je to­kom 2017. go­di­ne is­ko­pao ma­nje ot­kriv­ke ne­go što je bi­lo pred­vi­đe­no ru­dar­skim pro­jek­tom, od­no­sno ostva­ren je ko­e­fi­ci­jent ot­kriv­ke 3,21 me­tar kub­ni po to­ni uglja. To će ima­ti za po­sle­di­cu is­ko­pa­va­nje ve­će ko­li­či­ne ot­kriv­ke u na­red­nim pe­ri­o­di­ma, od­no­sno po­ve­ća­nje di­rekt­nih tro­ško­va pro­iz­vod­nje, a sa­mim tim i po­ve­ća­nje ci­je­ne ko­šta­nja uglja, od­no­sno sma­nje­nja re­zul­ta­ta po­slo­va­nja. U skla­du sa tim, neo­p­hod­no je for­mi­ra­ti re­zer­vi­sa­nja na te­ret re­zul­ta­ta 2017. go­di­ne u iz­no­su od 400 hi­lja­da – pi­še u ela­bo­ra­tu Delo­i­ta.
Oni su pro­cje­nji­va­li ak­ci­je RUP-a na za­htjev EPCG, ko­ja je od­lu­či­la da ot­ku­pi sve di­o­ni­ce Rud­ni­ka po ci­je­ni od 6,4 eura. Pri­ča o ku­po­vi­ni je po­če­la na­kon što su A2A i Aco Đu­ka­no­vić pred­lo­ži­li EPCG-u da ot­ku­pi nji­hov ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja, za 6,5 eura po di­o­ni­ci.
De­lo­it je pro­ci­je­nio da kom­pa­ni­ja vri­je­di 39,6 mi­li­o­na eura, ali je to ko­ri­go­vao ne­to dug od 7,16 mi­li­o­na na dan pro­cje­ne i fer tr­ži­šnu vri­jed­nost ak­ci­ja dru­štva je pro­ci­je­nio na 32,5 mi­li­o­na, što da­je fer tr­ži­šnu vri­jed­nost od 6,4 eura ima­ju­ći u vi­du da se ak­cij­ski ka­pi­tal sa­sto­ji od 5,06 mi­li­o­na ak­ci­ja.
Eko­nom­ski ana­li­ti­čar i ma­njin­ski ak­ci­o­nar EPCG De­jan Mi­jo­vić je na­veo da ne sa­mo na­lo­go­dav­ci ove pro­cje­ne iz DPS-a, Pr­ve ban­ke i Vla­de, već i obič­ni gra­đa­ni zna­ju da se ra­di o ne­re­al­nim ili pot­pu­no la­žnim po­da­ci­ma.
– Na pri­mjer, po­da­tak da će se gra­di­ti no­vi i mo­der­ni­zo­va­ti po­sto­je­ći blok ter­mo­e­lek­tra­ne je­dan i da će ra­di­ti pu­nih 40 go­di­na. Dru­go, da­nas je ja­sno za­što se če­ka­lo pu­nih 12 mje­se­ci na iz­ra­du pro­cje­ne, ko­ja se la­ko mo­gla za­vr­ši­ti sre­di­nom pro­šle go­di­ne. Bi­lo je, oči­gled­no, po­treb­no sa­če­ka­ti da se po­stig­ne „re­kord­ni” pro­fit RUP-a od osam mi­li­o­na eura u 2017. i na osno­vu nje­ga pro­jek­to­va­ti vi­si­nu ci­je­na ak­ci­je. Da je ovaj po­slov­ni re­zul­tat ta­čan, mo­glo bi se re­ći da bi EPCG na­pra­vi­la od­li­čan po­sao, jer bi se in­ve­sti­ci­ja vra­ti­la za če­ti­ri go­di­ne, ali je po­zna­to da se u RUP-u, na pri­mjer, ne vr­ši ot­kriv­ka i re­kul­ti­va­ci­ja i da je sa­mo zbog to­ga ostva­re­ni pro­fit spo­ran – re­kao je Mi­jo­vić.
Ja­sno je, ka­ko je is­ta­kao, da bi ku­po­vi­na ak­ci­ja RUP-a po ci­je­ni od 6,4 eura po ak­ci­ji bi­la šte­tan po­sao, od­no­sno da ne bi bio u jav­nom in­te­re­su.
– Za­to po­no­vo po­zi­vam sve ak­te­re da do­bro raz­mi­sle šta im je či­ni­ti. Iz­me­đu osta­log, tre­ba da ima­ju u vi­du da će se na­kon smje­ne vla­sti iz­vr­ši­ti fo­ren­zič­ka ana­li­za svih aspe­ka­ta ovog po­sla i da će ga do­dat­no is­tra­ži­va­ti Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo – za­klju­čio je Mi­jo­vić.
EPCG je za­ka­za­la skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra za 28. mart, ka­da će do­ni­je­ti od­lu­ku o ot­ku­pu ak­ci­ja Rud­ni­ka uglja. Za to su od­re­di­li 33 mi­li­o­na eura, od če­ga će A2A do­bi­ti sko­ro 14 mi­li­o­na, a Aco Đu­ka­no­vić 3,83 mi­li­o­na.
D.M.


Go­di­nu če­ka­li zbog ugo­vo­ra

Đu­ka­no­vić i A2A su za­htjev za ot­kup ak­ci­ja EPCG-u do­sta­vi­li u ja­nu­a­ru pro­šle go­di­ne. Mi­jo­vić je na­veo da se svje­sno če­ka­lo pu­nih 12 mje­se­ci i da bi se na­pra­vio no­vi, pot­pu­no ne­po­treb­ni, pe­to­go­di­šnji ugo­vor iz­me­đu EPCG i RUP-a o na­bav­ci uglja za 24 eura po to­ni.
– Da­kle, bez ob­zi­ra na tr­ži­šne pri­li­ke, EPCG mo­ra da ku­pu­je ugalj i da mu ter­mo­e­lek­tra­na ra­di u pu­nom ka­pa­ci­te­tu svih 12 mje­se­ci, pa ma­kar ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je na otvo­re­nom tr­ži­štu bi­la tri eura dok je pro­iz­vod­ni tro­šak ter­mo­e­lek­tra­ne 4,6 eura, kao što je da­nas slu­čaj. Ako bi se još vr­ši­la sa­mo pred­vi­đe­na re­kon­struk­ci­ja ter­mo­e­lek­tra­ne a ne i nje­na mo­der­ni­za­ci­ja ko­ja bi po­ve­ća­la nje­nu efi­ka­snost, on­da bi taj ras­ko­rak na šte­tu ter­mo­e­lek­tra­ne bio još ve­ći, pa EPCG ne bi ima­la in­te­res da mu ter­mo­e­lek­tra­na i rud­nik ra­de pu­nim ka­pa­ci­te­tom. Ugo­vor o ku­po­vi­ni uglja je šte­tan i fik­ti­van, jer je kom­ple­tan ri­zik na EPCG, dok je RUP to­ga oslo­bo­đen. Slu­ži sa­mo da bi se po­di­gla ci­je­na ak­ci­ja – za­klju­čio je Mi­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"