Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garancije za KAP istražuju tri godine * Prepisuju čak i uvrede * Podmetnuta bomba u ulazu, provjeravali i automobil * Ministar podmetnuo drugi zakon * Vaskrsla sloga * Poslaće DPS u opoziciju * Garancije za KAP istražuju tri godine
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Snežana Jonica, funkcioner SNP-a :
– Vlada ima više službenih auta nego Šavnik stanovnika.

Vic Dana :)

Uhvati narkoman zlatnu ribicu,a ribica mu kaže:
- Pusti me, molim te, ispuniću ti tri želje!
Narkoman razmišlja i prihvati.
- Prva želja mi je da se svi Njemci presele u Ameriku.
- Želja ti je ispunjena – reče ribica.
- Druga da se svi Amerikanci presele u Njemačku!
- Želja ti je ispunjena – reče opet ribica.
- A treća da se sve vrati kako je i bilo!
- Dobro, ali kakva je svrha toga? – pita ribica.
- LUDILO BRATE, ludilo!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana TUŽILAŠTVO JOŠ NIJE UTVRDILO ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD 125 MILIONA
Stanković Garancije za KAP istražuju tri godine Zbog garancija datih KAP-u, iz budžeta je plaćeno 125 miliona za kredite kod Dojče, VT i OTP banke, a kako bi popunila rupu u budžetu Vlada je uvela taksu na SIM kartice, zamrznula penzije, povećala PDV... Bilo kakvu vrstu odgovornosti za štetu od 125 miliona i uvođenje nameta građanima niko nije snosio
Dan - novi portal
Rad Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­stu­tu­ci­je (DRI) ni­je ade­kvat­no is­pra­ćen i po­dr­žan od stra­ne tu­ži­la­štva. To­me u pri­log svje­do­či ve­o­ma ma­li broj for­mi­ra­nih pred­me­ta na osno­vu na­la­za DRI, sa­mo šest, kao i či­nje­ni­ca da do­sad ni­ko ni­je kri­vič­no od­go­va­rao zbog ne­pra­vil­no­sti ko­je su utvr­đe­ne u tim iz­vje­šta­ji­ma.
U go­to­vo sva­kom na­la­zu vr­hov­ne re­vi­zi­je evi­den­ti­ra­no je kr­še­nje za­ko­na i pro­pi­sa i ne­na­mjen­sko tro­še­nje nov­ca. Iz­vje­šta­ji sa naj­te­žim pre­kr­ša­ji­ma, zbog ko­jih su su­bjek­ti­ma re­vi­zi­je da­ta ne­ga­tiv­na mi­šlje­nja, po­sla­ti su Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT) na da­lje po­stu­pa­nje. Do­sad su, pre­ma po­da­ci­ma do­bi­je­nim od go­to­vo svih tu­ži­la­šta­va, pre­kr­šaj­no od­go­va­ra­li po jed­no prav­no i fi­zič­ko li­ce ko­ji su ka­žnje­ni sa ukup­no 5.300 eura. Ova su­ma ni­je ni hi­lja­di­ti dio nov­ca za ko­ji je ošte­ćen dr­žav­ni bu­džet.
Naj­o­či­gled­ni­ji pri­mjer kr­še­nja pro­pi­sa ko­je su osje­ti­li svi gra­đa­ni je iz­da­va­nje 135 mi­li­o­na eura ga­ran­ci­ja za kre­di­te Kom­bi­na­ta alu­mi­ni­ju­ma (KAP). DRI je po­čet­kom 2013. go­di­ne ob­ja­vi­la re­vi­zi­ju iz­da­tih ga­ran­ci­ja u 2009. i 2010. go­di­ni u iz­no­su od pre­ko de­set mi­li­o­na. Vr­hov­na re­vi­zi­ja je kon­sta­to­va­la da je Vla­da da­la ga­ran­ci­je za 135 mi­li­o­na eura kre­di­ta KAP-a, bez od­go­va­ra­ju­ćih kon­tra­ga­ran­ci­ja i uz zna­ča­jan ri­zik od nji­ho­vog ak­ti­vi­ra­nja. Epi­log je po­znat, iz bu­dže­ta je pla­će­no 125 mi­li­o­na eura za kre­di­te kod Doj­če, VT i OTP ban­ke, a ka­ko bi po­pu­ni­la ru­pu u bu­dže­tu Vla­da je uve­la tak­su na SIM kar­ti­ce, elek­trič­na bro­ji­la i ka­blov­sku te­le­vi­zi­ju, za­mr­znu­la pen­zi­je, po­ve­ća­la kri­zni po­rez na pla­te iz­nad pro­sje­ka i ka­sni­je po­ve­ća­la po­rez na do­da­tu vri­jed­nost sa 17 na 19 od­sto.
Zbog 125 mi­li­o­na eura, pla­će­nih iz dr­žav­nog bu­dže­ta, na osno­vu ga­ran­ci­je iz­da­te pred­u­ze­ću ko­je je du­go­va­lo 327 mi­li­o­na i bi­lo ne­spo­sob­no da iz­mi­ru­je kre­dit­ne oba­ve­ze, ni­ko ni­je sno­sio bi­lo ka­kvu vr­stu od­go­vor­no­sti. „Dan” od Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ni­je uspio da do­bi­je in­for­ma­ci­je u ko­joj je fa­zi pred­met for­mi­ran zbog ga­ran­ci­ja za KAP, a pre­ma po­sled­njim in­for­ma­ci­ja­ma, ko­je su da­li In­sti­tu­tu Al­ter­na­ti­va (IA) po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne, če­ka se na­laz vje­šta­ka eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske stru­ke, ra­di da­va­nja struč­nog na­la­za i pred­met je u fa­zi iz­vi­đa­ja.
Pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va Ste­vo Muk je na­veo da de­set go­di­na slu­ša­mo pri­če o to­me šta ko tre­ba da ra­di, ko­me je u nad­le­žno­sti da pod­no­si kri­vič­ne pri­ja­ve, a ko­me ne i slič­no.
– Su­šti­na je, pak, da sva­ko tre­ba da ra­di svoj po­sao na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. To si­gur­no ni­je slu­čaj sa tu­ži­la­štvom ko­je tri go­di­ne raz­ma­tra iz­vje­štaj vje­šta­ka o po­slo­vi­ma ko­je je DRI opi­sa­la u jed­nom od bu­džet­ski naj­za­čaj­ni­jih pred­me­ta. Si­tu­a­ci­ja u ko­joj me­di­ji i ci­vil­no dru­štvo na­vo­de tu­ži­la­štvo da obra­ti pa­žnju na iz­vje­šta­je DRI, a oni se ža­le da su isti pre­vi­še obim­ni ili da ne pru­ža­ju do­volj­no do­ka­za za po­sto­ja­nje bi­ća kri­vič­nog dje­la, po­sta­je ko­mič­na. Sva­ki tu­ži­lac ko­ji dr­ži do svo­je pro­fe­si­je bi bez pri­ti­ska sa stra­ne ko­ri­stio iz­vje­šta­je DRI, kao po­la­zne osno­ve za sop­stve­ne pro­vje­re i po­kre­ta­nje even­tu­al­nih kri­vič­nih pri­ja­va i dru­gih rad­nji – iz­ja­vio je Muk za „Dan”.
Eko­no­mi­sta Mla­den Bo­ja­nić je is­ta­kao da je iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja za KAP naj­o­či­ti­ji pri­mjer zlo­u­po­tre­be tog in­sti­tu­ta, od­no­sno kre­i­ra­nja di­rekt­ne šte­te po bu­džet, a u ko­rist pri­vat­nih vla­sni­ka kom­pa­ni­je.
– Vi­še je či­nje­ni­ca ko­je ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no na to uka­zu­ju. Pr­vo, ga­ran­ci­je su vid dr­žav­ne po­mo­ći i, u skla­du sa Za­ko­nom o dr­žav­noj po­mo­ći, pro­ce­du­re nji­ho­vog iz­da­va­nja su mo­ra­le pra­ti­ti strikt­ne za­kon­ske od­red­be, što ni­je bio slu­čaj. Dru­go, pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ka o iz­da­va­nju ga­ran­ci­ja bi­lo je iz­vje­sno da kom­pa­ni­ja ne­će mo­ći da re­dov­no iz­mi­ru­je oba­ve­ze po osno­vu kre­di­ta za ko­je je dr­ža­va iz­da­la ga­ran­ci­je, okol­nost je na ko­ju je upo­zo­ri­la i ko­mer­ci­jal­na re­vi­zi­ja. Tre­će, su­prot­no od­red­ba­ma Za­ko­na o dr­žav­noj po­mo­ći, Ko­mi­si­ja za kon­tro­lu dr­žav­ne po­mo­ći, kao nad­le­žni organ, ni­je pra­ti­la ko­ri­šće­nje nov­ča­nih sred­sta­va do­bi­je­nih na osno­vu iz­da­tih ga­ran­ci­ja, i pe­to, blo­ki­ra­nje ak­ci­ja KAP-a u pri­vat­nom vla­sni­štvu kao je­di­ni ob­lik kon­tra­ga­ran­ci­je ili jem­stva u slu­ča­ju pa­da ga­ran­ci­ja je svje­sna rad­nja ko­ja ima za cilj da one­mo­gu­ći re­fun­di­ra­nje pla­će­nog dr­žav­nog nov­ca. Re­zul­tat ovih ak­tiv­no­sti je po­ra­zan za bu­džet Cr­ne Go­re. Is­pla­ti­li smo 125 mi­li­o­na eura, ne­du­go za­tim ob­ja­vljen je ste­čaj, cje­lo­kup­na imo­vi­na KAP-a je pro­da­ta za 28 mi­li­o­na, pa je vi­še ne­go ja­sno da dr­ža­va ni­ka­da ne­će na­pla­ti­ti ni dje­lić su­me od 125 mi­li­o­na eura – iz­ja­vio je Bo­ja­nić za „Dan”.
Osim KAP-a, slič­ni pro­ble­mi bi­li su sa ga­ran­ci­ja­ma za Že­lje­za­ru, Že­lje­zni­cu, sta­ru Po­bje­du, Mel­go­ni­ju... Uku­pan iz­nos svih ga­ran­ci­ja je 180 mi­li­o­na, sve su is­pla­će­ne iz bu­dže­ta, a, ka­ko mu je po­zna­to, dr­ža­va ni­je na­pla­ti­la ni­je­dan euro iz ste­čaj­ne ma­se, ni­ti će ikad.
– Sve je ovo la­ko pro­vjer­lji­vo i do­ka­zi­vo, pa ne vi­dim ni­ti je­dan va­ljan raz­log da tu­ži­lač­ki iz­vi­đaj tra­je go­di­na­ma. Da bi se utvr­di­la isti­na, ne tre­ba­ju svje­do­ci sa­rad­ni­ci, ni po­li­gra­fi, ni DNK ana­li­ze, sve je do­ku­men­to­va­no. Sa­mo tre­ba da to ne­ko ured­no po­slo­ži i sve će mu se sa­mo ka­za­ti – ko­li­ka je šte­ta za dr­ža­vu, ko­li­ka je ko­rist za pri­vat­na li­ca, ko je od­go­vo­ran za do­no­še­nje od­lu­ka, ko je od­go­vo­ran za spro­vo­đe­nje pro­ce­du­ra – za­klju­čio je Bo­ja­nić.
DRA­ŠKO MI­LA­ČIĆ

Čla­nak je pri­pre­mljen u sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom Al­ter­na­ti­va, uz po­dr­šku Bri­tan­ske am­ba­sa­de u Pod­go­ri­ci. Sa­dr­žaj član­ka je is­klju­či­va
od­go­vor­nost auto­ra.


Od­ba­če­na pri­ja­va pro­tiv Bog­da­no­vi­ća

ODT Ce­ti­nje od­ba­ci­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv gra­do­na­čel­ni­ka Pre­sto­ni­ce Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća, ko­ja je pod­ne­se­na na osno­vu iz­vje­šta­ja DRI.
– U rad­nja­ma osum­nji­če­nog ni­je­su ostva­rena bit­na obi­ljež­ja bi­ća pri­ja­vlje­nih kri­vič­nih dje­la, kao ni bi­lo ko­jeg dru­gog kri­vič­nog dje­la za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti – ka­za­li su „Da­nu” iz ODT Ce­ti­nje.
Pri­ja­vu pro­tiv Bog­da­no­vi­ća pod­nio je M.S. iz Ce­ti­nja po­čet­kom no­vem­bra 2014. go­di­ne, a ODT je pri­ja­vu od­ba­ci­lo 19. apri­la pro­šle go­di­ne.
DRI je utvr­di­la da je Pre­sto­ni­ca u za­vr­šnom ra­ču­nu za 2013. go­di­nu is­ka­za­la su­fi­cit od 1,8 mi­li­o­na eura, a za­pra­vo je go­di­nu za­vr­ši­la sa mi­nu­som od 921,6 hi­lja­da eura.
Iz SDT-a, kao ni osta­lih tu­ži­la­šta­va, ni­je­su da­va­li ni­ka­kve od­go­vo­re u ve­zi sa re­vi­zi­ja­ma Na­ci­o­nal­nih par­ko­va i op­šti­ne Bu­dva, ko­ji su do­bi­li ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje DRI.


Đe­ka ka­žnjen sa 800 eura

U Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Ul­ci­nju (ODT) za­pri­mlje­na su dva ne­ga­tiv­na na­la­za DRI ko­ja se od­no­se na De­mo­krat­sku par­ti­ju, sa sje­di­štem u Ul­ci­nju. Pr­vi kra­jem 2014, a dru­gi kra­jem 2015. go­di­ne.
– Za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka OPDT Ul­cinj, na­kon iz­vi­đaj­nog po­stup­ka, pod­ni­je­lo je pro­tiv De­mo­krat­ske par­ti­je, kao prav­nog li­ca, i nje­nog pred­sjed­ni­ka F.G., kao fi­zič­kog li­ca – od­go­vor­nog li­ca u prav­nom li­cu. Za­htje­vi za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pod­ni­je­ti su, u jed­nom pred­me­tu, zbog pre­kr­ša­ja iz čla­na 35 stav 1 tač­ka 11 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja (za prav­no li­ce) i pre­kr­ša­ja iz čla­na 35 stav 2 u ve­zi sta­va 1 tač­ka 11 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja (za fi­zič­ko li­ce), a u dru­gom pred­me­tu zbog pre­kr­ša­ja iz čla­na 53 stav 1 tač­ka 19 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja i čla­na 19 a stav 1 Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu i re­vi­zi­ji (prav­no li­ce) i pre­kr­ša­ja iz čla­na 53 stav 2 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja i čla­na 19 a stav 2 Za­ko­na o ra­ču­no­vod­stvu i re­vi­zi­ji (fi­zič­ko li­ce). Okri­vlje­ni su ogla­še­ni kri­vim i ka­žnje­ni, u pr­vom pred­me­tu nov­ča­nom ka­znom od 1.000 eura (prav­no li­ce), i nov­ča­nom ka­znom od 500 eura (fi­zič­ko li­ce), a u dru­gom pred­me­tu nov­ča­nom ka­znom od 3.000 eura (prav­no li­ce) i 800 eura (fi­zič­ko li­ce) – na­ve­li su „Da­nu” iz ODT Ul­cinj.
Pred­jed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je je Fat­mir Đe­ka. DRI je to­kom re­vi­zi­je fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja te par­ti­je u 2013. i 2014. go­di­ne utvr­di­la ne­do­ku­men­to­va­no po­di­za­nje go­to­vi­ne od 23.430 eura, što je pred­sta­vlja­lo 38 od­sto ukup­no ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va su­bjek­ta re­vi­zi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"