Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana U PREDMETU „PRIMORKA”, PO NALOGU SDT-A LIŠENO SLOBODE 12 OSOBA
Privođenje osumnjičenih Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto Osim 12 uhapšenih, specijalni državni tužilac izdao je nalog za privođenje i savjetnika u ambasadi Crne Gore u Briselu Predraga Stamatovića, koji je trenutno van zemlje Bivši premijer na jednom premijerskom satu ranije je rekao da je posao oko garancija od četiri miliona zakonit, te da je u njemu sve čisto
Dan - novi portal
Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ju­če je uhap­še­no 12 oso­ba ko­je se sum­nji­če da su zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nih ovla­šće­nja iz­dej­stvo­va­li po­moć Vla­de ko­ja je pla­ti­la kre­dit od če­ti­ri mi­li­o­na eura, ko­ji su mi­mo za­ko­na is­ko­ri­šće­ni za vra­ća­nje du­go­va pri­vat­nih fir­mi. Osim 12 uhap­še­nih, tu­ži­la­štvo je iz­da­lo na­log za hap­še­nje još tro­je osum­nji­če­nih ko­ji ni­je­su u dr­ža­vi, a me­đu ko­ji­ma se na­la­zi i sa­vjet­nik u am­ba­sa­di Cr­ne Go­re u Bri­se­lu Pre­drag Sta­ma­to­vić. Biv­ši pre­mi­jer Molo Đukanović na jed­nom pre­mi­jer­skom sa­tu ra­ni­je je re­kao da je po­sao oko ga­ran­ci­ja od če­ti­ri mi­li­o­na za­ko­nit. Na­i­me, ta­da je iz­ja­vio da su ga­ran­ci­je ko­je je da­lo Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja za­vr­ši­le u za­kon­skom okvi­ru, „a kre­di­ti ko­ji su da­ti Pri­mor­ci su za­pra­vo kre­di­ti gdje je za­lo­že­na imo­vi­na, a fi­nan­sij­ska sred­stva su oti­šla za ne­ka sa­svim dru­ga pred­u­ze­ća”.
Li­si­ce na ru­ke u ovom slu­ča­ju sta­vlje­ne su ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re Re­fi­ku Bo­ja­dži­ću, ne­ka­da­šnjem čla­nu bor­da di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Bo­ri­su Bu­ško­vi­ću, vla­sni­ku Kri­sma gru­pe Ne­boj­ši Bo­ško­vi­ću, nje­go­voj su­pru­zi Bi­lja­ni Bo­ško­vić, iz­vr­šnom di­rek­to­ru pred­u­ze­ća Me­l­go­ni­ja Mi­lu Mar­ko­vi­ću, po­moć­ni­ku mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de za ru­ral­ni raz­voj i pred­sjed­nik vla­di­ne Ko­mi­si­je za kon­ce­si­je Dar­ku Ko­nje­vi­ću. Na spi­sku osum­nji­če­nih na­la­ze se biv­ši di­rek­tor NLB ban­ke Čr­to­mir Me­sa­rič i iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća Kri­sma Sve­to­zar Mar­ko­vić. Za ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje sa spor­nim ga­ran­ci­ja­ma vri­jed­nim če­ti­ri mi­li­o­na eura osum­nji­če­ni su i Vin­ko Mar­ko­vić, So­nja Be­ćo­vić, Še­fik Kur­ta­gić, Ire­na Mi­ja­no­vić i Vu­ki­ca Pe­ro­vić.
Iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva sa­op­šte­no je da se osum­nji­če­ni te­re­te da su po­či­ni­li kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja u pri­vre­di, zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja u pri­vre­di pu­tem pod­stre­ka­va­nja i pu­tem po­ma­ga­nja i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, i to dje­lu­ju­ći kao or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa. Kri­vič­ne pri­ja­ve pod­ne­se­ne su i pro­tiv fir­me Pri­mir­ka i NLB ban­ke sa ko­jom je za­klju­čen spor­ni kre­dit.
Osnov­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru po­kre­nu­lo je još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­vi­đaj u ve­zi sa slu­ča­jem pred­u­ze­ća Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka, i to po pri­ja­vi pred­stav­ni­ka rad­ni­ka u toj fa­bri­ci Džev­de­ta Beg­zi­ća. Ka­sni­je je pred­met pro­sli­je­đen Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. U pri­ja­vi po ko­joj je usli­je­di­lo hap­še­nje na­ve­de­no je da je Vla­da pla­ti­la če­ti­ri mi­li­o­na eura, jer je ga­ran­to­va­la za kre­dit ko­ji je bar­ska fa­bri­ka ra­ni­je tra­ži­la za mo­der­ni­za­ci­ju. Beg­zić je, me­đu­tim, do­šao do do­ku­me­na­ta ko­ji po­ka­zu­ju da je kre­dit po­tro­šen za vra­ća­nje du­go­va dru­gih pri­vat­nih kom­pa­ni­ja po­ve­za­nih sa vla­sni­kom Pri­mor­ke Ne­boj­šom Bo­ško­vi­ćem.
– Osno­va­no se sum­nja da je po­čet­kom 2008. go­di­ne u Pod­go­ri­ci i Ba­ru for­mi­ra­na kri­mi­nal­na gru­pa u ci­lju sti­ca­nja ne­za­ko­ni­te do­bi­ti, pri če­mu su se u dje­lo­va­nju ko­ri­sti­le po­slov­ne struk­tu­re Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re, u ko­ji­ma su po­je­di­ni pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe oba­vlja­li slu­žbe­ne du­žno­sti, kao i pri­vred­ne struk­tu­re prav­nih li­ca, u ko­ji­ma su ne­ki pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe oba­vlja­li po­slo­ve od­go­vor­nih li­ca – sa­op­šte­no je ju­če iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Na­ve­de­no je i da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je plan kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je bio da se pre­ko dva prav­na li­ca iz Pod­go­ri­ce i jed­nog prav­nog li­ca iz Ba­ra u pro­gra­mi­ra­nom ste­ča­ju Pri­mor­ke a.d. Bar ku­pi imo­vi­na tog pred­u­ze­ća pod po­volj­nim uslo­vi­ma, ko­ju bi odo­bra­va­njem kre­di­ta fi­nan­si­ra­la od­re­đe­na ban­ka.
– Ta­ko­đe se sum­nja da je u sa­či­nje­nom bi­znis pla­nu ne­i­sti­ni­to pri­ka­za­no sta­nje i re­zul­ta­ti po­slo­va­nja na­ve­de­nih pred­u­ze­ća, kao i plan da će se kre­di­ti ko­ri­sti­ti za oži­vlja­va­nje pro­iz­vod­nje u Pri­mor­ki i is­pla­ti oba­ve­za rad­ni­ci­ma ko­ji osta­ju bez po­sla, ka­ko bi se iz­dej­stvo­va­la po­moć od Vla­de Cr­ne Go­re, ko­ja se ni­je ko­ri­sti­la za na­mje­nu za ko­ju je da­ta već za ot­pla­tu kre­di­ta – do­da­ju iz tu­ži­la­štva.
M.V.P.


Begzić: Namjerno uništili Primorku

Biv­ši rad­nik Pri­mork Džev­det Beg­zić ka­že da je pri­va­ti­za­ci­ja Pri­mor­ke pri­mjer na ko­ji na­čin se na­mjer­no uni­šta­va­ju pred­u­ze­ća ka­ko bi se obo­ga­ti­li taj­ku­ni. Beg­zić je Osnov­nom tu­ži­la­štvu u Ba­ru kao pred­stav­nik rad­ni­ka pod­nio do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se ti­če ga­ran­ci­ja Vla­de, ko­je je bar­ska fa­bri­ka ra­ni­je tra­ži­la za mo­de­r­ni­za­ci­ju. Me­đu­tim, on je u me­đu­vre­me­nu do­šao do do­ku­men­ta­ci­je ko­ja po­ka­zu­je da je kre­dit po­tro­šen za vra­ća­nje du­go­va dru­gih pri­vat­nih kom­pa­ni­ja po­ve­za­nih sa on­da­šnjim vla­sni­kom Pri­mor­ke Ne­boj­škom Bo­ško­vi­ćem. Na­i­me, Vla­da je ga­ran­to­va­la sa če­ti­ri mi­li­o­na eura za kre­dit Mel­go­ni­ji Pri­mor­ka. Beg­zić pod­sje­ća da je pred­met for­mi­ran u bar­skom tu­ži­la­štvu, a za­tim pro­sli­je­đen Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. U pri­ja­vi ko­ju je pro­sli­je­dio na­vo­di se da je Vla­da 1. ju­la 2010. go­di­ne da­la sa­gla­snost za kre­dit za­klju­čen iz­me­đu NLB Mon­te­ne­gro ban­ke AD Pod­go­ri­ca i pred­u­ze­ća Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka iz Ba­ra u iz­no­su od če­ti­ri mi­li­o­na eura, na­vod­no za in­ve­sti­ci­o­no ula­ga­nje, ali da je kre­dit ne­na­mjen­ski is­ko­ri­šćen.
– Do­šao sam do do­ku­me­na­ta ko­ji po­ka­zu­ju da naj­ve­ći dio kre­di­ta za ko­ji je ga­ran­to­va­la dr­ža­va ni­je po­tro­šen za bar­sku fa­bri­ku, već je da­to se­strin­skim pred­u­ze­ći­ma, i je­dan dio od oko pet mi­li­o­na za AD Pri­mor­ka u ste­ča­ju, a za­lo­že­na je imo­vi­na Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka, na či­ji ra­čun ni­je le­gao ni­je­dan euro. Zbog to­ga su rad­ni­ci osta­li bez za­ra­da, bez po­ve­za­nog rad­nog sta­ža i bez ot­prem­ni­na, za ko­je su vi­so­ki funk­ci­ne­ri Mi­lo Đu­ka­no­vić i Igor Luk­šić pred cr­no­gor­skom jav­no­šću tvr­di­li da su već po­di­je­lje­ne – ka­že on.
Beg­zić do­da­je da je tra­ga­ju­ći do­šao do do­ku­men­ta­ci­je na osno­vu ko­je se mo­že za­klju­či­ti da je pot­pu­no svje­sno uni­šta­va­na kom­pa­ni­ja Pri­mor­ka.
– Na ze­mlji­štu Pri­mor­ke bi­lo je pred­vi­đe­no elit­no na­se­lje, o če­mu po­sje­du­jem na­crt ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le za in­di­vi­du­al­ne i ko­lek­tiv­ne stam­be­ne je­di­ni­ce. To zna­či da su po­gon po po­gon na­mjer­no uni­šta­va­ni, a oni su do­bi­ja­li kre­di­te da bi ostva­ri­li svoj na­um – ka­že on.D.S.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"