Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema razloga da dolazimo na sjednicu * Pobrkali šar i skiptar * Lukšića saslušavaju zbog „Primorke” * Vlada i Ustavni sud se poigrali sa majkama * Za brucoše 600 mjesta * Vučjak šeta hodnicima KCCG * Grad obijelio imanja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Joksimović, Partija penzi., inval.i restitucije:
– Teret loših odluka Vlada stavlja na sirotinju.

Vic Dana :)

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade!U bolnici za vrijeme doručka:
- Ovaj čaj je grozan!- kaže pacijent.
- To nije čaj, to je kafa! - kaže drugi.
- Hajde, ko hoće još supe?- pita bolničarka.


- Zašto pijetao ujutro kukuriče?
- Zato što poslije ne može doći do riječi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana IVICA STANKOVIĆ I MILIVOJE KATNIĆ NEĆE DOĆI U SKUPŠTINU 29. JUNA DA OBRAZLOŽE ZAHTJEV ZA SKIDANJE IMUNITETA NEBOJŠI MEDOJEVIĆU
Stanković i Katnić ne dolaze u Skupštinu Nema razloga da dolazimo na sjednicu Zasad nema ni osnova ni razloga da vrhovni državni tužilac prisustvuje sjednici Skupštine na kojoj će se odlučivati po zahtjevu specijalnog tužioca o imunitetu poslanika Medojevića – kazao je Ivica Stanković za „Dan” Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o skidanju imuniteta Nebojši Medojeviću zakazana je za 29.jun. Prisustvo sjednici najavili su poslanici Demokratskog fronta, dok će ostali predstavnici opozicije bojkotovati parlament
Dan - novi portal
Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić i glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić ne­će pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci Skup­šti­ne na ko­joj će se ras­pra­vlja­ti o ski­da­nju imu­ni­te­ta funk­ci­o­ne­ru De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću. To je “Da­nu” sa­op­štio vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić.
– Zasa­d, ne­ma ni osno­va ni raz­lo­ga da vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac pri­su­stvu­je sjed­ni­ci Skup­šti­ne na ko­joj će se od­lu­či­va­ti po za­htje­vu spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca o imu­ni­te­tu po­sla­ni­ka Me­do­je­vi­ća – ka­zao nam je Stan­ko­vić.
Sjed­ni­ca Skup­šti­ne Cr­ne Go­re na ko­joj će bi­ti raz­ma­tran pred­log Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra za ski­da­nje po­sla­nič­kog imu­ni­te­ta Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću bi­će odr­ža­na 29. ju­na. To je ju­če na­ja­vio pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić. On ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še to da li će sjed­ni­ci pri­su­stvo­ta­ti vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac i glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić i Mi­li­vo­je Kat­nić.
– Sle­de­ća sjed­ni­ca Skup­šti­ne Cr­ne Go­re pla­ni­ra­na je za 29. jun. Kao što zna­te, mi će­mo se tru­di­ti da vr­lo ažur­no od­go­vo­ri­mo svo­jim oba­ve­za­ma, ta­ko da će­mo na tom za­sje­da­nju sta­vi­ti na dnev­ni red sve za­ko­ne. U oba­ve­zi smo da uvi­jek na pr­voj sle­de­ćoj sjed­ni­ci od odr­ža­va­nja sjed­ni­ce Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra raz­ma­tra­mo i tač­ku ko­ja se ti­če imu­ni­te­ta po­sla­ni­ka Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća – sa­op­štio je Bra­jo­vić za TVCG.
Li­der DF-a An­dri­ja Man­dić po­zvao je pri­je dva da­na spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca da pri­su­stvu­je ple­nu­mu na ko­jem će bi­ti ri­je­či o ski­da­nju imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću.
Skup­štin­ski Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor do­nio je pri­je dva da­na od­lu­ku da pred­lo­ži par­la­men­tu uki­da­nje po­sla­nič­kog imu­ni­te­ta čel­ni­ku PzP-a i da, na za­htjev glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, odo­bri da mu se od­re­di pri­tvor. Za ski­da­nje imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću gla­sa­li su čla­no­vi od­bo­ra iz DPS-a Lju­iđ Škre­lja, Mar­ta Šće­pa­no­vić, Mi­lo­rad Vu­le­tić, Bran­ko Ča­vor, Bog­dan Fa­tić i Ana Ni­ko­lić, kao i Adri­jan Vuk­sa­no­vić iz HGI. Na sjed­ni­ci od­bo­ra do­šlo je i do že­sto­kog ver­bal­nog ob­ra­ču­na iz­me­đu po­sla­ni­ka DF-a i vla­da­ju­ćeg DPS-a.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac je ra­ni­je od Skup­šti­ne za­tra­žio da ski­ne imu­ni­tet Me­do­je­vi­ću na­kon što su u Pod­go­ri­ci uhap­še­ni bi­zni­smen Mo­mir Ni­ko­lić, di­rek­tor Po­kre­ta za pro­mje­ne De­jan Vu­ji­sić, teh­nič­ki se­kre­tar te stran­ke Želj­ko Šće­pa­no­vić i vo­zač Gor­dan Ko­na­tar zbog sum­nje da su po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i pra­nje nov­ca. Iz­vr­še­ni su pre­tre­si nji­ho­vih sta­no­va i obje­ka­ta, a tom pri­li­kom ni­je pro­na­đe­no ni­šta što bi uka­zi­va­lo na iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la.
Pri­ve­de­ni­ma je od­re­đen pri­tvor, a u me­đu­vre­me­nu je pu­šten sa­mo Gor­dan Ko­na­tar.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz tu­ži­la­štva, po­li­ci­ja je uhap­si­la če­ti­ri oso­be zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li kri­vič­na dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i pra­nje nov­ca.
Po tvrd­nja­ma tu­ži­la­štva, spor­no je 30.000 do­la­ra ko­je je Ni­ko­lić po­zaj­mio Vu­ji­si­ću kra­jem sep­tem­bra pro­šle go­di­ne.
Advo­kat Dra­žen Me­do­je­vić, bra­ni­lac Ni­ko­li­ća, Vu­ji­si­ća i Šće­pa­no­vi­ća, tvr­di da op­tu­žbe tu­ži­la­štva ne sto­je i da u ovom slu­ča­ju ne­ma ni­ka­kvog kri­vič­nog dje­la.M.V.R.


De­mo­kra­te, Demos, URA i SNP ne pre­ki­da­ju boj­kot

Po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, Gra­đan­skog po­kre­ta URA i So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je ne­će pre­ki­nu­ti boj­kot zbog sjed­ni­ce na ko­joj će Skup­šti­na od­lu­či­va­ti o ski­da­nju imu­ni­te­ta po­sla­ni­ku DF-a Ne­boj­ši Me­do­je­vi­ću.
–Po­vra­tak u Sin­đin ne­le­gi­tim­ni par­la­ment ko­ji uki­da na­kna­de maj­ka­ma, sva­ko ma­lo po­ve­ća­va PDV, za­mr­za­va dje­či­ji do­da­tak, po­ve­ća­va ak­ci­ze, su­dje­lu­je u ras­pro­da­ji Cr­ne Go­re, uki­da imu­ni­tet is­klju­či­vo opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma i ko­ji se, na kra­ju kra­je­va, pre­tvo­rio u gla­sač­ku ma­ši­ne­ri­ju DPS-a i Vla­de ne do­la­zi u ob­zir sve dok se ne is­pu­ne če­ti­ri do­bro po­zna­ta uslo­va De­mo­kra­ta, do po­sled­njeg za­re­za. Ne­ma va­žni­jeg pi­ta­nja od po­na­vlja­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i jed­no­par­tij­skih lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću, stva­ra­nja uslo­va za fer, slo­bod­ne i de­mo­krat­ske iz­bo­re, kao i ra­zr­je­še­nja afe­re „Dr­žav­ni udar” – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te u od­go­vo­ru za por­tal An­te­na M.
Po ri­je­či­ma Ne­đelj­ka Ru­do­vi­ća, ni po­sla­ni­ci GP URA ne­će pre­ki­da­ti boj­kot par­la­men­ta.
– Osta­je­mo pri sta­vu da opo­zi­ci­ja ne tre­ba da se vra­ća u par­la­ment dok DPS ne pri­sta­ne na naš za­htjev da se or­ga­ni­zu­ju pri­je­vre­me­ni par­la­men­ta­rni iz­bo­ri 2018. go­di­ne, uz osta­le na­čel­ne osno­ve. Na­rav­no, pod­ra­zu­mi­je­va se da opo­zi­ci­ja tre­ba da pri­pre­mi vr­lo kon­kret­ne za­jed­nič­ke uslo­ve pod ko­ji­ma te iz­bo­re tre­ba or­ga­ni­zo­va­ti – re­kao je Ru­do­vić za por­tal An­te­na M.
Iz SNP-a su po­ru­či­li da nji­ho­vi po­sla­ni­ci osta­ju pri ra­ni­je sa­op­šte­nom sta­vu da se ne­će vra­ća­ti u par­la­ment sve dok ne bu­du is­pu­nje­ni po­zna­ti za­htje­vi.
– To su pu­ni prav­no-po­li­tič­ki epi­log afe­re „Dr­žav­ni udar”, spro­vo­đe­nje is­tra­ge o fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma ko­ja su ko­ri­šće­na u kam­pa­nji za par­la­men­tar­ne iz­bo­ra 16.ok­to­bra i de­fi­ni­sa­nje da­tu­ma po­no­vlje­nih iz­bo­ra – na­ve­de­no je u od­go­vo­ru SNP-a.
Iz Demosa nam je saopšteno da njihovi poslanici takođe neće prisustvovati sjednici parlamenta.
U So­ci­jal­de­mo­krat­skoj par­ti­ji ni­je­su že­lje­li da go­vo­re na ovu te­mu.V.R.


In­sti­tu­ci­je ja­če od po­ku­ša­ja de­struk­ci­je

Ko­men­ta­ri­šu­ći do­ga­đa­je sa ne­dav­ne sjed­ni­ce Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra i pri­jet­nje DF-a da je Cr­na Go­ra na gra­ni­ci gra­đan­skog ra­ta, pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­tin Si­mo­vić je po­ru­čio da su in­sti­tu­ci­je ja­če od po­ku­ša­ja nji­ho­ve de­struk­ci­je.
– Sko­ro da sam u di­le­mi da tu ne tre­ba ni­ka­kav ko­men­tar. Po­sla­ni­ci Dem­krat­skog fron­ta su po­ka­za­li svoj pri­mi­ti­vi­zam i že­lju da uni­ze in­sti­tu­ci­je Cr­ne Go­re. Po­ka­za­li su se u ne­kom svje­tlu ko­ji ne pri­pa­da cr­no­gor­skom par­la­men­tu i ko­ji ni­je ade­kva­tan ukup­noj tra­di­ci­ji i men­ta­li­te­tu na­šeg na­ro­da. Mi­slim da nji­ma bo­lje­ga i dru­go­ga su­da ne tre­ba do ono­ga ko­ji su do­bi­li na ok­to­bar­skim iz­bo­ri­ma i ko­ji do­bi­ja­ju i na­kon to­ga na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma pri­li­kom su­o­ča­va­nja svo­je po­li­ti­ke a i ona­kvog po­na­ša­nja sa vo­ljom gra­đa­na Cr­ne Go­re. To je za njih naj­bo­lji sud, ali ono što je naj­bit­ni­je je da su in­sti­tu­ci­je ja­če od po­ku­ša­ja nji­ho­ve de­struk­ci­je. Vi­dje­li smo ka­kve su im na­mje­re bi­le i 16. ok­to­bra, ku­da je sve to tre­ba­lo da ide i ku­da je sve to tre­ba­lo Cr­nu Go­ru ne da do­ve­de ne­go da vra­ti u pro­šlost. Cr­na Go­ra sna­gom svo­jih in­sti­tu­ci­ja i od­go­vor­nim od­no­som i ra­zu­mi­je­va­njem na­ro­da iz­la­zi na kraj s tim po­ku­ša­ji­ma – na­veo je Si­mo­vić.S.R.


Ko­na­tar na slo­bo­di, osta­li u pri­tvo­ru

Vi­je­će pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da ju­če je na pred­log Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pro­du­ži­lo pri­tvor za još dva mje­se­ca Mo­mi­ru Ni­ko­li­ću, di­rek­to­ru Po­kre­ta za pro­mje­ne De­ja­nu Vu­ji­si­ću i teh­nič­kom se­kre­ta­ru te par­ti­je Želj­ku Šće­pa­no­vi­ću, ko­ji se te­re­te za pra­nje nov­ca.
Sa­vjet­ni­ca za od­no­se s jav­no­šću u tom su­du Aida Mu­zu­ro­vić do­da­la je da Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo ni­je tra­ži­lo pro­du­že­nje pri­tvo­ra za osum­nji­če­nog Gor­da­na Ko­na­ta­ra.
Tu­ži­la­štvo je po­čet­kom ovog mje­se­ca ozna­či­lo li­de­ra PZP-a Ne­boj­šu Me­do­je­vi­ća kao or­ga­ni­za­to­ra ove gru­pe i nje­mu su čla­no­vi Ad­mi­ni­star­tiv­nog od­bo­ra u po­ne­dje­ljak ski­nu­li po­sla­nič­ki imu­ni­tet.
Po­stu­pak pro­tiv osum­nji­če­nih po­kre­nut je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne ka­da je po­li­ci­ja uhap­si­la Šće­pa­no­vi­ća i Ko­na­ta­ra, kod ko­jih je tom pri­li­kom pro­na­šla 30 hi­lja­da do­la­ra i bli­zu 20 hi­lja­da eura. Ta­da je pro­tiv njih dvo­ji­ce pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va zbog neo­vla­šće­nog ba­vlje­nja ban­kar­skim po­slo­vi­ma, ali je tu­ži­la­štvo da­ljom is­tra­gom do­šlo do za­ključ­ka da je ri­ječ o pra­nju nov­ca, zbog če­ga je slu­čaj pre­u­ze­lo Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo.VJ.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"