Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana BUDVA U PROBLEMIMA ZBOG NEPOTIZMA BIVŠE VLASTI
Opština vrvila od braće, snaha i kumova Glavni je bio Svetozar Marović, čija je strina Mirjana bila na čelu katastra, brat Dragan sekretar za investicije, sin Miloš u OK Budvanska rivijera, kćerka Milena menadžer opštine, brat od tetke Milan Vučinić potpredsjednik opštine, drugi brat Miodrag Vučinić šef Savjeta RTV, a Marovićev šef obezbjeđenja Nenad Krstajić vlasnik firme za obezbjeđenje opštinskih preduzeća Božo Lazović, brat bivšeg šefa OO DPS-a Bora Lazovića, vlasnik je restorana „Sole mio”
Dan - novi portal
Op­šti­na Bu­dva i da­lje rje­ša­va broj­ne pro­ble­me zbog ko­rup­tiv­nih po­slo­va i mre­že ne­po­ti­zma ko­je je ra­ni­ja vlast DPS-a osta­vi­la iza se­be, po­ru­či­li su iz op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re u Bu­dvi. Iz OO De­mo­kra­ta su sa­op­šti­li da je Bu­dva ra­ni­je bi­la le­glo ne­po­ti­zma i ko­rup­ci­je. Po­ja­sni­li su da je ne­ko­li­ko po­ro­di­ca, ko­ji­ma je za­jed­nič­ko bi­lo to što su se nji­ho­vi pr­va­ci pred­sta­vlja­li kao per­ja­ni­ce De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) du­ži niz go­di­na iz bu­dže­ta Bu­dve i Cr­ne Go­re isi­sa­va­li de­se­ti­ne i sto­ti­ne mi­li­o­na eura.
– Po­tru­di­li smo se i da „na­cr­ta­mo“ ono što su svi Bu­dva­ni i do­bar dio gra­đa­na Cr­ne Go­re zna­li i če­ga su bi­li svje­sni. Na­ša še­ma po­ka­zu­je ka­ko je or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa bu­dvan­skog DPS-a, u to­ploj po­ro­dič­no-ku­mov­sko-pri­ja­telj­skoj at­mos­fe­ri, stvo­ri­la ne­po­ti­stič­ku ma­fi­ja­šku ho­bot­ni­cu či­ji je za­da­tak bio da iz sva­kog ži­vot­nog, dru­štve­nog i eko­nom­skog seg­men­ta uzme što vi­še. Ta­ko je, kao što se mo­že vi­dje­ti, je­dan njen krak bio za­du­žen za kul­tu­ru, dru­gi za tu­ri­zam i pri­vre­du, tre­ći za in­ve­sti­ci­je i op­štin­sko ze­mlji­šte, dok je če­tvr­ti svo­je pip­ke sta­vio na sport – po­ru­ču­ju iz OO De­mo­kra­ta Bu­dva.
Na­gla­ša­va­ju da je do sko­ro ne­pri­ko­sno­ve­na bu­dvan­ska fa­mi­li­ja Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, či­ji se „glav­ni“ čla­no­vi sa­da kad su opljač­ka­li sve što su mo­gli od­ri­ču i cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva, pod svo­jom ša­pom je­di­na ima­la po­kri­ve­ne sve seg­men­te.
– Ona je pod svo­jom ka­pom ima­la njoj pod­re­đe­ne sve osta­le po­ro­di­ce. Šef je bio Sve­to­zar, ko­ji je obez­bje­đi­vao sve što je mo­gao – par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru, lo­gi­sti­ku, ugled, iz­u­ze­će od kri­vič­nog go­nje­nja i ne­ka­žnji­vost (do jed­nog tre­nut­ka). Oko se­be je oku­pio sve naj­bli­že – ćer­ku, si­na, bra­ta, bra­ću od tet­ke i bra­ta od stri­ca, nje­go­ve i ku­mo­ve nje­go­ve dje­ce... Ne­ki od njih su bi­li pot­pred­sjed­ni­ci op­šti­ne, ne­ki me­na­dže­ri i še­fo­vi pro­to­ko­la, a ne­ki na če­lu se­kre­ta­ri­ja­ta ili lo­kal­nih jav­nih pred­u­ze­ća, i u naj­ma­nju ru­ku na če­lu uprav­nih od­bo­ra – pi­še u sa­op­šte­nju OO De­mo­kra­ta Bu­dva.
Pre­ma še­mi, Ma­ro­vi­će­va stri­na Mir­ja­na je du­go bi­la na­čel­nik bu­dvan­skog ka­ta­stra. Nje­go­va kćer­ka Mi­le­na je bi­la me­na­džer­ka op­šti­ne, hap­še­na je u afe­ri „TQ pla­za”. Ma­ro­vi­ćev brat od tet­ke Mi­lan Vu­či­nić do­ne­dav­no je bio pot­pred­sjed­nik op­šti­ne. Sve­to­za­rov brat od stri­ca Ra­den­ko Ma­ro­vić biv­ši je pred­sjed­nik UO MSC Bu­dva. Sin Mi­loš je bio u OK „Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra”, a Ma­ro­vi­ćev brat od tet­ke Mi­o­drag Vu­či­nić bio je pred­sjed­nik sa­vje­ta RTV Bu­dva.
Ma­ro­vi­ćev šef obez­bje­đe­nja Ne­nad Kr­sta­jić vla­snik je fir­me ko­ja je bi­la od­go­vor­na za obez­bje­đe­nje DOO Vo­do­vod, Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća i Aka­de­mi­je zna­nja, a Ja­smi­na Kr­sta­jić – nje­go­va že­na – bi­la je di­rek­tor Vo­do­vo­da. Sve­to­za­rov brat Dra­gan, ko­ji je pri­znao iz­vr­še­nje vi­še kri­vič­nih dje­la, pra­vo­sna­žno je osu­đen u vi­še pred­me­ta, a nje­go­va sna­ha Da­ri­ja je bi­la pi-ar u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Bu­dva. Dio te mre­že je i Raj­ko Ku­lja­ča, biv­ši gra­do­na­čel­nik, pra­svo­sna­žno osu­đe­ni svje­dok sa­rad­nik, kao i bi­zni­smen Bra­ni­slav Sa­vić Gu­gi, hap­šen zbog vi­še pred­me­ta, a pri­znao je iz­vr­še­nje te­ških kri­vič­nih dje­la.
Što se ti­če Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, nje­gov tje­lo­hra­ni­telj Želj­ko Bu­la­to­vić bio mu je i vo­zač, ali i iz­vr­šni di­rek­tor OK „Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra”. Nje­gov kum Dra­gan Vu­ka­di­no­vić osum­nji­čen je od stra­ne Upra­ve po­li­ci­je za vi­še­mi­li­on­ske mal­ver­za­ci­je u afe­ri „VTE”. Je­le­na Sr­zen­tić, ku­ma Mi­le­ne Ma­ro­vić, bi­la je po­moć­nik se­kre­ta­ra se­kre­ta­ri­ja­ta za za­šti­tu imo­vi­ne. U še­mi je i Alek­san­dar Ti­čić, hap­šen zbog vi­še afe­ra – Pla­to na ja­zu, TQ pla­za, Ko­šljun...
U še­mi ko­ju je pred­sta­vio OO De­mo­kra­ta je i Bo­ro La­zo­vić, osum­nji­čen u vi­še pred­me­ta kao što su „Sta­di­on Lu­go­vi”, ze­mlji­šte u cen­tru Bu­dve, afe­ra „Ko­šljun”, s tim da iz­vi­đaj­ne rad­nje još tra­ju. Bo­rov brat Jo­vo bio je su­vla­snik fir­me Alart cen­tar. Nje­gov sin Sa­ša je u Par­king ser­vi­su, a dru­gi sin Bal­ša u fir­mi Ba­zen Bu­dva. Kćer­ka Ja­smi­na je u JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je.
Bo­rov brat Bo­žo La­zo­vić od­bor­nik DPS-a, vla­snik je re­sto­ra­na „So­le Mio” gdje su op­štin­ska pred­u­ze­ća or­ga­ni­zo­va­la go­zbe na ra­čun Op­šti­ne. U še­mi je i Iva­na La­zo­vić, do­sko­ra­šnji šef ka­bi­ne­ta, a sa­da port­pa­rol Mor­skog do­bra. Ona je bra­ta­nič­na Bo­ra La­zo­vića. Sa La­zo­vi­ćem u še­mi je i Bo­ško Kr­lo­vić, ak­ter afe­re „Sta­di­on Lu­go­vi”, u ko­ju je umi­je­šan i Dar­ko Ša­rić. Kr­lo­vić je član OO DPS-a.
Pre­ma še­mi OO De­mo­kra­te Bu­dva, i šef OO DPS-a Bud­va i biv­ši gra­do­na­čel­nik Sr­đa Po­po­vić ta­ko­đe ima za­ni­mlji­vih ve­za u biv­šoj lo­kal­noj upra­vi. S njim je po­ve­zan Mi­lan Ba­le­vić, od­bor­nik DPS-a. Po­po­vi­će­va su­pru­ga Lju­bo­mir­ka je u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji, do­ne­dav­no je bi­la u UO Me­di­te­ran re­kla­me. Po­po­vi­ćev sa­rad­nik bio je i Ča­slav Pe­ro­vić, za ko­ga De­mo­kra­te tvr­de da je od­bor­nik DPS-a ko­ji je po­li­tič­kom ko­rup­ci­jom do­bio stan od 100 kva­dra­ta i se­kre­tar je Od­bo­ra di­rek­to­ra Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća Bu­dva. Ba­le­vi­ćev sin Fi­lip je po­moć­nik di­rek­to­ra Vo­do­vo­da, dok je Fi­li­po­va su­pru­ga Bra­ni­sla­va Ba­le­vić za­po­sle­na u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Bu­dva.
Ilu­stra­ti­van je i pri­mjer La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća, biv­šeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. Ka­ko na­vo­de u OO De­mo­kra­te Bu­dva, La­za­rev brat Ili­ja bio je pred­sjed­nik FK Mo­gren, u su­vla­snič­koj je struk­tu­ri fir­me Frut­ko ko­ja je do­ba­vljač HG Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra. Ga­zdu­je i fir­mom za že­lje­zo. Pre­ma še­mi OO De­mo­kra­ta Bu­dva, Ili­ji­na su­pru­ga Je­le­na je vla­sni­ca knji­go­vod­stve­ne agen­ci­je Mon­te job, ko­ja vo­di knji­ge u vi­še op­štin­skih pred­u­ze­ća.
La­za­rev kum Vu­le To­ma­še­vić bio je di­rek­tor Bu­dvan­ske ri­vi­je­re i su­vla­snik fir­me Mul­ti­me­di­ja. Član je OO DPS Bu­dva. S Ra­đe­novi­ćem je po­ve­zan i Mar­ko Ken­te­ra, su­vla­snik fir­me Mul­ti­me­di­ja. Bio je i vla­snik fir­me Ko­pi­rajt, a jed­no od od­go­vor­nih li­ca u toj nje­go­voj fir­mi pri­zna­lo je iz­vr­še­nje te­škog kri­vič­nog dje­la. U mre­ži je i Lju­bo­mir Ra­đe­no­vić, otac La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća, ko­ji je u HG Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra. Nje­go­va kćer­ka Je­le­na bi­la je na če­lu bu­dvan­ske Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je. Njen su­prug Ni­ko­la Dan­drea vla­snik je kom­pa­ni­je Dan­drea Mon­te­ne­gro, ko­ja je iz­vo­đač ra­do­va na iz­grad­nji Vo­de­nog gra­da. Lju­bo­mi­ro­va su­pru­ga Mir­ja­na je iz­vr­šni di­rek­tor fir­me Dan­drea Mon­te­ne­gro. Ko­nač­no, u še­mi je i Zo­ran Špa­di­jer, di­rek­tor Do­ma zdra­vlja Bu­dva, či­ja je su­pru­ga Raj­ka do­ne­dav­no bi­la se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za dru­štve­ne dje­lat­no­sti.
Iz OO De­mo­kra­ta Bu­dva is­ti­ču da su se ak­te­ri ove še­me igra­li po­šte­nih i sna­la­žlji­vih bi­zni­sme­na, ali i pra­va i prav­de.
– Na­mje­šta­li su se­bi ten­de­re i po­slo­ve. Jed­ni su se pri­ja­vlji­va­li na ten­de­re, a ro­đa­ci, ku­mo­vi ili pri­ja­te­lji su bi­ra­li njih kao naj­bo­lje (ko­ga li će dru­go) i odo­bra­va­li im zna­čaj­na sred­stva gra­đa­na da nji­ma ras­po­la­žu. Pri­mje­ra ra­di, to­li­ko su se uži­vje­li u svo­je ne­po­ti­stič­ke ve­ze da su baš u re­sto­ra­nu Bo­ža La­zo­vi­ća, od­bor­ni­ka DPS-a, op­štin­ska pred­u­ze­ća pra­vi­la vi­so­ke ra­ču­ne za tro­ško­ve re­pre­zen­ta­ci­je op­štin­skih slu­žbe­ni­ka. Sve­mu ovo­me su De­mo­kra­te sta­le na­kraj i us­po­sta­vi­li smo za DPS ne­za­mi­sliv prin­cip – da se pu­no ra­di, da se vi­še šte­di i da se ni­ma­lo ne kra­de. Ta­ko će­mo na­sta­vi­ti i da­lje. I za­to smo im ka­men u ci­pe­li. No, ne­ka smo – čim se ko­pr­ca­ju, zna­mo da smo na pra­vom pu­tu – na­gla­ša­va­ju u OO De­mo­kra­ta Bu­dva.
M.V.


Uvre­de umje­sto ar­gu­me­na­ta

Iz DPS-a su is­ta­kli da no­va pri­vre­me­na vlast ni na jed­no nji­ho­vo sa­op­šte­nje ni­je od­go­vo­ri­la ar­gu­men­ti­ma, već pro­si­pa­njem pra­ši­ne u oči mi­sle­ći da je to pra­vi na­čin funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne upra­ve. Svi već vi­de, ka­ko tvr­de, da no­va pri­vre­me­na op­štin­ska vlast funk­ci­o­ni­še po si­ste­mu „DPS je bio loš, mi će­mo bi­ti ma­lo ma­nje lo­ši i ni­šta se ne­će pri­mje­ći­va­ti“.
– No­va pri­vre­me­na op­štin­ska vlast još ni­je svje­sna da su gra­đa­ni že­lje­li pro­mje­ne, a ne po­dje­le ko­je su je­di­no i do­bi­li. Pri­vre­me­na vlast tre­ba da poč­ne da od­go­va­ra ar­gu­men­ti­ma i da se po­na­ša ona­ko ka­ko se po­na­ša­ju pra­vi po­li­ti­ča­ri, jer ova­kvim dje­lo­va­njem sa­mo po­ka­zu­je da ne po­štu­je osnov­na na­če­la de­mo­kra­ti­je. Pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva do sa­da ni­je is­pu­nio ni­jed­no obe­ća­nje ko­je je dao to­kom kam­pa­nje, me­đu­tim, ne pre­sta­je da se ba­vi čla­no­vi­ma DPS-a ko­ji vi­še ni­je­su na vla­sti – po­ru­ču­ju iz DPS-a.


Kra­po­vić: Kri­mi­nal­na gru­pa do­ve­la grad na rub pro­pa­sti

Fra­pant­no je da član Vla­de iz sit­no po­li­tič­kih po­bu­da po­ku­ša­va da na­ne­se šte­tu Op­šti­ni Bu­dva, gra­đa­ni­ma Bu­dve, od­lič­noj se­zo­ni, a ta­ko i dr­žav­nom bu­dže­tu, s ob­zi­rom na to da se u naj­ve­ćoj mje­ri pu­ni upra­vo iz Bu­dve, ka­že pred­sjed­nik bu­dvan­ske op­šti­ne Dra­gan Kra­po­vić.
– Iako vr­lo za­ba­van po­ku­šaj or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe da nas op­tu­ži za ne­po­ti­zam, stvar­no je kraj­nje ko­mič­no da od­go­va­ra­mo bi­lo šta na na­vo­de onih ko­ji su Bu­dvu do­ve­li na rub pro­pa­sti. Mo­ram da ka­žem da na op­štin­skom bu­dže­tu ne­ma ni­kog ko se pre­zi­va Kra­po­vić osim mo­je ma­len­ko­sti. To jest, ne­mam ni bli­žih ni da­ljih srod­ni­ka da ra­de ili par­ti­ci­pi­ra­ju u bi­lo ko­jem or­ga­nu, pred­u­ze­ću, uprav­nom od­bo­ru, sa­vje­tu ili usta­no­vi na bu­dže­tu Op­šti­ne – re­kao je Kra­po­vić.
Ka­ko je na­veo mi­ni­star Su­za­na Pri­bi­lo­vić po­ku­ša­va svim si­la­ma da uru­ši kon­ti­nu­i­tet ra­da i po­slo­va­nje Op­šti­ne Bu­dva, ali ne­ma mje­sta tvrd­nja­ma da lju­di za­po­sle­ni sa­da u upra­vi ne­ma­ju kva­li­fi­ka­ci­je. Što se ti­če na­vo­da o po­ro­di­ci Vu­ko­tić, Kra­po­vić pod­vla­či da su svi go­di­na­ma za­po­sle­ni u Op­šti­ni Bu­dva.
– Vu­ko­tić Je­lu­šić već pet go­di­na ra­di u Se­kre­ta­ri­ja­tu za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu, je­di­no se njen sta­tus pro­mi­je­nio po­sli­je iz­bo­ra i sma­tram da je na tom mje­stu vi­še ne­go do­bro rje­še­nje. Što se ti­če na­vo­da o Lu­ci­ji Đu­ra­ško­vić i Si­ni­ši Je­lu­ši­ću, do­sta­vljam nji­ho­ve bi­o­gra­fi­je, mi­slim da go­vo­re do­volj­no, pa ne­ka sva­ko ci­je­ni da li mo­gu da po­kri­va­ju po­zi­ci­je na ko­ji­ma su tre­nut­no. Gdje ko­me ra­de dje­ca stvar­no ni­sam pra­tio, ta­ko da na taj dio ne bih od­go­va­rao – na­vo­di Kra­po­vić.


DPS: Ne­po­ti­zma ima i kod no­ve vla­sti

Iz DPS-a op­tu­žu­ju no­vu bu­dvan­sku vlast za ne­po­ti­zam, is­ti­ču­ći da se to po­seb­no vi­di na pri­mje­ru funk­ci­o­ne­ra De­mo­sa Lu­ci­je Đu­ra­ško­vić i funk­ci­o­ne­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Bo­že­ne Je­lu­šić. Za Je­lu­ši­će­vu se na­vo­di da je nje­na sna­ha Mi­li­ja­na Je­lu­šić Vu­ko­tić se­kre­tar­ka za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u op­šti­ni, dok je njen otac Ran­ko Vu­ko­tić u slu­žbi za za­šti­tu imo­vi­ne. Nje­na maj­ka Na­da je, ka­ko su ka­za­li iz DPS-a, u Se­kre­ta­ri­ja­tu za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.
Za Lu­ci­ju Đu­ra­ško­vić DPS na­vo­di da je njen brat Si­ni­ša Je­lu­šić pred­sjed­nik sa­vje­ta Grad Te­a­tra, da je nje­na ćer­ka Je­le­na Đu­ra­ško­vić u JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je, a sin Ni­ko­la Đu­ra­ško­vić u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Bu­dva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"