Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana U SUDSKOM POSTUPKU ZA ODUZIMANJE IMOVINE MILOŠU MAROVIĆU PREDLOŽENO SASLUŠANJE ZVANICA SA NJEGOVE SVADBE
Đukanović, Marović i Mićunović Čašćavali ga i Milo i Brano Marovićevi advokati dostavili su sudu spisak zvanica sa svadbe, na kojem se nalaze i premijer Milo Đukanović i njegova supruga Lidija, Branislav Mićunović, Sava Grbović, Rajko Kuljača i Lazar Rađenović, Boro Lazović, Dušanka Jeknić, Zoran Bećirović, Žarko Radulović, nekoliko poznatih crnogorskih advokata i sudija, kao i pjevači Ana Bekuta i Aca Lukas
Dan - novi portal
U pod­go­rič­kom Vi­šem su­du odr­ža­na je ras­pra­va o traj­nom od­u­zi­ma­nju imo­vi­ne Mi­lo­šu Ma­ro­vi­ću, si­nu biv­šeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, i nje­mu bli­skim oso­ba­ma. Ma­ro­vi­će­vi advo­ka­ti ni ju­če ni­je­su od­u­sta­li od za­htje­va da se u po­stup­ku sa­slu­ša­ju zva­ni­ce ko­je su bi­le na svad­bi Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća i nje­go­ve su­pru­ge Ta­ma­re, ka­ko bi se iz­ja­sni­li sa ko­li­ko nov­ca su da­roiva­li mla­den­ce.
Prav­ni za­stup­ni­ci mlađeg Marovića do­sta­vi­li su su­du spi­sak zva­ni­ca sa te svad­be, me­đu ko­ji­ma su i biv­ši pre­mi­je­r Mi­lo Đu­ka­no­vi­ć i nje­go­va su­pru­ga Li­di­ja, kon­tro­verz­ni bi­zni­sme­n Bra­ni­sla­v Mi­ću­no­vi­ć, pred­sjed­ni­k od­bo­ra di­rek­to­ra Lu­tri­je CG Sa­va Gr­bo­vi­ć, biv­ši pred­sjed­ni­ci bu­dvan­ske op­šti­ne Raj­ko Ku­lja­ča i La­za­r Ra­đe­no­vi­ć i pred­sjed­ni­k bu­dvan­skog DPS-a Bo­ro La­zo­vi­ć, Du­šan­ka Jek­nić, Zo­ra­n Be­ći­ro­vi­ć, di­rek­tor „Splen­di­da” Žar­ko Ra­du­lo­vić, ne­ko­li­ko po­zna­tih cr­no­gor­skih advo­ka­ta i su­di­ja i pjevači Ana Bekuta i Aca Lukas.
Advo­kat Di­mi­tri­je Dap­če­vić je ovaj spi­sak do­sta­vio na­kon što je na pret­hod­nom ro­či­štu za utvr­đi­va­nje le­gal­no­sti nov­ca ko­jim su ste­če­ne ne­po­kret­no­sti u vla­sni­štvu po­ro­di­ce biv­šeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a us­tvr­dio da su Ma­ro­vi­ći pri­ho­do­va­li i od svad­be Mi­lo­ša i Ta­ma­re 2009. go­di­ne.
Sa dru­ge stra­ne, u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu sma­tra­ju da iz do­ka­za pri­ku­plje­nih to­kom fi­nan­sij­ske is­tra­ge pro­iz­la­zi da je Mi­loš Ma­ro­vić imo­vi­nu ste­kao ba­ve­ći se kri­mi­na­lom.
Ka­ko su ju­če pred vi­je­ćem su­di­je Bo­ri­sa Sa­vi­ća ka­za­li Ma­ro­vi­će­vi advo­ka­ti, kre­di­te ko­je je on uzi­mao uglav­nom je vra­ća­la nje­go­va maj­ka Đor­đi­na Ma­ro­vić.
Iako je spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Li­di­ja Vuk­če­vić ka­za­la da se na osno­vu ta­kvih do­ka­za ne mo­že utvr­di­ti po­ri­je­klo imo­vi­ne Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća i nje­go­ve su­pru­ge Ta­ma­re, jer uglav­nom go­vo­re o imo­vi­ni ro­di­te­lja, od­bra­na je is­ta­kla da je za njih taj dio ve­o­ma va­žan.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo pod­ni­je­lo je na­log za od­u­zi­ma­nje sta­no­va i pla­ce­va u vla­sni­štvu Ma­ro­vi­ća u Bu­dvi i Tiv­tu. Čla­no­vi po­ro­di­ce Ma­ro­vić ni ju­če se ni­je­su po­ja­vi­li u sud­ni­ci pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da, kao ni op­tu­že­ni Ivan Po­po­vić, brat Mi­lo­še­ve su­pru­ge Ta­ma­re Po­po­vić.
Bra­ni­lac Iva­na Po­po­vi­ća su­du je do­sta­vio spi­sak go­sti­ju sa svad­be nje­go­vog kli­jen­ta i Mi­le­ne Ma­ro­vić, u ko­jem je na­zna­če­no ko­li­ko je ko­ji gost dao nov­ca. Iz spi­ska pro­iz­i­la­zi da su Po­po­vi­ći od svad­be za­ra­di­li oko 25 hi­lja­da eura.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Li­di­ja Vuk­če­vić pri­go­vo­ri­la je ovom do­ka­zu, na­po­mi­nju­ći da to ne mo­že bi­ti re­le­van­tan do­ku­ment i da bi tu­ži­la­štvo mo­ra­lo da utvr­di i ko­li­ko su Po­po­vi­ći utro­ši­li za sa­mu or­ga­ni­za­ci­ju svad­be.
Isti spi­sak do­sta­vljen je i za svad­bu Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća i Ta­ma­re Po­po­vić, ali bez na­vo­đe­nja sa ko­li­ko su nov­ca zva­ni­ce ča­sti­le mla­den­ce.
Od­bra­na je osta­la pri pred­lo­gu da se sa­slu­ša­ju sve zva­ni­ce sa svad­be ka­ko bi se tač­no utvr­dio iz­nos pri­ho­da po tom osno­vu.
Advo­kat Dap­če­vić ka­zao je da je pred­lo­že­no 125 svje­do­ka ko­ji su bi­li go­sti na svad­bi. On sma­tra da je naj­cje­lis­hod­ni­je da se oni sa­slu­ša­ju u svoj­stvu svje­do­ka ka­ko bi se iz­ja­sni­li ko­li­ko je ko nov­ca dao na svad­bi Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća.
Sud još ni­je od­lu­čio da li će ti sva­to­vi bi­ti sa­slu­ša­ni, ali je pri­hva­tio da se kao do­kaz pro­či­ta na­laz vje­šta­ka eko­nom­sko- fi­nan­sij­ske stru­ke Ilin­ke Vu­ko­vić, ko­ja je vje­šta­či­la pri­ho­de Iva­na Po­po­vi­ća.
U tom na­la­zu se na­vo­di da je Ivan Po­po­vić to­kom 2013. go­di­ne imao fi­nan­sij­ska sred­stva ko­ji­ma je mo­gao da ku­pi stan. Tu­ži­lac Li­di­ja Vuk­če­vić je oci­je­ni­la da taj na­laz ne mo­že bi­ti do­kaz zbog na­či­na na ko­ji je pri­ba­vljen.
Od­bra­na je pred­lo­ži­la niz no­vih do­ka­za, me­đu ko­ji­ma su i ugo­vo­ri o za­jed­nič­koj grad­nji sklo­plje­ni iz­me­đu Iva­na Po­po­vi­ća i Ve­sne i An­tu­na Pet­ko­vi­ća, ko­ji će bi­ti sa­slu­ša­ni kao svje­do­ci. Ta­ko­đe, svje­do­či­će i Ivan Kne­že­vić i Zo­ran Lu­ba­r­da, ko­ji će se iz­ja­sni­ti o po­zaj­mi­ci od 120 hi­lja­da eura ko­ju su na­vod­no da­li Po­po­vi­ću.
Na su­du će se po­ja­vi­ti i ro­di­te­lji Iva­na i Ta­ma­re Po­po­vić.
Ma­ro­vi­ćev advo­kat Vla­di­mir Ma­rin­kov pred­lo­žio je kao do­kaz i iz­nos ko­ji je Sve­to­zar Ma­ro­vić pri­ho­do­vao od dnev­ni­ca u vri­je­me dr­žav­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra. On je do­šao do po­da­tka da je Ma­ro­vić na pu­to­va­nji­ma pro­veo 146 da­na, ali iz­nos nov­ca ko­ji je do­bio po tom osno­vu još uvi­jek ni­je po­znat. Osim to­ga, utvr­di­će se i ko­li­ko nov­ca je nje­go­va su­pru­ga Đor­đi­na Ma­ro­vić za­ra­di­la za vri­je­me an­ga­žma­na u Upra­vi ca­ri­na. Iako njih dvo­je ni­su pred­met ove op­tu­žni­ce, Ma­ro­vi­ći su ži­vje­li u za­jed­ni­ci do 2009. go­di­ne, a Đor­đi­na je, na­vod­no, pla­ća­la i ne­ke od kre­di­ta ko­je je po­di­zao njen sin, pa sto­ga po­sto­ji ve­za iz­me­đu nji­ho­ve imo­vi­ne i kuć­nog bu­dže­ta.
Re­dak­ci­ja „Da­na” ima­la je uvid u spi­sak zva­ni­ca sa svad­be Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća.
Na­sta­vak su­đe­nja za­ka­zan je za 20. fe­bru­ar.
VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Spor­ne ne­kret­ni­ne

Spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Li­di­ja Vuk­če­vić sa­op­šti­la je ra­ni­je da je tu­ži­la­štvo pri­ba­vi­lo do­ka­ze o ile­gal­nom po­ri­je­klu imo­vi­ne op­tu­že­nih i da tra­ži traj­no od­u­zi­ma­nje imo­vi­ne Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća.
Kao spor­nu imo­vi­nu je na­ve­la ze­mlji­šte, stan od 193 kva­drat­na me­tra ko­ji pri­pa­da Mi­lo­šu, stam­be­no-po­slov­nu imo­vi­nu u vla­sni­štvu nje­go­ve su­pru­ge Ta­ma­re, stan u Bu­dvi, po­slov­ni pro­stor od 40 kva­drat­nih me­ta­ra, stan od 121 kva­drat­ni me­tar i ga­ra­žu od 18 kva­dra­ta.
– SDT je ana­li­zi­ra­lo pri­ho­de Sve­to­za­ra, Mi­lo­ša i Ta­ma­re Ma­ro­vić od 2006. do 2014. i za­klju­če­no je da za imo­vin­sku ko­rist ko­ju su ste­kli ne po­sto­ji po­ri­je­klo – re­kla je Vuk­če­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"